فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/18
 • تعداد عناوین: 5
|
 • بابک شمشیری *، فروغ سنگی، محمد مومنی صفحات 1-18
  آموزش مداوم برای همه کشورها نه یک ضرورت سیاسی بلکه یک نیاز واقعی است به طوری‏ که بی‏سوادی را یک مانع عمده در جهت کاهش و از بین بردن فقر می‏دانند.این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال، با نیاز سوادآموزان استان فارس انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه، کارشناسان سوادآموزی، آموزش‏یاران و مخاطبان دوره‎ی انتقال در استان فارس بود. روش نمونه‏گیری روش طبقه‏ای نسبی بود و در مجموع تعداد 261 پرسشنامه گردآوری شد. به منظور جمع آوری داده‏ها از سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه‏ها با استفاده از روش تحلیل گویه و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد که هر سه پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون t تک نمونه‏ای در دو سطح قابل قبول و مطلوب استفاده گردید و نتایج نشان داد از نظر سه گروه مورد پژوهش، میانگین تمامی دروس از سطح قابل قبول بالاتر است. در مقایسه با سطح مطلوب، دروس قرآن و فرهنگ اسلامی از بالاترین میانگین برخوردارند و دروس ریاضی، ادبیات فارسی، علوم تجربی و علوم اجتماعی میانگین کمتری دارند و محتوای آموزشی این دروس در سطح مطلوب نمی‏باشد.
  کلیدواژگان: سوادآموزی، کارشناسان سواد، آموزش یاران، مخاطبان دوره انتقال
 • رضا خلیفه *، مصطفی خلیفه صفحات 19-30
  هدف از مقاله حاضر، معرفی رویکرد آینده پژوهی در برنامه درسی و اهداف و نقش آن برای مدیران و معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت می باشد.به دلیل سیاست گزاری و برنامه ریزی های آینده نگرانه در آموزش و پرورش با در نظر گرفتن ابعاد مختلف تربیت و همچنین پیش بینی هوشمندانه مسائل و چالش ها و تهدیدات پیش رو، امری ضروری است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و از مطالعات و تحقیقات پیشین صاحب نظران و پژوهشگران استفاده شده است و نگارندگان توانسته اند به نظرات و مطالب جدیدتری دست یابند و نتایج بدست آمده عبارتند از: آینده پژوهی رویکردی است که در برنامه ریزی درسی تعلیم و تربیت نوین لازم و ضروری می باشد و باید نگرش معلمان، مدیران و حتی دانش آموزان در دوره های تحصیلی و والدین نسبت به تحولات در آینده عوض شود و برنامه درسی و مطالب را طوری تدوین نمایند که دانش آموزان با تفکر خلاق به بار آیند و پیش بینی های لازم را برای تغییر در آینده مهیا نمایند و پژوهش محورانه جهت رفع مشکلات آینده عمل نمایند و آینده پژوهی جزء لاینفک برنامه های اجرایی مدارس باشد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، برنامه درسی، تعلیم و تربیت
 • علی شیروانی شیری *، مرضیه خشنود، فهیمه صفری صفحات 31-48
  از موثرترین و مهم ترین اقدامات در مطالعات حوزه آموزش و تعلیم و تربیت اسلامی، تحلیل مفاهیم بنیادی قرآنی و استنتاج دلالت‏های تربیتی آن‏هاست. با تحلیل دقیق و بر هم‏نهی مفاهیم بنیادی قرآنی و معانی مختلف می توان به استنتاج موثق تری دست ی‏افت. این اقدامات می تواند گامی در جهت طراحی نظام آموزش و تعلیم و تربیت اسلامی و نظریه پردازی در این حوزه باشد. پژوهش حاضر در پی بررسی مفهوم صدق در قرآن و استنتاج دلالت‏های تربیتی آن است. سوالهای پژوهش عبارتند از: 1. صدق در قرآن بر چه معناهایی دلالت دارد؟ 2. دلالت‏های تربیتی و آموزشی مفهوم صدق چه هستند؟ برای پاسخگویی به سوالهای فوق از روش اسنادی و کتابخانه‏ای در گردآوری داده‏ها و از شیوه‏ی تحلیل مفهومی در تحلیل داده‏ها استفاده شده‏ است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی تلقی می شود. بر اساس تحلیلی که از آیات قرآن و تفاسیر مختلف از آن‏ها گذشت، می توان گفت که دایره "صدق" نه تنها در گفتار که در نیت و عمل نیز گسترده است. همچنین "صدق" دارای دو حوزه معنایی کلی؛ یکی به معنای راستگویی و پیروی از حق و دیگری به معنای وفاداری به عهد و پیمان است.
  کلیدواژگان: صدق، کذب، قرآن مجید، تعلیم و تربیت اسلامی، اخلاق اسلامی
 • راهب جعفری *، حسن بافنده صفحات 49-63
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش سیال و ویژگی های شخصیتی با تفکر واگرا در دانش آموزان دانش اموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این جامعه به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 366 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک های یادگیری (کلب، 1984)، ویژگی های شخصیتی نئو (کاستا و مک کری، 2002) و آزمون ریون کودکان (1973) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده-ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش سیال با تفکر واگر در دانش آموزان رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین برون گرایی، انعطاف پذیری و وظیفه شناسی با تفکر واگر رابطه مثبت مستقیم و معنادار و بین روان نژندگرایی با تفکر واگر رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تفکر واگر، هوش سیال، ویژگی های شخصیتی
 • محمدحسین میرسلیمانی *، ابراهیم ارین فرد صفحات 64-79
  شیوه ی آموزشی تربیت بدنی تلفیقی یکی از روش های نوظهور در بخش آموزش است که با پرورش روحیه ی پژوهشگری و تفکر نقادانه کودک سعی دارد با ایجاد فرصت تجربه کردن، اکتشاف با رویکرد دانش آموز محوری مانند بازی های تربیتی ورزشی معانی مانند اخلاق، قانون مداری، بایدها و نباید های فرهنگی، قوانین علمی ریاضی و علوم تجربی، هدیه آسمانی و ادبیات را به کودک بیاموزد. کشورهای توسعه یافته، روش تلفیق تربیت بدنی را بصورت شیوه ی تدریس تلفیقی در مدارس خود اخیرا بعنوان شیوه آموزشی موثر و نوین در مقاطع مختلف آموزشی بکار می گیرند. ضرورت و اهمیت روش تدریس تلفیقی تربیت بدنی مبتنی بر اهداف المپییزم در مدارس سبب شده است در سال های اخیر فرایندهای آموزشی برای بهره مندی از این روش در کشورمان شکل بگیرند. مقاله حاضر پیرامون اهمیت و ضرورت روش آموزش تلفیقی تربیت بدنی مبتنی بر المپیزم و تجربه ی آموزشی دوره ی سفیران المپیک، کمیته همبستگی کمیته المپیک جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک تجربه ی موفق در مدرسه ی پسرانه سما پایه ی ششم واحد اقلید را تشریح می کند که باعث ایجاد محیط پویای آموزشی و ترکیب مباحث دروس علوم تجربی و هدیه آسمانی برای آشنایی دانش آموزان با فلسفه ی المپیزم و ایجاد روحیه ی پژوهشی و نشاط دانش آموزان گردید.
  کلیدواژگان: آموزش، روش تلفیقی، تربیت بدنی، المپیزم
|
 • babak shamshiri *, Forough Sangi, Mohammad Momeni Pages 1-18
  Today, continuous learning for all countries, not a political necessity but also a real need so that illiteracy is a major barrier to reducing and eliminating poverty know. This study aimed to determine the consistency of educational content in transition period, with literacy needs of Fars province. The study population included three groups, literacy experts, training and audience Fellowship of the transition period. Sampling method was stratified sampling approach and finally 261 questionnaires were collected. In order to collect data was used by three questionnaires. The validity of using item analysis and reliability through Cronbach's alpha was determined that all three had good reliability and validity of the questionnaire. In order to analyze data one sample t test was used in both acceptable and desirable level.The results showed that the three groups studied, an average of all courses higher than acceptable level. Compared to the desired level, courses Qoran and Islamic culture had the highest average and math, Persian literature, Science, and Social sciences are on average lower. Educational content of this courses is not desirable.
  Keywords: literacy, literacy experts, Training Fellowship, audiences of transition period
 • Reza Khalifeh *, Mostafa Khalifeh Pages 19-30
  The purpose of this paper is to introduce the approach of future studies to the curriculum and its objectives and roles for managers and teachers and practitioners of education. Because of the future planning and planning of education in the context of different dimensions of education, as well as intelligent prediction of the issues, challenges and threats ahead,this is essential .This paper has been done by descriptive and analytical method and using previous studies by scholars. Writers have been able to find new ideas and content. The results are: Future studies is an approach that is essential in the design of new education curriculum, and the attitude of teachers, administrators, and even students in curricula and parents should be changed to future developments, and curriculum and content are formulated in such a way that students come up with creative thinking and provide predictions for future change, and resource-oriented research will work to resolve future issues and futures studies will be an integral part of school executives' programs.
  Keywords: Future Studies, Curriculum, Education
 • Dr. Ali Shiravani Shiri *, Marzieh Khoshnoud, Fahimeh Safari Pages 31-48
  One of the most effective and most important measures in the field of Islamic education is to analyze the fundamental Quranic concepts and to derive their educational implications. Certainly through careful analysis, and also by putting different meanings and concepts together, one may come up with authentic results. Therefore, the main issue in the present research is the meaning of truthfulness in the holy Quran and derives its educational implications. The research questions are: 1- what meaning does truthfulness indicates in the Koran? 2-What are the educational implications of truthfulness? The analytic-inductive method has been used in order to answer the above questions. With regard to thise method, the present study is considered among qualitative studies. The results show that truthfulness concept in Quran deals with various meanings such as: be truthful in heart (wish), speech and act.and also be faithful and loyal to promises.
  Keywords: Quran, truth, Islamic education, moral education
 • Raheb Jafari *, Dr. Hasan Bafandeh Pages 49-63
  The purpose of this study was to investigate the relationship between fluid intelligence and personality traits with divergent thinking in elementary school students. The research method was descriptive correlational. The statistical population of all elementary school students in Tabriz city in the academic year of 2018-2019 was 366 people selected by multistage cluster sampling method and based on Karjesi and Morgan table. So, firstly, from different educational areas, 2 educational districts were randomly selected and then 4 schools were selected from each district and the students of the selected regions were studied. To collect data, the Learning Styles Questionnaire (Kalb, 1984), Neo Personality Characteristics (Kasta & McCary, 2002), and Raven Children's Test (1973) were used. Data analysis was done by Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between fluid intelligence and reciprocal thinking in students. There is also a positive and significant relationship between extraversion, flexibility and conscientiousness with retrospective thinking, and there is a negative and significant relationship between neuroticism and thinking and thinking.
  Keywords: Perceptual thinking, fluid intelligence, personality traits
 • Mohammadhossein Mirsoleymani *, ebrahim arian fard Pages 64-79
  Integrated physical education training method is one the novel education methods that fosters the exploratory and critical thinking spirit of the child and tries to provide the opportunity of experiencing and discovering in a student-based manner such as educational-physical games so that he/she learns notions such as morality, the rule of law, the cultural norms, the scientific principles of mathematics and experimental sciences, religious thoughts and literature. Developed countries have recently been employing the integrated training method of physical education through a combined teaching method in their schools. The importance and necessity of combined teaching method of physical training, based on the targets of Olympism, have caused educational processes to form in our country in recent years in order to take advantage of this method. These include establishing in-school Olympiads, compilation and translation of Olympics educational books in schools, and establishing courses to train ambassadors for Olympics education method. The present article describes the importance and necessity of integrated training method of physical education based on Olympism and presents the experience of training Olympic ambassadors, the solidarity commission of the Islamic Republic of Iran Olympic committee as a successful experience for the sixth-grade students of Sama School, the Eglibranch
  Keywords: Education, Integrated Physical Education, Physical Education, Olympism