فهرست مطالب

حقوق اداری - پیاپی 36 (پاییز 1402)

نشریه حقوق اداری
پیاپی 36 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عادل شیبانی*، علیرضا دبیرنیا، علی مشهدی صفحات 9-27

  در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصا در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سوال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسایل و چالش های اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و موثر احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.

  کلیدواژگان: اجرای احکام، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقنین قضایی، دادرسی اداری
 • میثم ابوطالبی نجف آبادی، ولی رستمی*، فرامرز عطریان صفحات 29-50

  قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تامین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تاثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.

  کلیدواژگان: فساد، قراردادهای اداری، هیات رسیدگی به شکایات، نظارت، ساختار، صلاحیت
 • فرهنگ فقیه لاریجانی* صفحات 51-70

  تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری می شوند؛ در غالب نظام های حقوقی، انتقال مالکیت و تصرف اراضی و املاک برای بهره برداری عمومی، در ازای جبران خسارت های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام می شود. هدف این مقاله، ارایه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی های حقوقی جبران خسارت اجرای طرح های عمومی مشخص و زمینه های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تامین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتا مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملک قهری در قوانین مربوط به طرح های عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت های قابل تحقق در تملک های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تامین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی شود.

  کلیدواژگان: تملک قهری، غرامت، طرح عمومی و عمرانی، حقوق انگلستان
 • فرخنده کیائی* صفحات 71-91

  استراتژی های اخیر حکمرانی هوشمند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با برنامه های اینترنت اشیا مرتبط هستند. هنجار های اداری و قانون اساسی می توانند انگیزه هایی را برای معرفی کاربرد های اینترنت اشیاء در حقوق اداری ایجاد کنند. نتایج این پژوهش الزامات ارایه طرح های اینترنت اشیا در تحقق تعامل نزدیکتر بین شهروندان و دولت، شامل الزام انطباق رویه های اداری خودکار با قانون و عدم وجود حاشیه مجاز تفسیر در فرآیند اداری را معرفی می کند. علاوه بر این، نهادهای عمومی و خصوصی هنگام پردازش داده های شخصی در کاربردهای اینترنت اشیا باید اصول قوانین حفاظت از داده ها را رعایت کنند که شامل اصل رعایت حریم خصوصی در پردازش اطلاعات قابل شناسایی شخصی و اصل ضرورت و محدودیت هدف است. همچنین امکان ایجاد تغییرات بالقوه در قوانین اداری و نحوه حکمرانی با بکارگیری اینترنت اشیا مانند تغییر نقش ها برای انسان ها و ادارات عمومی، فرصت قانونگذاری مشارکتی، تغییرات در روند و ساختار اداری و هدایت منابع انسانی به جهات مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرند. تحقق این ویژگی ها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای بکارگیری اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات گذاری آلمان در این خصوص می تواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، حکمرانی هوشمند، حقوق اداری، حریم خصوصی، حاشیه مجاز تفسیر
 • هادی شکری، مهدی فلاح خاریکی*، احمد اسفندیاری صفحات 93-113

  تکالیف قانونی که در مسیولیت مدنی مورد توجه واقع شده اند، عمومی هستند و به طور کلی برعهده همه افراد قرار دارند. در حقوق انگلستان، جبران های ناشی از نقض تکالیف قانونی، هرچند در ابتدا در موضوعات حقوق خصوصی اعمال می شدند، بعدها به دلیل ملاحظات مربوط به سیاست عمومی، به حقوق عمومی نیز تسری پیدا نمودند. قوانین و مقررات، وظایفی را بر عهده کلیه افراد می گذارد که عموم جامعه را به رعایت آن موظف می نماید، اما گاهی اوقات، ترک فعل و نقض تکالیف عمومی، باعث به بار آمدن مسیولیت مدنی می شود. در نظام مسیولیت مدنی انگلستان، نقض حقوق جامعه، به مثابه ی نقض تکلیف قانونی، منجر به مسیولیت می گردد. در این نظام، ترکیبی از جبران های حقوق خصوصی و عمومی اعمال می شود که همواره و به سهولت قابل تغییر نیستند. هم اکنون علاوه بر مناسبات خصوصی میان افراد، ملاحظات مربوط به سیاست و خط مشی گذاری عمومی، نقش محدود دادگاه ها و فرهنگ رو به توسعه ی حقوق بشر در انگلستان، منجر به توسعه و غنای رویه قضایی درباره مسیولیت مدنی نهادها و مقامات دولتی نیز شده است. در نظام حقوقی انگلستان که مبنای مورد بحث در این نوشتار است، عناوین مسیولیت مدنی، ناشی از حقوق مدنی است که به همان شیوه اشخاص حقوق خصوصی، در مورد مقامات عمومی نیز اعمال می گردد. این پژوهش، که با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانه ای به مرحله نگارش درآمده است، تلاش دارد برای روشن نمودن زوایای مسیولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه ی قانونی و ترک فعل در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران گام بردارد.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، وظیفه مراقبت، نقض وظیفه ی قانونی، ترک فعل
 • محمدجواد رضایی زاده، حسین آیینه نگینی*، مسعود حسن آبادی صفحات 115-133

  در نظم حقوقی ایران، شیوه های مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیش بینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوه ها، نظارت رییس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول 170 و 173) بر مقررات دولتی است.
   بررسی نظارت رییس مجلس بر مقررات دولتی حاکی از عدم کارآمدی این شیوه ی نظارت بر مقررات دولتی بود. در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری نیز اگر چه تصویب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب می شود، لیکن تحدید مقررات و نظامات موضوع این ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاری از مقررات از شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجرای مفاد ماده 120 به ایجاد سامانه الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند در اجرای این حکم وقفه ایجاد نماید. برای مطلوب سازی سازکار ماده 120 پیشنهاد گردید اولا قلمرو شمول ماده 120 همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیا در بعد ساختاری نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهای مقرره گذار در ذیل معاونت موضوع ماده 120 قانون دیوان، گروه دادیاری برای رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت نظام مند، دقیق و همه جانبه صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: مقررات دولتی، نظارت، رئیس مجلس، دیوان عدالت اداری، ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری
 • روح الله حقیقی امین آبادی*، مهدی نصیری صفحات 135-158

  جذب و استخدام معلمان کار آمد و اثر بخش اولین و اصلی ترین قدم در فرایند اثربخشی آموزش و پرورش می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) از دیدگاه مدیران مدارس می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل 2043 نفر از معلمان جدید الاستخدام با سابقه یک تا دوسال استان اصفهان بود. حجم نمونه براساس جدول جرسی و مرگان شامل 322 نفر برآورد شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه و صاحب نظران آموزش و پرورش تایید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 94% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری  SPSS22استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو ویلک مبنی بر غیر نرمال بودن توزیع آماری داده ها، برای مقایسه معنی داری تفاوت میانگین دو نمونه مورد بررسی از آزمون های ناپارامتریک t و برای دو نمونه مستقل از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف Z» استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مدیران، شایستگی معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) را در ابعاد نگرش، مهارت، توانایی و ویژگی های شخصیتی، در سطح اطمینان 95% و بعد دانش را در سطح اطمینان 90% از شایستگی های معلمان استخدام شده از طریق دانشگاه فرهنگیان بالاتر ارزیابی نموده اند.

  کلیدواژگان: شایستگی، اثربخشی، استخدام، تربیت معلم، صلاحیت ها، دانشگاه فرهنگیان، معلمان
 • محمدرضا ویژه، هدیه احمدی کمرپشتی* صفحات 159-175

  دیوان سالاری به عنوان یک ابزار فنی برای کنترل و مدیریت اداره از ابعاد حقوقی فراوانی برخوردار است. تاثیر این مهم بر روابط شهروندان، حقوق و آزادی های آنان و همچنین شکل رژیم سیاسی با کمی تامل غیرقابل انکار می باشد. نمی توان ضعف های دیوان سالاری را، به عنوان قدرتمندترین و معقول ترین روشی که تاکنون جهت اداره ی سازمان وجود داشته است، با حذف یا جایگزینی روشی دیگر پاسخ داد، بنابراین یافتن راه حل هایی برای به حداقل رساندن آسیب های آن، ضروری به نظر می رسد. ایده اصلی نوشتار حاضر نیز همین است. با پرداختن به آسیب های دیوان سالاری وبری در نهایت طریقه کاهش آن مطرح می شود.
  نسبت اختیار اداره با دیوان سالاری سازمان یافته با طرح پرسش های ذیل دنبال خواهد شد: در وهله نخست، آیا اختیارات اداره می تواند نقطه تعادل دیوان سالاری در حقوق اداری مدرن و دیوان سالاری وبری باشد و در وهله دوم، در فرض اثبات پرسش نخست، چگونه می تواند به این تعادل جامه عمل بپوشاند.
  با ورود صلاحیت اختیاری، این همسان انگاری سازمان یافته و تبدیل آن به یک مجموعه ماتریالیستی صرف، تا حد قابل توجهی متعادل خواهد شد.

  کلیدواژگان: دیوان سالاری، دیوان سالار، اداره، صلاحیت اختیاری، ماکس وبر
 • محمدرضا عباسی، منصور عشق پور* صفحات 177-196

  گرچه قانونگذار ایران عمده جرم انگاری را تحت عنوان قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است، با وجود این گاهی در قوانین و مقررات دیگر نیز به فراخور مناسب جرم انگاری کرده است، از جمله این مقررات «ماده (23) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. یکی از اصولی که در جرم انگاری باید رعایت شود، تناسب بین جرم و مجازات است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، به این پرسش پاسخ داده که آیا تناسب بین جرم و مجازات در این ماده رعایت شده است یا خیر؟ نتیجه حاصل از این پژوهش این است که قانون مذکور گستره وسیعی از جرایم با عناصر مادی و معنوی گوناگون را به یک نوع مجازات حکم داده است. برای جرایمی مانند تولید و عرضه گسترده تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب کننده با قصد اخلال در نظام مالیاتی که خود تجلی گاه نظام اقتصادی دولت است، مشمول مجازات بدون حبس درجه شش از قانون مجازات اسلامی نموده است. از طرف دیگر جرایمی مانند دستکاری در پایانه های فروشگاهی و یا تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شخصی با هدف پرداخت کمتر مالیات نیز مشمول همین مجازات دانسته شده است. این جرم انگاری ها با جرایم دیگر که در مقررات دیگر وضع شده هماهنگی ندارد.

  کلیدواژگان: پایانه های فروشگاهی، تخریب، جرم انگاری، اخلال در نظام مالیاتی
 • وجه الله قربانی زاده*، میرعلی سیدنقوی، رضا واعظی، ایران رادمنش صفحات 197-227

  این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای موثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای موثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت - عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: آموزش و توسعه، مدیران حرفه ای، مدیریت دولتی، منابع انسانی
 • مهدی هداوند، جواد یحیی زاده* صفحات 229-251

  «نظارت»، به مثابه گفتمان بنیادی در حقوق عمومی، شالوده نظام های حقوقی مدرن را بنا می نهد. حتی می توان مدعی شد مهمترین کارویژه دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان، نیز از رهگذار نظارت محقق می شود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلا ابهام در شناخت ابعاد و کارکردهای چندوجهی این گفتمان، تدقیق در «منظومه واژگانی نظارت» را ضروری ساخته است. از همین رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که «منظومه واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران کدام اند؟» برای پاسخ به این پرسش با روش کیفی مبتنی بر دیرینه شناسی فوکویی و گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای تلاش گردید تا با تاکید خاص بر «ابژه» در تحلیل گفتمان نظارت از میان چهار عنصر دیرینه شناختی فوکویی _«ابژه»، «سوژه»، «مفاهیم» و «استراتژی»_، منظومه واژگانی نظارت در سه سطح «لغوی»، «اصطلاحی» و «مصادیق عملی آن در نظام حقوقی ایران» مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد نخست می توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت، هشت کلیدواژه مهم را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوی، اصطلاحی و کاربست عملی، به استفاده زبانی دقیق از آن ها در بافتار مناسب خود مبادرت ورزید. همچنین می توان منظومه واژگانی نظارت را مبتنی بر استنباط لغوی و اصطلاحی به دست آمده، بر اساس دو مولفه مهم «عمق» _شامل منظومه واژگانی کم عمق و عمیق_ و «ماهیت» _شامل اداری (اعم از مالی و انتظامی)، سیاسی و قضایی_ طبقه بندی نمود و از این رو، برخی کاربست های زبانی ناصواب در نظام حقوقی ایران را نمایان ساخت.

  کلیدواژگان: نظارت، گفتمان، ابژه، دیرینه شناسی، فوکو، تحلیل واژگانی
|
 • Adel Sheibani*, Alireza Dabirnya Pages 9-27

  Enforcement of judgments is the aim of the Trial and the end of waiting for the restoration of rights and justice, but enforcing the content of court rulings in a decisive, complete and desirable manner has always been an important challenge for the courts. The study of the execution of judgments is especially important in those courts that deal with citizens' complaints against government agencies. The implementation of the judgments of the General Delegation of the Administrative Justice Court, as an indicator of the rights and freedoms of citizens, reflects the control of power by law and the protection of public rights and freedoms, and therefore there are more challenges here.The present study has investigated the most important challenges of enforcement of judgements of the General Delegation of the Administrative Justice Court by descriptive-analytical and pathological methods. This has been done by separating legislative and judicial judgments and analyzing the effects of each of them, as well as examining some common challenges in the implementation of sentences in both sections. Also, the research in each section has provided solutions to improve and streamline the enforcement of judgements of the General Delegation of the Administrative Justice Court.

  Keywords: Enforcement of Judgments, General Delegation of the Administrative Justice Court, Judicial Legislation, Administrative Proceedings
 • Meysam Abotalebi Najafabadi, Vali Rostami*, Faramarz Atrian Pages 29-50

  Administrative contracts are one of the main sources of corruption in public affairs. Due to the financing of administrative contracts from the public budget and the high amount of these contracts, administrative authorities are influenced by personal interests in the relevant administrative decision. Considering the increase of efficiency and productivity of administrative organizations and the necessity of protecting and guaranteeing the rights of citizens against the abuse of public officials, supervision of administrative contracts is mandatory and unavoidable. In this regard, various supervisory authorities exercise supervision over administrative contracts. One of them is the Complaints Board (law on tenders). Now, what are the characteristics of administrative contracts that need to be monitored? To what extent can the Complaints Board, as a dedicated over sight body over see and ministrative contracts? And where are the challenges facing her? These questions are discussed in this article. Findings in the article show that the monitoring of this Board, in addition to its strengths, also has disadvantages, which we will review and make a suggestion.

  Keywords: corruption, Complaints Board (law on tenders), administrative contracts, Supervision
 • Farhang Faghih Larijani* Pages 51-70

  Compulsory acquisition of real estate is a method of implementing public plans by which people's lands and properties are compulsorily purchased through administrative and legal processes; In most legal systems, the transfer of ownership and possession of lands for public use is done in exchange for compensation of the damages caused to the owners and rights holders. The purpose of this paper is to provide a legal analysis of how to determine the compensation for compulsory purchases in Iran compared to the British legal system so that the legal shortcomings of compensation and the grounds for its correction are provided. In Iran's legal system, due to the prominence of “the principle of dominion over property” in Islamic jurisprudence and the background of guaranteeing private property in civil law, the principle of securing public interests as a legal principle has not been explicitly recognized, and has not established its place in legal doctrine. This analysis, in "non-use of the title of “compulsory purchase” in the laws related to public projects, "non-exact use of the term compensation or damage in the “land Acquisition laws" as well as "no provision for compensation for the various types of damages" has been reflected. in contrast, in British law, the result of the conflict between the principle of respect for private property and the principle of providing public benefits was the recognition of the principle of fairness and equivalence in compensation, which has provided a fair and consistent legal order. While in Iran, the focus is on ownership of property and rights and payment of the property price, and compensation methods do not include various divisions

  Keywords: Compulsory purchase, Compensation, Public plans, British law
 • Farkhondeh Kyayee* Pages 71-91

  Recent smart city strategies are directly or indirectly related to Internet of Things (IoT) applications. Administrative and constitutional norms can impose motivations to introduce applications of the IoT in the public administration. The results of this paper introduce the IoT design necessities for a closer exchange between citizens and the state, namely ensuring the legal conformity of automated administrative procedures and not existing any margin of appreciation. Processing personal data in IoT applications requires that public and private institutions comply with the principles of data protection laws, namely the principle of privacy of personally identifiable information and the principle of necessity and purpose limitation. Moreover, the results show the potential of the IoT to change administration and administrative law i.e., transition of roles for humans and the public administration, opportunity creation of cooperative legislator, construction information symmetries and equity, changes in administrative procedures and structures, and redirection of human resources where they are really needed. Achieving these advantages requires a legal system that can take into account the necessary rules during the implementation of an IoT application. Germany's regulatory experience in this regard can be taken into consideration by Iranian legislators.

  Keywords: Internet of Things (IoT), Smart governance, Administrative law, Privacy, Margin of appreciation
 • Hadi Shokri, Mahdi Falah Khariki*, Ahmad Esfandyari Pages 93-113

  The legal duties that are considered in civil liability are public and are generally the responsibility of all people. In English law, compensations for breach of legal duties, although they were initially applied to private law issues, were later extended to public law due to public policy considerations. Laws and regulations impose duties on all people, which the general society obliges to comply with, but sometimes, omission and violation of public duties, causes civil liability. In the civil liability system of England, the violation of society's rights, as a violation of legal duty, leads to responsibility. In this system, a combination of private and public rights compensations are applied, which cannot always and easily be changed. Currently, in addition to private relationships between individuals, considerations related to politics and public policy, the limited role of courts and the developing culture of human rights in England, have led to the development and enrichment of the judicial procedure about the civil responsibility of public institutions and officials. In the legal system of England, which is the basis of the discussion in this article, the titles of civil responsibility are derived from civil rights, which are applied to public officials in the same way as private law persons. This research, which has been written using a descriptive-analytical method and through library tools, tries to clarify the angles of civil responsibility resulting from breach of legal duty and omission in English law by looking at Iranian law.

  Keywords: civil responsibility, duty of care, breach of legal duty, omission
 • Mohammadjavad Rezayeezadeh, Hosein Ayenenegini*, Masoud Hasanabadi Pages 115-133

  In Iran's legal system, various methods are foreseen to ensure the principle of the rule of law and the hierarchy of legal norms, in the dimension of non-contradiction of the provisions of government regulations with laws. Among the most important of these methods is the supervision of the speaker of the parliament (the subject of principle 138) and the supervision of the Administrative Court of Justice (the subject of principles 170 and 173) on government regulations. The review of the Speaker of Parliament's supervision of government regulations indicated the ineffectiveness of this method of supervising government regulations. Regarding the supervision of the Administrative Court of Justice, although the approval of Article 120 of the Law of the Administrative Court of Justice is considered as one of the desirable developments in the direction of strict supervision of government regulations and systems, the limitation of the regulations and systems subject of this article to "being an observer of public rights" has led to By adhering to this stipulation, many regulations should be excluded from the automatic and active supervision of the court. In addition, subjecting the implementation of the provisions of Article 120 to the creation of an electronic system is one of the other issues that can cause a delay in the implementation of this ruling. In order to optimize the mechanism of Article 120, it was suggested that the scope of Article 120 should include all government regulations and systems. Secondly, in the structural dimension, corresponding to each institution or each group of regulatory institutions under the deputy subject of Article 120 of the Law of the Court, an administrative group should be formed to monitor the approved regulations and systems so that active monitoring of government regulations is done in a systematic, accurate and comprehensive manner.

  Keywords: government regulations, supervision, Speaker of Parliament, Court of Administrative Justice, Article 120 of the Law of the Court of Administrative Justice
 • Roholah Haghighi Aminabadi*, Mahdi Nasiri Pages 135-158

  The recruitment and attraction efficient and effectiveness teachers is the first and most important step in the process of effective education. The purpose of this research was to evaluation and comparison the professional competencies of Farhangian University graduate teachers with employed teachers through employment test (Article 28) is from the point of view of school administrators. The present study was of  practical type and survey method. The statistical population includes 2043 people were  New Recruitment  teachers with experience of one to two years Isfahan province . The sample size was based on the Jersey and mergan table, they included 322 people, which was done by cluster sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. It was confirmed   face validity and content validity  by university professors and education experts And it was obtained reliability based on Cronbach's alpha of 94%. The data analysis was done using descriptive and inferential statistics with the help of SPSS22 statistical software. And according to the results of the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests based on the non- normality of the statistical distribution of the data, and according to the results of the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests based on the non-normality of the statistical distribution of the data, for comparison meaningful  difference in averages ,the two examined examples of non-parametric t tests and  it was used for two independent samples, the Kolmogorov-Smirnov Z test. The results show that managers evaluated, competency of employed teachers  through the employment test (Article 28) in the dimensions of attitude, skill, ability and personality traits, at the confidence level 95% and then knowledge at the confidence level of 90% competencies   it was higher than the graduate teachers of Farhangian University .

  Keywords: Competencies, Effectiveness, Employment, Farhangian University, Teachers
 • Mohammadreza Vijeh, Hedyeh Ahmadikamarposhti* Pages 159-175

  Bureaucracy as a technical tool to control and manage the administration has many legal dimensions.  The impact of this importance on the relations of citizens, their rights and freedoms as well as the shape of the political regime is undeniable with a little reflection.  We cannot respond to the weaknesses of bureaucracy, as the most powerful and reasonable method that has ever existed to run the organization, by removing or replacing another method, so finding solutions to minimize its damage seems necessary.  This is the main idea of   this article.  By dealing with the harms of Weberian bureaucracy, the way to reduce it is proposed. The relationship between the authority of the administration and the organized bureaucracy will be followed by posing the following questions: First of all, can the authority of the administration be the balance point of bureaucracy in modern administrative law and Weberian bureaucracy, and secondly, in the assumption of proving the first question, how can it achieve this balance?  to act With the introduction of discretionary competence, this organized assimilation and its transformation into a purely materialistic set will be balanced to a significant extent

  Keywords: Bureaucracy, Bureaucrat, Administration, Discretionary Competence, Max Weber
 • Mohammadreza Abbasi, Mansour Eshghpour* Pages 177-196

  Although the Iranian legislature particularly has criminalized some acts under the Islamic Penal Code, but sometimes it has criminalized some acts  through other laws and regulations,  such as "Article 23 of the Law on Point of Sales and the Taxpayers System." One of the principles that should be observed in the process of criminalization is the proportionality of offence and punishment. This research, based on the descriptive-analytical method, addresses the question of whether the proportionality of offence and punishment is observed in the aforementioned article? The result of this research shows that the above-mentioned law has ordered sentence of a wide range of mens rea and actus reus by one type of punishment. Crimes such as mass production and supply of hardware and software equipment and imperfect point of sales or defective equipment with the intention of disturbance in the tax system, which is a sign of the governmental economic system, is subject to a punishment without imposing imprisonment that is  among sixth-degree punishments established under the Islamic Penal Code. The Code has ordered the same punishment for other crimes such as manipulating the point of sales or personal hardware and software equipment with the intent of paying less amount of tax

  Keywords: Point of sales, damage, criminalization, disturbance in the tax system
 • Vajholah Ghorbanizadeh*, Mirali Seyednaghavi, Reza Vaezi, Iran Radmanesh Pages 197-227

  subsystem of managers in the public sector. Therefore, while identifying the effective variables, the importance and performance of each of those variables in the training and development of managers has been investigated using the importance-performance analysis matrix. The current research is applied in terms of its purpose and descriptive-exploratory in terms of its nature, and it was conducted with a mixed approach and sequential method. The participants were 31 scientific and executive experts with non-random and accessible sampling. The data collection tool is a questionnaire containing 82 indicators, and Shannon's entropy technique, t-test and importance-performance matrix were used for data analysis using SPSS24 and Excel software. The findings of the research show that sixteen variables such as information technology and technological advances etc. are in a good condition both in terms of importance and performance, and thirty-five indicators such as the support of senior managers, the motivational system for training managers, and sufficient financial resources for investing in training etc. from the dimension of importance, they are at a high level, but from the dimension of performance, they are not in a good condition and require improvement of their functional status. The identification of these variables and the position of each in the performance importance matrix brought important points for administrators and policy makers of training and development of managers, and suggestions were also presented according to the results of the research.

  Keywords: training, development, professional managers, public administration, human resources
 • Mahdi Hadavand, Javad Yahyazadeh* Pages 229-251

  "check", as a fundamental discourse in public law, builds the foundation of modern legal systems. It can even be claimed that the most important function of the legal government, i.e. guaranteeing and protecting the rights and freedoms of citizens, is also realized through check. However, the multiplicity of check vocabulary and the ambiguity in understanding the dimensions and multifaceted functions of this discourse have made it necessary to clarify the vocabulary of check. Therefore, the main question of this article is "What are the lexical systems of check discourse in Iran's legal system?" In order to answer this question, with a qualitative method based on Foucaultian paleontology and data collection through a library, an effort was made to analyze the discourse of check with special emphasis on "object" among the four Foucaultian paleontological elements - "object", "subject", "concepts" and "Strategy", the lexical system of monitoring at three levels, "lexical", "terminological" and "its practical examples in Iran's legal system" should be examined. The findings of this research show that firstly, eight important keywords can be highlighted from among the many words corresponding to check and by checking the lexical, idiomatic and practical meanings, they can be used in a precise language in their appropriate context. It is also possible to classify the check lexical system based on the lexical and terminological inference obtained, based on two important components "depth" - including shallow and deep lexical system - and "substance" - including administrative (both financial and policing), political and judicial - and from this Row revealed some inappropriate language usages in Iran's legal system.

  Keywords: Check, Discourse, Object, Archeology, Foucault, Denotative analysis