فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمید چمن زاری، سید کاظم احمدی میبدی *، حمید رضا بهنام، جواد ملک زاده، هادی عبداللهی، پرستو رباطی، سمانه افتخار سلمانیان صفحات 1-7
  اهداف
  مهارت های سایکوموتور احیاگران در برخورد با ایست قلبی از اهمیت ویژ های برخوردار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بازخورد کاپنوگرافی
  در حین احیای قلبی بربهبود مهارت های سایکوموتور احیاگران انجام شد.
  موادو روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی قبل و بعد با جامعه پژوهش احیاگران شاغل در تیم احیا بیمارستان قائم شهر مشهد در سال 94 - 1393 بود. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست پایش مهارت های عملکردی احیاگران استفاده گردید. ابتدا مهارت های سایکوموتور شامل ماساژ قلبی و تهویه مصنوعی در روش معمول احیا بررسی گردید. سپس نحوه استفاده از کاپنوگرافی و هدایت احیا بر اساس بازخورد آن به افراد تیم آموزش داده شد و احیاگران به مدت یک ماه در موارد احیا از آن استفاده کردند. مجددا مهارت های سایکوموتور احیاگران بررسی و ثبت شد .
  یافته ها
  بین میانگین تعداد ماساژ قلبی و تعداد تهویه احیاگران در مرحله قبل از مداخله و بعد از مداخله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت P>0/001( ( و تعداد ماساژهای قلبی و تهویه مصنوعی احیاگران به دنبال بازخورد کاپنوگرافی بهبود پیدا کرد و به استاندارد های احیا نزدیک تر شد.
  نتیجه گیری
  بازخوردکاپنوگرافی در حین احیا باعث بهبود مهارتهای احیاگران م یگردد. لذا استفاده از آن در موارد احیا توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: احیای قلبی ریوی، کاپنوگرافی، مهارت های سایکوموتور
 • کامیار عظیمی ، غلام حسین مکتبی *، یاسر گراوند ، مرضیه امین صفحات 8-15

  اهداف: انسان ها دارای خواسته های بیولوژیکی برای تشکیل وابستگی به شریک های اجتماعی هستند و به نظر می رسد که وابستگی حتی به اهداف غیرانسانی و بی جان نظیر تلفن همراه نیز شکل می گیرد. لذا، پژوهش حاضر در قالب یک مدل علی، پیش آیند های رضایت زناشویی را بررسی کرد. در این راستا، سبک های دل بستگی به عنوان متغیرهای برون زاد، وابستگی به تلفن همراه متغیر واسطه ای و رضایت زناشویی متغیر برون زاد مدل در نظر گرفته شدند.
  روش
  روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان های شهر اهواز در سال 1396 بودند که 240 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از بین آن ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس های سبک دل بستگی، وابستگی به تلفن همراه و رضایت زناشویی بود. برای ارزیابی مدل پیشنهادی پژوهش از نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و AMOS نسخه 22 و برای تعیین معنی داری روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که دل بستگی ایمن هم به طور مستقیم (0/001>p) و هم به واسطه گری وابستگی به تلفن همراه پیش بینی کننده منفی معنادار رضایت زناشویی است (0/001>p). همچنین، دل بستگی ایمن پیش بینی کننده منفی معنادار وابستگی به تلفن همراه است (0/001>p). افزون بر این، دل بستگی ناایمن علاوه بر این که به شیوه مستقیم و مثبت، وابستگی به تلفن همراه را پیش بینی می کند (0/001>p) ، به واسطه گری وابستگی به تلفن همراه نیز رضایت زناشویی را پیش بینی می کند (0/001>p). در نهایت، وابستگی به تلفن همراه پیش بینی کننده منفی معنادار رضایت زناشویی بود (0/001>p).
  نتیجه گیری
  یافته ها در مجموع بیانگر آن بود که افراد دارای دل بستگی ناایمن نسبت به کسانی که از دل بستگی ایمن برخوردار اند، جهت پر کردن خلا عاطفی دل بستگی خود، بیشتر مستعد استفاده از تلفن همراه هستند که این خود زمینه ساز آثار مخربی بر رضایت زناشویی زوجین در خانواده ها می باشد.
  کلیدواژگان: دل بستگی، تلفن همراه، پرستاران
 • مریم پاسبان ، سید وحید موسوی فیض آبادی ، ناصر طیبی میبدی، مهدی یوسفی ، آذر حسینی ، حسن رخشنده * صفحات 16-21

  اهداف: گیاه بارهنگ در طب سنتی برای درمان اختلالات گوارشی استفاده می شود، هدف این مطالعه تعیین اثر عصاره آبی الکلی بارهنگ بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 72 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده گردید. در گروههای درمانی، ابتدا با گاواژ ایندومتاسین (mg/kg 35) ، زخم معده القا گردید و سپس به مدت 3 روز، به حیوانات، رانیتیدین (mg/kg 50) و دوزهای مختلف عصاره بارهنگ (mg/kg 400،800و200) گاواژ گردید. در گروه های پیشگیری، حیوانات به مدت 3 روز، رانیتیدین و دوزهای مختلف عصاره را دریافت کردند و سپس در روز چهارم برای القا زخم معده، ایندومتاسین گاواژ گردید. شش ساعت بعد، میزان زخم معده با بررسی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی و همچنین میزان ترشح اسید معده اندازه گیری گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس انجام گرفت.
  یافته ها
  دوز mg/kg 200 عصاره در گروه های درمانی و تمامی دوزهای عصاره در گروه های پیشگیری ترشح اسید را بطور معنی داری کاهش دادند (0/05>p). نتایج ماکروسکوپی نشان می دهد که دوزهای مختلف عصاره در گروه های پیشگیری (0/05>p و 0/01>p). و دوزهای mg/kg 200 و mg/kg 800 عصاره در گروه های درمانی (0/05>p) باعث کاهش معنی داری در میزان شاخص زخم شدند.
  نتیجه گیری
  عصاره آبی الکلی بارهنگ با کاهش ترشح اسید معده اثر محافظت کنندگی در برابر زخم معده ناشی از ایندومتاسین دارد.
  کلیدواژگان: زخم معده، ایندومتاسین، بارهنگ، ترشح اسید
 • عدنان فتاحی ، کمال رنج بر ، خالید محمد زاده، کمال عزیزبیگی* صفحات 22-28

  اهداف: مقاومت بافت میوکارد به ایسکمی در دوران سالمندی کاهش می یابد. تمرینات ورزشی از طریق القای پیش شرطی سازی ایسکمی موجب کاهش اندازه ناحیه انفارکتوس در پاسخ به ایسکمی-ریپرفیوژن می شود. بنابراین در این مطالعه، به ارزیابی تاثیر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر آسیب ناشی از ایسکمی-ریپرفیوژن در موش های سالمند پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 20 راس موش نر ویستار سالمند 20 ماهه به طور تصادفی در دو گروه کنترل (10=n) و گروه تمرینی (10=n) توزیع شدند. گروه تمرینی به مدت 8 هفته تمرینات اینتروال با شدت بالا را انجام دادند. 48ساعت پس از اخرین جلسه تمرینی کلیه آزمودنی ها به وسیله انسداد شریان پایین رونده قدامی تحت جراحی ایسکمی (30 دقیقه) ریپرفیوژن (120 دقیقه) میوکارد قرار گرفتند. پس از اتمام مدت زمان ریپرفیوژن میوکارد شاخص های استرس اکسیداتیو و اندازه ناحیه انفارکتوس مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای ارزیابی تفاوت بین گروه ها، آزمون مستقل با سطح معناداری 0. 05≥ p مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و مالون دی آلدئید بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت، اما میزان گلوتاتیون احیا شده به طور معناداری در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود (0. 05 = p). اندازه ناحیه انفارکتوس در گروه تمرینی به میزان 7 درصد نسبت به گروه کنترل کمتر بود (0. 001 = p).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که 8 هفته تمرینات اینتروال باشدت بالا احتمالا از طریق افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی گلوتاتیون احیا شده موجب کاهش اندازه ناحیه انفارکتوس در موش های سالمند می شود.

  کلیدواژگان: ایسکمی میوکارد، تمرینات ورزشی، سالمندی
 • شادی جزینی *، نیره عبدالهی ، خالد اصلانی ، عباس امان الهی صفحات 29-36
    اهداف: حفظ یک رابطه رضایت بخش با جنس مخالف برای رسیدن به شادی و سلامت جسمی برای بسیاری از افراد مهم است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تاثیر سبک دلبستگی بر تعهد زناشویی و باورهای جنسی براساس نقش میانجی گری بدکارکردی جنسی در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز می باشد.
  مواد وروش ها
  شرکت کنندگان در این پژوهش 183 نفر از دانشجویان زن متاهل شهر اهواز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه شیوه‏های رفتاری (BSQ) ، پرسشنامه تعهد زناشویی (MCQ) ، پرسشنامه ی باورهای ناکارآمد جنسی و پرسشنامه بدکارکردی جنسی یا پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان بودند. طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هر 6 مسیر مستقیم در مدل معنادار شدند. هم چنین همه اثرات غیرمستقیم سبک های دلبستگی (ایمن، ناایمن) و تعهد زناشویی و باورهای جنسی با میانجی گری بدکارکردی جنسی معنادار شدند. سطح معناداری در این مطالعه 0/05=α بود.
  نتیجه گیری
  سبک دلبستگی با تعهد زناشویی و باورهای جنسی رابطه دارد و بدکارکردی جنسی هر چه بیشتر زنان به این رابطه دامن می زند. افرادی که سبکی ناایمن دارند بطور ناخواسته مشکلات جنسی شان خیلی زود آشکار می شود که همین مشکلات باورهای جنسی طرفین را خراب کرده و احتمال خیانت را بیشتر می کند.
  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، بدکارکردی جنسی، روانشناسی، سلامت جنسی
 • کلثوم حیرتی، لیلا صادق مقدم ، علی عالمی *، مهدی مشکی صفحات 37-42

  اهداف: سواد سلامت یکی از متغیرهای مهم در حفظ و بهبود سلامت همه گروه های جامعه به ویژه سالمندان است. جایگاه مهار سلامت همچنین یکی از ابزارهای مورد استفاده در برنامه ریزی مداخلات آموزش بهداشت قلمداد می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه جایگاه مهار سلامت بر سواد سلامت سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعه کارآزمایی در عرصه بود که بر روی 91 نفر (گروه آزمون= 46، گروه شاهد= 45) از جمعیت سالمند 60 تا 75ساله شهر بردسکن در سال 1396به انجام رسید. آزمودنی ها به روش تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه آزمون و شاهد تخصیص یافتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های سواد سلامت بزرگسالان و نظریه جایگاه مهار سلامت بود. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 21 شدند و به کمک آزمون های آماری کای دو و تی (مستقل، زوجی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  داده های مربوط به 91 آزمودنی (گروه آزمون= 46، گروه شاهد= 45) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها در گروه آزمون4/45±66/9 و در گروه شاهد 4/39±67/7 سال بود. میانگین و انحراف معیار سواد سلامت آزمودنی ها در گروه های آزمون و شاهد پیش از انجام مداخله آموزشی به ترتیب برابر 11/95±52/60 و 12/54±48/07 (0/080= p) و پس از آن برابر 7/60±77/68 و 13/99±51/18 بود (0/001>p).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این بود که مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه جایگاه مهار سلامت می تواند بر سواد سلامت سالمندان موثر باشد. بنابراین می توان با شناخت باورهای کنترل سلامت، برنامه های آموزشی مناسب در جهت آموزش و توسعه سواد سلامت سالمندان را پایه ریزی کرد.
  کلیدواژگان: سالمندی، آموزش، نظریه جایگاه مهار سلامت، سواد سلامت
 • علی اسماعیلی ، روح الله حق شناس * صفحات 43-49
  اهداف: هدف ازاین پژوهش مطالعه تاثیر8هفته تمرینات همزمان برسطوح سرمی لپتین، ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی مردان غیرفعال دارای اضافه وزن است.
  مواد و روش ها
  30مرد جوان با میانگین سنی بین 19تا 25سال و میانگین شاخص توده بدن بین 25 تا 28کیلوگرم بر متر مربع، به صورت تصادفی در سه گروه تمرین همزمان هوازی تناوبی-سونا، هوازی تداومی-سونا و تمرین قدرتی-سونا (هرگروه10نفر) قرارگرفتند. آزمودنی ها 3جلسه درهفته تمرین هوازی و قدرتی را در روزهای فرد و سپس2جلسه درهفته برنامه مکمل سونا را در روزهای زوج به مدت20الی30دقیقه درداخل سونای خشک با حرارت 80 درجه سانتی گراد اجراکردند. نمونه های خونی از آزمودنی ها درحالت ناشتا و در دونوبت، 72 ساعت قبل و بعد از 8هفته تمرین گرفته شد. تغییرات نیمرخ لیپیدی سرم،لپتین و ترکیب بدنی با آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد پس از تمرینات هوازی تناوبی، هوازی تداومی و تمرین قدرتی همزمان باسونا، سطوح سرمی لپتین، کلسترول تام ، تری گلیسرید، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم، کلسترول لیپوپروتئینa و درصدچربی بدن کاهش معنی دار یافت (0/05≥p) و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا نیز افزایش معنی داری داشت که این تغییرات به ترتیب در گروه تمرینات هوازی تناوبی، تداومی و قدرتی بیشتر بود اما این تفاوت بین گروه ها نیزمعنی دار نبود (0/05≥p).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش بیانگر آن است که انجام تمرینات هوازی تناوبی، تداومی و تمرین قدرتی همزمان با سونا تاثیر مطلوبی بر بهبود نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی و غلظت سرمی لپتین داردهرچند این تغییرات در گروه تمرینات هوازی به طورنسبی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: سالمندی، آنتی اکسیدان، تمرین، ال، آرژنین، چربی
 • صغری درخشان ، طیبه رحیمی پردنجانی *، ملاحت امانی صفحات 50-56

  اهداف: سازگاری زناشویی یکی از مهمترین عوامل موثر بر بقاء و دوام خانواده می باشد. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی حمایت اجتماعی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و سازگاری زناشویی پرستاران زن متاهل بود.
  روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، جامعه آماری کلیه پرستاران زن متاهل شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر بجنورد بودند (340=N). 200 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سازگاری زناشویی، تعارض کار-خانواده و حمایت اجتماعی استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، ضریب همبستگی بین تعارض کار خانواده (228/0- =r) ، خانواده کار (441/0- = r) و حمایت اجتماعی (596/0 = r) با سازگاری زناشویی معنی داری بود (001/0>p). نتایج همچنین نشان داد تعامل تعارض کار خانواده و حمایت اجتماعی، ورای اثرات متغیرهای اصلی، 1/1 درصد واریانس انحصاری افزوده را (011/0=R2Δ، 58/3= FΔ، 05/0>P) و تعامل تعارض خانواده کار و حمایت اجتماعی، 8/1 درصد واریانس انحصاری افزوده را (018/0=R2Δ، 95/5= FΔ، 015/0>P) برای مدل ایجاد کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج اهمیت حمایت اجتماعی را به عنوان تعدیل کننده رابطه بین تعارض کار- خانواده و سازگاری زناشویی نشان داد. بنابراین به سازمان های خدماتی و درمانی پیشنهاد می شود با ارائه برنامه های حمایتی، تاثیر تعارض کار -خانواده را بر سازگاری زناشویی کارکنان متاهل خود کاهش دهند.
  کلیدواژگان: تعارض کار-خانواده، سازگاری زناشویی، حمایت اجتماعی، پرستاران زن متاهل
 • یزدان فروتن *، ناصر بهپور ، وحید تادیبی ، سعید دانشیار صفحات 57-63
  اهداف: هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر8هفته تمرین موازی برسطوح سرمی لپتین، ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی مردان غیرفعال دارای اضافه وزن است.
  مواد و روش ها
  30مرد جوان با دامنه سنی 19تا 25سال و شاخص توده بدن 25 تا 28کیلوگرم بر متر مربع، به صورت تصادفی در سه گروه تمرین همزمان هوازی تناوبی-سونا، هوازی تداومی-سونا و تمرین قدرتی-سونا (هرگروه10نفر) قرارگرفتند. آزمودنی ها 3جلسه درهفته تمرین هوازی و قدرتی را در روزهای فرد و سپس2جلسه درهفته برنامه مکمل سونا را در روزهای زوج به مدت20الی30دقیقه درداخل سونای خشک با حرارت80درجه سانتی گراد اجراکردند. نمونه خون از آزمودنی ها درحالت ناشتا و در دونوبت، قبل و بعد از 8هفته مداخله گرفته شد. تغییرات نیمرخ لیپیدی سرم (تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول-لیپوپروتئین با چگالی بالاو کلسترول-لیپوپروتئین با چگالی کم،لیپوپروتئین آ) و شاخص مقاومت به انسولین با روش آنزیماتیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد پس ازتمرینات موازی منتخب، سطوح سرمی لپتین، کلسترول، تری گلیسرید،لیپوپروتئین با چگالی کم، لیپوپروتئین آو درصدچربی بدن کاهش معنی دار یافت (0/05P≤). ؛و لیپوپروتئین با چگالی بالا نیز افزایش معنی داری داشت و تفاوت بین گروه ها نیزمعنی دار نبود (0/05P≤).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش بیانگر آن است فعالیت بدنی ناشی از تمرینات موازی موجب تغییراتی معنیداری در غلظت لپتین، ترکیب بدنی، نیمرخ لیپیدی آزمودنی های چاق می شود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی تناوبی، تمرین هوازی تداومی، سونا، تمرین همزمان، نیمرخ چربی
 • سهراب امیری *، یوسف جمالی صفحات 64-70

  اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری بر خشنودی بدنی بر اساس نقش میانجی گری باورهای وسواسی در دانشجویان بود.
  مواد و روش ها
  برای این منظور تعداد 358 نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه سیستم های مغزی-رفتاری، خشنودی بدنی و باورهای وسواسی به منظور پاسخ دهی بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های توصیفی، همبستگی، تحلیل مسیر و آزمون تی مستقل و نرم افزار SPSS-22 و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معناداری بین سیستم فعال ساز رفتاری با اغلب مولفه های باورهای وسواسی و خشنودی بدنی وجود دارد. همچنین همبستگی منفی بین سیستم بازداری رفتاری و اغلب مولفه های باورهای وسواسی و خشنودی بدنی وجود دارد. برخی مولفه های باورهای وسواسی با خشنودی بدنی همبستگی مثبت به دست داد. همچنین مدل تحلیل مسیر نشان دهنده نقش میانجی گری برخی مولفه های باورهای وسواسی در ارتباط بین سیستم های مغزی-رفتاری با خشنودی بدنی بود. همچنین بررسی نقش تفاوت های جنسیتی نشان داد که در غالب متغیرهای پژوهش زنان نمرات بالاتری داشتند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که باورهای وسواسی در مقایسه با حساسیت به تقویت نقش مهمی در آسیب پذیری روان شناختی دارد.
  کلیدواژگان: تصویر بدنی، شخصیت، رفتار وسواسی
|
 • H. Chamanzari, K. Ahmadi maibody *, H.R. Behnam, J. Malek zade, H. Abdolahi, P. Robati, S. Eftekhar salmnian Pages 1-7
  Aims
  The performance of psychomotors is very important for handling the cardiac arrests. The purpose of this study is to investigate the effects of capnography’s feedback during cardiopulmonary resuscitation on the psychomotor’s performance of Rescuers.
  Materials &
  Methods
  This is a semi-experimental study with the aim of pre/post evaluation of the Ghaem hospital’s resuscitation team in Mashhad-Iran during 2014-2015.The functional data was collected via the skill resuscitation checklist. First of all, chest compression and ventilation rate were studied for normal resuscitation method and then, the method of using capnography based on its feedback taught to team members. Resuscitation team used it for 1 month in resuscitation cases. Finally, the psychomotor performance of rescuers evaluated.
  Findings
  There was a significant difference between the mean number of chest compression and ventilation rate of rescuers before and after the intervention (p<0.001) and the number of chest compression and ventilations were improved after using capnography feedback and get closer to the standards.
  Conclusion
  Capnography feedback improves performance of rescuers. Therefore, it is recommended to use it in resuscitation.
  Keywords: Cardiopulmonary resuscitation: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68016887], Capnography: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68019296], Psychomotor performance: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68011597]
 • K. Azemi , GH.H. Maktabi*, Y. Garavand , M. Amini Pages 8-15
   
  Aims
  Humans have biological demands for forming attachment to social partners and it seems that dependence can be inhuman and inanimate purposes such as cell phone. Therefore, the present study examined the predictors of marital satisfaction in the form of a causal model. In this regard, attachment styles were considered as exogenous variables, cell phone dependency, intermediate variables, and marital satisfaction of exogenous variables.
  Method &
  Methods
  The research method was correlation of the type of path analysis. The statistical population consisted of all nurses of Ahvaz hospitals in 2018, that 240 nurses were selected by multi-stage random sampling method. The research tools were the attachment style scales; dependence on cell phone and marital satisfaction. To evaluate the proposed model, the SPSS version 23 and AMOS version 22 were used and the bootstrap method was used to determine the significance of indirect relationships.
  Findings
  The findings indicated that secure attachment both directly (p <0.001) and through mediating the dependence on cell phone, which was a negative predictor of marital satisfaction (p <0.001). Also, secure attachment is a significant negative predictor of cell phone dependency (p <0.001). In addition, insecure attachment was a positive and significant predictor for dependence on cell phone (p <0.001), and mediates the relationship between dependence on cell phone and marital satisfaction (p <0.001). Finally, cell phone dependency was a significant negative predictor of marital satisfaction (p <0.001).
  Conclusion
  In general findings showed that insecure attachment is more susceptible to using cell phones than those who have a secure attachment to fill their attachment emotional emptiness. This in turn leads to harmful effects on marital satisfaction of couples in families
  Keywords: Attachment: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, ?term, Attachment], Cell Phone: [https:, cell+phone], Nurses: [ https:, Nurses]
 • M. Paseban , V. Mousavi Fayzabadi , N. Tayyebi Meibodi , M. Yousefi , Azar Hosseini Doctor , H. Rakhshandeh * Pages 16-21
   
  Aims
  Plantago major is used in traditional medicine for the treatment of gastrointestinal disorders. The purpose of this study was to examine the effect of hydro – alcoholic extract of Plantago major on indomethacin-induced gastric ulcer in rats.
  Materials & Methods
  72 male Wistar rats were used in this experimental study. In treatment groups, animals received indomethacin (35 mg/kg) as single dose for induces stomach ulcer, then rats were gavaged by ranitidine (50 mg/kg) and different doses of the extract (200 mg/kg, 400 mg/kg and 800 mg/kg) for 3 days. In preventive groups, animals were treated by ranitidine and different doses of extract for 3 days, and then indomethacin was gavaged on 4th day for stomach ulcer induction. Gastric mucosal damage and acid secretion were evaluated 6 hours later. Statistical analysis was performed using one-way ANOVA.
  Findings
  Acid secretion significantly decreased in therapeutic group that received 200 mg/kg dose of the extract and in preventive groups that received different doses of the extract (p<0.05). Also macroscopic results showed all doses of extract in preventive groups and 200 mg/kg and 800 mg/kg doses of extract in therapeutic groups significantly decreased ulcer index (p<0.05, p<0.01).
  Conclusion
  Hydro – alcoholic extract of Plantago major can protect the gastric mucosa against indomethacin-induced gastric ulcer, via decreasing of gastric acid secretion.
  Keywords: Stomach ulcer: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, ?term, Stomach+ulcer], Indomethacin: [https:, 68007213], Plantago major: [https:, 68010943], Gastric acid: [https:, 6800574
 • A. Fatahi , K. Azizbiegi*, K. Ranjbar, K. Mohammadzade Pages 22-28
   
  Aims
  The heart resistance to ischemia decreases with aging. Exercise training by preconditioning decreases ischemia reperfusion-injury. Therefore the aim of the present study was to investigate the effect of high intensity interval training on ischemia reperfusion-injury in ageing rats.
  Material &
  methods
  In this experimental study, 20 ageing male wistar rats (20 months old) were randomly distributed in control (n=10) and training groups (n=10). The training group performed high intensity interval training for 8 weeks. 48 hours after last exercise session, rats were subjected to ischemia via LAD artery ligation for 30 min followed by 90 min reperfusion. After reperfusion, stress oxidative indices and infarction size were measured. To evaluate the difference between groups, independent t-test was used with significant level of p ≤0.05.
  Findings
  GPX, Catalase and MDA were not different between two groups, but GSH was more in training rats compared with control groups (p=0.05). Infarction size in response to training decreased by 7% compared with control rats (p=0.001).
  Conclusion
  The results of this study showed that 8 weeks of high intensity interval training probably decrease ischemia reperfusion injury by antioxidant capacity promotion
  Keywords: Myocardial Ischemia: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68017202], Exercise: [https:, 68015444], Aging: [https:, 68000375]
 • SH. Jazini *, N. Abdollahi , K. Aslani , A. Amanelahi Pages 29-36
  )
  Aims
  Maintaining a satisfying heterosexual relationship is important to many individuals’ happiness and physical health. so the objective of present study is to examine the effectiveness of attachment style on marital commitment and sexual beliefs based on mediating role of sexual dysfunction in married female students of Ahvaz city.
  Materials & Methods
  Participants in this study were in total 183 married female students of Ahvaz city, which were selected using available purposive sampling. The instruments used in this study were Behavioral Style Questionnaire (BSQ), Marital Commitment Questionnaire (MCQ), Sexual Dysfunctional Beliefs Questionnaire and Female Sexual Function Index and Female Sexual Function Index. Research design is correlation based on path analysis. Evaluation of the proposed model was carried out using path analysis method. In order to test indirect relationships, boot-strap method was used.
  Findings
  The results showed that 6 direct paths became significant. Also, all the indirect effects of copying styles (secure and insecure) and marital commitment and sexual beliefs with mediation of sexual dysfunction became significant. In this study, significance level was α=0.05.
  Conclusion
  Attachment style is related to marital commitment and sexual beliefs and women,s sexual dysfunction makes it worse. Those who have insecure style, unwillingly, their sexual problems will appear very soon. And these problems ruin couple,s sexual beliefs and increases the possibility of infidelity.
  Keywords: attachment style: [https:, meshb.nlm.nih.gov, record, ui?ui, D009769], sexual dysfunction: [https:, D020018)Marriage], Psychological: [https:, D008393], sexual health: [https:, meshb.nlm.nih
 • K. Hairaty , L. Sadeghmoghadam , A. Alami *, M. Moshki Pages 37-42
   
  Aims
  Health literacy is one of the most important variables in maintaining and improving the health of all, especially among elderly people. In addition the Health Locus of Control (HLC) theory, is considered as one of the tools which used in planning health education programs. The aim of this study was to determine the effect of education based on the Health Locus of Control (HLC) theory on health literacy among elderly persons.
  Materials & Methods
  A parallel, randomized field trial study conducted among seniors 60 to 75 years, residents in Bardaskan in 2017. Using balanced block randomization, the participants were randomly allocated into intervention and control group. The required data were gathered by adult health literacy and HLC questionnaires. The data were entered in SPSS 21 software and were analyzed using and T-test (independent, paired).
  Findings
  We used data from 91 completed questionnaires (intervention group= 46, control group = 45) to perform the analysis. Before intervention, the mean and standard deviation of health literacy in experimental and control group were 52.60 (11.95) and 48.07 (12.54), respectively (P= 0.080). These amounts were 77.68 (7.60) in intervention group and 51.18 (13.99) in control group after the intervention (p<0.001).
  Conclusion
  The results indicated that educational intervention based on the theory of health locus of control could affect the health literacy of elderly. By recognizing health control beliefs of elderly people, it seems that appropriate educational programs can be developed to educate and develop health literacy of this group.
  Keywords: Aged: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68000368], Education:[https:, 68004493], Internal-External Control: [https:, ?term, Locus+of+Control], Health Literacy: [https:
 • A. Esmaeili , R. Haghshenas * Pages 43-49
   
  Aims
  The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of concurrent training on serum leptin levels, body composition, and lipid profiles of inactive men with overweight.
  Materials & Methods
  Thirty young men with an average age of 19 to 25 years old and an average body mass index of 25 to 28 kg / m2 were randomly divided into three groups: Concurrent, intermittent aerobics - sauna, continuous aerobic - sauna and exercise strength- sauna (each group was 10). The subjects performed 3 sessions of aerobic and strength training per week on individual days, and then 2 sessions per week, supplementing the sauna program on twenty days for 20 -30 minutes in a dry bath with a temperature of 80 degrees Celsius. Blood samples were taken from subjects in fasting mode in two stages, 72 hours before and after 8 weeks of training. Serum lipid profiles, leptin and body composition were evaluated by ANOVA and Tukey's post hoc test.
  Findings
  The results showed a significant decrease after exercise aerobic exercise, continuous aerobic exercise and baseline strength training, serum levels of leptin, total cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein cholesterol, lipoprotein a and body fat percent (p≤0.05). And high density lipoprotein cholesterol (p <0.05). These changes were more frequent in the aerobic exercise group, continuity and strength, but this difference was not significant between the groups (p≤0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicated that continuous aerobic exercise, continuation and strength training simultaneously with the sauna had a favorable effect on lipid profile and body composition and serum leptin concentrations. These changes were more common in the aerobic training group.
  Keywords: Aging [ https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68000375], Antioxidant [https:, 68000975], Training [https:, 68010806], L-Arginine [https:, 67521231], Lipid [https:, www.ncbi.nlm
 • S. Derakhshan , T. Rahimi Pordanjani*, M. Amani Pages 50-56
   
  Aims
  Marital adjustment is one of the most important factors affecting the family survival. So identifying the factors related to that is very important. The purpose of this study was to investigate the moderating role of social support in the relationships between work-family conflict and marital adjustment of married female nurses.
  Materials and methods
  In this descriptive–correlation study, the population was all married female nurses employed by teaching hospitals in Bojnord (n = 340). 200 were selected using stratified sampling. Participants were measured by using marital adjustment, work-family conflict and social support questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis by SPSS-22 software
  Results
  Findings indicate that correlation coefficients between work family conflict (r = -0.228), family work conflict (r = -0.441) and social support (r = 0.554) with marital adjustment were significant (P <0.001). Also, the interaction of work family conflict and social support, beyond the effects of the main variables, created 1.1% of the increased variance (ΔR2=0.011, ΔF= 3.58, p< 0.05) and the interaction of family work conflict and social support, beyond the effects of the main variables, created 1.8% of the increased variance (ΔR2=0.018, ΔF= 5.95, p< 0.015) for the model.
  Conclusion
  The results showed the importance social support as the moderator the relationship between work-family conflicts and marital adjustment among the female nurses. Therefore, is recommended to healthcare provider service organizations that by providing the supportive programs reduce the impact of work-family conflict on marital adjustment of their married employees.
  Keywords: Work-Family Conflict: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, nlmcatalog, 101625965], Marital Adjustment: [https:, pubmed, 30468007], Social Support: [https:, 30607784], Married Female Nurses: [https:, www.ncbi.nl
 • Y. Foroutan *, N. Pehpoor , V. Tadibi , S. Danashyar Pages 57-63
  Aims
  The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of concurrent training on serum leptin levels, body composition, and lipid profiles of inactive men with overweight.
  Materials & Methods
  Thirty young men with an average age of 19 to 25 years old and an average body mass index of 25 to 28 kg / m2 were randomly divided into three groups: Concurrent, intermittent aerobics - sauna, continuous aerobic - sauna and exercise strength- sauna (each group was 10). The subjects performed 3 sessions of aerobic and strength training per week on individual days, and then 2 sessions per week, supplementing the sauna program on twenty days for 20 -30 minutes in a dry bath with a temperature of 80 degrees Celsius. Blood samples were taken from subjects in fasting mode in two stages, 72 hours before and after 8 weeks of training. Serum lipid profiles, leptin and body composition were evaluated by ANOVA and Tukey's post hoc test
  Findings
  The results showed a significant decrease after exercise aerobic exercise, continuous aerobic exercise and baseline strength training, serum levels of leptin, total cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein cholesterol, lipoprotein a and body fat percent (p≤0.05). And high density lipoprotein cholesterol (p <0.05). These changes were more frequent in the aerobic exercise group, continuity and strength, but this difference was not significant between the groups (p≤0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicated that continuous aerobic exercise, continuation and strength training simultaneously with the sauna had a favorable effect on lipid profile and body composition and serum leptin concentrations. These changes were more common in the aerobic training group.
  Keywords: aerobic interval training, [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 0000000], continuous aerobic training, sauna, concurrent training. [https:, mes
 • S. Amiri *, Y. Jamali Pages 64-70
   
  Aims
  The aim of the present study was to investigate Behavioral activation and inhibition systems effects on and inhibition systems on body appreciation according to mediating role of obsessive beliefs in students.
  Materials & Methods
  For this purpose, 358 students were selected by Multi-stage cluster random sampling, then the brain-behavioral systems, body pleasure and obsessive beliefs questionnaire were distributed among research participants to respond. Collected data were analyzed by using descriptive and correlation indicators, path analysis and independent t-test and SPSS-22 and Lisrel software were used in order to test of the research hypothesis.
  Results
  Results indicated that a significant positive correlation between behavioral activation system with most components of obsessive beliefs and body appreciation (P<0.05). Also a significant negative correlation was obtained between behavioral inhibition system with most components of obsessive beliefs and body appreciation (p<0.05). Some of obsession beliefs was associated with body appreciation (p<0.05). Also path analysis indicated that mediating role of some of obsession beliefs in association between brain-behavioral systems and body appreciation. Examination the role of gender differences showed that women had higher scores in most variables.
  Conclusion
  It seems that obsessive-compulsive beliefs play an important role in the psychological vulnerability in comparison to reinforcement sensitivity.
  Keywords: Body image: [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68001828], Personality: [https:, 68010551], Obsessive Behavior: [https:, 68009770]