فهرست مطالب

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی
پیاپی 93 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/10/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابوذر اخروی جوقان*، نظام الدین رحیمیان، مریم قره داغی صفحات 311-326
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی از دیدگاه اعضای کمیته‎های حسابرسی در بازه زمانی 1396 به اجرا درآمده و در آن پنج عامل شامل صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی بررسی شده است.

  روش

  داده‎های پژوهش از طریق پرسش‎نامه جمع‎آوری شده است، به‎گونه‎ای که پرسش‎نامه‎ای به دو ‎صورت کاغذی و الکترونیکی در اختیار اعضای کمیته حسابرسی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و از 300 نسخه کامل برای تجزیه و تحلیل داده‎ها استفاده شد. در این مقاله تجزیه و تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح استنباطی و برای پاسخ به فرضیه‎های پژوهش، از تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته‎ها

  بر اساس یافته‎های پژوهش، پنج عامل صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی اثر مستقیم و مثبت دارند.

  نتیجه‎گیری

  ارتقای پنج عامل صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی منجر شده و بی‎توجهی به هر یک از عوامل یاد شده، موجب کاهش اثربخشی حسابرسی داخلی در این شرکت ها شده است.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی، اثربخشی حسابرسی داخلی، پشتیبانی مدیریت، استقلال حسابرسی داخلی
 • زهره حاجیها*، نفیسه تقی زاده صفحات 327-346
  هدف

  متغیرهای تمرکز مشتری و قراردادهای وام بانکی می تواند بر فعالیت های تامین مالی شرکت ها اثرگذار باشد و تمرکز مشتری ممکن است موجب افزایش بازده شرکت ها شود.

  روش

  در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری با قراردادهای وام بانکی پرداخته شده؛ سپس اثر تعدیلی متغیرهای وضعیت مالی و حساب های پرداختنی بر ارتباط بین متغیرهای نام برده سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه آماری در دسترس است که کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله (1390 تا 1395) را با در نظر گرفتن محدودیت‎هایی، دربرمی‎گیرد.

  یافته‎ها

  نتایج به‎دست آمده از پژوهش نشان می دهد تمرکز مشتری با وام بانکی شرکت رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر این، وضعیت مالی و حساب های پرداختنی، ارتباط منفی بین تمرکز مشتری و وام بانکی شرکت‎ها را تشدید می‎کنند.

  نتیجه‎گیری

  با افزایش تمرکز مشتری، بانک ها احتمالا قوانین سخت‎گیرانه تری را برای شرکت ها در نظر می‎گیرند، در نتیجه شرکت با محدودیت های تامین مالی مواجه می شود. همچنین با افزایش اهرم مالی و حساب های پرداختنی که شاخص های مهمی در تصمیم گیری بانک ها برای اعطای وام هستند، تامین کنندگان مالی با تردید مواجه شده و تلاش می کنند که از طریق دریافت وثیقه، محدودیت های بیشتری را بر شرکت ها اعمال کنند.

  کلیدواژگان: اهرم مالی، تمرکز مشتری، حساب های پرداختنی، قراردادهای وام بانکی، وضعیت مالی
 • محسن رشیدی باغی* صفحات 347-366
  هدف

  اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران، اخبار بد نشئت گرفته از ضعف در عملکرد را به تعویق می‎اندازد و محافظه‎کاری می‎تواند عاملی برای تعدیل آن باشد. هدف این مقاله، بررسی نقش محافظه‎کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت گرفته از اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران است.

  روش

  برای بررسی موضوع، بر مبنای الگوی رگرسیونی داده‎های ترکیبی، داده‎های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1395جمع‎آوری و برای آزمون فرضیه‎های پژوهش استفاده شد.

  یافته‎ها

  بر اساس نتایج، اثر معنادار و تعاملی محافظه‎کاری و اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران بر عملکرد شرکت به تایید رسید. همچنین مشخص شد، عدم اطمینان محیطی به‎طور معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه‎کاری حسابداری بر عملکرد آتی تاثیرگذار است و در نهایت، محدودیت تامین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه‎کاری حسابداری بر عملکرد آتی دارد.

  نتیجه‎گیری

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری با مدیران دارای اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه و اعمال محافظه‎کاری در حسابداری، عملکرد آتی مساعدی دارند. به بیان دیگر، محافظه‎کاری با کنترل رفتارهای خوش‎بینانه مدیران به بهبود عملکرد منجر شده و وجود محدودیت تامین مالی و عدم اطمینان محیطی به‎دلیل ایجاد نوسان در نتایج، خوش‎بینی مدیریت را کاهش می‎دهد.

  کلیدواژگان: اعتماد به‎ نفس بیش از اندازه مدیر، محافظه‎کاری حسابداری، عملکرد آتی
 • یحیی شیری، سید حسین سجادی*، سیدعلی واعظ صفحات 367-386
  هدف

  بی قاعدگی های بازار همراه با وضعیت اقتصادی، بازارهای سهام، نمونه انتخاب شده، دوره های زمانی و در صنعت‎های متفاوت، تغییر می کنند. به علاوه، تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته به خطای پیش بینی منجر می شود. این تجدیدنظرها در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط پایداری بی قاعدگی های سودآوری و هم‎زمانی قیمت سهام و تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر این ارتباط است.

  روش

  فرضیه‎های پژوهش روی داده های 178 شرکت برای دوره زمانی 10 ساله (1386 تا 1395) با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون تجزیه و تحلیل شد.

  یافته‎ها

  بر اساس یافته‎های پژوهش، بین پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی ها و جریان های نقدی با هم‎زمانی قیمت سهام، رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ بین پایداری سود ناخالص و هم‎زمانی قیمت سهام نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیر تعدیل‎گر چسبندگی انتظارات مدیران، رابطه پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی ها، جریان های نقدی و سود ناخالص را با هم‎زمانی قیمت سهام، تقویت می کند.

  نتیجه‎گیری

  بر اساس نتایج به‎دست‎آمده، بخشی از پایداری معیاری‎های سودآوری از عدم واکنش سریع مدیران به اطلاعات جدید نشئت می‎گیرد. با افزایش چسبندگی انتظارات مدیران، محتوای اطلاعاتی معیارهای سودآوری کاهش یافته و سبب تصمیم‎گیری‎های نادرست سرمایه‎گذاران می‎شود.

  کلیدواژگان: بی قاعدگی های سودآوری، چسبندگی انتظارات مدیران، هم‎زمانی قیمت سهام
 • مریم گل محمدی، علی رحمانی صفحات 387-414
  هدف

  با پذیرش کامل استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی، اندازه‎گیری و افشای ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران فراگیرتر خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی چالش‎های فنی اندازه‎گیری و افشای ارزش منصفانه طبق چارچوب پیشنهاد شده در استاندارد بین‎المللی 13 و عوامل فنی زمینه‎ساز مقاومت در برابر گزارشگری مالی ارزش منصفانه‎محور از دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران است.

  روش

  پس از مطالعه مروری گسترده با رویکرد تحلیلی، چالش‎های فنی شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه مقوله‎بندی چالش‎های فنی استخراج شد. از پرسش‎نامه‎های ساختاریافته مبتنی ‎بر منطق فازی، برای گردآوری دیدگاه خبرگان حرفه از سه گروه مختلف نظریه پردازان و استانداردگذاران (23 خبره) ، حسابرسان مستقل (29 خبره) و مدیران مالی (27 خبره) بهره برده شد. داده‎های پژوهش با استفاده از روش‎های دلفی فازی و تحلیل سلسله‎مراتبی فازی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‎ها

  دیدگاه خبرگان حرفه در ایران نسبت به الگوی ارزش منصفانه مثبت است. اما، چالش‎های فنی شناسایی‎شده در خصوص اندازه‎گیری و افشای ارزش منصفانه موجب می‎شوند که پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به‎کارگیری گسترده آن در عمل چالش‎انگیز شود. یافته‎ها نشان می‎دهد با وجود ارزیابی مثبت خبرگان حرفه از کمیت و کیفیت الزامات افشای استاندارد بین‎المللی 13، اثربخشی گزارشگری مالی مبتنی ‎بر ارزش منصفانه در ایران از بعد ارزیابی وظیفه مباشرت و کارایی آن از دیدگاه استفاده‎کنندگان از اطلاعات بحث‎برانگیز است. همچنین عدم رعایت برخی الزامات افشای استاندارد 13 امکان‎پذیر است که در کنار ضعف ضمانت‎های اجرایی در محیط گزارشگری مالی ایران می‎تواند بر اثربخشی استاندارد یاد شده و گزارشگری مالی ارزش منصفانه‎محور در ایران تاثیر منفی داشته باشد. البته، در خصوص الزامات افشایی که ممکن است در عمل رعایت نشوند و عوامل فنی زمینه‎ساز مقاومت، بین دو گروه اجرایی و گروه نظریه‎پردازان و استانداردگذاران اختلاف نظرهایی وجود دارد.

  نتیجه‎گیری

  استانداردگذاران و جوامع حرفه‎ای باید نسبت به چالش‎های فنی حسابداری مبتنی ‎بر ارزش منصفانه آگاه باشند و بسترهای مناسب و لازمی را برای گزارشگری مالی ارزش منصفانه‎محور با کیفیت و کارا و اثربخش بودن استاندارد بین‎المللی 13 در محیط گزارشگری مالی ایران فراهم کنند.

  کلیدواژگان: اندازه‎گیری ارزش منصفانه، افشای اطلاعات ارزش منصفانه‎ محور، استاندارد بین ‎المللی گزارشگری مالی شماره 13، حسابداری مبتنی‎ بر ارزش منصفانه، چالش فنی گزارشگری مالی ارزش منصفانه‎ محور
 • سید محمد مشعشعی، سید عباس هاشمی *، داریوش فروغی صفحات 415-432
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای آنهاست. همچنین نقش میانجی متغیر سازگاری جو اخلاقی در تاثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای نیز بررسی شده است.

  روش

  مطابق با تئوری شناخت اجتماعی، دو معیار منبع کنترل درونی و خودکارآمدی به‎عنوان تفاوت های فردی حسابرسان مد نظر قرار گرفت که برای سنجش متغیر منبع کنترل درونی از پرسش نامه اسپکتور و برای سنجش متغیر خودکارآمدی از پرسش نامه شرر و آدامز استفاده شده است. همچنین متغیر تعهد حرفه‎ای به‎کمک پرسش نامه آرانیا و متغیر سازگاری جو اخلاقی با بهره‎مندی از پرسش‎نامه ویکتور و کالن اندازه گیری شدند. داده های پژوهش نیز از پرسش نامه‎ای که حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسه های حسابرسی (252 نفر) تکمیل کردند، جمع آوری شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل آزمون شدند.

  یافته‎ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد، تفاوت های فردی حسابرسان (منبع کنترل درونی و خودکارآمدی) بر تعهد حرفه‎ای آنها اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین، سازگاری جو اخلاقی به‎عنوان متغیر میانجی، سبب تقویت رابطه مثبت بین تفاوت های فردی حسابرسان و تعهد حرفه‎ای آنها می شود.

  نتیجه‎گیری

  نتیجه به‎دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت وجود جو اخلاقی مناسب در سازمان حسابرسی و موسسه های حسابرسی است که توجه ویژه مسئولان این حوزه را می‎طلبد.

  کلیدواژگان: تعهد حرفه‎ای، تئوری شناخت اجتماعی، خودکارآمدی، منبع کنترل درونی، سازگاری جو اخلاقی
|
 • Aboozar Okhravi Joghan*, Nezamoddin Rahimian, Maryam GharehDaghi Pages 311-326
  Objective

  Thisresearch has studied the effect of five main factors including competence of internal audit department, size of internal audit department, relationship between internal and external audit, management support for internal audit, and independence of internal audit on the internal audit effectiveness in companies that listed in the Tehran Stock Exchange in 2017.

  Methods

  Data was collected using paper and electronic questionnaires which their validity and reliability were confirmed. The population of this study included members of the audit committee in companies that listed in the Tehran Stock Exchange in 2017. Finally, 300 valid questionnaires were analyzed. In this study both descriptive and inferential analyses were used. Inferential statistics was used to confirm the validity of the model and confirmatory, and factor analysis and structural equation modeling were used to test the hypotheses.

  Results

  Findings from the research showed that competence of internal audit department, size of internal audit department, relationship between internal and external audit, management support for internal audit, and independence of internal audit have a positive and direct effect on internal audit effectiveness.

  Conclusion

  Promotion of five main factors including competence of internal audit department, size of internal audit department, relationship between internal and external audit, management support for internal audit, and independence of internal audit in companies that listed in the Tehran Stock Exchange led to an increase in the effectiveness of internal auditing and lack of attention each of these factors has reduced the effectiveness of internal auditing in these companies.

  Keywords: Internal audit, Internal audit effectiveness, Audit committee, Management support, Independence of internal audit
 • Zohre Hajiha*, Nafiseh Taghizadeh Pages 327-346
  Objective

  The variables of customer concentration and bank loan contracts can affect corporate finance activities, and customer concentration may increase corporate returns.

  Methods

  Under this study, the relationship between customer concentration and bank loan contracts have been investigated first and then the moderating effect of financial status variables and accounts payable on relationship between these variables have been measured. The statistical population of the study consisted of all listed companies in the Tehran Stock Exchange with regard to specified conditions, over the period of 6 years from 2011 to 2015.

  Results

  The results of the research show that there is a negative and significant relationship between customer concentration and bank loans has. In addition, the financial situation and accounts payable exacerbate the negative relationship between customer concentration and corporate bank lending.

  Conclusion

  With increasing customer concentration, banks are likely to consider tightening rules for corporations, and as a result, firms face financing constraints. Also the increase in the financial leverage and accounts payable that are important indicators in the decision making of banks for lending makes financial providers skeptical and therefore they would try to impose further restrictions on companies through getting collateral.

  Keywords: Customer concentration, Paying accounts, Bank loan contracts, Financial status
 • Mohsen Rashidi Baqhi* Pages 347-366
  Objective

  The excessive self-esteem of managers leads to postponing bad news due to weaknesses in performance, and conservatism can be a factor in modifying it. In this paper, the purpose is to examine the role of accounting conservatism in limiting the functional outcomes results from overconfidence managers.

  Methods

  The data of the companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period of 2005 to 2017 has been extracted and the combined data regression model has been used to test the research hypotheses.

  Results

  The results of the first hypothesis of the research, based on the significant and interactive effect of conservatism and overconfidence on company's performance, are approved. Also, the second hypothesis of the research indicates that environmental uncertainty has a significant effect on the overall interaction of overconfidence managers and accounting conservatism on future performance. Finally, the results indicate that financing constraints have a significant effect on the overall interaction of overconfidence managers and accounting conservatism on future performance.

  Conclusion

  The results of the research indicate that business units with over-confident managers and conservative practices in accounting have a favorable future performance. Conservatism controls the managerial behaviors and it leads to improved performance, and the presence of funding constraints and environmental uncertainty due to fluctuation in the results lead to a reduction in management's optimism.

  Keywords: Manager over-confidence, Conservatism in accounting, Future performance
 • Yahya Shiri, Seyed Hosein Sajadi*, Seyed Ali Vaez Pages 367-386
  Objective

  Market anomalieschange with economic conditions, stock markets, selected samples, time periods and differences between industries. Revision of past forecasts leads to forecast error. The revisions result from new information. On the other hand, some managers slowly revise their forecasts in responding to new information. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between the sustainability of profit signals and stock price synchronization. Also effect of stickiness of manager expectations on this relationship has been investigated.

  Methods

  The research hypotheses were tested and analyzed by using data from 178 companies for the period of 10 years from 1386 to 1395, and multi-variable regression and panel data methods.

  Results

  Research's findings showed that there was a negative and significant relationship between the sustainability of return on equity, return on asset and cash flows, and the synchronization of stock prices, also a positive significant relationship between the sustainability of gross profit and the price synchronization. Also, the moderator variable of stickiness of manager's expectations strengthens the relationship between sustainability of return on equity, return on asset, cash flows, gross profit, and the stock price synchronization.

  Conclusion

  According to the results, some of the sustainability of profitability measuresis due to the lack of rapid reaction of managers to new information. By increasing stickiness of manager's expectations, the information content of the profitability measuresreduces and leads to investors incorrect decisions.

  Keywords: Profitability anomalies, Stickiness of manager's expectations, Price synchronization
 • Maryam Golmohammadi, Ali Rahmani Pages 387-414
  Objective

  By the full adoption of IFRS, measurement and disclosure of fair values become more common in Iranian financial reporting. The present study aims to identify the technical challenges of fair value measurement and disclosure in accordance with the proposed framework in IFRS13 as well as technical factors underlying resistance to fair-value based financial reporting from accounting and auditing experts’ points of view in the financial reporting environment of Iran.

  Methods

  Technical challenges were identified by conducting a comprehensive review study with analytical approach. Then, we used qualitative content analysis method in order to elicit the primary model of categorizing technical challenges. Using the structured research questionnaires developed based on the Fuzzy Logic, experts’ points of view about technical challenges of fair-value based financial reporting in Iran were collected from three different groups: 1) Theorists and standard setters group (23 experts), 2) Independent auditors group (29 experts) and 3) financial managers group (27 experts). The data of the study was analyzed via Fuzzy Delphi method as well as Fuzzy Hierarchical Analysis method.

  Results

  Findings reveal that Iranian professional experts had a positive viewpoint about Fair-Value measurement paradigm. However, adoption of fair value measurement paradigm and widespread implementation of it is challenging in practice, because of the technical challenges of fair value measurement and disclosure. Results show that, in spite of positive viewpoint of professional experts about quality and quantity of disclosure requirements in IFRS 13, effectiveness of fair-value based financial reporting in Iran is controversial from two aspects: the usefulness of fair-value based information in evaluating of stewardship and efficiency of those requirements from information users’ standpoint. Results reveal that there is some possibility of non-compliance with IFRS13 disclosure requirements in financial reporting environment of Iran. In addition to the weakness of enforcement requirements in Iran, non-compliance with disclosure requirements will have negative impact on effectiveness of IFRS13 and fair-value based financial reporting. Albeit, some differences exist between experts’ viewpoint among “Theorists and standard setters group” and “executive group” in regards to determination of those disclosure requirements which will not be accomplished in practice and technical factors underlying resistance to adoption and implementation of IFRS13.

  Conclusion

  Standard setters and professional accounting and auditing communities should be aware of significant technical challenges of fair value accounting and also prepare suitable infrastructures for high quality fair-value based financial reporting as well as implementation of IFRS13 effectively and efficiently in financial reporting environment of Iran.

  Keywords: Fair Value, Fair Value-based Financial Report, Fai Value-Based Accounting, Disclosing Faire Value Information, International Standard of Financial Reporting No. 13
 • Seyed Mohammad Moshashaei, Seyed Abbas Hashemi*, Dariush Foroughi Pages 415-432
  Objective

  The purpose of this study is to examine the effect of Auditors’ Individual Differences on their Professional Commitment. Also, the mediation effect of Ethical Climate Fit has been examined.

  Methods

  According to the Social Cognitive Theory, two criteria of Internal Locus of Control and Self-Efficacy were used as Auditors’ Individual Differences. To measure the Internal Locus of Control, Specter's questionnaire and Self-Efficacy variable, Sherer and Adams questionnaire were used. Also, Professional Commitment and Ethical Climate Fit were measured by Araniya questionnaire and Victor and Cullen questionnaire. The study is based on a survey of 252 Certified Public Accountants working in Audit Organization and Audit Firms. Research hypotheses were analyzed using ordinary least-squares regression and Sobel Test.

  Results

  The research results indicate that Auditors’ Individual Differences (Internal Locus of Control and Self-Efficacy) have positive and significant effect on their Professional Commitment. In addition, Ethical Climate Fit as a mediator variable enhances the relationship between Auditors’ Individual Differences (Internal Locus of Control and Self-Efficacy) and their Professional Commitment.

  Conclusion

  This result reflects the importance of the Ethical Climate in the Audit Organization and Audit Firms, which requires special attention of the authorities 9to this area.

  Keywords: Professional Commitment, Social Cognitive Theory, Self-Efficacy, Internal Locus of Control, Ethical Climate Fit