فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • داود حسین آبادی ساده، حمیدرضا سعیدنیا *، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده صفحات 9-20
  مقدمه
  همانطور که می دانیم هیجان انسان یک موضوع بنیادی است که همواره برای اندازه گیری و تشخیص آن با توجه به تکنولوژی موجود محققان دچار مشکل بوده اند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی امواج مغزی با تشخیص احساسات انسانی است تا بتوان بر اساس آن کیفیت و دفت تشخیص هیجان را افزایش داد.
  روش
  روش تحقیق از نوع اکتشافی – آزمایشگاهی است که با به کارگیری ابزار الکتروانسفالوگرافی نسبت به ثبت سیگنال های مغزی از طریق دستگاه EEG EPOC+ 14 Electrode wireless و همزمان ثبت رمزگشایی چهره از طریق نرم افزار SHORE اقدام گردیده و پس از پاک سازی سیگنال ها با استفاده از نرم افزار 3D Brain Visualizer و Xavier TestBench شدت باند فرکانسی و موقعیت آن استخراج گردید، جامعه آماری تحقیق 25 نفر تشکیل داده اند که محرک در قالب تبلیغی با ماهیت اجتماعی ارایه شده است.
  یافته ها
  پردازش سیگنال مغزی و پردازش تصویر در خصوص چهره از طریق آزمون همبستگی نشان داد که بین حالت هیجانی غمگینی و موج تتا رابطه وجودارد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق در خصوص ارتباط بین امواج مغزی و هیجانات چهره می تواند دقت مطالعات را برای محققین افزایش دهد و یک استاندارد یا راهنما تلقی گردد، زیرا اندازه گیری هیجانات از روی چهره همواره نتایج قابل استناد و دقیقی را ارائه نمی دهد.
  کلیدواژگان: هیجانات چهره، امواج الکتروعصبی مغز، رمزگشایی چهره، EEG
 • راضیه هژبرنیا ، شهزاد طهماسبی بروجنی* صفحات 21-34
  تمرینات نوروفیدبک به عنوان یک ابزار مفید و ارزان برای تقویت و افزایش بهبود در انواع حافظه شناخته شده است، با این حال تاکنون تاثیر آن بر حافظه بینایی و فضایی بررسی نشده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بهبود حافظه بینایی و فضایی در نتیجه تمرینات نوروفیدبک با تاکید بر کاهش موج بتا و افزایش موج SMR بود.
  روش
  طرح تحقیق حاضر از نوع درون گروهی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون، روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جهت انجام این پژوهش، 11 دانشجو (میانگین سنی 76/2 ± 36/27) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. با کسب رضایت نامه آگاهانه، ابتدا پیش آزمون حافظه بینایی از طریق آزمون حافظه کوتاه مدت بینایی دستگاه وینا و حافظه فضایی از طریق دستگاه حافظه فضایی مدل LM-01 از آزمودنی ها گرفته شد. سپس آزمودنی ها به مدت 5 جلسه به تمرینات نوروفیدبک با تاکید بر پروتکل کاهش موج بتا و افزایش موج SMR پرداختند. با اتمام تمرینات پس آزمون بعمل آمد. داده ها از طریق آزمون تی همبسته در سطح معنی داری 05/0≥P تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمرینات نوروفیدبک موجب بهبود معنی دار حافظه بینایی (020/0≥P) و نیز حافظه فضایی (013/0≥P) شد.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان تمرینات نوروفیدبک را به عنوان ابزاری مفید برای ارتقای توانایی های شناختی مانند حافظه درنظرگرفت.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، حافظه کوتاه مدت بینایی، حافظه فضایی، ریتم حسی - حرکتی، موج بتا
 • رسول عابدان زاده* ، سید کاوس صالحی، کبری جوادیان صفحات 35-46
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی دستورالعمل های مختلف کانون توجه درونی و توجه بیرونی دور و نزدیک بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود.
  روش
  در این پژوهش نیمه تجربی، 12 پسر و 6 دختر با میانگین سنی (8/0±0/13 سال) ساله کم توان ذهنی بر اساس ضریب هوشی 50 تا 75 به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس امتیازهای بدست آمده در پیش آزمون در سه گروه توجه درونی، توجه بیرونی نزدیک و توجه بیرونی دور به طور همسان قرار گرفتند. شرکت کنندگان در مرحله اکتساب به شیوه تمرینی مشخص هر گروه در 4 بلوک 8 کوششی با دست برتر پرتاب ها را انجام دادند. بین بلوک های تمرینی 5 دقیقه استراحت وجود داشت. هر سه گروه از فاصله 2 متری مراحل تمرین و یادداری را انجام دادند. بعد از آخرین جلسه تمرین، 10 پرتاب به عنوان پس آزمون انجام شد و آزمون یادداری و انتقال، 24 ساعت بعد با 10 پرتاب انجام شد. آزمون انتقال برای هر سه گروه از فاصله 3 متری انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد هر سه گروه تمرینی از پیش آزمون تا انتقال پیشرفت داشتند و در مرحله پس آزمون، اکتساب و یادداری تفاوت معنی داری نشان دادند (5 0/0 ≥P). گروه توجه بیرونی دور به به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به دیگر گروه های آزمایشی داشت و سپس به ترتیب گروه توجه بیرونی نزدیک و درونی بهتر عمل کردند.
  نتیجه گیری
  یراساس یافته های پژوهش، گروه توجه بیرونی قادر به یادگیری پایدارتری بودند که تاییدی بر فرضیه عمل محدوده شده ولف و همکاران (2001) در کودکان کم توان ذهنی است.
  کلیدواژگان: توجه درونی، توجه بیرونی دور، توجه بیرونی نزدیک، پرتاب از بالای شانه، کم توان ذهنی
 • زهرا قنبری زرندی، جعفر حسنی* ، شهرام محمدخانی، محمد حاتمی صفحات 47-66
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر مقایسه دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه مصرف بر اساس حساسیت سیستم های مغزی - رفتاری و سطوح احساس تنهایی بود.
  روش
  در این پژوهش از طرح عاملی گروه های نامعادل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به اعتیاد شهر کرمان بودند که در بازه زمانی سال 95-96 جهت ترک اعتیاد به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. نمونه اولیه پژوهش، شامل 580 نفر بود که با روش دردسترس انتخاب شدند. طبق نمره احساس تنهایی و سیستم های مغزی – رفتاری، گروه هایی تعیین شد که هر گروه بین 21 تا 24 آزمودنی را شامل شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز، پرسشنامه پنج عاملی جکسون، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و مقیاس احساس تنهایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (دوراهه ی عاملی) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اثر اصلی سیستم های مغزی رفتاری بر دشواری تنظیم هیجان و وسوسه مصرف معنادار است، اما اثر اصلی احساس تنهایی بر دشواری تنظیم هیجان و وسوسه مصرف معنادار نیست. اثر تعاملی احساس تنهایی و سیستم های مغزی – رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه مصرف معنادار بود. در میان گروه های تعیین شده بر اساس شدت فعالیت سه سیستم های مغزی - رفتاری، بیشترین میزان وسوسه مصرف در گروه FFFS بالا و کمترین آن در FFFS پایین بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع، تاثیر احساس تنهایی بر دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه مصرف زمانی تشدید و معنادار می شود که اثر تعاملی احساس تنهایی و FFFS بالا مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی رفتاری، دشواری در تنظیم هیجان، احساس تنهایی، وسوسه مصرف مواد
 • محمد صادق رجائی پور ، محسن سعیدمنش* صفحات 67-84
  مقدمه
  : پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS) بر حافظه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه انجام گرفته است.
  روش
  روش انجام پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل است. بدین منظور نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس از میان دانش آموزان دارای اختلال یادگیری که واجد شرایط حضور در پژوهش بودند، 20 نفر انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از آزمون تصاویر هندسی درهم آندره-ری (1942) جهت سنجش متغییر حافظه در قالب پیش تست و پس تست استفاده گردیده است. مناطق F3, F4 دانش آموزان گروه آزمایش در 10 جلسه تحت تحریک مغزی قرار گرفت، در حالی که دانش آموزان گروه کنترل در شرایط مشابه صرفا تحت تحریک شم قرارداشتند. پروتکل مورد نظر در این پژوهش تحریک دوطرفه ناحیه DLPFC چپ و راست بود که در 2 نوبت 15 دقیقه ای انجام گردید.
  یافته ها
  به منظور آزمون فرضیه پژوهش و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری پژوهش، از تحلیل کوورایانس یک متغیری (ANCOVA) استفاده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در بهبود حافظه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P< و66/29 F=). از نتایج می توان چنین برداشت کرد که روش تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS) بر عملکرد حافظه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه موثر است.
  کلیدواژگان: تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS )، اختلال یادگیری ویژه، حافظه
 • نیلا علمی منش *، خدیجه اعراب شیبانی، حمید رضا اشرفی صفحات 85-96
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر بهبود توجه دیداری در دانش آموزان مقطع متوسطه صورت گرفته است.
  روش
  این پژوهش نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی96-95 بود. نمونه گیری به صورت داوطلبانه انجام شد،به این ترتیب که از بین مدارس مقطع متوسطه منطقه 2 تهران 3 مدرسه به شکل تصادفی انتخاب شد در مرحله بعد فراخوانی در تابلوی اعلانات این مدارس نصب شد. سپس از داوطلبان دعوت به عمل آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سلامت عمومی روانی (SCL-25) و آزمون دقت تولز – پیرون بود. ابتدا پرسشنامه ها به صورت پیش آزمون اجرا شد سپس مداخله تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) برای گروه آزمایش انجام شد. در پایان دوره شرکت کنندگان با استفاده از آزمون دقت تولز – پیرون مجدد مورد ارزیابی قرار گرفتند که داده های پس آزمون را تشکیل داد. به منظور بررسی تفاوت پاسخ ها قبل و بعد از تحریک الکتریکی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق پس از مداخله نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل در متغیر توجه دیداری تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) در بر بهبود توجه دیداری در دانش آموزان مقطع متوسطه موثر است.
  کلیدواژگان: تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی، توجه دیداری
 • مژگان فلاح *، یوسف مقدس تبریزی، حسن غرایاق زندی صفحات 97-108
  مقدمه
  رسیدن به عملکرد بهینه توجه از مهم ترین اهداف ورزشکاران در مسابقات ورزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال انجام شد.
  روش
  24 ورزشکار در هر دو جنس به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند و در دو گروه 12 نفری جای گرفتند. در پیش آزمون، آزمون توجه انتخابی و توزیع شده و نیز پرتاب آزاد بسکتبال از آزمودنی ها به عمل آمد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، پروتکل های آلفا/تتا و اس ام آر/تتا را انجام دادند. سپس از آزمودنی ها پس آزمون گرفته شد. داده ها با آزمون های یو من ویتنی و ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تغییر معناداری در بهبود توجه و عملکرد آزمودنی ها در گروه آزمایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  نوروفیدبک تاثیر قابل توجهی در باز آموزی فعالیت امواج مغزی برای بهبود عملکرد و توجه در ورزشکاران دارد. با توجه به نتایج به دست آمده به روان شناسان ورزشی توصیه می شود از نوروفیدبک برای افزایش توجه و تمرکز و در نتیجه بهبود عملکرد استفاده کنند.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، توجه، عملکرد، پرتاب آزاد بسکتبال
 • مریم بلوکیان، حمیدرضا وطن خواه * صفحات 109-122
  مقدمه ناتوانی یادگیری با اختلال در فرایند توجه و یادگیری دانش آموزان، به مرور آنها را دچار دلزدگی و فرسودگی تحصیلی می کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های توجه بر مهارت های عصب- روان شناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری بود.
  روش
  به منظور انجام این پژوهش نمونه ای 30 نفره از جامعه آماری پژوهش (دانش آموزان با ناتوانی یادگیری دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در گروه های آزمایش و گواه به صورت تصادفی گمارش شدند. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل آزمون هوشی ویرایش چهارم (وکسلر، 2003) ، آزمون عصب -روان شناختی (کانرز، 2004) ، پرسشنامه مشکلات یادگیری (ویلکات و همکاران،2011) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (شائوفلی و همکاران، 2001) بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش مداخله آموزشی را در طی 9 جلسه آموزشی در طول 2 ماه و نیم دریافت نمود. داده های به دست آمده توسط تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های توجه بر مهارت های عصب- روان شناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری تاثیر معناداری داشته است (f= 197. 39, f= 86. 09, p<0. 001). میزان تاثیر آموزش مهارت های توجه بر مهارت های عصب- روان شناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری به ترتیب 88 و 76 درصد بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، می توان آموزش مهارت های توجه را به عنوان روشی کارآ برای بهبود مهارت های عصب- روان شناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های توجه، مهارت های عصب- روان شناختی، فرسودگی تحصیلی، ناتوانی یادگیری
|
 • davoud hosseinabadi sadeh, Hamidreza Saeednia*, peter steidl, kambiz Heidarzadeh Pages 9-20
  Introduction
  As we know, human excitement is a fundamental issue, always to measure and recognize it according to existing technology, researchers have been troubled, and therefore, the aim of this study was to investigate brain waves with the diagnosis of human emotions in order to increase the quality and diagnosis of excitement.
  Method
  The research method is an exploratory-laboratory method, which was applied to electrocardiographic instruments to record brain signals through the EEG EPOC + 14 Electrode wireless device And at the same time, face decoding was recorded through SHORE software, After clearing the signals using Emotiv 3D Brain Visualizer and Xavier TestBench the frequency band and its position were extracted. The statistical population of the study consisted of 25 people, the stimulus was presented in the form of an ad with social nature.
  Findings
  The brain signal processing and image processing on the face through correlation test showed a relationship between the emotional state and the theta wave.
  Conclusion
  The results of the research on the relationship between brain waves and facial emotion can increase the accuracy of studies for researchers and a standard or guideline can to be considered, because measuring emotions from the face does not always provide accurate results
  Keywords: Emotion of the face, Neuroelectrical Brain waves, Facial coding, EEG
 • razieh hojabrnia, shahzad tahmasebi boroujeni* Pages 21-34
  Introduction
  Neurofeedback training is known as a useful and inexpensive tool for enhancing and improving in memory types, however, its effect on the visual and spatial memory has no been investigated yet. Therefore, the aim of this study was to improve visual and spatial memory because of neurofeedback training with an emphasis on decreasing beta wave and increasing SMR wave.
  Method
  The present study’s design was a within group with a pre-test post-test method. The research method was semi-experimental and in terms of purpose was applied. To did this research, 11 students (mean age: 27.63 ± 2.76) participated voluntarily in this study. By obtaining informed consent, the visual memory pre-test was first taken from the subjects through short-term visual test of the Vienna and spatial memory through the LM-01 spatial memory device. Then subjects perform for 5 sessions of neurofeedback training protocol with an emphasis on decreasing beta wave and increasing SMR wave. After training completion, the post-test was done. The data were analyzed by paired t-test at a significant level of p≤0.05.
  Results
  The results showed that neurofeedback training significantly improved visual memory (P≤0.020) and spatial memory (P≤0.013).
  Conclusion
  Therefore, neurofeedback training can be considered as useful tools for improving cognitive abilities such as memory.
  Keywords: neurofeedback, Short-term Visual Memory, Spatial Memory, Sensory-Motor Rhythm, Beta Wave
 • rasool abedanzadeh*, Seyed Kavos Salehi, kobra javadian Pages 35-46
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effect of different internal and external focus of attention instructions on learning of over hand throw in educable mentally retarded students.
  Method
  In this semi-experimental study, 12 boys and 6 girls from 12 to 14 years of age based on the IQ of 50 to 75 were randomly selected and according to the scores obtained in the pretest, were matched equally in the three groups including internal attention, near external attention and far external attention. Participants in the acquisition stage, in each group performed 4 blocks of 8 trials of throws with preferred hand. There was a 5 minutes resting between them. All three groups performed throws at a distance of 2 meters during the training stages. After the last training session, 10 throws were performed as a post-test and retention and transfer tests were performed 24 hours afterward, each of them included 10 throwing but transfer test was done for all three groups at a distance of 3 meters.
  Findings
  Results showed that all three training groups had a progression from pre-test to transfer test and showed a significant difference (P≤0.05). Also the results showed far external attention group led to better learning, and then, the near external attention and internal attention groups, respectively performed better.
  Conclusion
  In general, based on the research findings, the external attention group had a more stable learning and this confirms the constrained action hypothesis of Woolf et al (2001) in mentally retarded children.
  Keywords: : internal attention, near external attention, far external attention, over hand throw, mental subtlety
 • zahra ghanbarizarandi, jafar hasani*, shahram mohammadkhani, mohammad hatami Pages 47-66
  Introduction
  The purpose of this study was the comparison of difficulty in emotion regulation and craving based on the sensitivity of brain-behavioral systems and levels of loneliness.
  Method
  In this study, Factorial design of nonequivalent groups were used. The study population consisted of all women with addiction in Kerman who referred to clinics and treatment centers during 2017. The initial research sample included 580 people who were selected by convenience method. Groups were defined according to the loneliness and brain-behavioral systems, that included each group between 21 and 24 subjects. Data were collected using the Craving Beliefs Questionnaire, Jackson's Five Factor Questionnaire, difficulty in emotion regulation Scale and Loneliness Scale. For data analysis were used multivariate analysis of variance (factorial two-way) and Tukey's post hoc test.
  Findings
  The findings showed that the main effect of behavioral brain systems on the difficulty in emotion regulation and craving is significant, but the main effect of loneliness on the difficulty in emotion regulation and craving is not significant. The interactive effect of loneliness and brain-behavioral systems was significant on the difficulty in emotion regulation and craving. Among the groups based on the severity of the activity of the three brain-behavioral systems, the highest rates of craving were in the high FFFS group and the lowest in the low FFFS.
  Conclusion
  In sum, the effect of loneliness on the difficulty in emotion regulation and craving is exacerbated and significant that the interactive effect of loneliness and the high FFFS be investigated.
  Keywords: : brain-behavioral systems, difficulty in emotion regulation, loneliness, craving
 • Mohammad sadegh Rajaie pour, Mohsen Saeidmanesh* Pages 67-84
  Introduction
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the effect of electrical stimulation of the brain from the skull on the memory of students with special learning disorder.
  Method
  The present study was a semi-experimental pre-test-post-test with control group. To this end, the sample was selected through a sampling method from among students with learning disabilities who were eligible to participate in the study. Twenty people were selected and randomly divided into two experimental and control groups. The geometric image analysis of Andre-Ray (1942) was used to measure memory variables in the form of pre-test and post-test. The F3, F4 students in the experimental group were brainwashed in 10 sessions, while the control group students were only stimulated by the same conditions. The protocol in this study was a two-way stimulation of the left and right DLPFC area, which was performed in 2 15-minute intervals.
  Findings
  In order to test the research hypothesis, in other words, generalization of the results of the sample to the statistical population of the study, one-way covariance analysis (ANCOVA) was used.
  Conclusion
  The results showed that there was a significant difference between the two experimental and control groups in memory improvement (P
  Keywords: :Transcranial direct current stimulation(tDCS), Specific learning disorder, memory
 • Nila Elmy Manesh*, Aerab Sheibany Khadije, Hamidreza Ashrafi Pages 85-96
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the effect of trans- cranial direct electrical stimulation (TDCS) on improving visual attention in high school students.
  Methods
  This quasi-experimental research was carried out in a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population was all the high school students in district 2 of Tehran city the enrolled in the academic year of 1395-1396. Sampling was carried out voluntarily. Thus, among the high schools of Tehran 2nd district, 3 schools were randomly selected. In the next step, calls were made on the bulletin boards of these schools. Then volunteers were invited. The data were collected by questionnaire of general mental health(SCL-25)and Tools-Pieron test.At first, the questionnaires were performed as pre-test and then, a direct trans-cranial electric stimulation )TDCS( of the brain was performed for the experimental group. Subsequent invasive brain electrochemical stimulation was performed for the experimental group. At the end of the course, participants were re-evaluated using the Toulouse-Pyrin Precision Test, which comprised post-test data. Covariance test was used to evaluate the difference of responses before and after electrical stimulation and analysis of data.
  Findings
  The results of the post-intervention study showed a significant difference between the experimental and control groups in the visual attention variable.
  Conclusion
  It can be said that trans- cranial direct electrical stimulation)TDCS( is effective in improving visual attention of high school students.
  Keywords: Direct Trans-Cranial Electrochemical Stimulation )TDCS(, Visual Attention
 • mozhgan fallah*, Yousef Moghadas Tabrizi, Hassan gharayagh zandi Pages 97-108
  Introduction
  Achieving the optimal performance of attention is the most important goals among athletes in the race. The purpose of this study was to investigate the effect of neurofeedback training on attention and performance in free throw shooting in nonprofessional athletes.
  Method
  24 athletes in both genders were voluntarily participated in this study. In the pre- test, SELECTIVE AND DIVIDED ATTENTION TEST and also basketball free throw test was performed. The experimental group practice alpha/ theta and theta/ SMR protocols for ten sessions, then post- test was performed. Data were analyzed using two related samples tests, Mann-Whitney U and ANCOVA.
  Findings
  The results showed significant changes in increase the attention and performance in experimental group.
  Conclusion
  Neurofeedback has a potential to retraining the brain waves activities to improve performance and attention of athletes in various sports disciplines. It is suggested to sport psychologists that use these methods for improve attention and performance.
  Keywords: neurofeedback, Attention, performance, basketball free throw
 • maryam bolokian, hamid reza vatan khah* Pages 109-122
  Introduction
  Learning disability with the disturbance in attention and learning process of the students cause academic boredom and burnout gradually. Therefore the objective of the present study was to investigate the effect of teaching attention skills on neuropsychological skills and academic burnout of the students with learning disability.
  Method
  A sample of 30 people of the study population (the students with learning disability in the primary schools of the city of Tehran in academic year 2017-18) were selected through multi-stage clustered sampling method and were randomly replaced into experimental and control groups in order to do the study. The research design was experimental from pretest, posttest and control group type. The applied instruments in this study included forth version of intelligence test (Wexler, 2011) and neuropsychological test (Conners, 2004), learning problems questionnaire (Wilcot, et.al, 2011) and academic burnout questionnaire (Shaofelli, et.al, 2002). Before administering independent variable, pretest was taken from both groups. Then the experimental group received teaching interventions during 9 sessions in Two and a half months. The data from the study were analyzed via ANCOVA.
  Findings
  The results showed that teaching attention skills has significantly influenced neuropsychological skills and academic burnout of the students with learning disability (f= 197.39, f= 86.09, p<0.001). The degree of the effect of attention skills on neuropsychological skills and academic burnout of the students with learning disability was 88 and 76% respectively.
  Conclusion
  According to the findings of this study teaching attention skills can be applied as an efficient method to improve neuropsychological skills and academic burnout of the students with learning disability.
  Keywords: Teaching attention skills, neuropsychological skills, academic burnout, learning disability