فهرست مطالب

کاوش نامه ادبیات تطبیقی - پیاپی 31 (پاییز 1397)

کاوش نامه ادبیات تطبیقی
پیاپی 31 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/08/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • ابراهیم آرمن*، معصومه حاجی عموشا، فرهاد طهماسبی صفحات 1-26
  روح ادبیات مقاومت، زنده کردن احساسات ملی و امید در مردم و مدافعان وطن علیه دشمنان خارجی و رهبران خیانت کار داخلی است تا آن ها را به پایداری و مقاومت در راه وطن وادار کند. سید اشرف الدین حسینی معروف به نسیم شمال و ابراهیم طوقان، معروف به شاعر ملی فلسطین، در دو مقطع حساس تاریخی ایران و فلسطین، ازجمله نمایندگان شعر مقاومت هستند. پژوهش حاضر می کوشد با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر رویکرد «ما و دیگران»، شعر این دو شاعر را با هم مقایسه و صف دشمنان داخلی و خارجی وطن را از دوستان، حامیان و فداکارانش جدا کند و به عبارتی، روش تحقیقی، «ما و دیگری» را در شعرهای وطنی آن ها، شناسایی و معرفی نماید. دشمنان وطن، هم دستانی داخلی دارند که یا در لباس دوست ظاهر می شوند و یا بر مرکب جهل، خرافه، استبداد و زر و زور سوارند. این دو شاعر، نابسامانی و چالش وطن را تنها به استعمار خارجی و استبداد داخلی منحصر نمی کنند، بلکه مزدوران داخلی و حتی خود مردم و برخی خصلت های منفی، مانند جهل و سرسپردگی را، در ایجاد مصیبت ها و شرایط ناگوار تاریخی وطن، شریک می دانند. صف مدافعان وطن در شعر هر دو شاعر تقریبا مشابه است؛ ولی درخصوص دشمنان، طوقان بر دشمن خارجی و هم دستان داخلی اش و نسیم شمال بر استبداد و عوامل داخلی و خصلت های منفی جامعه، تاکید بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، شعر مقاومت، وطن دوستی، ما و دیگری
 • خلیل پروینی، ثریا رحیمی * صفحات 27-48
  با استقبال روزافزون پژوهشگران از مطالعات تطبیقی در عرصه ادبیات و علاقه مندی نویسندگان به نگارش مقالات ادبیات تطبیقی، مجلات تخصصی در این عرصه، گسترش یافته اند. یکی از این مجلات، کاوش نامه ادبیات تطبیقی است که در حوزه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی، به نشر پژوهش های مرتبط می پردازد. این مختصر، با هدف آسیب شناسی مقالات منتشرشده در مجله یادشده، در بازه زمانی سال های 1392 تا 1395، با تکیه بر روش استقرائی در عرضه آمار و سپس تحلیل و آسیب شناسی پژوهش های منتشرشده، با استناد به نمودارهای آماری، به بررسی مقالات این مجله می پردازد و پس از واکاوی آسیب ها، در ذیل سه مبحث دایره موضوعی، عناوین مقالات و روشمندی پژوهش، عمده ترین موارد آن را عدم توجه کافی به مباحث نظری ادبیات تطبیقی، خلا پژوهش های بینارشته ای و عرصه های نوین پژوهش در ادبیات تطبیقی، موازی کاری و پرداختن به مضامین تکراری، فقدان روش پژوهش و عدم استناد به نظریه ها و مکتب های برجسته در حوزه ادبیات تطبیقی، سوء فهم «تطبیق» در ادبیات تطبیقی و... برمی شمرد.
  کلیدواژگان: مطالعات تطبیقی در ادبیات، آسیب شناسی، مجلات ادبیات تطبیقی، کاوش نامه ادبیات تطبیقی
 • حمیدرضا زهره ای *، احمد نظری صفحات 49-69
  از آنجا که به اعتقاد برخی، طنز، هنری ترین شیوه انتقاد است، در جامعه و فضایی که بی عدالتی اجتماعی و سیاسی، خفقان، تزویر و دروغ، بر ذهن و زبان جامعه مسلط می شود، زبان شاعر تیزبین از طنز به عنوان هنری ترین سلاح مبارزه با این مفاسد بهره می گیرد. نوشتار حاضر پژوهشی است که در آن نگارندگان کوشیده اند پس از معرفی مختصر طنز و انواع آن، شگردها و شیوه های گوناگون طنز در شعر دو شاعر معاصر ایران و عراق را بررسی نمایند. از آنجا که در بیان طنزآمیز، هدف مطلب گاهی در لفافه قرار می گیرد و مخاطب در فهم آن با پیچیدگی مواجه می شود، این گونه پژوهش ها می تواند به شناخت لایه های درونی شعر شاعران از حیث معناشناختی، زبان شناختی و حتی زیباشناختی یاری رساند و همچنین در شناخت ابعاد طنز در قلمرو شعر معاصر به مخاطب کمک کند؛ بنابراین، پس از توصیف و تحلیل نمونه هایی از آثار هر دو شاعر به این نتیجه می رسد که این دو شاعر با به کارگیری شیوه ها و شگردهایی خاص؛ همچون استفاده از تشبیه و تصویرآفرینی، استفاده از شخصیت های غیر انسانی و غیره، از طنز بین سوژه های متن و پیام و معنی آن ها در بیان انتقادی اغراض خود بهره جسته اند.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، شعر طنز، شعر معاصر عربی و فارسی، نیما یوشیج، احمد مطر
 • وحید سبزیان پور *، حدیث دارابی صفحات 71-91
  یکی از خطبه هایی که در مطالعات ایران شناسی مورد غفلت قرار گرفته، خطبه ای سیاسی است که انوشروان در سال های پایانی حکومت خود، پس از استقرار صلح و آرامش، بیان کرده است. این خطبه، بخش های مختلفی دارد که محور اصلی آن، «مبارزه با هواهای نفسانی» یا «جهاد اکبر» است که در تعالیم اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مصادیق هوای نفسانی که انوشروان آن ها را عامل تزلزل حکومت می داند، عبارت ند از: سخن چینی، حسادت، تفرقه، ظلم و ستم و برای اشاره به خطر نفس از تعابیری چون «اعدی عدوکم»، «اکبر اعداکم» و «عدوکم الباطن» یاد می کند. در مقابل اموری مانند رعیت دوستی، وحدت و اتحاد، توجه به نیازمندان، احترام به همسایگان، دوستی و محبت، پایبندی به عهد و پیمان و... را موجب استحکام حکومت ها می داند. هدف از پژوهش حاضر، معرفی این خطبه و بررسی توصیفی - تحلیلی مضامین مشترک آن با نهج البلاغه است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، خطبه انوشروان، جهاد اکبر، نهج البلاغه
 • سکینه صارمی گروی *، سید حسین سیدی، مرضیه آباد، احمدرضا حیدریان شهری صفحات 93-106
  عشق به وطن، از مهم ترین مولفه شعری صلاح عبدالصبور و عبدالوهاب البیاتی است، آن ها به خوبی شور و اشتیاق خود را نسبت به وطن بیان کرده اند. از شاعران وطن گرای ادب فارسی می توان به نیما یوشیج اشاره کرد که با تمام عشق و علاقه، وطن خود را به تصویر می کشد. پژوهش حاضر، مبتنی بر روش تحلیلی - تطبیقی است. نتیجه پژوهش این است که وطن، موضوع اصلی شعر صلاح عبدالصبور، البیاتی و نیما یوشیج است. زادگاه برای آنان که چندین سال به اجبار شرایط سیاسی از آن دور مانده اند، به سان مدینه فاضله است. آن ها همگان را به وطن دوستی و دفاع از وطن فرامی خوانند؛ لذا این پژوهش می کوشد تا نحوه بازیابی و به کارگیری مولفه وطن را به روش تطبیقی در آثار و اندیشه های صلاح عبدالصبور، عبدالوهاب البیاتی و نیما مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، وطن، صلاح عبدالصبور، عبدالوهاب البیاتی، نیما یوشیج
 • ثمانه علوی، علیرضا عابدی سر اسیا*، مهیار علوی مقدم صفحات 107-127
  پژوهش حاضر می‎کوشد براساس نظریه کثرت گرایی در فهم متن پل ریکور ثابت کند که در متون عربی و فارسی، در کنار نظریه «قصدی گرایی انحصاری» که امروزه مورد پذیرش جمهور مفسران است، برای متن می توان معانی متعدد صحیحی که فراتر از قصد مولف هستند در نظر گرفت که امکان اخص بودن معانی مقصود از معانی احتمالی متن نیز مهیا و با استفاده از «ضوابط تایید تفسیر» نظیر «تبیین»، «مشروعیت»، «مطابقت»، «تناسب» و «سازگاری» امکان دارد. از این رو، با به کارگیری «ضوابط تایید تفسیر» می توان تفاسیر متعدد عرضی (تفاسیر متفاوت نه متناقض) از متون داشت و در سایه آن از نسبیت، آنارشیسم و اجتهاد به رای محفوظ ماند؛ بنابراین، نوشتار حاضر که به شیوه توصیفی - تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است به این نتیجه می‎رسد که نظریه کثرت گرایی در فهم متن پل ریکور با عنایت هم زمان به ظرفیت های متنی و ظرفیت های ذهنی مفسران، راه را به منظور رسیدن به فرضیه «قصدی گرایی شمولی و ذهنی گرایی معتدل» که در پی نفی توامان «قصدی گرایی انحصاری» و «ذهنی‎گرایی افراطی» در باب تفسیر متون است و نظری میانه را برمی‎تابد هموار ساخته است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، هرمنوتیک، چندگانگی معنایی، ریکور، قصدی گرایی شمولی، ذهنی گرایی معتدل
 • مریم کلانتری، سید محمدرضا ابن الرسول * صفحات 129-163
  پژوهش حاضر ضمن تحلیل و بررسی مآخذ داستان «رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار» به بازگویی دو روایت منظوم عربی و فارسی طغرایی و مولوی از این داستان می پردازد؛. سپس با نگاهی ساختار‎شناسانه، عناصر داستانی چون شخصیت، پیرنگ، زاویه دید، لحن و... در هر دو روایت تشریح و مشخص می شود کدام یک از دو روایت به مآخذ اصلی داستان نزدیک‎تر است. مهم ترین نتیجه این بررسی که براساس شیوه قیاسی تطبیقی به انجام رسیده، آن است که مولوی با افزودن عناصر داستان و شگردهای داستان پردازی، به تقلید صرف بسنده نکرده، بلکه به خلق حکایتی زیبا‎تر و جذاب‎تر از روایت مآخذ اصلی پرداخته است. طغرایی نیز در ضمن داستان خود که پند و اندرز است، با استفاده از وجه تمثیل و برای تاکید سخن پندآموز خود، به این حکایت اشاره می کند.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، مثنوی معنوی، دیوان طغرایی، داستان شکار شیر و گرگ و روباه
 • علی نظری *، مهران نجفی حاجی ور، پروین خلیلی صفحات 165-186
  مکتب رمانتیسم، از مکاتب ادبی در جهان معاصر است که مبنای آن بر تخیل فردی و خلاقیت براساس تخیل و عکس العملی در برابر مکتب کلاسیسم بود. این مکتب، افزون بر غرب، تاثیرات زیادی بر ادبیات فارسی و عربی معاصر نهاد و نیز نظر شاعران و نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است. از سویی میان پیروان این مکتب در ادبیات فارسی و عربی، همگونی زیادی دیده می شود. این پژوهش، درصدد است تا با روش توصیفی - تحلیلی محتوا و براساس چارچوب مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی، به بررسی جلوه های مکتب رمانتیسم در شعر علی محمود طه و سید محمدحسین شهریار در ادبیات عربی و فارسی بپردازد. یافته ها بیان گر آن است که دو شاعر در بیان حسرت و اندوه رمانتیکی خود که ناشی از اوضاع نامناسب محیط، وضع آشفته وطن و انبوهی از دردها و حالات غم انگیز درون خود و مردم جامعه است، به بیان جلوه های رمانتیکی؛ همچون وطن دوستی، احساس غم و تنهایی، طبیعت گرایی، انعکاس ناامیدی ها، شکایت از روزگار، عشق و یاد معشوق و... پرداخته اند و در این زمینه، جنبه های مشترکی باهم دارند. عشق و یاد معشوق از مضامین قابل توجه در شعر دو شاعر است که با شور و اشتیاق درهم آمیخته شده است و از عشق مجازی به عشقی حقیقی می رسد. طبیعت، گریزگاه آن ها از غربت و تنهایی، اوضاع نابسامان محیط موجود و ناسازگاری های روحی و خستگی است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، مکتب رمانتیسم، شعر معاصر عربی و فارسی، محمود طه، شهریار
 • عیسی نجفی *، رضا یاری والا صفحات 187-210
  موضوع پژوهش حاضر بررسی عشق در نخستین آثار مستقل عارفان ایرانی است. احمد غزالی، رساله سوانح العشاق را به عنوان نخستین اثر مستقل در این زمینه از خود به جای گذاشته است. وی در این رساله، مسائل پیرامون عشق را با دیدگاهی روان شناسانه با زبانی ادبی بیان کرده است. در قرن چهارم هجری، ابوالحسن دیلمی، عارف خوش قریحه ایرانی کتاب عطف الالف المالوف علی اللام المعطوف را در این باب به زبان عربی نگاشته بود که این اثر هم، رنگی کاملا روان شناسانه دارد. دیلمی، گرچه از تفکرات فلاسفه یونانی، به ویژه افلاطون تاثیر پذیرفته، اما آمیختن نظرات آنان با مبانی دینی شریعت اسلام ایده اوست. در این جستار، سعی شده شباهت‏ها و تفاوت‏ها‏ی دو اثر به صورت تطبیقی نشان داده شود به گونه ای که از دل این رویکرد، نتایج خاص و منطقی به دست آید. احمد غزالی چون تجربه ابوالحسن دیلمی را در اختیار داشته، به نظریه پردازی در باب عشق و محبت نپرداخته است؛ همچنین، زبان شاعرانه و تعمد وی در بیان اشاره ای مطالب، سبب دشواری فهم اثر او شده است؛ در حالی که دیلمی هم نظریه پرداز است و هم با زبانی علمی و شیوا به بیان مطالب پرداخته است؛ البته این دو، با هدف آثارشان چنان قلم و سبکی اختیار کرده‏اند.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، عشق و محبت، احمد غزالی، سوانح العشاق، ابوالحسن دیلمی، عطف الالف المالوف
|
 • Soraya Rahimi* Pages 27-48
  The increasingly appreciation of the researchers of comparative studies in the field of literature , the interest of the authors in writing the comparative literature articles, specialized journals in this field have been expanded. One of these journals is The Research on Comparative Literature that deals with the publication of related research in the field of comparative Arabic-Persian studies. This brief paper, with the aim of the pathology of the articles which were published in the journal between 1392 and 1395, based on an inductive method for the dissemination of statistics, then analysis and pathology of published research, based on statistical charts has reviewed the articles of the magazine. After investigating the damage, the following three topics are the subject line, articles titles and methodology of research, most of which are considered insufficient to the theoretical issues of comparative literature, the gap of interdisplinary research. The new areas of research in comparative literature, parallelization and addressing the repetitive themes, the non-expression of the method of research, and the non-expression of the comparative school documentary in the article, misunderstanding of "comparison" in the comparative literature and
  Keywords: Comparative Studies in Literature, Pathology, Comparative Literature Journals, the Research on Comparative Literature
 • Hamidreza Zohrehee* Pages 49-69
  Since, according to some people, humor is the most artistic method of criticism, in the society and in a space where the social and political inerrancy, repression, trickery and lies dominate the mind and the language of society, the poet's language speaks of humor as the most artistic weapon to combat these corruptions. The present paper is a study in which the writers, after a brief introduction of satire and its variants, have tried to examine the various techniques and the methods of satire in the poems of contemporary Iranian and Iraqi poets. Since in the humorous statement, the purpose of the article is sometimes wrapped up and the audience find it complex, such studies can semantically identify the inner layers of poems, the cognitive and even aesthetic language, as well as helping to the audience to understand the dimensions of satire in the context of contemporary poems, so after describing and analyzing examples of the works of both poets, it is concluded that these two poets, use the certain techniques such as : The use of simulation and imaging, the use of inhuman personification, etc., the humor between the subjects of the text and the message and its meaning have been used in their latent criticism.
  Keywords: Comparative Literature, Comic Poetry, Contemporary Arabic, Persian Poem, Nima Youshij, Ahmad Matar
 • Vahid Sabzianpour* Pages 71-91
  One of the sermons that was neglected in Iranian studies is the political sermon that Anooshirvan expressed in the last years of his rule after the establishment of peace and tranquility. This sermon has a number of sections, the main focus of which is "the struggle against sensual witches" or "jihad akbar", which has been very much considered in Islamic teachings. The examples of the witched souls that Anooshirvan believed that they caused to thwart the government, are: gossip, jealousy, separation, cruelty ,for pointing to the danger of the soul from the interpretations of " Aadi Adovokom”,” Akbar Adakom”, "Adukam al-Batnah". On the contrary with,these issues including; partisanship, unity, the attention to poor, respect neighbors, friendship and affection, adherence to the covenant, and so on, strengthen the governments. The purpose of this study is to introduce this sermon and to study the descriptive-analytical issues of common themes with Nahj al-Balaghah.
  Keywords: Comparative Literature, Anooshirvan’s Sermon, Akhbar Jihad, Nahj-ol-Balagha
 • Sakineh Saremi* Pages 93-106
  Love to the hometown is one of the most important components of Salah Abdul Sabur’s and Abdul Wahhab al-Bayati’s poems, they have expressed their passion and longings to their homeland. Among the patriotic poets of Persian literature, everyone can mention Nima Yoshij, who, with all of his love and affection, portrays his homeland. The present research is based on an analytical-comparative method. The result of the research is that the homeland is a major issue in Salah Abdul Sabur, Al-Bayati and Nima Yoshij’s poems. The hometown of those who have non-voluntarily been away from politics for many years now is a utopia. They call everyone to patriotism and to defend their hometown. Therefore, this study examines the way of restoring and using the components of the hometown in an comparative way in the works of Salah Abdul Sabor, Abdul Wahhab al-Bayati and Nima.
  Keywords: Comparative Literature, Hometown, Salah Abdul Sabur, Abdul Wahhab al-Bayati, Nima Yoshij
 • Alireza Abedi* Pages 107-127
  Regarding to the pluralism theory in the understanding of Paul Ricoeur's text, the present study tries to prove that in Arabic and Persian texts, along with the theory of "monopolistic Intentionalism", which is nowadays accepted by the commentators, for the text, there are several correct meanings that go beyond the author's intention. It is considered that the possibility of specifying the meanings of meaningful meanings of the text is also possible using the "criteria for verifying commentary" such as "explanation", "legitimacy", "match", "fit", and "compatibility". Hence, using the "criteria for verifying the interpretation", there could be multiple transcriptions of interpretations (not contradictory, interpretations) of texts, and in the shadow of it, it was preserved from relativity, anarchism. Therefore, the present article, which is carried out in a descriptive-analytical manner with the gathering of documentary and paperwork, concludes that the theory of pluralism in understanding Paul Ricoeur's text, given the simultaneous attention to the textual capacities and the intellectual capacities of the commentators, leads to the hypothesis "inclusive Intentionalism and moderate subjectivism", which, in the face of the same negation, is "monopolistic intentionalism and radical subjectivism", and has shifted the central theoretical interpretation.
  Keywords: Hermeneutics, Semantic Multiplicity, Ricoeur, inclusive Intentionalism, Moderate Subjectivism
 • Mohammadreza Ebnrasoul* Pages 129-163
  The Present article analyzed and investigated the source of the story Wolf and Fox Coming to be Under the Obedience of Lion for Hunting and it re-narrated two Verse Narratives of "Toghraee and Molana. Then with a structuralism view to the story elements like characters, plots, point of view, and tone, narratives were described and analyzed to recognize which story is closer to the main source. The most important result of the investigation was based on analogic-comparative method was that not only Molana had used elements and the techniques of the story, but also he created a beautiful and attractive tale from the main source narrative. Toghraee had used similitude to emphasize as well as using aphorism.
  Keywords: Comparative Literature, Masnavi Manavi, Toghraee Divan, Wolf, Fox Coming to be Under the Obedience of Lion for Hunting
 • Ali Nazari* Pages 165-186
  Romanticism is one of the contemporary literary schools in the world that basis of this literary movement was on the individual imagination and creativity based on imagination and reaction against the classicism school. In addition to the West, this school has had a great impact on contemporary Arabic and Persian literature and also has attracted a lot of poets and writers. It can be also seen many similarities among the followers of this school in Persian and Arabic literature. This study tries to investigate the aspects of Romanticism in poetry of Ali Mahmod Taha and Mr Mohammad-Hossein Shahriar in Persian and Arabic literature by using intellectually content descriptive and analytical method and base on the framework of the American school of "comparative literature". Findings indicate that these two poets in expression of their romantic regret and sorrow arising from inappropriate environmental conditions and troubled circumstances of their homeland and expressing pains and their inside tragic moods and the society, have expressed the romantic sights such as patriotism, a sense of sadness and loneliness, naturalism, reflecting the frustration, complaints of time, love and remembrance of the beloved, and so on, and in this case they have relatively common aspects with each other. Love and beloved remembrance are significant themes in the poems of the two poets that have been mixed with passion and enthusiasm, and initially it was a virtual love then reaching to true love. The nature is the place of refreshment of the two poets and their escape from the unpleasant conditions of environment, and both poets have gave refuge to it from loneliness and solitude and escape from the chaotic conditions of environment and the mental incompatibilities.
  Keywords: Comparative Literature, Romanticism, contemporary poetry, Mahmoud Taha, Shahriar
 • Esa Najafi* Pages 187-210
  The subject of this research is the study of love in the first independent works of Iranian mystics. Ahmad Ghazali, the Resalat Svanah al-Ashaq, is the first independent work in this field. In this treatise, he outlines the issues surrounding love with a psychological viewpoint in the literary language. In the 4th century AH, Abolhassan Dilami, the Iranian joyful writer, wrote the book Atf Al Alef Al-Ma'aluf Ali Allah Al-M'a'atov in Arabic, in which the work has a completely psychological track. Deylmi, was though influenced by the thoughts of the Greek philosophers, especially Plato, but he combined his views with the religious foundations of the Islamic Shari'a is his idea. In this essay, we tried to show the similarities and differences of the two works in a comparative way in such a way as to obtain the specific and logical results. Ahmad Ghazali, as he had the experience of Abolhassan Dilami, did not consider the theory of love and affection; his poetic language and his intention to express references to the materials made him difficult to understand; while Dilami is also a theorist who has expressed everything in plain and fluent language; of course, the two have taken such a stylistic views with the aim of their work.
  Keywords: Comparative Literature, Love, affection, Ahmad Ghazali, Svanah al-Azhāq, Abulhassan Dilami, Attaf al-Al-ol al-Ma'aluf