فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • قاسم آهی، احمد منصوری، عاطفه توانایی صفحات 5-22
  هدف
  بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم شناختی هیجانی دانشجویان جدید الورود دانشگاه فردوسی مشهد.
  روش
  شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه های غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان توسط گروه نمونه تکمیل شدند.
  یافته ها
  در پس آزمون و پیگیری، علایم غم غربت و اضطراب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته است و تنظیم هیجانی دانشجویان بهبود یافت. یافته های پژوهش موید این مهم است که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش احساس غربت و اضطراب دانشجویان می گردد و نیز تنظیم هیجانی آنان را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: رابطه جنسی، جاذبه جنسی، اختلال های جنسی، مشکلات زناشویی
 • علی مشهدی، مریم حسن زاده اول، مهدی عبدالله زاده رافی صفحات 23-42
  هدف
  تعیین عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آور.
  روش
  جامعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهر جاجرم تشکیل می داد که تعداد آن ها 516 نفر بود. با استفاده از پرسشنامه های آزاردیدگی هیجانی، مقیاس تاب آوری در برابر ضربه، خودگزارش دهی نوجوان آخن باخ و آزمون هوش وکسلر، داده ها گردآوری شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل تمیزی استفاده شد.
  یافته ها
  عوامل فردی (به جز هوش) و عوامل اجتماعی (به جز روابط حمایتی با همسالان و مشارکت فعال در جامعه) در دو گروه نوجوانان آزاردیده تاب آور و غیر تاب آور متفاوت بودند (0٫05p<). همچنین، تابع تشخیصی توانست بین دو گروه نوجوانان تاب آور و غیر تاب آور تمیز قائل شود و 20٫2 درصد از تغییرات تاب آوری را تبیین کند. برخورداری بیشتر از برخی از عوامل حفاظتی فردی مانند حل مسئله، خوش بینی، ساختار اعتقادی، خودتنظیمی و عزت نفس، همچنین عوامل حفاظتی اجتماعی از قبیل عملکرد تحصیلی حمایت شده و حمایت/ امنیت محله به نوجوانان کمک می کند در برابر آزار هیجانی والدین از خود تاب آوری نشان دهند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، عوامل حفاظتی، آزاردیدگی
 • مهدی ولی زاده، غلامرضا منشیی، حسین کارشکی صفحات 43-60
  هدف
  بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم شناختی هیجانی دانشجویان جدید الورود دانشگاه فردوسی مشهد.
  روش
  شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه های غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان توسط گروه نمونه تکمیل شدند.
  یافته ها
  در پس آزمون و پیگیری، علایم غم غربت و اضطراب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته است و تنظیم هیجانی دانشجویان بهبود یافت. یافته های پژوهش موید این مهم است که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش احساس غربت و اضطراب دانشجویان می گردد و نیز تنظیم هیجانی آنان را افزایش می دهد.
 • طاهره سادات علوی، علی مقدم زاده، محمد علی مظاهری، غلامعلی افروز، الهه حجازی موغاری، کیوان صالحی صفحات 61-83
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های احتمال آسیب طلاق انجام شده است.  
  روش
  روش پژوهش حاضر کیفی است که با توجه به هدف دستیابی به تجارب زیسته افراد در شرف ازدواج و متقاضی طلاق از طرح پدیدارشناسی استفاده شده است. میدان پژوهش برای ساخت پرسشنامه حاضر عبارت بود از تمامی زوج های در شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 3 مشهد، تمامی متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مرکز مداخله ی بهزیستی شهرستان مشهد [1] و متخصصین در زمینه ی خانواده وطلاق. شرکت کنندگان شامل15 زوج در شرف ازدواج، 20 زوج متقاضی طلاق و 15 متخصص در زمینه خانواده و طلاق بودند که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. فن مصاحبه، عمیق و نیمه ساختار یافته بود.  
  یافته ها
  مصاحبه ها در طول یک دوره ی 6 ماهه جمع آوری، ثبت، کدگذاری شد و تحلیل داده ها به شناسایی65 زیرمولفه و 8 مولفه ی اصلی با مولفه های فردی، مولفه های روابط زوجی، مولفه های خانوادگی، مولفه های فرهنگی، مولفه های اجتماعی، مولفه های اقتصادی، مولفه های اعتقادی منتج گردید.
  کلیدواژگان: احتمال آسیب طلاق، در شرف ازدواج، متقاضی طلاق
 • سیدمحسن حجت خواه، ایمان مصباح، محسن گل محمدیان صفحات 84-100
  هدف
  تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد- فرزندی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی
  روش
  روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک کم- توان ذهنی بودند که فرزندانشان در مدارس استثنایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی 96-1395 به تحصیل اشتغال داشتند. از جامعه فوق تعداد 30 نفر از مادران دارای کودک کم توان ذهنی به روش تصادفی خوشه ایانتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایش طی 10 جلسه نوددقیقه ای، (هر هفته دو جلسه) درمان گروهی را دریافت کردند و شرکت کنندگان در گروه کنترل هیچ گونه درمان گروهی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس رابطه مادر-کودک راس (1961) بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش در مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر رابطه مادر- کودک تفاوت معناداری وجود دارد 0/001)>p). با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد روشی کارآمد در بهبود رابطه والد- فرزندی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رابطه والد- فرزندی، کودک کم توان ذهنی
 • سعید تیموری، گلناز غفاریان، فرشته یزدان پناه صفحات 101-115
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر رضایت زناشویی در تعارض زوجینی انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 24 نفر (12 زوج) از زوجین متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 9 شهر مشهد بود که 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش تعداد 8 جلسه رفتاردرمانی دیالکتیک را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ توسط گروه نمونه تکمیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون، رضایتمندی زناشویی آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه گواه، افزایش معناداری داشته است. یافته های پژوهش موید این مهم است که رفتاردرمانی دیالکتیک باعث بهبود رضایت زناشویی در تعارض زوجین می شود.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیکی، رضایت زناشویی، تعارض زوجین
 • محمد مهدی جهانگیری صفحات 116-127
  هدف
  تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به «مولتیپل اسکلروزیس» است.
  روش
  روش این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. جامعه پژوهش کلیه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در تابستان سال 1395 شهر اراک بودند. از میان بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر «اراک» ، سی نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه، به صورت تصادفی گمارش شدند. برای گروه آزمایش، 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا شد. از مقیاس چند بعدی درد «وست هان ییل» در دو مرحله پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در شدت درد وجود داشت؛ اما این تفاوت در گروه کنترل مشاهده نشد. نتایج به دست آمده، از تاثیر روش پذیرش و تعهد بر کاهش درد مبتلایان به ام. اس. حمایت می کند. همچنین با توجه به داده های حاصله مبتنی بر تاثیر مثبت پذیرش و تعهد، توصیه می گردد تا از این روش در مراکز درمانی استفاده شود
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درد، مولتیپل اسکلروزیس
 • غلامرضا رجبی، سمیه خیری، منوچهر تقی پور صفحات 128-144
  هدف:  این مطالعه با هدف ارزیابی ابعاد دلبستگی ناایمن (اضطرابی و اجتنابی) و رضایت جنسی با میانجی گری خودکارآمدی کنش وری جنسی در زنان متاهل شهر شیراز در سال 1393 اجرا گردید.
  روش: پژوهش حاضر همبستگی از نوع رگرسیون سلسله مراتبی هم زمان بود. 160 زن از میان زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی شهر شیراز به روش داوطلبانه و با رعایت کلیه موازین اخلاق پژوهش برگزیده شدند، و مقیاس های دلبستگی ناایمن بزرگسالان کولینز و رید، رضایت جنسی و خودکارآمدی کنش وری جنسی زنان را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی هم زمان و نرم افزار آماری SPSS نسخه بیست و یک انجام گرفت.
  یافته ها: نتایج نشان دادند که بین متغیر ابعاد دلبستگی های اضطرابی و اجتنابی با متغیرهای خودکارآمدی کنش وری جنسی و رضایت جنسی همبستگی های منفی و معنادار و بین متغیر خودکارآمدی کنش وری جنسی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (05/0 p <). هم چنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به روش بارون و کنی نشان دادند که خودکارآمدی جنسی-کنش وری میانجی بین ابعاد دلبستگی های ناایمن (اضطرابی و اجتنابی) و رضایت جنسی است. در نتیجه می توان بیان کرد که خودکارآمدی کنش وری جنسی یک نقش مهم در افزایش رضایت جنسی زنان متاهل دارد.
  کلیدواژگان: دلبستگی ناایمن، دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، رضایت جنسی، خودکارآمدی، کنش وری جنسی
|
 • Atefe Tavanaeia, Ghasem Ahia, Ahmad Mansouri Pages 5-22
  Purpose
  The aim of present study was investigate the effectiveness of cognitive behavioral group therapy for sexual dysfunction and marital problems on the dynamics of sex relation and sexual appeal in women referred to family court.
  Method
  In a semi-experimental study with pretest-posttest design and control group, 30 women referred to family court in Mashhad city were selected by available sampling method and then randomly designed into experimental and control groups. The experimental group participated in 8 sessions of 45 minutes at cognitive behavioral group therapy, while control groups were not in any treatment. The participants completed relation self-disclosure questionnaire and sexual awareness questionnaire. Data were analyzed by SPSS22 software, using analysis of covariance (ANCOVA). Findings: The findings showed that cognitive behavioral group therapy for sexual dysfunction and marital problems leading to improving the dynamics of sex relation and sex appeal in the experimental group than control groups. According to these results, cognitive behavioral group therapy for sexual dysfunction and marital problems might be an efficient way of improving dynamics of sex relation and sex appeal in women referred to family court. Also, therapists can use this therapeutic approach for improving dynamics of sex relation and sex appeal.
  Keywords: Sexual dynamics, sexual appeal, sexual disorders, marital problems
 • Ali Mashhadi , Maryam Hassanzadeh Avval, Mahdi Abdollahzadeh Rafi Pages 23-42
  Purpose
  Determine of social and personal factors discriminating resilient from non-resilient adolescences against abuse.
  Method
  The statistical population encompasses all high-school students of Jajarm, city, who were 516 people. Emotional abused questionnaire, rauma resilience questionnaire, young self- report scale, and Wechsler IQ test have been administered and then a discriminant analysis were used. Findings: Findings showed that individual (excluding intelligence) and social (excluding supportive relations to peers and active social involvement) factors were different in two groups (p<0.05). Discriminating function also revealed discrimination between resilient and non-resilient teens so that it determined 20.2 % of resilience changes. it might be concluded that individual protective factors like problem-solving, pessimism, belief structure, self-regulation, and self-esteem, as well as social protective factors like supportive academic performance and neighborhood safety/support help adolescents, endure against parents’ emotional abuse.
  Keywords: Resilience, Protective factors, Abuse
 • Mahdi Valizade, Gholamreza Manshae, Hosein Kareshki Pages 43-60
  Purpose
  To investigate the effectiveness of Acceptance and Commitment group therapy on homesickness, anxiety and cognitive emotional regulation among college students referring to Mashhad University clinic.
  Method
  The design of this study was semi-experimental with a pretest–posttest control group design. 30 people were selected by the purposive method and assigned into two groups (experimental group and control group – 15 people in each group). Homesickness questionnaire, anxiety questionnaire, cognitive emotional regulation were used to measure the dependent variables. Findings: In post-test and follow up, symptoms of agitation and anxiety in the experimental group were significantly lower than the control group, and the emotional adjustment of the students improved. Findings of the research confirm that it is important that group therapy based on acceptance and commitment reduces students' agitation and anxiety and increases their emotional regulation.
  Keywords: Homesickness, ACT, Anxiety, cognitive emotional regulation, College students
 • Tahereh Sadat Alavi , Ali Moghadamzadeh, Mohammad Ali Mazaheri, Elaheh Hejazi Moghari, Keyvan Salehi, Gholamali Afrooz Pages 61-83
  Purpose
  The present research aimed at identifying the probability of harming divorce
  Method
  The method of this research is qualitative, which is based on the goal of achieving the lives of marriage applicants and on the basis of divorce applicants, a phenomenological approach has been used. The research field of this study was all marriage applicants referring to the Mashhad Health Center No3 and all divorce applicants referring to the Welfare Center of Mashhad and specialists in the field of family and divorce. The sample consisted of 15 marriage applicants and twenty couples applying for divorce and fifteen specialists in family and divorce sectors selected through by targeted sampling method as criterion type. The interviewing method was deep and semi-structured. Findings: In six months, interviews were collected, recorded, encoded and compiled in the form of 65 sub-themes and 8 main themes in the individual components, paired components, family components, cultural components, social components, economic components, and belief components.
  Keywords: The probability of harming divorce, Marriage applicants, Divorce applicants
 • Iman Mesbah , Seyed Mohsen Hojatkhah , Mohsen Golmohammadian Pages 84-100
  Purpose
  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of       therapy based on acceptance and commitment on improvement of the parent-child relationship in mothers with mental retardation children
  Method
  Study was experimental with a pretest-posttest control group and the Follow-up test. Population includes all mothers of children with mental retardation whose children were studying at exceptional schools in Dezful city in the academic year of 2016-2017. 30 Mother was chosen with cluster sampling method and assigned to tow experimental and control groups randomly. (Each group n=15). The experimental group received group therapy in 10 sessions of 90 minutes (2 sessions weekly) and the control group did not receive group therapy. The Instrument was Mother-Child Relationship Evaluation scale (1961). Data analyzed with multiple analysis of covariance. Findings: The results showed that there are significant differences in level Posttest and Follow up between experimental and control groups in parent-child relationship (p>0/001). According to research findings, group therapy based on acceptance and commitment is an effective method for improving the parent-child relationship in mothers with mental retardation children.
  Keywords: group therapy based on acceptance, commitment, parent-child relationship, mothers, children with mental retardation
 • Saeed Teimory, Golnaz GHafariyan, Fereshteh Yazdanpanah Pages 101-115
   
  Purpose
  The present study was conducted to determine the effectiveness of dialectical behavior therapy on marital satisfaction in couples conflict.
  Method
  The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with the control group. The sample consisted of 24 (12 couples) couples conflict who referred to counseling centers in Mashhad 9th district, 12 of them in the experimental group and 12 in the control group. The members of the experimental group received 8 dialectical behavioral therapy sessions, but there was no specific intervention for the control group members. Before and after the intervention, the Enrich marital satisfaction questionnaire was completed by the sample group. Findings: The results of covariance analysis indicated that in the post-test marital satisfaction in the experimental group was significantly increased, compared with the control group subjects. Findings of the research confirm that it is important that dialectical behavioral therapy improves the marital satisfaction in couples conflict.  
  Keywords: Dialectical behavioral therapy, marital satisfaction, couples conflict
 • Mohammad Mehdi Jahangiri Pages 116-127
  Purpose
  One of the ''third wave'' cognitive-behavioral intervention is Acceptance and Commitment Therapy (ACT), which employs innovative mindfulness-based strategies. The aim of this study is to determine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on reducing Intensity pain in patients with Multiple Sclerosis.
  Method
  The study method was semi-experimental pretest-posttest design with a control group. The study population included all multiple sclerosis in Arak in the summer of 2016. Thirty subjects were selected via purposive sampling among patients coming to Arak medical centers and they were randomly assigned into two experiments and control groups. The experimental groups then received 8 sessions Acceptance and Commitment Therapy. The West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory was used to collect data in the pre-test and post-test stages. The data were analyzed by covariance. Findings: The results showed that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group in pain intensity, but this difference was not observed in the control group. The obtained results are based on the effect of the acceptance and commitment method on reducing the pain of patients with MS. Support. Also, based on the data obtained based on the positive effect of acceptance and commitment, it is recommended to use this method in treatment centers.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Pain, Multiple Sclerosis
 • Gholamreza Rajabi, Somaye Kheyri, Manuchehr TaghiPour Pages 128-144
  Purpose
  This study to aim conducted the evaluating of unsafe attachment dimensions and sexual satisfaction mediating sexual self-efficacy functioning in the married female in Shiraz city.
  Method
  The current research was a correlation of type concurrent hierarchical regression. one hundred six the married female were selected using the voluntary method from among women referring to privative counseling centers of Shiraz city and all ethical standards of research, and completed Unsafe Attachment Dimensions, Sexual Satisfaction, and Sexual Self-efficacy Functioning Scales. The analysis of data was conducted using Pearson correlation coefficient and concurrent hierarchical regression statistical methods and SPSS-21 software. Findings: Results showed that there are significant negative correlations between anxiety and avoidant attachment dimensions with sexual satisfaction and sexual self-efficacy functioning variables and there is a significant positive correlation between sexual satisfaction and sexual self-efficacy functioning variables (p < 0.05). Also, hierarchical regression analysis by Baron and Kenny method showed that sexual self-efficacy functioning variable is a mediator between anxiety and avoidant attachment dimensions and sexual satisfaction.In results, can be suggested that self-efficacy functioning has an important role in increasing of sexual satisfaction married female.
  Keywords: Unsafe attachment, anxiety attachment, avoidant attachment, sexual satisfaction, sexual self-efficacy functioning