فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرح نادری صفحات 1-10
  هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش انعطاف پذیری کنشی بر بهزیستی روان شناختی و خوش بینی دانشجوهای دختر افسرده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. حجم نمونه 20 نفر که از جامعه ی مذکور انتخاب و به دوگروه آزمایش (10) نفر و گروه کنترل (10) نفر به صورت تصادفی ساده تقسیم شدند. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989) و مقیاس خوش بینی شیء یر و کارور (1985) استفاده شد. گروه آزمایش مداخله ی آموزش انعطاف پذیری کنشی، 10 جلسه 90 دقیقه ای را دریافت کرد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد، نتایج نشان داد که آموزش انعطاف پذیری کنشی بر بهزیستی روان شناختی و خوش بینی دانشجوهای دختر افسرده اثر بخش است.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری کنشی، بهزیستی روان شناختی، خوش بینی
 • معصومه دل آرام، سهند شمس صفحات 11-19
  نقش مربیان بالینی در کیفیت آموزش بالینی پر رنگ بوده و می توانند با ایجاد یک محیط آموزشی مناسب در کسب توانمندی های حرفه ای موثر باشند. آگاهی از نظرهای دانشجویان به عنوان عنصر اصلی آموزش می تواند در بهبود جریان آموزش موثر باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف "تعیین نظرات دانشجویان در مورد عملکرد مربیان در محیط بالینی" در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. در این بررسی توصیفی مقطعی 386 نفر از دانشجویان پرستاری، مامائی و اتاق عمل به روش سرشماری شرکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای خود ساخته روا و پایا مشتمل بر مشخصه های فردی و 19 آیتم سنجش نظرهای دانشجویان بود. توصیف داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی انجام شد. در تمام 19 گویه، دانشجویان عملکرد مربیان را مثبت توصیف کردند. در مورد آیتم های "مطالب و آموزش ارائه شده را در پایان جمع بندی می کند" و"فراگیران را در فعالیت های علمی جانبی مثل کنفرانس شرکت می دهد" اگرچه نظرات دانشجویان در بیشتر موارد مثبت بود، اما حدود 30% آنها ابراز داشتند که گاهی این اتفاق می افتد. اکثر دانشجویان عملکرد مربیان را در محیط های بالینی مثبت توصیف کردند. تعداد کمی از دانشجویان اعتقاد داشتندکه مربیان مطالب ارائه شده را در پایان کار جمع بندی نمی کنند و فراگیران را در فعالیت های علمی شرکت نمی دهند. جمع بندی نکات بالینی تدریس شده و مشارکت دادن فراگیران در کنفرانس ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نظرات، دانشجويان، عملکرد، مربيان، محيط بالين
 • پرستو پارسایی محمدی، فریدون آزاده، علیرضا حاجی یخچالی، طیبه فتاحی صفحات 20-29
  کتابخانه های دانشگاهی به عنوان پایه اصلی پژوهش و آموزش در دانشگاه ها محسوب می شوند. اضطراب کتابخانه ای یکی از عواملی است که می تواند مانع بهره گیری دانشجویان از دانش موجود در کتابخانه ها شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه ی میزان اضطراب کتابخانه ای و مولفه های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رابطه آن با متغیرهای جمعیت شناختی انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1394 در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تعداد 7390 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از جدول کرجسی_مورگان و به روش طبقه ای نسبی، 366 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس اضطراب کتابخانه ای باستیک بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد کهمیانگین کل نمره اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان مورد مطالعه 64/2 بوده که از سطح متوسط اضطراب پایین تر بوده است. 4/81% از دانشجویان مورد مطالعه دارای سطح متوسط و پایین اضطراب بودند. بیشترین سطح اضطراب در میان مولفه ها مربوط به عوامل مکانیکی بوده است. بین سن و اضطراب کتابخانه ای رابطه معکوس و معنی داری مشاهده شد. همچنین بین متغیرهای جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل و تعداد دفعه های استفاده از کتابخانه با اضطراب کتابخانه ای تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: اضطراب کتابخانه ای، کتابخانه های دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشجویان
 • طاهره غلامی، سید امین کوهپایه، محسن رمضانی، فرزانه مباشری صفحات 30-37
  در روش های نوین آموزشی، افزایش مشارکت دانشجویان و توجه به انجام کار گروهی در امر یادگیری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف کاربرد روش تدریس یادگیری مبتنی بر تیم (team based learning(TBL) ) در دوره بهداشت عمومی و بررسی نگرش دانشجویان نسبت به روش تدریس جدید انجام شده است. در این مطالعه توصیفی_مقطعی 45 نفر از دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی شرکت کردند. ارزیابی دانشجویان با استفاده از امتحان چهارگزینه‎ای و پرسشنامه سنجش نگرش انجام و میانگین نمرات آزمون‎ها با ازمون آماری تی مستقل و بررسی رابطه بین نگرش دانشجویان نسبت به دو نوع روش تدریس از ازمون آماری همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS20استفاده شد. میانگین نمره یادگیری دانشجویان در روش سخنرانی، با انجام آزمون در پایان جلسه چهارم، برابر با (9/0±8/8) بود. بین میانگین نمرات در ارزیابی فردی و تیمی تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). میانگین نمره نگرش دانشجویان نسبت به روش TBL برابر با (78/3±18/25) و نسبت به انجام کار تیمی برابر با (1/5±50/21) بود. نگرش دانشجویان نسبت به روش تدریس TBL (625/0=r ، 003/0= P) و انجام کار تیمی در کلاس درس (725/0= r، 001/0=P) دارای رابطه همبستگی مثبت و معنی داری بود. یافته ها نشان دادند که TBL یک روش موثر یادگیری در امر آموزش، نسبت به روش سخنرانی است. پیشنهاد می‎گردد از روش یادگیری مبتنی بر تیم به موازات روش های سنتی در آموزش فراگیران و دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی بیشتر استفاده گردد.
  کلیدواژگان: یادگیری مبتنی بر تیم، شیوه تدریس سخنرانی، نگرش
 • صبا حسنوندی، شیرین قاضی، مرتضی منادی، مسعود زمانی مقدم صفحات 38-51

  گسترش علوم و فنون از سویی و رشد تفکر انتقادی از سوی دیگر همواره این سوالات را به ذهن متبادر ساخته است که چگونه گاهی دانش در قالب شعار باقی می ماند و چگونه گاهی این دانش به بخشی از رفتار درونی تبدیل می شود؟ چگونه دانش و اطلاعات فراگرفته شده در محافل رسمی و دانشگاهی به شکل عمل و رفتار مولد تبدیل می شود؟ از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این فرآیند با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساختار یافته با پزشکان است. نمونه ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری انتخاب شدند و تعداد نمونه ها با مصاحبه با 8 نفر از پزشکان متخصص به اشباع رسید. با تجزیه و تحلیل مصاحبه ها مقولاتی به عنوان عوامل دخیل در عدم تبدیل دانش به شناخت نزد پزشکان مطرح شدند که عبارت اند از: تامین نیازهای مالی پزشکان، تغییر نگاه افراد تحصیل کرده، گسترش و فراگیری علم آموزی در معنای سطحی، فاصله گرفتن از امور اخلاقی و معنوی، باز بودن بستر جامعه برای رشد زیاده خواهی و فردگرایی شدید، بی هویتی و سردرگمی تحصیل کرده ها از هدف فراگرفتن دانش، نبود الگوهای اخلاقی و علمی مناسب در دانشگاه. با توجه به این مقوله ها، تبدیل دانش و شناخت تنها در گرو حضور در محافل دانشگاهی و موقعیت های رسمی دانشگاهی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط لازم است جهت تبدیل دانش به شناخت سهیم شوند.

  کلیدواژگان: دانش، شناخت، سبک زندگی، معرفت شناسی، پدیدار نگاری
 • شاداب شاه علی، رقیه رحمانی بیلندی، معصومه خواجه حسنی، بنفشه ریاحی پور، نادیه گروشاتی صفحات 52-60
  شناسایی چالش های موجود در آموزش بالینی و اقدام برای اصلاح آن موجب بهبود دستیابی به اهداف آموزشی می گردد، لذا این پژوهش با هدف تعیین چالش های طرح احیای آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجرا شد. در این مطالعه توصیفی که در نیمسال دوم تحصیلی 1394_1395انجام شد، کلیه دانشجوهای سال آخر مامایی (48=n) از طریق پرسشنامه ای که شامل پنج بخش عوامل و امکانات محیطی (7 گزینه) ، عملکرد مربی های بالینی (6 گزینه) ، آموزش تئوری مرتبط با بالینی (4 گزینه) ، پرسنل بهداشتی درمانی (4گزینه) ، ارزشیابی بالینی (3 گزینه) بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت و با روش گروه اسمی که شامل کلیه مربی های بالینی (6 نفر) بود، مهم ترین چالش های آموزش بالینی تعیین گردید. مهم ترین نقاط ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجوها عدم وجود امکانات رفاهی مناسب، عدم تعلق دستمزد به دانشجوهای مامایی در ازای ارائه خدمات بالینی و عدم وجود امکانات انجام زایمان فیزیولوژیک و آموزش بالینی (100درصد) بود. از دیدگاه مربی های بالینی مامایی عدم وجود فضای فیزیکی و رفاهی مناسب 105 امتیاز، عدم ارائه بازخورد به دانشجوها همزمان با کار عملی 70 امتیاز، یک سو نبودن برنامه های آموزشی مربی60 امتیاز، زیاد بودن تعداد دانشجوهای مامایی در گروه 44 امتیاز و عدم هماهنگی سرویس ایاب و ذهاب 30 امتیاز عنوان شد. برنامه ریزان آموزشی باید چالش های طرح آموزش بالینی را به صورت مستمر ارزیابی و به منظور تقویت نقاط قوت و تعدیل نقاط ضعف تلاش نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، چالش، مامایی، دانشجو
 • زهره آزادی، مریم روانی پور *، محمدرضا یزدانخواه فرد، نیلوفر معتمد صفحات 61-71

  توانمندی و بالندگی دانشجویان پرستاری و مامایی بخصوص در زمینه ی آموزش به مددجو کیفیت مراقبت های بالینی را افزایش می دهد. این مطالعه با هدف بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد. در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، 269 نفر دانشجوی پرستاری و مامایی که حداقل سابقه ی یک ترم کارآموزی بالینی داشته، به روش تمام شماری شرکت کردند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه ی محقق ساخته ی روا و پایا، با سه حیطه: تعاملات، فرصت های آموزش و یادگیری و ارزشیابی بازاندیشانه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS v18 در سطح معنی داری 05/. استفاده شد. از مجموع 269 نفر شرکت کننده در پژوهش، 201 نفر از دانشجویان دارای جنس زن با محدوده سنی 19_33 سال بودند. بیشترین میانگین نمره پاسخگویی دانشجویان، مربوط به حیطه ی تعاملات با میانگین نمره 40/4 بود. در بررسی ارتباط رشته تحصیلی با دیدگاه دانشجویان در نمره کل و حیطه ارزشیابی بازاندیشانه ارتباط معنادار آماری مشاهده شد (05/0 > p). بنابراین برنامه درسی پنهان به ویژه با تمرکز بر تعاملات می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی در انتقال مهارت های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی در خدمت مدرسان، فراگیران و برنامه ریزان آموزشی جهت دستیابی به اهداف بالاتر تعلیم و تربیت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، آموزش به مددجو، دانشجویان پرستاری و مامایی
|
 • Farah Naderi Pages 1-10
  The purpose of this research was to evaluate effectiveness of resiliency training on psychological well-being and optimism among depressed female students of Mahshahr Islamic Azad University. The sample included 20 subjects whom were selected randomly via simple random sampling. The research design was an experimental pre-test post-test with control group. Beck Depression Inventory (BDI-II) Ryff Well-being Questionnaire (1989) Scheier and Carver Optimism Questionnaire (1985) were implemented to collect data. The participants were allocated randomly in experimental and control group, 10 individuals each. At first step the pre-test was conducted for both groups. Then resiliency training was performed for the experimental group during 10 sessions of 90 minutes. After wards the post-test was conducted. The data was analyzed via multi-variant covarianee analysis. The results indicated the effectiveness of resiliency training on psychological well-being and optimism among depressed female students.
  Keywords: resiliency, psychological well-being, optimism, female depressed students
 • Masoumeh Delaram , Sahand Shams Pages 11-19
  The role of clinical instructors in the quality of clinical education is important and can be effective in obtaining the professional capabilities by creating an appropriate learning environment. Knowing the opinions of students as the main element of education can be effective in improving the education. In this regard, the present study was carried out to determine the students' opinion about the performance of educators in the clinical setting at Shahrekord University of Medical Sciences. In this cross sectional study, 386 students of nursing, midwifery and operating room attended by census method. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire which included demographic characteristics and 19 items measuring students' views. Data description was performed using SPSS and descriptive Statistics. In all 19 items, the students described positive attitude of the performance of educators. In a bout of items "Summarizes content in the end" and "Involving the students in scientific activities", although the most of students had positive viewpoints, about 30% of them mentioned that sometimes this happens. Most of students described the positive performance for instructors in clinical environments. A few of the students believed that the clinical instructors do not summarize the content at the end and do not involve the students in scientific activities. Hence, summarizing clinical content and involving the students in scientific activities were suggested.
  Keywords: Viewpoints, Students, Performance, Instructors, Clinical, Setting
 • Parastoo Parsaei Mohammadi, Fereydoon Azadeh, Alireza Hajiyakhchali, Tayebe Fattahi Pages 20-29
  Academic libraries are considered as the basis for research and training in universities. Anxiety library is one of the factors that can prevent students from utilizing the knowledge available in libraries. The present study was conducted to evaluate the level of anxiety library and its components in students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences and its relationship with demographic variables. This study was a descriptive correlational research and the study population consisted of all 7390 students studying at Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences in 1394. The sample size was estimated in this study using Krejcie & Morgan and Stratified sampling approach, 366 people. The data collection tool was a questionnaire including demographic data and Bostick, s Library Anxiety Scale. Data analysis was performed using SPSS software in descriptive and inferential statistics. The results of this study showed that average score library anxiety of the students was the 2.64 which was lower than the average level of anxiety. Moreover, 81.4 percent of students were at middle and low level anxiety. The highest level of anxiety among the components was related to mechanical factors. There was a significant inverse correlation between age and anxiety library. Also significant differences has not been seen between gender, college, grade and frequency of the use of library with anxiety library.
  Keywords: Library Anxiety, Academic Libraries, Ahvaz University of Medical Sciences, Students
 • Tahereh Gholami , Seyed Amin Kouhpayeh, Mohsen Ramezani, Farzaneh Mobasheri Pages 30-37
  Recently trends inthe modern methods of education, increasing students’ participation and attention to teamwork in learning has been considered. Team-based learning (TBL) is a collaborative learning method that its goal is increasing the amount of learning. The aim of this study was carried out to investigate the application TBL in public health and students’ attitude towards new teaching method. The present study was a cross sectional study in which 45 students were participated and assessed by multiple choice test and attitude questionnaire. Independent sample t test and Pearson Coefficient correlation in SPSS20 were used to assess the mean score of test and also the relation between students' attitudes towards two types of teaching methods, respectively. The mean score of students in the Lecture method at the end of the fourth session were (8.8±0.9). Significant difference was observed between individual evaluation and group evaluation of TBL (p<0.005). The mean score of students' attitudes toward TBL and team work were (25.18 ± 3.78) and (21.5 ± 5.1), respectively. There was a significant positive correlation between Students' attitudes(r=0.625, p=0.003) and teamwork(r=0.725, p=0.001) towards TBL in the classroom. The results showed that TBL method was more successful method in comparison to lecture method. According to Finding, it is suggested that modern teaching methods such as team-based learning should be used alongside traditional teaching in educating student in other medical sciences.
  Keywords: team based learning, lecture method, attitude
 • Saba Hasanvandi, Shirin Ghazi, Morteza Monadi, Masoud Zamani Pages 38-51

  Developing of sciences and techniques and along with developing of critical thinking, this question had been emerge that how sometimes knowledge remains in frame of slogan and how sometimes this knowledge change as internal behavior? How educated knowledge and informations in formal and informal circles changes as productive practice and behavior? Therefore, the aim of present study was to investigate these processes with qualitative method, by content analysis and semi- structural interview with physicians. Samples were selected using purposeful and theoretical sampling, and the number of samples was saturated by interviewing 8 specialist doctors. Analysis of interviews showed themes as involved factors in lack of changing knowledge to cognition in physicians included of providing financial needs of educated individuals, changing of attitudes of educated individuals, developing and extension of learning of sciences in surface meaning, take distance from ethical and spiritual matters, opening setting for developing severe desire and individualism, lack of identity and frustration of educated students on the purpose of learning, lack of ethical and academic patterns in university. Regarding to these themes, changing knowledge and cognition isn't related to be present in academic circles and formal circumstances, but also a set of conditions are necessary to change knowledge to cognition.

  Keywords: Knowledge, Cognition, Life style, Epistemiology, Psychoanalysis
 • Shadab Shahali , Roghaieh Rahmani, Bilandi, Masoumeh Khajeh Hasani, Banafsheh Riahipour, Nadieh Grooshati Pages 52-60
  Identifying the challenges which exist in clinical education and along with setting to solve them will lead to improve the quality of medical care. Hence, this study was conducted to identify and assess the problems of clinical education model in Ahvaz Jundishapur University of Medical Science. In this descriptive–analytic research which was carried out in 2015-2016 second semester, All the last year midwifery students (n=48) through questionnaires that included five factors; environmental (7 options), performance of clinical instructors (6 options), preclinical education (4 options), health care personnel (4 options), clinical evaluation (3 options) were evaluated and data was analyzed using descriptive statistics. Also, with the nominal group technique which included all clinical educators (n=6), the most important challenges were determined. The weaknesses of clinical education from the viewpoint of students were indicated the lack of appropriate facilities, not belonging wage to midwifery students and the lack of ability to perform physiological vaginal delivery (100 percent). Moreover, from the viewpoints of Clinical educators were the lack of physical space and suitable facilities with 105 points, failing to provide feedback to the students along with practical work (70 points), Lack of coordination of training programs (60 points), the large number of midwifery students in each group(44 points) and disharmony of transportation service on holidays (30 points). Educational planners should continue to evaluate the challenges of clinical education and be adjusted to reinforce the strengths and also to moderate weaknesses of their efforts.
  Keywords: Clinical education, challenge, Midwifery, student
 • Zohreh Azadi, Maryam Ravanipour, Mohammadreza Yazdankhahfard, Niloofar Motamed Pages 61-71

  Empowerment and development of nursing and midwifery students’ talents especially in the field of patient education to patient assistant will increase the quality of clinical care. This study aimed to determine the role of hidden curriculum in transferring the skills of patient education among nursing and midwifery students of Bushehr University of Medical Sciences. In this cross-sectional study, 269 nursing and midwifery students who had at least one clinical internship semester were participated by consensus sampling. We used a valid and reliable questionnaire with three domains: interaction, teaching and learning opportunities, and reflective evaluation. For data analysis, software SPSS V.18 statistical significant level 0.05 was used. Out of 269 students those participated in present study, there were 201 women between the ages of 19 to 33. The highest average score of the students related to the interaction with the mean score was 4.40. In determining the relationship between level of education and students’ view, there was a significant correlation in total score and in reflective evaluation domain (p≤0.05). Therefore, hidden curriculum especially with the focus on interactions can be used as an educational tool in transferring teaching skills to nursing and midwifery students at the service of instructors, learners and educational planners in order to achieve higher education goals.

  Keywords: Hidden curriculum, patient education, nursing, midwifery students