فهرست مطالب

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - سال دهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/06
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی پیروز *، یونس خادمی، سیدعلی حسینی، حیدر عبادی اصل صفحات 9-20
  مقدمه
  پپتیدهای ناتریورتیک از قلب ترشح می شود و تحقیقات نشان داده است که تمرینات ورزشی بر این پپتیدها تاثیر دارند. هدف این مطالعه تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر پپتیدهای ناتریورتیک می باشد.
  روش بررسی
  تعداد 36 دانشجو با میانگین سنی (52/2±36/25) و شاخص توده بدنی (959/0±479/23) به طور تصادفی به 4 گروه: استقامتی (9 نفر) ، مقاومتی (9 نفر) ، ترکیبی (9 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه: استقامتی، مقاومتی، ترکیبی به مدت 8 هفته و هر هفته 4 جلسه به تمرین پرداختند. گروه استقامتی در هر جلسه برنامه دویدن را به مدت 25 تا 40 دقیقه و شدت 65 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه (HRmax) ، گروه مقاومتی باشدت 50 درصد یک تکرار بیشینه (1-RM) و گروه ترکیبی هر هفته 2 جلسه تمرین استقامتی و 2 جلسه تمرین مقاومتی انجام دادند. نمونه های خونی در قبل و 48 ساعت پس از آزمون جهت سنجش هورمون های ANP و NTproBNP از آزمودنی ها گرفته شد. از آزمون های t وابسته ، آنالیز واریانس یک راهه و تعقیبی LSD با استفاده از برنامه SPSS19 برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. (معناداری 0/05≥α)
  نتایج
  تمرین استقامتی اثر معنی داری بر کاهش ANP دارد (05/0≥p) با این وجود اثر معنی داری بر BNP ندارد (05/0≤p) ؛ تمرین استقامتی نسبت به مقاومتی و ترکیبی اثر بیشتری بر کاهش ANP دارد همچنین تمرین مقاومتی و ترکیبی اثر معنی داری بر ANP و BNP ندارند (05/0≤p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرین استقامتی نسبت به مقاومتی و ترکیبی اثر بهتری بر پپتیدهای ناتریورتیک دارد.
  کلیدواژگان: پپتیدهای ناتریورتیک، تمرینات استقامتی، تمرینات مقاومتی، تمرینات ترکیبی
 • ایمان چقاجردی *، رضا مختاری ملک آبادی صفحات 21-30
  صنعت گردشگری در قرن حاضر به عنوان یکی از پر رونق ترین صنایع و نیرو محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می شود. این صنعت نو ظهور توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع نظر بسیاری از دست اندر کاران صنایع را به خود جلب کند. گردشگری ورزشی نیز بخشی از گردشگری به شمار می آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است. یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله شهر اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. سطح بندی زیرساختهای گردشگری در نواحی مختلف یک شهر و توزیع متعادل زیرساخت ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گرشکری است. هدف از این پژوهش سطح بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری ورزشی می باشد و از مدل HDIبرای تحلیل آن استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد جهت جمع آوری اطلاعات از آمارنامه شهر اصفهان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مناطق یک، سه ، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده ،چهارده و پانزده دارای سطح توسعه یافتگی محروم،مناطق دو ،چهار ، پنج،نه وسیزده دارای سطح تو سعه یافتگی متوسط و فقط منطقه شش دارای سطح توسعه یافتگی بالا می باشند.
  کلیدواژگان: زیرساختهای ورزشی، سطح بندی، گردشگری ورزشی، مدل HDI، مناطق پانزده گانه
 • شاهین ریاحی ملایری *، محمد امین ساعی صفحات 31-42
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید بر مقاومت به انسولین و سطوح سرمی رزیستین در مردان دارای اضافه وزن و چاق انجام شد. 18 مرد با میانگین سنی36 /2 ±7 /20 سال و شاخص توده بدن kg/m2 28/7±2/68 به صورت تصادفی در دو گروه نه نفری شامل گروه کنترل و تمرین تناوبی شدید (HIIT) تقسیم بندی شدند. آزمودنی ها در گروه HIIT به مدت 10 هفته و سه جلسه در هفته (10 وهله دویدن یک دقیقه ای) در برنامه تمرینی شرکت کردند. شدت تمرین 90-80 درصد ضربان قلب هدف بود. 48 ساعت بعد از جلسه آخر تمرین خونگیری در شرایط ناشتایی انجام گرفت. مقایسه تغییرات بین گروهی و درون گروهی به ترتیب با آزمون تحلیل کوواریانس و t زوجی انجام و معناداری در سطح 0/05>p در نظر گفته شد. نتایج بین گروهی نشان داد که تغییرات در هیچکدام از متغیرهای بررسی شده به جز وزن بدن (0/042=p) بین گروه HIIT و کنترل معنادار نبوده است. اما کاهش معنادار BMI (0/002=p) ، مقاومت به انسولین (0/029=p) ، درصد چربی بدن (0/005=p) و وزن بدن (0/01=p) در گروه HIIT مشاهده شد. همچنین، VO2max در گروه HIIT به صورت معناداری افزایش یافت (001/0>p). باوجود این، تغییرات درون گروهی (0/38=p) و بین گروهی (0/459=p) سطوح رزیستین از نظر آماری معنادار نبود. نتایج حاضر نشان داد که HIIT نقش موثری در کاهش مقاومت به انسولین و بهبود ترکیب بدن در مردان دارای اضافه وزن و چاق دارد، که این اثرات مثبت HIIT مستقل از تغییرات در سطوح رزیستین اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید (HIIT)، رزیستین، مقاومت به انسولین، ترکیب بدن
 • سید حسین مرعشیان، ابراهیم علی دوست قهفرخی * صفحات 43-63
  هدف از این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در بخش ورزش بود. جامعه آماری پژوهش را مدیر، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، روسای هیات ها، مدیران ادارات شهرستان ها و مربیان نخبه با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند که در مجموع 100 نفر بودند. روش نمونه گیری از نوع کل شماری بود و در نهایت 85 پرسشنامه به درستی برگشت داده شد. ترکیبی از روش های کیفی (مصاحبه و پرسشنامه نیمه باز) و روش های کمی (ضریب دهی و رتبه دهی) برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه نیمه باز بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته می شد که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها، اهداف، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهای اداره کل ورزش و جوانان خوزستان را فهرست کنند. کمیته راهبری پژوهش، ابتدا چشم انداز، ماموریت، ارزش های محوری و اهداف کیفی سازمان را احصا کرد. در ادامه، با تعیین ضریب اهمیت و رتبه هر یک از عوامل سوات و مشخص کردن موقعیت راهبردی سازمان و تطبیق عوامل داخلی و خارجی، 17 راهبرد استخراج شد. اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در منطقه استراتژیک SO قرار داشت؛ بنابراین استراتژی ها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت ها باشند که این مهم مورد توجه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، خوزستان، نقاط ضعف، نقاط قوت، ورزش
 • غلامعلی اکبرابادی، بهرام عابدی * صفحات 65-75
  هدف از این مطالعه بررسی اثر حاد مصرف مکمل جدوار و یک وهله فعالیت وامانده ساز بر برخی عوامل التهابی بازیکنان مرد هندبال بود. این مطالعه در قالب یک طرح نیمه تجربی و دو سو کور به طور تصادفی انجام گرفت. تعداد 14 هندبالیست (میانگین سن، قد، وزن و نمایه توده بدنی به ترتیب 56/1±42/21 ، 85/5±186 ، 10±25/83 و 93/2±09/24 کیلوگرم بر مترمربع) در 2 گروه مکمل (جدوار) و دارونما (مالتودکستریین) تقسیم شدند. نمونه های خونی از آزمودنی ها قبل (صبح ناشتا) و بلافاصله بعد از انجام پروتکل بیشینه بروس جمع آوری شد. در مرحله بعد گروه مکمل روزانه 3 کپسول 500 میلی گرمی جدوار و گروه کنترل روزانه 3 کپسول 500 میلی گرمی مالتودکسترین به مدت هفت روز مصرف کردند. 24 ساعت پس از مصرف آخرین کپسول، آزمودنی ها پروتکل بیشینه بروس را تا حد واماندگی انجام دادند و همانند مرحله اول نمونه های خونی قبل و بلافاصله بعد از انجام مرحله بیشینه بروس جمع آوری شد.
  نتایج نشان داد یک جلسه فعالیت وامانده ساز می تواند عوامل التهابی (IL-6, CRP, TNF-α) را افزایش دهد (05/0>P). در حالی که مصرف یک هفته مکمل جدوار باعث تعدیل افزایش عوامل التهابی شد (05/0>P). همچنین این مکمل توانست مدت زمان واماندگی را در گروه مکمل افزایش دهد (05/0>P). با توجه به نتایج تحقیق ازآنجاکه میزان عوامل التهابی بعد از فعالیت درمانده ساز در گروه مکمل علیرغم افزایش به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل در بازیکنان مرد هندبال کمتر بود، مصرف مکمل جدوار به همراه فعالیت ورزشی توصیه می شود
  کلیدواژگان: مکمل جدوار، اینترلوکین -6، فاکتور نکروز دهنده آلفا، پروتئین واکنش گر C
 • محمود ایزدی، علی بنسبردی *، محمدرضا معین فرد صفحات 77-87
  هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین سهم نسبی عملکرد کارکنان از بازاریابی داخلی بود. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. روش نمونه گیری در انتخاب ادارات از نوع هدفمند بوده و در انتخاب کارکنان از نوع کل شمار بود و در مجموع تعداد 120 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1990) و پرسشنامه بازاریابی داخلی بانسال (2001) بود. روایی پرسشنامه ها پس از ترجمه و بومی سازی به تایید ده تن از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (97/0) و برای پرسشنامه بازاریابی داخلی بانسال (94/0) بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معنی داری بین بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان در این ادارات وجود دارد (01/0, p<74/0r=). همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین مولفه های بازاریابی داخلی، امنیت شغلی، تسهیم اطلاعات و توانمندسازی کارکنان پیش بینهای معنی داری برای عملکرد شغلی کارکنان بودند. با توجه به نتایج پژوهش، در مجموع بازاریابی داخلی میتواند نقش پررنگی در ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان داشته باشد.
  کلیدواژگان: امنیت شغلی، بازاریابی داخلی، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی، عملکرد کارکنان
 • شهرام محمدی *، حمید رجبی، پژمان معتمدی، ندا خالدی، مهسا عبدالهی صفحات 89-100
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر چاقی دوران کودکی به عنوان یک مشکل جهانی روبه رشد مورد توجه قر ار گرفته است. این موضوع با بیماری های متعددی از قبیل سندروم متابولیک و بیماری های قلبی عروقی در ارتباط است. به این منظور از روش های مختلفی برای کنترل و درمان چاقی استفاده شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر بود.
  روش شناسی
  32 نوجوان چاق پسر با سن 13 تا 16 سال به سه گروه تقسیم شدند گروه تمرین (12 نفر) ، گروه تمرین همراه با انسداد جریان خون (12 نفر) ، گروه کنترل (8نفر). گروه های تمرین در جلسات تمرین هوازی به مدت 8 هفته شرکت کردند. هر جلسه تمرینی شامل رکاب زدن به مدت 5 دقیقه (4 نوبت) با 65-85 درصد ضربان قلب بیشینه و یک دقیقه استراحت بین نوبت ها به صورت 3 جلسه در هفته بود. از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، تی-همبسته در سطح معنی داری 05/0˂p برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده شد.
  نتایج
  پس از 8 هفته در هر دو گروه تمرین کاهش وزن بدن، BMI، درصد چربی بدن و سطح تری گلیسیرید و افزایش سطح HDL-C مشاهده شد (05/0˂p). تغییر معنی داری در سایر متغیرها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد انجام تمرین هوازی به مدت 8 هفته خصوصا همراه با انسدادجریان خون می تواند وضعیت چاقی، ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی را در نوجوانان چاق بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: انسداد جریان خون، تمرینات هوازی، چاقی، نیمرخ لیپیدی
 • مرجان جسمانی، امین رشید لمیر، حسن قره خانی، امین دهقان قهفرخی * صفحات 101-110
  هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات مدیره، کارشناسان فروش، بازاریابی و روابط عمومی صنایع بزرگ فعال استان و کارشناسان خبره ورزشی تشکیل میدادند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که با 37 سئوال در چهار حیطه موانع اقتصادی، موانع رسانه ای، موانع اجتماعی و فرهنگی و موانع مدیریتی را می سنجید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان داد که موانع توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی توسط صنایع استان زنجان عمدتا اقتصادی و مدیرتی بودند و پس از آنها موانع اجتماعی - فرهنگی و رسانه ای قرار داشتند. نتایج نشان داد کمبود بهره گیری از معافیتهای مالی، عدم اطمینان از سرمایه گذاری در ورزش و نبود فضای رقابتی در بخش موانع اقتصادی و نبود برنامه های حمایت مالی، عدم بهره گیری از مدیران تجاری و نبود رویه های مناسب توسعه هواداران در بخش موانع مدیریتی، از مهمترین موانع پیش روی توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان بودند. درنهایت پیشنهاد میشود، با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی در ورزش، مدیران ورزشی جهت جذب و توسعه حامیان مالی به ورزش، موانع زیر را در سیاستگذاری های خود مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، حمایت مالی، ورزش زنجان، ورزش قهرمانی
 • ندا سلیمی، پروانه نظرعلی *، وحید تادیبی ، رستم علی زاده صفحات 111-121
  هدف
  بررسی پاسخ ارکسین A-و اپلین سرم به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال بود. روش شناسی: تعداد 11 دانشجوی دختر جوان فعال به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها در یک طرح درون گروهی با موازنه متقابل، به صورت تصادفی 4 فعالیت تداومی با شدت متوسط، تناوبی با شدت بالا، مقاومتی با شدت متوسط و مقاومتی با شدت بالا را با فاصله زمانی 3 روز اجرا کردند. قبل و بعد از هر فعالیت از آزمودنی ها خونگیری به عمل آمد و برای اندازه گیری سطوح سرمی ارکسینA- و اپلین با روش الایزا استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس دو سویه در سطح کمتر از 05/0 برای تحلیل آماری دادها استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که صرف نظر از نوع فعالیت، یک جلسه فعالیت ورزشی (18/0=P) و شدت (74/0=P) آن اثر معنی داری بر سطوح سرمی ارکسین-A ندارد. همچنین بین چهار نوع فعالیت مختلف در میزان تاثیر گذاری بر ارکسین-A (59/0=P) نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. مقادیر سرمی اپلین نیز تحت تاثیر فعالیت ورزشی، شدت و نوع آن قرار نگرفت (05/0<P).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که نوع و شدت فعالیت حاد بر روی ارکسین A و اپلین سرم دختران جوان فعال تاثیری معنی داری ندارند که ممکن است ناشی از تخلیه انرژی (هزینه انرژی بالا برای هر چهار پروتکل) در هر جلسه از فعالیت باشد.
  کلیدواژگان: ارکسین-A، اپلین، فعالیت مقاومتی، فعالیت هوازی
 • فرهاد عبدزاده *، سید محمد کاشف، مهرداد محرم زاده صفحات 123-137
  هدف پژوهش حاضر بررسی موانع ومحدودیت های توسعه والیبال استان آذربایجان غربی است. این پژوهش توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق3000 نفر از بازیکنان، مربیان وکارشناسان والیبال استان آذربایجان غربی است که با استفاده ازجدول مورگان 331 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براساس پرسشنامه محقق ساخته موانع ومحدودیت های توسعه ورزش والیبال در پنج بعد اقتصادی، مدیریتی واجرایی، انسانی ومحیطی، نگرشی حمایتی ، امکاناتی و تجهیزاتی جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارspss و شاخص های آمارتوصیفی و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که والیبال استان دارای موانع ومحدودیتهای مختلفی است که ازمهمترین زیر شاخص های هر کدام از موانع می توان به عدم وجود برنامه جهت حفظ اسپانسرها برای مدت طولانی، عدم توجه به مدارس و معلمین ورزش به عنوان مهمترین زیربنای توسعه ورزش والیبال، عدم وجود برنامه مدون استعدادیابی در والیبال استان و حومه، عدم حمایت کافی از بازیکنان و نداشتن امنیت شغلی آنان، عدم توجه مسئولین و حامیان به توسعه زیربنایی، پایدار و درازمدت و عدم وجود آکادمی والیبال جهت برنامه ریزی و توسعه ورزش والیبال استان اشاره کرد. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی ازجمله ایجادکمیته استعدادیابی در هیئت والیبال استان، ساماندهی مدارس والیبال وحمایت از آموزش پایه واصولی، ایجاد آکادمی والیبال برای برنامه ریزی وتوسعه همه جانبه این رشته ورزشی محبوب و مورد علاقه مردم استان آذربایجان غربی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: اقتصادی، توسعه، مدیریتی و اجرایی، موانع، والیبال
 • بابک هوشمند مقدم *، سید رضا عطار زاده حسینی، محمدرضا کردی ، تایماز دولو صفحات 139-148
  اثر فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل ها بر کاهش رادیکال های آزاد شده در افراد دیابتی به خوبی شناخته شده نیست. از آنجا که اسپیرولینا (مکمل گیاهی جلبک سبز آبی) یکی از غنی ترین منابع پروتئینی وآنتی اکسیدانی است، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص های پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی (TAC, SOD, MDA) در بیماران دیابتی بود. 32 مرد کم تحرک مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 40سال به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل تقسیم شدند. برنامه گروه تمرین شامل 45 دقیقه تمرین هوازی،3جلسه در هفته با ضربان قلب 65- 60 درصد حداکثر ضربان قلب بود. گروه مکمل و تمرین همراه با مکمل، روزانه 2 عدد قرص 500 میلی گرمی اسپیرولینا مصرف می کردند. خون گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه انجام شد. نتایج نشان داد MDAپس از هشت هفته در گروه های تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل کاهش و سطوح TACوSOD افزایش معنی داری یافت (05/0P ≤). همچنین پس از 8 هفته بین مقادیر MDA در گروه تمرین و تمرین همراه با مکمل، اختلاف معنی داری مشاهده گردید (05/0P ≤). تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا می تواند باعث بهبود تعادل پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شده و از استرس اکسایشی ناشی از ورزش و همچنین بیماری دیابت جلوگیری کند. .
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، اسپیرولینا، دیابت نوع 2، آنتی اکسیدان، پراکسیدان
 • ژاله معماری *، الناز گلچین، افسر جعفری حجین، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 149-165
  ارزشیابی آموزگاران از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در زمینه های آموزشی و تربیتی مطرح بوده است. لذا، هدف از انجام این تحقیق تبیین ابعاد، ارائه مقیاس و مدل سازی ابعاد ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی بود. تحقیق به روش آمیخته (کیفی– کمی) انجام شد. جامعه آماری مطابق نمونه های تحقیق و شامل 120 نفر معلمان تربیت بدنی شاغل در مدارس اسلامشهر تهران بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای با 39 سوال بسته پاسخ بود. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ برای توانایی فنی 942/0، مهارت های ارتباطی913/0، مهارت های رهبری919/0، مهارت های ویژه 691/0 و نظم و انضباط791/0 به دست آمد. مهارت های فنی معلمان بر سایر مهارت های ایشان موثر است. همچنین مهارت های ارتباطی بر مهارت رهبری اثرگذار است و مهارت های رهبری بر مهارت های ویژه معلمان تاثیر دارد. مقیاس عددی به دست آمده می تواند به منظور ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی مدارس به کار گرفته شود. همچنین توجه به مقادیر و بارهای عاملی مقیاس می تواند مورد توجه مدیران و ارزیابان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدلسازی ، معادلات ساختاری، معلمان تربیت بدنی، مقیاس ارزیابی
|
 • Mehdi Pirooz*, YOUNES KHADEMI, SEYED ALI HOSEINI, heidar ebadi asl Pages 9-20
  Introduction
  The natriuretic pituitary is secreted from the heart and research has shown that exercise training affect these peptides. The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks endurance, resistance and combination training on natriuretic peptides.
  Methods
  A total of 36 students with a mean age of 25/36 ± 2/52 and BMI of 23/479 ± 0/959 were randomly divided into 4 groups: endurance (9 subjects), resistance (9 subjects), combination (9 subjects) and control (9 subjects) were divided. Subjects: Exercise, resistance, combination for 8 weeks and 4 sessions per week. The endurance group performed the program for 25 to 40 minutes and 65 to 85 percent of the maximum heart rate (HRmax) for each session, The resistance group was 50 percent one repetition (1-RM) and The combined group performed 2 sessions of endurance training and 2 sessions of resistance training each week. Blood samples were taken from subjects before and 48 hours after the test to measure ANP and NTproBNP hormones. T-test, one way ANOVA and LSD follow-up were used for data analysis using SPSS19 software. (Significance α≤0/05).
  Results
  Endurance training has a significant effect on ANP decrease (p≥0/05), however, there is no significant effect on BNP (P≤0/05); endurance training compared to resistance and combination has a greater effect on ANP reduction, as well as resistance training and The combination has no significant effect on ANP and BNP (p≤0/05).
  Conclusion
  It seems that endurance training has a better effect on natriuretic peptides than resistance and combined exercises.
  Keywords: natriuretic peptides, endurance exercises, resistance exercises, combined exercises
 • iman chaghajerdi*, reza mokhtari malek abadi Pages 21-30
  The tourism industry in the present century is recognized as one of the most thriving industries and the driving force of the world economy development. This emerging industry has been managed to attract the attention of many stakeholders from other industries by influencing other industries. Sport Tourism is also considered as a part of tourism that is created as a combination of sport and tourism, and is growing at a rapid rate and becoming a major and independent industry. One of the problems of the tourism in Iran, including Isfahan, is the imbalance in spatial organization and lack of hierarchy based on the interaction between tourism areas.Leveling of tourism infrastructure in different areas of a city and a balanced distribution of infrastructure and moderating inequality in different areas are of the important tourism development actions. The aim of this study is to level 15 districts in Isfahan regarding sport tourism infrastructure, and HDI model is used to analyze it. The research is descriptive-analytic. For data collection, statistics of Isfahan was used. The results showed that districts one, three, seven, eight, ten, eleven, twelve, fourteen and fifteen have poor level of development, and districts two, four, five, nine and thirteen have average development and only district six has high level of development
  Keywords: fifteen districts, HDI model, leveling, sport tourism, sports infrastructure
 • Shahin Riyahi Malayeri *, Mohammadamin Saei Pages 31-42
  present study was conducted to aim of investigate the effect 10 weeks high intensity interval training on serum levels of resistin and insulin resistance in overweight and obese males. Eighteen young men with average age of 20.5±2.15 yrs. and body mass index (BMI) 28.7±2.95 kg/m2 randomly divided in two groups (each group nine person) including control and high intensity interval training (HIIT) groups. Subject in HIIT group take part in training program for 10 weeks and three sessions per week (10 bouts of one minutes running). Exercise session intensity was 80-90 percent of target heart rate. 48 hours after last exercise session, fasting blood samples collected and serum levels of resistin and insulin resistance was measured. Data were analyzed by analysis of covariance and paired t test respectively and significance considered as p
  Keywords: High Intensity Interval Training (HIIT), Resistin, Insulin Resistance, Body Composition
 • Hossein marashian, Ebrahim Alidoust * Pages 43-63
  The aim of this study was to developing the strategic plan of Sport and Youths Offices of Khouzestan in sport section. The statistical population included (vice) presidents, experts, association presidents, office managers and elite coaches with academic studies (N=100). Census sampling method was used and finally 85 questionnaires were returned correctly. A combination of qualitative (semi-open questionnaire and interview) and quantitative (rating and ranking) was used to collect and analyze the data. A semi-open questionnaire was used in this study and respondents were asked to list the vision, mission, values, goals, strengths, weaknesses, oportunities, threats and strategies of this organization in sport section. After the research committee had determined the significance rate and rank of each mentioned factor, determined the strategic position of the organization and matche internal and external factors, 17 strategies were elicited. Also، vision، mission، key values and qualitative goals were determined. Sport and Youth Organization of Khouzestan was in SO strategic position. So strategies should be directed towards developing activities. This finding was considered.
  Keywords: Khoozestan, Sport, Strategic Planning, Strengths, Weaknesses
 • Gholam Ali Akbarabadi, bahram abedi * Pages 65-75
  The purpose of this study was to evaluate the effect of Jadvar supplemental on Some Inflammatory factors following a session of an exhausting activity in men handball player. This study was conducted in a semi-experimental and double-blind design. The number of 14 handball players (mean age, height, weight and body mass index were 21.42 ± 1.56, 186.55 ± 85.5, 83.25 ± 10 and 24.09 ± 2.93 respectively) Were divided into 2 groups of supplemental (Jadvar) and placebo (maltodextrin). Blood samples were collected from subjects before (fasting in the morning) and immediately after the maximum Bruce protocol. In the next step, supplementation group received the daily 3 capsules of 500 mg and the control group received 3 capsules of 500 mg maltodextrin for 7 days. 24 hours after consuming the last capsule, the subjects performed the maximum Bruce protocol to an exhaustion and, as in the first stage, the blood samples were collected before and immediately after the maximum Bruce stage. The results showed that a session of an exhausting activity could increase inflammatory factors (IL-6, CRP, TNF) (P<0.05). While recived a one-week Jadvar supplemental leads to adjustment of increased inflammatory factors (P<0.05). Also, this supplement could increase the duration of exhaustion in the supplement group (P<0.05). According to the results of this study, since the level of inflammatory factors after the exhaustive activity in the supplement group, despite the increase, was significantly lower than the control group in male handball players, it is recommended that recived Jadvar supplemental with exercise.
  Keywords: Jadvar supplement, Interleukin-6 (IL-6), Tumor necrosis factor (TNF), C-reactive protein (CRP)
 • mahmood izadi, Ali Benesbordi *, Mohamadreza Moeinfard Pages 77-87
  The aim of this study was the Determination of the Relative Contribution of staff performance by internal marketing. It was a descriptive and correlational research. Statistical population of this study was all employees of the sports and youth offices in ‎Khorasan Razavi province. Sampling method in selection of offices was purposeful and in selection of employees was total number type and ‎altogether 120 questionnaires were collected. Research tool was Paterson's job performance questionnaire and Bansal's internal marketing questionnaires. ‎ The validity of questionnaires after translation and localization was approved by 10 of sport ‎management professors.‎ Reliability of questionnaires using Cronbach's alpha coefficient for Paterson's job performance questionnaire (0.97) and for Bansal's internal marketing questionnaire (0.94) was obtained. Data analysis at both descriptive and inferential level (kolmogorov - smirnov test, pearson ‎correlation coefficient, multiple regression) was measured. The result of research showed that there is a significant relationship between internal marketing and staff performance (r= 0.74, p<0.01). Also the ‎result of multiple regression test showed that that ‎‎3 components: occupational safety, information sharing and staff empowerment are significant predictors for job performance. According to the results, generally internal marketing can improve the staff performance.
  Keywords: Employee Performance, Empowerment, Information Sharing, Internal Marketing, occupational safety
 • Shahram Mohammadi*, Hamid Rajabi, Perhman Motamedi, Neda Khaledi, Mahsa Abdollahi Pages 89-100
  Background and aim
  In recent years, childhood obesity has been considered as a growing global problem. This is associated with several diseases such as metabolic syndrome and cardiovascular diseases. For this purpose, various methods have been used to control and treat obesity. The aim of present study was investigate the effect of eight-week aerobic training with blood flow restriction on lipid profiles and body composition in obese adolescent boys.
  Material and Methods
  Thirty tow obese adolescents boys, 13-16 years of age, were divided into three groups: with aerobic training (n=12) aerobic training with blood flow restriction (n=12) and control group (n=8). Both training groups participated in 8 weeks of aerobic training sessions. Each training session consisted of indoor cycling, 5 min of cycling (4 sets) with 65-85% of HRmax and 1 min rest interval between sets, three times a week. One-way analysis of variance and paired t-test at level of p
  Keywords: Aerobic exercise, blood flow restriction, lipid profile, obesity
 • Marjan Jesmani, Amin Rashid Lamir, Hasan Gharekhani, Amin Dehghan Ghahfarokhi * Pages 101-110
  The aim of this study was to identifying and prioritize Economic and managerial Barriers for Championship Sport in Zanjan Province. The study population included all board members, experts in sales, marketing and public relations in Zanjan industries and some sport experts (N=100). 87 questionnaires were returned correctly. Measuring tool was a questionnaire designed with 37 questions in four areas of economic, media, managerial, social and cultural barriers. This research focused on economic and managerial barriers. Results of Friedman test showed that in economic barriers, lack of tax exemptions benefits, lack of trust to investment and Lack of economical competition; and in managerial barriers, lack of comprehensive programs in Sponsorship, lack of expertise managers and lack of appropriate practices to develop sports fans are the most important economic and managerial barriers to the development of sport sponsorship in Zanjan. Due to the limited management resources, the policy-makers are recommended that consider the known priorities.
  Keywords: Championship Sport, Sponsorship, Sport Marketing, Zanjan Sport
 • neda salimi, parvaneh nazar ali *, vahid tadibi, Rostam Alizadeh Pages 111-121
  Purpose
  The aim of this study was to examine the response of the serum levels of Orexin-A and Apelin to the type and intensity of exercise in active young girls.
  Methods
  eleven young active female students participated in the study, voluntarily. The Subjects performed 4 training interventions (moderate intensity continuous exercise, high intensity interval exercise, moderate intensity resistance exercise, and high intensity resistance exercise) with 3 days apart, using within subjects–counterbalanced crossover-design. Before and immediately after each exercise session, blood samples were collected and used for of Orexin-A and Apelin measurement through ELISA method. Two-way repeated measure ANOVA was used as statistical test at p0.05).
  Conclusions
  it seems that acute aerobic or resistance exercises with moderate or high intensity have no significant effects on the serum levels of Orexin-A and Apelin in active young girls. These results may be due to energy depletion (high energy cost for all four protocols) in each session of activity.
  Keywords: Orexin-A, Apelin, resistance exercise, aerobic exercise
 • farhad abdzadeh *, seyed mohammad kashef, mehrdad moharramzadeh Pages 123-137
  The aim of this research is Investigation of barriers and limitations of volleyball development in West Azerbaijan province.This research is descriptive-analytical and is applied.Statistical population of research Consists players,Coaches and experts of Volleyball of West Azerbaijan province with Using the Morgan table,331 persons as the sample were selected. Based on the Researcher made questionnaire barriers and limitations of volleyball development in five dimensions of economic,Managerial and executive,human and environmental,attitudinal-supportive and facilities and equipment were collected.The Reliability of the questionnaire was calculated by using the Cronbach's alpha 0/91.Spss Software and descriptive statistical parameters and Friedman test were used for analysing Data.Research findings showed that volleyball Provinces has different of barriers and limitations That the most important below parameters for each of the barriers can be: not having plan to maintain sponsors for Long time, Lack of attention to Schools and sport's teachers as an important foundation of the volleyball sport development,lack of compiled planning of talent Identification In volleyball province and Suburbs,Lack of sufficient support from the players and lack of job security their,lack of Attention the responsibles and Supporters to infrastructure, sustainable and long-term development,Lack of volleyball academy For planning and development of volleyball sport Province noted.Finally, considering to the findings,some suggestions and solutions including:Creating of Identification Talent Committee in the Volleyball Board Province,and Organizing Volleyball schools and supporting the Basic and principled education, Creating Volleyball Academy for Planning and comprehensive Development for this sport field that is Popular and Favorites the people of West Azerbaijan Province has been expressed
  Keywords: economic development, Managerial, executive, barriers, volleyball
 • babak hooshmand *, Seyyed Reza Attarzade Hosseini, Mohammad Reza Kordi, Taymaz Davaloo Pages 139-148
  Influence of physical activity with supplement consumption on the decrease of free radicals effects is not well known during exercise. Spirulina(Herbal Supplement green algae – blue) is one of the richest sources of Protein and antioxidants. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of 8-week exercise with Spirulina consumption on peroxidant and antioxidants indicators (TAC, SOD, MDA) in men with type 2 diabetes. 32 sedentary men with type 2 diabetes participated in this study with average age of 40 years and with no history of regular exercise that were randomly divided into 4 groups: control (C), exercise (E), supplementation (S) and exercise + supplementation (E+S). Training programs were 45 minutes of aerobic exercise, 3 times in week with 60-65% of maximal heart rate. S and E+S groups consumed Daily 2 tablets of 500 mg Spirulina. Blood samples were taken in two phases (before and after 8 weeks) following 10 to 12 hours of being fasted. Results showed MDA decreased significantly, but SOD and CAT levels increased significantly in E, S, E+S groups after 8 weeks (P ≤ 0/05). Also there was a significant difference between MDA in E and E+S groups after 8 weeks (P ≤ 0/05).The results showed that regular aerobic exercise with Spirulina consumption can improve peroxidant and antioxidant balance in men with type 2 diabetes and prevent exercise-induced oxidative stress and also diabetes.
  Keywords: Aerobic Exercise, Antioxidant, Peroxidant, Spirulina, Type 2 Diabetes
 • Jale Memeri *, Elnaz Golchin, Afsar Jafari Hajin, Mohammad Asghari Jafarabadi Pages 149-165
  For many years, the performance evaluation of Islamshahr physical education teachers had been introduced as one of the most important factors for success in the fields of education and training. The aim of this study was to dimension determination, provide scale and modelingthe performance evaluation factors of the physical education teachers. This was performed to Mixed method as qualitative and Quantitative by descriptive survey way. The population sample consisted of 120 physical education teachers who were in Islamshahr of Tehran. Research tool builds questionnaire with 30 closed questions were answered. A structured questionnaire survey instrument had 39 items. Cronbach's alpha reliability test for 0.942 technical ability, communication skills 0.913, and leadership skills 0.919, special skills 0.691 and discipline 0.791, respectively.
  Results
  The path analysis equations model show that the technical skills of teachers have affected on the other skills. Also, leadership skills have affected on communication skills and communication skills, in turnhave affected on the special skills of teachers.
  Conclusions
  The obtained numerical scale can be used to evaluate the performance of teachers of physical education in schools.
  Keywords: Evaluation Scale, Modeling, Performance Evaluation, Physical Education Teachers, structural Equations