فهرست مطالب

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان - پیاپی 40 (تابستان 1397)
 • پیاپی 40 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمد جوادی پور *، سمیه رهبری صفحات 9-26
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی راهبرد ها و برنامه های توسعه ورزش همگانی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف در شمار پژوهش های کاربردی و از منظر ماهیت داده های پژوهشی، جزو تحقیقات طرح آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی پژوهش، 16 نفر از مدیران و کارشناسان خبره ورزش همگانی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شدند و به روش استرابرت و کارپنتر(2011) کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردیدند. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران فدراسیون ورزش های همگانی، روسای کمیته های فدراسیون، روسای انجمن های تحت پوشش فدراسیون و روسای هیات های ورزش همگانی استان ها بودند (200 نفر) که نمونه ها به شیوه تصادفی ساده از میان آنها انتخاب گردیدند. پرسشنامه محقق ساخته، ابزار گردآوری داده های پژوهش در این مرحله بود. گویه های این پرسشنامه، از مصاحبه نظامند با مدیران و کارشناسان خبره و پیشینه پژوهش استخراج گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید چند تن از اساتید متخصص قرار گرفت و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تایید شد. پایایی پرسشنامه هم با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید (83/0 =α ). تحلیل داده ها در این بخش نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSSو با آزمون ویلکاکسون انجام گردید. طبق نتایج بخش کیفی تحقیق، راهبرد ها و برنامه های توسعه ورزش همگانی شامل راهبرد های سازمانی، فرهنگ سازی، راه حل های اقتصادی و پژوهش محوری بودند. طبق نتایج بخش کمی، بین وضعیت موجود و مطلوب راه حل ها، راهبرد ها، الگوها و برنامه های توسعه ورزش همگانی تفاوت معناداری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ورزش همگانی، راهبرد، برنامه توسعه ورزش و ایران
 • پروانه خلوصی، فرشاد تجاری*، محمدرضا اسمعیلی شازندی صفحات 27-42
  این پژوهش قصد دارد با توجه به تحقیقات قبلی، یک پایه و اساس در سطح کشور از طریق تحلیل تعیین انگیزه ها و عوامل انگیزاننده برای مشارکت سالمندان در فعالیت های بدنی بین زنان و مردان ایران به دست آورد. این تحقیق، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. 1028 سالمند(506 زن و 522 مرد) در 15 شهر کشور بر اساس نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای انتخاب شده اند. از پرسشنامه شاخص فعالیت بدنی شارکی و پرسشنامه استاندارد PMQOA کرکبی و همکاران، به ترتیب به منظور اندازه گیری میزان فعالیت ورزشی و تعیین انگیزه ها استفاده شده است. آزمون tبرای مقایسه گروه ها وبه منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSSنسخه 16استفاده شد و داده ها در سطح معنی داری 05/0> pمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بنا برداده های به دست آمده، تفاوت معنی داری در میزان مشارکت در فعالیت بدنی میان زنان و مردان سالمند وجود دارد. همچنین، تفاوت معنی داری در بین عوامل انگیزاننده نشان می دهد که میانگین نمرات سالمندان زن در هر دو عامل پزشکی و مشارکتی بیشتر از میانگین نمرات سالمندان مرد است. بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که میزان مشارکت سالمندان مرد در فعالیت بدنی بیشتر از سالمندان زن است. همچنین، عوامل پزشکی و مشارکتی برای سالمندان زن با اهمیت تر از سالمندان مرد است و بر اساس پرسشنامه PMQOA، سالمندان مهم ترین علل مشارکت در فعالیت های ورزشی را حفظ سلامتی، ایجاد آرامش، پیشگیری از کمردرد، بیرون رفتن از خانه، یادگرفتن مهارت های جدید و حفظ تناسب اندام بیان کردند.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، سالمند، زنان، مردان، ایرانی، مشارکت و انگیزه
 • سعید قربانی *، بهمن طیبی، غلامحسن رحمان نیا، کیانوش دیلمی صفحات 43-58
  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (180 نفر که طبق جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند و هر دو پرسشنامه موفقیت و افول را پرکردند) و همچنین مسئولان هیئت ها، مربیان و ورزشکاران رشته های ورزشی مستعد مورد آزمون (48 نفر برای قسمت موفقیت و 28 نفر برای قسمت افول که همگی آنها پرسشنامه های مربوطه را پرکردند) بودند. بنابراین نمونه آماری تحقیق شامل 166 نفر برای بخش موفقیت و 146 نفر برای بخش افول بودند. برای شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و افول از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد. این پرشسنامه ها شامل مولفه های توسعه مربیان و نیروی انسانی، انگیزش و حمایت از منابع انسانی، استعدادیابی و آموزش و پرورش ورزشکاران، مسابقات و اردوهای ورزشی، راهکارهای مدیریتی، تجهیزات سخت افزاری، بودجه و امور مالی و هماهنگی و ارتباطات بودند. روایی این پرسشنامه ها توسط متخصصان امر تایید و پایایی آنها به وسیله فرمول آلفای کرونباخ بررسی و ضریب آنها بالاتر از 80/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که مولفه های بودجه و امورمالی و هماهنگی و ارتباطات مهمترین مولفه های موثر بر موفقیت رشته های ورزشی بودند. به علاوه، توسعه مربیان و نیروی انسانی و استعدادیابی و آموزش و پرورش ورزشکاران مهمترین عوامل موثر بر افول رشته های ورزشی بودند. درکنار زمینه های فنی وحرفه ای ضروری، مولفه های منابع مالی، نیروی انسانی و استعدادیابی نیز می توانند به عنوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و افول رشته های ورزشی معرفی شوند.
  کلیدواژگان: موفقیت، افول، رشته های ورزشی مستعد و استان گلستان
 • علی دادگر *، مهدی زاهدی، سید قاسم زمانی، آرامش شهبازی صفحات 59-74
  افزایش میزان اهمیت بعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس کنند و آن را "دیوان داوری ورزش" ( CAS[1] ) بنامند. بروز اختلاف های جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه ای از آن جهت قضاوت در مسابقات بین المللی تاسیس شود. این شاخه به نام بخش ویژه Ad Hoc Division) از سال 1996 م. همزمان با بازی های المپیک آتلانتلا) به منظور حل و فصل اختلاف های مطرح شده در حین بازی های المپیک و مسابقات بین المللی آغاز به کار کرد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد این شاخه از دیوان داوری ورزش و نقش آن در حقوق بین الملل ورزش است. اقدامات این دادگاه به شکل گیری Lex Sportiva کمک کرده است و از لحاظ سرعت رسیدگی به دعاوی و صراحت در امر دادرسی، می تواند به عنوان یک الگوی سودمند برای حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اقدامات این دادگاه در بازی های المپیک 2016 و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیت ورزش ( Anti-Doping Division) مورد بررسی قرار گرفته است .
  کلیدواژگان: حقوق ورزش، دیوان داوری ورزش، بخش ویژه CAS، دادگاه ضد دوپینگ CAS و حقوق بین الملل
 • برانوش نیک بین *، اکبر حسن پور، سعید جعفری نیا، حسین عباسیان صفحات 75-103
  با توجه به اهمیت کار در زندگی امروز و بروز عواقب ناشی از آن همچون اعتیاد به کار، از یک سو و با توجه به نبود توافق لازم در بین محققان مختلف در مورد مفهوم اعتیاد به کار از نظر ماهیت، پیشایندها و پیامدهای این مفهوم از سویی دیگر، هدف این تحقیق مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شده پیرامون اعتیاد به کار می باشد. در این راستا با تکیه بر روش پریزما، بعد از شناسایی 122 مقاله و غربال 67 مقاله، 55 مقاله جهت بررسی انتخاب شد. مطابق با نتایج حاصل می توان بر تئوری ها و رویکردهایی همچون: تئوری محافظت از منابع، تئوری خود تعیین گری، تئوری تمرکز نظارتی، تئوری اشتیاق، تئوری سرایت – توسعه و تئوری وضعیت خلقی به عنوان ورودی و قوانین توقف را از جمله مهم ترین تئوری های تبیین گر رابطه اعتیاد به کار با متغیرهای دیگر دانست. همچنین، نتایج گویای دیدگاه هایی همچون دیدگاه اسپنس و رابینز (1992) و اسکات و همکاران(1997) و محققانی همچون بورک و شوفلی به عنوان برجسته ترین دید گاه ها و صاحبنظران در زمینه اعتیاد به کار می باشد. در نهایت، مدلی فرایندی با تکیه بر پیشایندها و پیامدهای اعتیاد به کار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اعتیاد به کار، مرور سیستماتیک و پریزما
 • مهدیه آیرم *، علی زارعی، فرشاد تجاری صفحات 105-115
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با خودتنظیمی و رابطه آن با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایران می باشد. این پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری آن، کارگران ایران و نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای ساده از 15 استان، به تعداد 388 کارگر می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه "مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت"، "حمایت اجتماعی" و "خودتنظیمی" (کائی گانگ لی ،2010) انجام شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تحلیل روابط از رگرسیون تک متغیره و چندگانه استفاده شد (05/0 p<). برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد بین حمایت اجتماعی وخودتنظیمی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. لذا حمایت های اجتماعی و کمک هایی که از سوی دوستان و به ویژه اعضای خانواده می شود، تاثیر بسزایی در افزایش خودتنظیمی دارد. همچنین، بین خودتنظیمی و فعالیت های بدنی اوقات فراغت رابطه مثبت و معنی دار برقرار است؛ یعنی اگر افراد بخواهند در زمان فراغت شان بیشتر و به طور مداوم به فعالیت های بدنی بپردازند، باید اهدافشان را مدیریت و سازماندهی نمایند. لذا پیشنهاد می گردد که آحاد جامعه به منظور برخورداری از فواید مشارکت در فعالیت های بدنی اوقات فراغت و افزایش سلامت جسمانی، برنامه ریزی را در فرایند روزمره خود مورد تاکید قرار دهند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، خودتنظیمی، فعالیت بدنی اوقات فراغت، کارگران و ایران
 • نسرین عزیزیان کهن *، ماهرخ دهقانی، ایوب بهتاج، غفار کریمیان پور صفحات 117-134
  هدف این پژوهش، تدوین مدل ارتباطی سرمایه‏ روانشناختی و اشتیاق شغلی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی، از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان اردبیل بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 145 نفر از کارکنان اداره کل ورزش وجوانان اردبیل به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های "سرمایه‏ی روانشناختی"، "پرسشنامه خودکارآمدی شغلی" و "پرسشنامه اشتیاق شغلی" استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفته و پایایی آنها به ترتیب 78/0، 88/0 و 72/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss (میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف) و LISREL استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر مستقیم سرمایه‏ روانشناختی بر خودکارآمدی شغلی با بتای 39/0 و بر اشتیاق شغلی با بتای 36/0 معنی دار است و همچنین خودکارآمدی شغلی بر اشتیاق شغلی با بتای 25/0 اثر مستقیم دارد. نقش واسطه ای خودکارآمدی شغلی در رابطه بین سرمایه‏ روانشناختی و اشتیاق شغلی کارکنان نیز با بتای 09/0 معنی دار بود. بنابراین می توان گفت که سرمایه روانشناختی و خودکارآمدی شغلی از متغیرهای مهم و مرتبط با اشتیاق شغلی در کارکنان هستند.
  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی شغلی و اشتیاق شغلی
 • رباب مختاری، علی محمد صفانیا *، حسین پورسلطان زرندی صفحات 135-152
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی براساس نقش تعدیل گر مهارت سیاسی و اراده سیاسی در صنعت ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع طرح همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش کشور و فدراسیون ها بود که بالغ بر 1500 نفر می باشند. از بین فدراسیون ها، 4 فدراسیون ورزش تیمی و 4 فدراسیون ورزش انفرادی به علت پر طرفدار بودن از بین سایر فدراسیون ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه پژوهش حاضر شامل 350 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب گردیدند. جهت سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه استفاده گردید. در بررسی الگوی پیشنهادی، روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-19 و PLS به کار گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که رابطه عوامل درون سازمانی، مهارت سیاسی و اراده سیاسی با رفتار سیاسی معنی دار نبود. رابطه عوامل درون سازمانی با مهارت سیاسی و اراده سیاسی معنی دار بود. همچنین، یافته ها نشان دادند که مهارت سیاسی و اراده سیاسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی را تعدیل کردند. با توجه به نتایج این پژوهش، به مدیران و مسئولان سازمان ها پیشنهاد می شود که نقش اثرگذار عوامل درون سازمانی، مهارت سیاسی و اراده سیاسی بر روی ابعاد مختلف سیاست سازمانی را مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: عوامل درون سازمانی، رفتار سیاسی، مهارت سیاسی و اراده سیاسی
 • فاطمه دوله، سیف الله سیف الهی *، حبیب الله زنجانی صفحات 153-175
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد که از آن میان، 380 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شدند. در مبانی نظری از نظریه های مرتبط با این حوزه استفاده شد و در پایان، مدل نظری تحقیق طراحی گردید. این تحقیق از نظر نوع هدف، یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی، یک بررسی مقطعی است. از نظر روش شناسی، کمی و از نوع همبستگی می باشد که با پیمایش و ابزار پرسشنامه استاندارد- که بعد از برآورد اعتبار و روایی، در بین پاسخگویان توزیع گردید- صورت گرفته است. داده های تحقیق بعد از گرد آوری با استفاده از نرم افزار Spss18 در دو سطح آمار توصیفی و آمار استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که فرضیه مبنی بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب (با میزان b=0/931 و 866/0= و Sig=0/000) تایید شد و بیانگر قدرت 86 درصدی سرمایه اجتماعی در پیش بینی حکمرانی خوب بوده است. از بین فرضیات تایید شده دال بر تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری(با میزانb=0/765 و 586/0= و Sig=0/000) دارای 58 درصد توان پیش بینی کنندگی تغیرات حکمرانی خوب بوده است و از بین فرضیات مبنی بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر ابعاد حکمرانی خوب بیشترین توان تبیین کنندگی سرمایه اجتماعی برای بعد نتیجه گرایی(با میزانb=0/620 و 385/0= و Sig=0/000) با 38 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی، نتیجه گرایی، سرمایه ساختاری، اثربخشی نقش و وظایف
 • جعفر سطوتی *، علی اکبر گرجی ازندریانی صفحات 177-198
  حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد و در بسیاری از اسناد حقوق بین الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن و سایر اسناد حقوق بین المللی در زمینه توسعه و جوانان مورد توجه قرار گرفته است. این حق در عمده اسناد حقوق داخلی شامل قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات سایر نهادها و مراجع حقوقی ذی صلاح نیز مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه مشخصی در نظام حقوقی کشور برخوردار است.
  در این مقاله که یک پژوهش کاربردی بوده و با روش اسنادی انجام شده است، موضوع جایگاه حق اشتغال جوانان به طور خاص فقط در بخشی از نظام حقوقی ایران شامل قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. هدف تحقیق نیز شناسایی وضعیت حق اشتغال جوانان در این بخش از نظام حقوقی و ارائه راهکارهایی برای نیل به الگوی مطلوب می باشد.
  از جمله یافته های تحقیق می توان به موارد ذیل اشاره کرد:1- حق اشتغال جوانان در قانون اساسی ایران به نحو شایسته مورد شناسایی قرار گرفته و در مقایسه با قانون اساسی سایر کشورها به طور کامل بیان شده است.
  2- حق اشتغال جوانان در سیاست های کلی نظام نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این سطح از مقررات خلاء حقوقی نداریم.
  3- حق اشتغال جوانان در قالب احکام پیش بینی شده در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در انطباق با سیاست های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است، اما در ارائه راهکارهای قانونی که به تحقق این حق کمک نماید برخی از راهکارها از جمله ارتقای اشتغال پذیری و حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر مغفول واقع شده که شایسته بود در این قانون تصریح گردد.
  کلیدواژگان: جوانان، حق اشتغال، قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی
 • طاهره جعفری *، مریم کوهستانی صفحات 199-217
  مقاله حاضر برگرفته از تحقیق دانشگاهی با عنوان "نگرش دختران جوان پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید" می باشد. مراسم خواستگاری، مقدمه ای برای ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. خواستگاری در گذشته به صورت سنتی اجرا می شده است، اما با گذشت زمان و پیچیده شدن جوامع، خواستگاری سنتی به خواستگاری جدید تغییر شکل یافته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نگرش دختران جوان پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید است.چهارچوب نظری استفاده شده در این مطالعه، نظریه کنش متقابل نمادین، تئوری انتخاب، نظریه مخاطره گیدنز و دیدگاه اسلام می باشد. به همین منظور از بین دانشجویان دانشکده رفاه 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و با روش پیمایشی از نوع توصیفی- تبینی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده های مطالعه، از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاکی از آن است که دختران جوان بیشتر تمایل دارند به روش جدید خواستگاری شوند و برگزاری مراسم نیز به روش جدید صورت گیرد. از بین نمونه 150 نفری دانشجویان، 90 درصد دانشجویان با نگرش جدید و 10 درصد از دانشجویان با نگرش سنتی موافق هستند.همچنین، 7/64 درصد شیوه خواستگاری جدید و حدود 32 درصد شیوه خواستگاری سنتی را ترجیح می دادند.
  کلیدواژگان: فرهنگ خواستگاری، خواستگاری سنتی، خواستگاری جدید و نگرش دختران
 • اقباله عزیزخانی * صفحات 219-240
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی مشارکت فرهنگی در بین جوانان شهر خلخال و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام شده است. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به مشارکت فرهنگی است. چارچوب نظری و مدل نظری با استفاده از نظریه های ژان بودریار، لیک و هاچفلد، دورکیم و هانتیگتون و نلسون ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام و از اعتبار صوری و سازه ای استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15-29 ساله شهر خلخال تشکیل می دادند که تعداد آنان طبق آمار اداره ثبت احوال 22636 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار spss استفاده شده است. پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یک بعدی و دوبعدی تنظیم گردیده است. یافته های پژوهش نشانگر آن هستند که متغیرهای مستقل حمایت اجتماعی، احساس شهروندی، اعتماد اجتماعی، پیوند گروهی و رسانه های جمعی با متغیر وابسته مشارکت فرهنگی رابطه معنی داری دارند.
  کلیدواژگان: مشارکت فرهنگی، حمایت اجتماعی، احساس شهروندی، اعتماد و پیوند گروهی
 • علی روحانی *، سمیه هاشمی، مسعود انبارلو صفحات 241-264
  نوجوانان و جوانان در بیشتر نقاط جهان، مهم ترین و کلیدی ترین گروه جمعیتی هر کشوری محسوب می شوند. در کنار توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، بسیاری از حوزه های رفتاری و اجتماعی آنها تغییر یافته است و در همین راستا بسیاری از ارزش ها، هنجارها، عادات، منش، سبک های زندگی و ویژگی های آنان دگرگون شده است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شد رابطه بین رسانه های دیداری خارجی و نظام ارزش های نوجوانان و جوانان شهر شیراز با استفاده از رویکرد کمی و پیمایش اجتماعی مورد واکاوی قرار گیرد. در این پژوهش از نظریه های اینگلهارت، گربنر و بودریار استفاده شد. در مسیر پژوهش 389 نفر از نوجوانان و جوانان شهر شیراز بر اساس نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و به سوالات پرسش نامه محقق ساخته پاسخ دادند که یافته ها با استفاده از رگرسیون تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. متغیر وابسته تحقیق، دسته های متفاوت و گسترده ای از ارزش ها شامل هشت دسته از ارزش های بومی، ملی، جهانی، دینی، اقتصادی، علمی، اجتماعی/ فرهنگی و خانوادگی را دربر می گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین رسانه های دیداری خارجی با هر هشت دسته ارزش (بومی، ملی، جهانی، دینی، اقتصادی، علمی، اجتماعی/ فرهنگی و خانوادگی) رابطه معناداری برقرار است؛ به طوری که میزان ضریب بتای مشاهده رسانه های دیداری خارجی با ارزش های ملی (276/0- :Beta)، دینی (414/0- :Beta)، خانوادگی (104/0- :Beta)، فرهنگی/ اجتماعی (251/0- :Beta) و علمی (104/0- :Beta) نشان می دهد که با افزایش استفاده از رسانه های دیداری خارجی، ارزش های ذکر شده ضعیف تر می شوند. در مقابل، میزان ضریب بتای مشاهده رسانه های دیداری خارجی با ارزش های بومی (157/0 :Beta)، جهانی (127/0 :Beta) و اقتصادی (130/0 :Beta) نشان می دهد که با افزایش استفاده از رسانه های دیداری خارجی، این ارزش های تقویت می یابند. نتایج در پایان مورد بحث قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: رسانه های دیداری خارجی، تغییرات تکنولوژیک و نظام ارزش های نوجوانان و جوانان
 • محمد احمدی زیدکندی، عالیه شکر بیگی *، امیدعلی احمدی صفحات 265-285
  هدف مقاله حاضر، مطالعه جامعه شناختی جوانان و سالمندان شهر تهران و میزان انطباق آنان با زندگی شهری می باشد. در مبانی نظری از نظریه های آوئن، فوریه، ریچاردسون، واتسون، کوین لینچ، فیلیبس، لاوتن و پاتنام در دو بعد ساختاری و تعاملاتی استفاده شده و در پایان، مدل نظری تحقیق طراحی گردیده است. این پژوهش با توجه به ماهیت خود از نوع توصیفی- همبستگی می باشد و جامعه آماری آن را کلیه جوانان و سالمندان شهر تهران تشکیل می دهد که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 391 نفر نمونه آماری در مناطق 2، 4، 22، 20و 7 به روش خوشه ایو سپس تصادفی ساده تعیین شدند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی سازه پرسشنامه با توجه به دیدگاه متخصصان و اساتید سنجیده شد و پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بالاتر از 7/0 به دست آمد که قابل قبول می باشد. پس از گردآوری داده ها، بر اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتیجه فرضیه با آزمون تی تست نشان می دهد که در بعد انسانی کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی و در بعد ساختاری، وضعیت مسکن، فضای عمومی و حمل و نقل با میزان انطباق با زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد. جوانان از نظر ابعاد سرمایه اجتماعی با میانگین(36/3)، کیفیت مسکن(22/3)، حمل و نقل(13/4)، نسبت به سالمندان از وضعیت موجود رضایت بیشتری دارند. از نظر انطباق با زندگی شهری در بعد کیفیت زندگی(06/4) و مکان های عمومی(22/3)، سالمندان رضایتمندی بیشتری نسبت به جوانان دارند.
  کلیدواژگان: جوانان، سالمندی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و انطباق با زندگی شهری
|
 • Mohammad Javadi Pour *, Somayyeh Rahbari Pages 9-26
  The paper is to study the strategies and programs for development of sport for all in Iran. Research method in terms of the purpose was practical and in view of the nature of the research data was exploratory mixed design. For qualitative section, 16 executives and experts of sport for all were considered as statistical population and based on the targeted sampling were collected. Data were gathered through interviews and coded and analyzed by Streubert and Carpenter’s method (2011).The statistical populations in the quantitative section were the sport for all federation managers, the heads of the federation committees, the heads of federation-sponsored associations and the heads of the sport for all departments of the provinces (200 people). Samples were selected randomly. The researcher-made questionnaire was a tool for collecting research data at this stage. The items of this questionnaire were extracted from the systematic interviews with the managers and executives of sport for all. The face and content validity of the questionnaire was approved by the professors, structural validity was confirmed by exploratory factor analysis and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (α = 0.83).Data analysis in this section was done by SPSS software with Wilcoxon Test. In qualitative section the results showed that the strategies and programs for the development of sport for all in Iran including organizational strategies, create culture, economic solutions and based on research. According to the results in the quantitative section there was significant difference between the current and desired status in methods of providing solutions and strategies programs for the development of sport for all in Iran.
  Keywords: Sport for All, Strategy, Sports Development Program, Iran
 • Parvaneh Kholousi, Farshad Tojari *, Mohammad Reza Esmaeili Shazandi Pages 27-42
  This study is to provide a basis at the country level for previous research by determining and analyzing motives among Iranian elders of males and females to participate in physical activities. This study is a descriptive-analytical research conducted as a field study. 1028 elderly (506 females and 522 males) were selected from 15 different cities by single-stage cluster sampling. Sharkey personal data questionnaire (1997) and Kirkby et.al standard questionnaire (PMQOA) were used to measure sport activity and determine elders’ motives. T-test was used to compare the groups. Data was analyzed by SPSS software version 16 and data were analyzed at significant level of p <0/05. Collected data determining elders’ physical activity of males and females have shown significance. Also involvement and Medical motives have shown significant difference. The elderly females made these factors more important than elderly males. Involvement and Medical motives are more important for females than males and the amount of participation of the elderly men were higher in physical activities than in the elderly women. Based on PMQOA questioner, elders stated maintaining health and fitness, keeping calm, back pain prevention, being outdoor and learning new skills as the most important factors motivating them to participate in physical activities.
  Keywords: Physical Activity, Elder, Involvement, Motive, Iranian, Women, Men
 • Saied Ghorbani *, Bahman Tayyebi, Gholam Hassan Rahman Nia, Kianoosh Deylami Pages 43-58
  The study is to identify factors influencing success and wane of talented sports in Golestan province during last decade. Statistical population consisted of all managers and experts of sport and youth office of Golestan province (including 180 individuals selected according to the Morgan table and filled both success and failure questionnaires) as well as officials of boards, trainers and athletes of to-be-investigated sports (48 for the success and 28 for wane part, all completed related questionnaires). So, statistical sample included 166 individuals for success and 146 individuals for wane part. Two questionnaires were used to identify factors influencing success and decline. These questionnaires included eight components of coaching and human resources development, motivation and support of human resources, athlete's talent identification and education, sports competitions and camps, management, hardware, budget and finance, and coordination and communication. Validity of these questionnaires was confirmed by experts and their reliability was evaluated by the Cronbach's alpha formula and their coefficient was higher than 0/80. The results showed that budget and finance, and coordination and communications were the most important factors affecting success of talented sports. Moreover, development of coaches and human resources, and athlete's talent identification and education were the most important factors influencing wane of talented sports. Beside the essential technical and task-oriented areas, factors such as budget and finance, human resources, and talent identification could be introduced as most important factors influencing success and wane of sports.
  Keywords: Success, Wane, Talented Sports, Golestan Province
 • Ali Dadgar *, Mehdi Zahedi, Seyyed Ghasem Zamani, Aramesh Shahbazi Pages 59-74
  Sport is an international issue. Today, development of information technologies and importance of economic aspect of sport has caused to develop sport related disputes. To resolve these conflicts, sport governors established a fair and expert judgment system called, Court of Arbitration for Sport (CAS). Gradually due to many conflicts arose in this area since 1996 during The Atlanta Olympic Games, a new division called Ad Hoc Division started to work. This division of CAS resolves disputes during Olympic Games and International sport events. The study is to review the role of AHD in resolving sport related disputes in Olympic Games and CAS as a role model for international law in resolving conflicts and developing Lex Sportiva, with special attention to Rio -2016 Olympic Games and new division called Anti– Doping Division which started to work for the first time in this international event.
  Keywords: Sport Law, CAS, Ad Hoc Division (CAS), Anti– Doping Division (CAS)
 • Beranoosh Nikbin *, Akbar Hassan Pour, Said Jafari Niya, Hossein Abbasiyan Pages 75-103
  Given the importance of work in todays’ life and consequences of work like workaholism and on the other hand the lack of the lack of agreement among different researchers on the concept of workaholism in terms of the nature, affective and consequencies of this concept, the study is to present a systhematic review on researches about workaholism. In this regard, based on the Prism method, after identifying 122 articles and screening 67 articles, 55 papers were selected to be reviewed. Accourding to the results of this review through prizma method, theories such as spillover-cross-over theory, the mood as input approach, Passion, Self-determination theory and Regulatory focus theory were determined as the theories explaining the relationship between workaholism and other variables. Also the results demonstrated that the categoris such as the Scott et al (1997), Spence and Robbins (1992) and researchers such as burke and schoufeli are as the most prominent scholars and researchers of workaholism research area. Finally, a process model is presented based on the affective and consequence variables of workaholism.
  Keywords: Workaholism, Systematic Review, Prisma
 • Mahdieh Irom *, Ali Zarei, Farshad Tojari Pages 105-115
  The study is to investigate the relationship between social support and self-regulation and its relationship with leisure time physical activities (LTPA) of Iranian workers. This is a descriptive and survey research method study with sample population of Iranian workers from 15 provinces, including 388 workers. Data collection had been through a demographic questionnaire, participation in leisure-time physical activities, social support and self-regulation (Kaigang Li, 2010). In order to describe the data, descriptive statistics and multiple regression were used to test the research hypotheses (P<0.05). Findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between social support and self-regulation. So, social support and help from friends and family members will have a significant impact on increasing self-regulation. Also, there is a positive and significant relationship between self-regulation and leisure-time physical activities which means if people want to do more activities at their leisure time, they must manage and organize their goals. Therefore, to enjoy the benefits of participation in physical activity leisure time and to increase physical health, it is recommended that the whole community should emphasize the highlights of planning.
  Keywords: Social Support, Self-Regulation, Leisure Time, Physical Activityand Iranian Workers
 • Nasrin Azizian Kohan *, Mahrokh Dehghani, Ayoub Behtaj, Ghaffar Karimian Pour Pages 117-134
  The study is to edit a communication model of psychological capital and work engagement with job self-efficacy as a mediation among sports and youth administration employees in Ardebil province. The study is an applied one and the research method was descriptive correlational (SEM). Statistical population of this study comprised all of Ardabil Youth and Sports Department personnels. From among this population, 145 employer were selected by using random sampling method. For data collection, psychological capital questionnaire, work engagement questionnaire and Job self-efficacy questionnaire were used. The content validity of the questionnaire was approved and realability of questionnaires Respectively 0/78, 0/88 and 0/72 is obtained. To analyze the data, spss softwar (mean, Standard Deviation, person correlation coefficient and k-s test) and LISREL saftwar were used. The results showed that direct effect of the psychological capital Job self-efficacy (0/39) on work engagement (0/36) is significant. Also, Job self-efficacy had a diredt effect on work engagement (0/25). The mediator role of Job self-efficacy in the relationship between psychological capital and work engagement was significant (0/09). Therefore, it can be concluded that psychological capital and Job self-efficacy may be taken into account as one of the important factors in work engagement
  Keywords: Psychological Capital, Job Self-Efficacy, Work Engagement
 • Robab Mokhtari, Ali Mohammad Safania *, Hossein Pour Soltan Zarandi Pages 135-152
  The study is to investigate the relationship between intra-organizational factors and political behavior based on moderating role of political skills and political will in the sports industry. The research method is a descriptive co relational design. The statistical population includes all employees of the Ministry of Sport and federations, which is over 1500. Of the federations, four team sports federations and four individual sports federations were selected based on popularity among federations. The sample consists of 350 people who were selected by available non-random sampling method. A questionnaire was used to measure the variables studied. In order to study the proposed model, structural equation method was used using SPSS-19 and PLS software. The findings indicated that the relationship between intra-organizational factors, political skill and political will was not significant with political behavior. The relationship between intra-organizational factors with political skill and political will were significant. Also, the findings showed that the political skill and political will moderated the relationship between intra-organizational factors and political behavior. According to the results of this research, it is suggested to managers and authorities of the organizations to consider the role of intra-organizational factors, political skill and political will on different aspects of organizational politics.
  Keywords: Intra-Organizational Factors, Political Behavior, Political Skill, Political Will
 • Fatemeh Doleh, Seyfollah Seyfollahi *, Habibolah Zanjani Pages 153-175
  This paper is to investigate the impact of social capital on the good governance of young people. The statistical population of the study consisted of all students of Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch that 280 students were selected as statistical sample. In theoretical foundations, theories related to this field were used and the research theoretical model was designed. In terms of target type, an applied study and scope, is micro and temporal, is a cross-sectional study. In terms of quantitative methodology and correlation, this study was carried out using a standard questionnaire which was distributed among respondents after validation and validity. The collected data were analyzed using Spss18 software in two levels of descriptive statistics and inferential statistics. The results indicate that the hypothesis of the impact of social capital on good governance (with a coefficient of β = 0.931 and R2 = 866 = 0 and Sig = 0.000) is confirmed and indicates the 86 percent power of social capital in prediction Good governance; all the assumptions of the research were confirmed.
  Keywords: Good Governance, Social Capital, Accountability, Structural Capital, Effectiveness of Roles
 • Jafar Satvati *, Ali Akbar Gorji Pages 177-198
  The youth right to employment is one of the youth rights, which belongs to the category of economic and social rights and emphasized in some of international law document such as the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the World Plan of Action for Youth to the Year 2000 and beyond and the other international law instruments, relating to the youth and development issues. This right also has been considered in the main internal law documents such as the Constitution, macro policies, the laws adopted by the Parliament (Majlis) and approvals of legal legitimated sources.
  In this article which is an applied research and conducted by documentary method, the issue of youth right to employment has been studied and analyzed in particularly in the Constitution and upstream regulations of national development. It also aims at knowing the situation of this right in this part of the domestic legal system and recommending the suggestions for achieving the proper legal model.
  The research has some founds such as the followings: 1- The youth right to employment has been recognized properly in Iran's Constitution and clarified more complete in comparison to the Constitution of other countries 2- The youth employment right also has been recognized in the Development Macro Policies, in which there is no legal vacuum in the policies .3- The youth employment right has been clarified in the "Act of National 6th Development Plan" in the compliance with the Development Macro Policies. However, offering the legal solutions, in which helps to realizing this right has been neglected in this Act; the solutions regarding the "employability" and supporting the "Venture Capital", which was better to be clarified in later Act.
  Keywords: Youth, Right to Employment, Constitution, Upstream Regulations of National Development
 • Tahereh Jafari *, Maryam Kouhestani Pages 199-217
  The proposal ceremony is an introduction to wedding ceremony and starting a family. In the past, the proposal ceremony was held in a traditional way. Over the time, with the communities becoming more sophisticated, the traditional proposal has taken a modern form. The study is to find out the attitude of the young girls toward the two kinds of proposal ceremony: traditional and modern. For this purpose, 150 subjects were selected randomly from the Refah University students. The study has been performed by a descriptive-explanatory method. An author-made questionnaire was used to collect the data. Descriptive and inferential statistics, including Chi-Square tests and Pearson correlation coefficient, were used to analyze the data. The results showed that the girls are willing to be proposed for in the modern way.
  Keywords: Proposal Culture, Traditional Proposal Ceremony, Modern proposal, Refah University, Girls’ Attitude
 • Eghbale Azizkhani * Pages 219-240
  The study is to explain the sociological contribution of cultural participation among Khalkhal youth and its related social factors. In this research, what is important is the importance of cultural participation. The theoretical framework and theoretical model were presented using the theories of Jean-Baudrillard, Lick and Hachfeld, Durkheim and Huntington and Nelson. This research was conducted through a survey method. Face and structural validity was used and reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of the study consists of young people aged 15-29 in Khalkhal, the number of which is according to the registry office. Using Cochran formula, 380 people were selected by multi-stage cluster sampling. To analyze the data, two methods of descriptive and inferential statistics were used and analyzed using spss software. After preparing the matrix table, the information is arranged in the form of one-dimensional and two-dimensional tables. Findings indicate that independent variables of social support, sense of citizenship, social trust, group association and mass media have a significant relationship with the dependent variable of cultural participation.
  Keywords: Cultural Participation, Social Support, Sense of Citizenship, Trust, Group Engagement
 • Ali Rouhani *, Somayyeh Hashemi, Masoud Anbarloo Pages 241-264
  In today’s world, the speed of changes has been increased as many sociologists believe that the main feature of the new world is its rapid and unpredictable changes. These rapid changes have occurred not only in the modern technologies but also in the social and cultural fields. With development of information and communication technologies, many behavioral and social fields of people have been changed too. In this regard, many values, norms, habits, manners, life styles and characteristics of people have been changed accordingly. Therefore, the study is an attempt to analyze the relationship between foreign visual media and value system of Shiraz’s youth and teenagers. For this purpose, 400 young people of Shiraz—youth and teenagers—were selected based on multi-stage cluster sampling and were asked to answer the questions of a researcher-made questionnaire. The dependent variable of the research included different clusters and a range of values including eight clusters of native, national, global, religious, economic, scientific, social/cultural and familial values. Foreign visual media were also studied extensively. The findings of the study show that there is a meaningful relationship between foreign visual media and all eight value clusters (native, national, global, religious, economic, scientific, social/cultural and familial). Finally, the proposals of study have been presented at the end of article.
  Keywords: Foreign Visual Media, Technological Changes, Value System of Youth, Teenagers
 • Mohammad Ahmadi Zeydkandi, Alieh Shekar Beygi *, Omid Ali Ahmadi Pages 265-285
  The article is a "Sociological study of youth and aging in Tehran and its degree of adaptation to urban life". In theoretical foundations, theories of Owen, Fourier, Richardson, Watson, Kevin Lynch, Fylybs, Lavtn and Putnam are used in two structural and interactive dimensions and at the end of the research theoretical model is designed. The statistical population is all the youth and aging in Tehran. According to the Cochran formula, the sample size was 388 in the 2,4,22, 7 and 20 regions. Sampling was done by cluster and then by simple random sampling. This research was conducted using a survey method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The Validity of the questionnaire was measured according to the views of experts and professors and reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha for all dimensions of the questionnaire higher than 0/7, which is acceptable. After data collection, data were analyzed based on descriptive and inferential statistics and using SPSS software. The result of the hypothesis with t-test showed that there is a significant relationship between the quality of life and social capital in the human dimension, and in the structural dimension of housing situation, public space, and transportation with the degree of adaptation to urban life. Young people are more satisfied with the situation in terms of social capital with an average of 3.36, quality of housing (3/22), and transportation (4/13). In terms of adaptation to urban life in terms of quality of life (4/06) and public places (22/3), elderly have more satisfaction than youth.
  Keywords: Youth, Aging, Quality of Life, Social Capital, Adaptation to Urban Life