فهرست مطالب

 • پیاپی 112 (آذر و دی 1397)
 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/10/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • گزارش داوری
 • جایزه معمار 97
  صفحه 2
 • برندگان
 • گروه مسکونی تک واحدی
  صفحه 24
 • گروه مسکونی آپارتمانی
  صفحه 34
 • گروه بازسازی
  صفحه 44
 • گروه عمومی
  صفحه 54
 • تقدیرشدگان
 • گروه مسکونی تک واحدی
  صفحه 64
 • گروه عمومی
  صفحه 68
 • نامزدها
 • گروه مسکونی تک واحدی
  صفحه 72
 • گروه مسکونی آپارتمانی
  صفحه 74
 • گروه بازسازی
  صفحه 80
 • گروه عمومی
  صفحه 87
 • نیمه نهایی
 • گروه مسکونی تک واحدی
  صفحه 90
 • گروه مسکونی آپارتمانی
  صفحه 102
 • گروه بازسازی
  صفحه 112
 • گروه عمومی
  صفحه 128