فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/03
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سینا عطارروشن ، مهدی حیدری صفحات 1-15
  این مطالعه با هدف بررسی تنوع گونه ای گیاهی بین گروه های اکولوژیک در رابطه با عوامل محیطی انجام شد. منطقه ای به مساحت 216 هکتار در جنوب شرقی شهرستان باغملک انتخاب و در آن 70 قطعه نمونه 20×20 متر به روش تصادفی- سیستماتیک پیاده شد. در هر قطعه نمونه، مشخصه های خاک و عوامل فیزیوگرافی ثبت شد. ترکیب پوشش علفی در چهار قطعه نمونه 1×1 متر در اطراف مرکز هر قطعه نمونه اصلی برداشت شد. براساس تجزیه و تحلیل خوش های و تحلیل تطبیقی متعارف سه گروه بوم شناختی تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که اسیدیته، نیتروژن، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ماده آلی و درصد رس مهم ترین خصوصیات در تشکیل گروه اول با گونه های شاخص Agropyrom trichophorum، Hordeum bulbosum و Aegilops triuncialis بودند. گروه دوم با گونه های شاخصBromus tectorum، Salvia macrosiphon و Bromus danthonia با رس، کربن آلی، پتاسیم، فسفر و نیتروژن همبستگی داشت. گروه سوم با گونه های شاخص haussknechtii Artemisia، Astragalus gossypinus، persica Phlomisو Artemisia aucheri با مشخصه های ارتفاع از سطح دریا، درصد شن، وزن مخصوص ظاهری و شوری همبستگی نشان داد. نتایج نشان داد که تنوع گونه ای به طور معنی داری بین گروه ها تفاوت داشت و در گروه اول بیشترین و در گروه سوم کمترین مقدار را داشت. یافته های این تحقیق می تواند برای ارزیابی بهتر تنوع گونه ای و مدیریت تنوع زیستی استفاده شود.
  کلیدواژگان: گونه های گیاهی، رسته بندی، غنا، خوزستان
 • راحله دانشمندپارسا ، روح الله میرزایی، ندا بی همتا صفحات 17-28
  با توجه به اینکه مهم ترین نیاز محققان و مدیران، اطلاعات به هنگام در رابطه با تغییرات پوشش اراضی است؛ لذا بررسی این تغییرات در سطح استانی کمک شایانی به برنامه ریزی و جلوگیری از تخریب های به وجود آمده در مناطق مختلف می کند. بدین منظور با استفاده از پردازش تصاویر لندست در سال های 1994 و 2015 نقشه های پوشش اراضی استان چهارمحال و بختیاری به روش هیبرید در شش طبقه اصلی تهیه شد؛ سپس تغییرات پوشش اراضی با به کارگیری روش مقایسه پس از طبقه بندی و متریک های سیمای سرزمین مشخص شد. جهت کمی کردن الگوهای سیمای سرزمین در سطح کلاس متریک هایNP PLAND، LPI، MPS و متریک های SHDI، LPI، CONTAG و SPILIT INDEX در سطح سیمای سرزمین محاسبه شد. در انتها نرخ تخریب هر کاربری و شاخص نرخ تخریب انسانی در سطح کلاس برای هر کاربری جداگانه محاسبه شد. نتایج مطالعه در سطح کلاس حاکی از کاهش شدید مساحت مراتع (36/67 درصد) و جنگل ها (6/42 درصد) و در پی آن افزایش سطح زمین های بایر به میزان 39/32 درصد است. به طور کلی سیمای سرزمین در بازه زمانی مورد مطالعه تکه تکه تر، نامنظم تر، ناپیوسته تر و از نظر نوع پوشش متنوع تر شده است و درصورت ادامه روند کنونی نتایج حاصله از این مطالعه نشان دهنده فروافت شدید کارکردها و خدمات اکوسیستم ها است.
  کلیدواژگان: چهارمحال و بختیاری، سیمای سرزمین، سنجش از دور، متریک، هیبرید
 • سرور کریمی، محمود رضا همامی ، مصطفی ترکش اصفهانی، کریستف بالتزینگر صفحات 29-42
  خرس قهوه ای (Ursus arctos) بزرگ ترین گوشتخوار ایران است که در بخش های وسیعی از نواحی کوهستانی البرز و زاگرس یافت می شود. اما بیشترین تراکم این گونه در جنگل های شمالی کشور از پارک ملی گلستان تا غرب استان گیلان است. ما در این مطالعه پتانسیل خرس قهوه ای را برای انتقال بذر به شکل اندزوکوری در جنگل گلستان از طریق آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار دادیم. به منظور شناسایی تغییرات زمانی و مکانی جوانه ها، فراوانی، غنا و ترکیب گونه ای بذور سبز شده از نمونه های سرگین خرس قهوه ای، جمع آوری شده از تیپ های زیستگاهی و فصول مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع 268 بذر متعلق به 33 آرایه از 19 تیره و 25 جنس گیاهی در آزمایش های جوانه زنی نمونه های سرگین ثبت شد. براساس نتایج به دست آمده فراوانی (0/003=P) و ترکیب بذور (0/001=P) انتقال داده شده بین فصول متفاوت بود که منعکس کننده تفاوت های فنولوژیک گیاهان منطقه است. فراوانی و ترکیب بذری سرگین ها بین دو تیپ زیستگاهی تفاوت معنی داری نداشت. همچنین، غنای گونه ای بذور انتقال داده شده بین فصول و زیستگاه های مختلف تفاوت معنی داری را نشان نداد. بیشترین غنای گونه ای مربوط به فرم رویشی علفی بود (24 آرایه) در حالی که گیاهان درختچه ای فراوان ترین گونه های سبز شده از نمونه های سرگین را شامل می شدند (76 درصد کل بذور جوانه زده). میوه های گوشتی درختچه ها به عنوان یک منبع انرژی مهم در دوره پرخوری پیش از خواب زمستانی خرس ها مطرح هستند. بذور مربوط به میوه های خشک در تراکم های پایین و مخصوصا در نمونه های سرگین مربوط به فصل بهار و اوایل تابستان مشاهده شد. این نتایج با رفتار تغذیه فرصت طلبانه خرس قهوه ای سازگار است. با توجه به اینکه گونه های زوج سم در پارک ملی گلستان اغلب گونه های یک ساله را انتقال می دهند نقش خرس قهوه ای در انتقال گونه های درختچه ای و درختی در جنگل گلستان می تواند مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اندزوکوری، پستاندار همه چیزخوار، فرم رویشی، فراوانی و غنای گونه ای بذور، تغییرات زمانی و مکانی
 • محمد پناهنده ، احمد رضا یاوری، اسماعیل صالحی صفحات 43-54
  زیستگاه ها در سراسر جهان به شدت تخریب شده اند. یکی از موثرترین رویکرد ها برای احیای این مناطق، بازگردانی شرایطی است که از دست داده اند. بررسی ها بیانگر احتمال زیاد وقوع انقراض محلی مرال (Cervus elaphus maral) ، در زیستگاه های فعلی استان گیلان به علت تخریب شدید زیستگاهی است. هدف این تحقیق معرفی کاربرد دیگری از سطوح تناسب، مقاومت زیستگاهی، مسیر ها و کریدور های ارتباطی در پایش و تحلیل تغییرات زیستگاه ها به عنوان نقطه شروع بازسازی آنهاست. در این تحقیق قابلیت استفاده از لایه های تناسب، مقاومت و مسیر های ارتباطی، در مدیریت زیستگاه ها توسعه داده شده است. به این منظور سطح تناسب زیستگاهی در محیط نرم افزار 10ArcGis و با استفاده از جعبه ابزار Corridor Designer به روش وزن دهی به فاکتورهای زیستگاهی با استفاده از نظر خبرگان تهیه شد. براساس نتایج تحقیق، کاهش 35 درصدی سطح زیستگاه های مطلوب، افزایش 34 درصدی تعداد لکه ها، افزایش 89 درصدی تراکم لبه و کاهش 53 درصدی متوسط اندازه لکه ها بیانگرآن است که وقوع هم زمان تباهی و از هم گسیختگی زیستگاهی به شدت انسجام زیستگاهی مرال را تخریب کرده است. افزایش نسبت فاصله هزینه- وزن به فاصله اقلیدوسی مسیرهای ارتباطی و تغییرات پوشش زمینی مسیرها و کریدورها، بیانگر افزایش مقاومت زیستگاهی و کاهش ارتباط عملکردی و کاهش نفوذپذیری سیمای سرزمین است. نتایج تحقیق تصویر روشنی از میزان تغییرات در سطوح تناسب و مقاومت زیستگاهی و مسیر های ارتباطی مرال ارائه داده است که می تواند نقش موثری در فرایند بازسازی محدوده مورد بررسی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارتباط عملکردی، کریدور، پایش، بازسازی، زیستگاه، مرال، منطقه حفاظت شده
 • جواد معتمدی ، اسماعیل شیدای کرکج صفحات 55-65
  شاخص های عددی تنوع، به تنهایی توصیف کاملی از چگونگی توزیع فراوانی و غنای گونه ها را ارائه نمی دهند؛ لذا شاخص های پارامتری نیز باید در مطالعه جوامع گیاهی، مورد توجه قرار گیرند. در این رابطه، شاخص های غنا، یکنواختی و تنوع گونه ‏ای مربوط به مکان های اکولوژیکی مراتع کوهستانی چر شهرستان ارومیه محاسبه شد. سپس منحنی های درجه بندی تنوع و فراوانی- رتبه گونه ای مرتبط با مکان ها، ترسیم و مدل‏ های توزیع فراوانی برای آنها با آزمون نکویی برازش، آزمون و بهترین مدل انتخاب شد. اختلاف معنی ‏دار از نظر شاخص های عددی بین مکان ها وجود نداشت ولی هر کدام از شاخص ها، یکی از مکان ها را متنوع تر نشان داد و تشخیص مکان اکولوژیکی با تنوع بالا را با سختی مواجه می سازد. مشکل تفسیر، درخصوص نتایج منحنی های رسم شده درجه بندی تنوع و فراوانی- رتبه گونه ای نیز مشهود بود و آنها نیز قادر به شناسایی توزیع گونه ها و غنای آن نبودند. بنابراین، بررسی تنوع با استفاده از مدل های توزیع فراوانی و تطبیق انتشار گونه ای موجود با انتشار گونه های مورد انتظار، انجام شد. نتایج نشان داد؛ مدل لوگ نرمال که نشان دهنده جوامع با ثبات است، برای مکان های اکولوژیکی دورتر از کانون آشفتگی (محل اطراق شبانه دام) ، قابل برازش است. بر اساس نتایج، توجه به شدت چرای دام (شدت متوسط) در مراتع، سبب حفظ تنوع زیستی می شود.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، چرای دام، مدل های توزیع فراوانی، مراتع چر
|
 • S. Attarroshan , M. Heydari Pages 1-15
  This study aimed to investigate plant species diversity in the ecological species group in relation to the environmental factors. A study area of 216 ha in the southeast of Baghmalek on which seventy 20×20 m plots were established according to the random-systematic method was selected. Soil properties and physiographic factors were recorded at each plot. Herbaceous species composition was recorded using four 1×1 m subplots around the center of the main plot. A cluster analysis and a CCA analysis were undertaken and three ecological groups were identified. The results showed that pH, Nitrogen, cation exchange capacity, organic carbon and clay percentage were the most important factors of the first group, and the indicator species were, Agropyrom trichophorum, Hordeum bulbosum, Aegilops triuncialis. The second group with  Bromus tectorum, Salvia macrosiphon, Bromus danthonia as indicator species could be correlated with clay, organic carbon, Potassium, Phosphorous, Nitrogen, values. Lastly, the third group, characterized by Artemisia aucheri, Astragalus gossypinus, Phlomis persica, Artemisia haussknechtii as the indicator species, could be correlated with the elevation percentage of sand, Bulk Density and EC. We also found that species diversity varied significantly among the groups, and it was the highest in the first group and the lowest in the third group. The results could, therefore, contribute to better evaluation of species diversity and management of the biodiversity.
  Keywords: plant species diversity, ordination, richness, Khuzestan
 • R. Daneshmandparsa , R. Mirzaee , N. Bihamta Pages 17-28
  Due to the importance of accessibility to updated and timely information regarding land cover changes, it is necessary for researchers and managers to assess such provincial level changes to help the planning process and prevent the damages caused in various regions. To this end, the Chaharmahal and Bakhtiari Province land cover changes from 2015-1994 were developed in six main classes using the hybrid method. Then land cover changes were determined by applying “after-classification comparison” and “landscape metric”. Therefore, MPS, LPI, NP and PLAND metrics were calculated at the class level, and SHDI, LPI, CONTAG SPILIT INDEX metrics were calculated to quantify the landscape patterns at the landscape level. Finally, for each land use type, the destruction rates and the human destruction index were calculated separately. The results indicated a sharp decline of %36.67 in pastures and 6.42% in the forests areas, as well as an increase 39.32% in the barren lands. In such a manner, the landscape is more fragmented, disordered (or unsystematic) and discontinuous plus it has become more diverse for the studied time period coverage. So, if the current trend continues, the a sharp decrease in the ecosystem services and functions is likely to occur.
  Keywords: Chahar Mahal, Bakhtiari province, landscape patterns, remote sensing, metrics, hybrid
 • S. Karimi , M.R. Hemami , M. Tarkesh Esfahani , Ch. Baltzinger Pages 29-42
  The brown bear (Ursus arctos) is the largest carnivore species in Iran which can be found in large parts of the Alborz and the Zagros mountain ranges but reaches remarkable densities in northern forest, ranging from Golestan National Park to western Gilan.  We investigated the potential of brown bear for endozoochory in Golestan National Park through greenhouse experiment. In order to detect temporal and spatial variability of emerged seedlings, abundance, species richness and composition of germinated seeds from faecal samples collected in different habitats and across seasons were analyzed. A total of 268 seedlings belonging to 33 plant taxa, 25 genera and 19 families germinated from 64 brown bear faecal samples. Based on the obtained results we show seasonal variability in the numbers (p=0.003) and composition (p=0.001) of the dispersed seeds, which can be attributed to plant species phenology. There were no significant differences for seed abundance and composition between the two types of habitats. Similarly, seed species richness did not significantly differ among seasons and habitats. Herbaceous growth form (24 taxa) represented the highest species richness in the germinated plants, while shrub plants were the most abundant germinated species (76% of the total germinated seeds). Fleshy fruits are the principal source of energy during the hyperphagia phase prior to hibernation. In contrast, seeds from dry fruits were observed in lower densities in the faeces, especially during spring and early summer. This result is in line with opportunistic feeding behavior of the brown bear.
  Considering that co-occurring ungulates in Golestan National Park rather disperse annual species, we highlight the role of brown bear in specifically dispersing shrub and tree species.
  Keywords: Endozoochory, Mammalian omnivores, Growth form, Seed abundance, species richness, temporal, spatial variability
 • M. Panahandeh , A.R. Yavari , E. Salehi Pages 43-54
  abitats have dramatically destructed worldwide.However a growing trend is emerging for restoring habitatats. One of the most effective approach to revitalize them is to restore the conditions that have lost. Studies indicate high probability of local extinction of Maral (Cervus elaphus maral) in the current habitats of Gilan due to severe habitat destruction. The current study aimed to introduce application of habitat suitability and resistances surfaces, connectivity paths and corridors for analyzing and monitoring changes in habitats as the starting point of their reconstruction. Based on the results, 35% reduction of suitable habitats, 34% increase in the number of patches, 89% in edge density, and 53% reduction in the average size of patches indicate that  occurrence of habitat loss and fragmentation, severely disrupted the integrity of Maral habitats. Increasing cost-weight distance to the Euclidean distance and land cover change of paths and corridors indicate increasing of habitat resistance and reduction of landscape permeability. Results have given a clear picture of the changes in habitat suitability and connectivity of Maral that can play an effective role in restoration process.
  Keywords: Functional Connectivity, Corridor, Monitoring, Restoring, Habitat, Maral, Lisar Protected Area
 • J. Motamedi , E. Sheidai Karkaj Pages 55-65
  Numerical indices of diversity, in their entirety, do not provide a complete description of distribution and richness of species. Therefore, parametric indices should be also considered in studying of plant communities. In this regard, the indices of species richness, evenness and diversity related to the ecological sites of Cher mountainous rangelands of Urmia were calculated. The diversity profiles and rank-abundance species curves related to each of the sites were plotted and finally species diversity distribution models were fitted to each of data set using the Goodness-of-fit test and then best model was selected. There was no significant difference in terms of numerical indices among sites, but each of the indicators showed one of the sites be more diverse and made it difficult to distinguish the ecological site with high diversity. The difficulty of interpreting results considering the curves of diversity profile and rank abundance-species was also observable and the pattern of species distribution could not be understood. Therefore, surveying diversity using speciesabundance distribution models and fitting the data with current species distribution models was carried out. The results indicated that Log-normal model can be fitted to all the types with moderate grazing intensity (sites far from resting points). based on the results considering to the proper grazing intensity could conserve the plant diversity.
  Keywords: Species diversity, livestock grazing, abundance distribution models, rangelands of Cher