فهرست مطالب

مجله آموزش پژوهی
پیاپی 34 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مینا توماج، عبدالجلال توماج*، زهرا رزاقیان گرمرودی صفحات 1-9
  هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر بارشناختی بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان است که با روش نمونه گیری خوشه ای از بین شهرستان های استان گلستان به طور تصادفی شهرستان آق قلا انتخاب شد که در نهایت 40 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی دو بعدی تجدید نظر شده بای که در سال 2011 توسط بای طراحی شده است. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و روان شناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات جزیی مورد تایید نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ 75/0 بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری spss ورژن 23 در بخش تحلیل توصیفی (واریانس، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس یک متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر بارشناختی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر بارشناختی تاثیر مثبت و معناداری در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، بارشناختی، اضطراب ریاضی، دانش آموزان
 • اکرم صدوقی یادگاری*، مریم بخشش صفحات 10-21
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی حل مساله خلاق در دانش آموزان دختر دبیرستانی بر اساس تفکر انتقادی و سبک های یادگیری است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اراک در سال تحصیلی 00-1399 بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول نمونه گیری فیدل و تاباچنیک (2007) تعداد 106 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه حل مساله خلاق هپنر و پترسون (1982)، تفکر انتقادی ریکتس (2003) و سبک یادگیری فلدر و سولومون (2003) بود. برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss25 از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها نشان داد براساس تفکر انتقادی و سبک های یادگیری می توان حل مساله خلاق دانش آموزان را یش بینی نمود. همچنین نتیجه فرضیه های فرعی پژوهش نشان داد ابعاد و مولفه های تفکر انتقادی و مولفه های سبک های یادگیری قادرند حل مساله خلاق را در دانش آموزان پیش بینی نمایند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با ارتقاء تفکر انتقادی و تغییر سبک های یادگیری می توان به شکوفا شدن حل مساله خلاق دانش آموزان کمک کرد.
  کلیدواژگان: حل مساله خلاق، تفکر انتقادی، سبک های یادگیری، دانش آموزان
 • حسن نوری*، مهدی واحدی صفحات 22-34

  سامانه های یادگیری الکترونیکی، در شرایط قرنطینه، وظیفه مدیریت آموزش را بعهده دارند. لازم است سامانه های یادگیری الکترونیکی مطابق استانداردهای آموزش مجازی طراحی شده باشند تا دستیابی به اهداف آموزشی ممکن شود. نرم افزار شاد، سامانه ای است که توسط آموزش و پرورش جهت مدیریت آموزش بکار گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر نیز تحلیل برنامه شاد از منظر مطابقت با استانداردهای یادگیری الکترونیکی است. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده چک لیست استاندارد آموزش مجازی عباسی و بادله است که برای تعیین اعتبار آن از روایی متخصصان استفاده شده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که برنامه شاد در 35 بند از مجموع 45 بند ابزار مورد استفاده، مطابق با استانداردهای آموزش مجازی طراحی شده است. پیشنهاد شده است برنامه شاد در جهت مطابقت با استانداردهای آموزش الکترونیکی تغییر یابد. نتایج این پژوهش می تواند در بازنگری برنامه شاد مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه شاد، شبکه آموزشی دانش اموز، استاندارد آموزش مجازی، سیستم مدیریت آموزش(lms)، دسترس پذیری، قابلیت استفاده
 • پروین احمدی*، زهره زارعان، مریم ابراهیم پور صفحات 35-48

  مطالعه حاضر در راستای بررسی تاثیر روش یادگیری معکوس بر عزت نفس دانش آموزان دوره ابتدایی باروش شبه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل) صورت گرفت. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی منطقه پادناسمیرم بود، نمونه شامل 30 دانش آموز که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به گروه آزمایش و کنترل هر گروه 15 نفرتقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بودکه در پنج مولفه(اجتماعی، آموزشگاهی (تحصیلی- شغلی)، خانوادگی، عمومی و کلی) طراحی شده است و نتایج پژوهش آقاداداشی (1384) نشان دهنده اعتبار و روایی قابل قبول برای سیاهه عزت نفس کوپر اسمیت است. برای تدریس معکوس، بسته آموزشی را پژوهشگران با همکاری دو تن از متخصصان رشته برنامه ریزی درسی و معلم کلاس طراحی کردند و پس از هماهنگی و احراز روایی صوری و محتوایی برای مداخله در هفت جلسه 40 دقیقه ای اجرا شد. یافته های حاصل از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که یادگیری معکوس توانسته است اثر معنی داری بر متغیر عزت نفس بگذارد همچنین یادگیری به روش معکوس می تواند موجب افزایش عزت نفس در دانش آموزان گردد

  کلیدواژگان: دانش آموز ابتدایی، دوره ابتدایی، عزت نفس، کلاس درس معکوس
 • آذر شهری*، محسن ایزان، پروین حشمتی وحید صفحات 49-62

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان و مهارت های فراشناخت بر افزایش سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان طلاق بود. این پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان طلاق مقطع ابتدایی شهر ملک آباد در سال تحصیلی 1400-1401بودند. از میان مدارس ابتدایی این شهر، مدرسه مهدیه به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شد. از میان کودکان طلاق این مدرسه نمونه ای به تعداد 30 نفرانتخاب شدندکه به صورت تصادفی 15 نفر درگروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. سپس پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا "بخش سازگاری اجتماعی" کلارک و همکاران 1953 و پرسشنامه عملکرد تحصیلی (درتاج،1383) به عنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. در پایان این دوره هر دو گروه پرسشنامه های فوق را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ترکیبی فلسفه برای کودکان و آموزش مهارت های فراشناخت باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان طلاق می شود و سازگاری و تحمل آنهار را افزایش می دهد. بنابراین توجه به اثربخشی آموزش فلسفه به روش پژوهش مشارکتی و مهارت های فراشناخت بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان طلاق از اهمیت ویژه برخوردار است

  کلیدواژگان: آموزش برنامه فلسفه، مهارت های فراشناختی، سازگاری اجتماعی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان طلاق
 • محمود میرزاده کوهشاهی*، عبد الحمید آسمان دره، نعیمه میرزاده صفحات 63-72
  پژوهش حاضر باهدف بررسی پژوهش های مرتبط باسواد مالی در برنامه درسی مدارس ایران انجام شده است. روش پژوهش کیفی و فراتحلیل و جامعه آماری شامل 1650 کار منبع بوده است که ابتدا تعداد 80 منبع بر اساس چکیده انتخاب، سپس 25 منبع بر اساس محتوا گزینش و درنهایت 18 منبع به عنوان منابع مرتبط به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است . مطالعات و پژوهش های انجام شده در شهرهای مختلف ایران انجام شده اند که بیشترین فراوانی در سطح ملی و استان تهران بوده است ملاک رشته پژوهشگران نویسنده مسیول هستند که 55.6 درصد رشته تحصیلی آن ها علوم تربیتی است پس از بررسی و مرور نظام مند پژوهش ها مولفه های مرتبط باسواد مالی در برنامه درسی مدارس شامل توانمندسازی مالی، ارتباط مالی، دانش مالی، نظارت مالی، اعتماد مالی، آموزش رفتار مالی، طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی، سنجش سواد مالی دانش آموزان، درآمد و هزینه، اولویت بندی مولفه های سواد مالی، مدیریت اعتبار و بدهی، مدیریت ریسک، نیازسنجی برنامه درسی سواد مالی دانش آموزان، بررسی وضعیت سواد مالی دانش آموزان، راهکارهای مناسب ارتقا سواد مالی دانش آموزان، تحلیل مولفه های سواد مالی در کتب درسی، تصمیم گیری سواد مالی از طریق برنامه درسی، رابطه سواد مالی و ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان می باشند
  کلیدواژگان: سواد مالی، برنامه درسی، فراتحلیل کیفی، مدارس
 • طلعت سادات صباغ حسن زاده، معصومه درودی صفحات 73-86

  هدف شناسایی و اولویت بندی نیازهای پرورشی دانش آموزان از دیدگاه معلمان است. پژوهش از هدف کاربردی و از نظرماهیت توصیفی - پیمایشی از نوع اکتشافیمی باشد. جامعه آماری همه معلمان پرورشی شهر نیشابور بودکه به روش تمام شمار انتخاب شدند. ابتدا ولویت های پرورشی بر اساس مصوبه شورای تغییر بنیادی آموزش و پرورش شناسایی و سپس این نیازها در قالب پرسشنامه ای تنظیم گردید. روایی پرسشنامه به کمک خبرگان سنجیده شد .. برای بررسی و تایید نیازهای شناسایی شده از دیدگاه معلمان روش تحلیل عاملی تاییدی و برای اولویت بندی آن از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و آزمون اولویت بندی فریدمن نشان دادند نیازهای پرورشی دانش آموزان دختر متوسطه از دیدگاه معلمان شناسایی می گردد. نتیجه نشان داد که عوامل فرهنگی، عوامل مذهبی- اعتقادی، عوامل رفتاری، عوامل عاطفی- روانی و عوامل اجتماعی به عنوان عوامل اصلی نیازهای پرورشی دانش آموزان متوسطه از دید معلمین هستند و بین عوامل عوامل فرهنگی شناخت فرهنگ بومی، در عوامل عوامل مذهبی - اعتقادی نیزشناخت باورهای اعتقادی، در عوامل رفتاری نیز آمورش مهارت خودتنظیمی دانش آموزان، در عوامل عاطفی-روانی متغیر یادگیری مشارکتی و گروهی و در نهایت در بین عوامل اجتماعی عامل تحلیل ارزش های اجتماعی دارای اولویت اول هستند.

  کلیدواژگان: نیازهای پرورشی، عوامل فرهنگی، عوامل مذهبی- اعتقادی، عوامل رفتاری، عوامل عاطفی- روانی، عوامل اجتماعی
|
 • Mina Toomaj, Abdoljalal Toomaj *, Zahra Razzaqian Garmroodi Pages 1-9
  The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive rainfall education on reducing mathematical anxiety in students. The research method is quasi-experimental with pretest and posttest with two groups. The statistical population of the study consisted of all elementary students of Golestan province who were randomly selected from the cities of Golestan province by cluster sampling method. Finally, 40 students were selected as the sample. The research tools included the revised Bid 2D mathematical anxiety scale questionnaire designed by Bai in year 2. The validity of the questionnaire was evaluated by experts in the field of education and psychologists in the field of education and final confirmation was made after minor modifications. Data analysis was performed using SPSS version 23 software in descriptive analysis (variance, standard deviation, skewness and elongation) and inferential (one-way analysis of covariance). The findings showed that cognitive rainfall education had a significant effect on students' mathematical anxiety. The results showed that cognitive rainfall education has a positive and significant effect on reducing mathematical anxiety in students.
  Keywords: Education, Cognitive Precipitation, Math anxiety, Students
 • Akram Sedoghi Yadeghary *, Maryam Bakhshesh Pages 10-21
  The aim of this study was to predict creative problem solving in female high school students based on critical thinking and learning styles. The present study was an applied research in terms of purpose and a correlational study in terms of method. The study population consisted of all female high school students in Arak in the academic year 1399-00, from which 106 people were selected by simple random sampling using the sampling formula of Fidel and Tabachenik (2007). The tools of this research included Hepner and Peterson (1982) Creative Problem Solving Questionnaire, Ricketts (2003) Critical Thinking and Felder and Solomon (2003) Learning Style Questionnaire. Multiple linear regression test and one-way analysis of variance were used to analyze the data using SPSS25 software. Findings showed that based on critical thinking and learning styles, students' creative problem solving can be predicted. Also, the results of sub-hypotheses of the research showed that the dimensions and components of critical thinking and components of learning styles are able to predict creative problem solving in students. Therefore, it can be concluded that by promoting critical thinking and changing learning styles can help students' creative problem solving flourish.
  Keywords: Creative problem solving, Critical Thinking, Learning styles, Students
 • Hassan Nouri *, Mahdi Vahedi Pages 22-34

  Virtual education is a substitute for personal training in certain conditions. the aim of this study is to analyze and investigate the student learning network (happy)from the perspective of match - learning standards. the research method is descriptive analytical and the tool used is the standard checklist of عباسی and بادله training. The researcher را the Happy Program with individual articles of this software and then analyzed the conformity or mismatch of the Happy Program with standard clauses. the study shows that the شاد program is designed and implemented according to 35 articles (out of a total of 45 articles of this standard. Given that the analysis showed that the program was developed in accordance with the technical standards of mobile software and does not match the پداگوژیکی articles. Therefore, this program is not designed and implemented according to standards of education management system. It is suggested that with the help of specialist training technology expert, the following capabilities are added: the storage of content and classes at the location, embedding the progress bar for the student, the usability of a few students in a family, as well as increasing program speed in

  Keywords: shad program, Student Education Network, E-learning standard, Education Management System (LMS), Availability, Usability
 • Parvin Ahmadi *, Zohre Zarean, Maryam Ebrahimpor Pages 35-48

  The current study was conducted to investigate the flipped learning method's effect on elementary school students' self-esteem with a quasi-experimental method (pre-test and post-test by a control group). The statistical population included first-grade female students of Padna Semiram district, the sample includes 30 students who were selected through available sampling and each was randomly divided into experimental and control groups of 15 students. The data collection tool was Cooper Smith's self-esteem questionnaire, which is designed in five components (social, school (educational-occupational), family, general and total) and the results of Aghadadashi's research (2004) show the acceptable validity and reliability of Cooper Smith's self-esteem list. For flipped teaching, the researchers designed an educational package with the cooperation of two curriculum studies experts and the class teacher, and after coordinating and verifying formal and content validity for the intervention, it was implemented in seven 40-minute sessions. The findings of the covariance analysis test showed that flipped learning has been able to have a significant effect on the self-esteem variable also flipped learning can increase student's self-esteem

  Keywords: Elementary student, Flipped classroom, elementary school, Self-esteem
 • Azar Shahri *, Mohsen Izan, Parvin Heshmati Vahid Pages 49-62

  The purpose of this research was to effectiveness of Philosophy for Children Program (P4C) and metacognitive skills on Improving Academic Performance and Social Adjustment of Divorced students. Method of the study is half trial pre-exam after the test with the control group. The statistical population of this research included all children of divorce in the elementary school of Malek Abad city in 2022- 2023 academic year . Among the elementary schools of this city, Mahdeyh school has been selected as an example.Then the California Test Personality " social adjustment" (Clark et al., 1953) and the Educational Performance Test (Dartaj, 2013) were administered as a pre-test for both groups. At the end of this course, both groups completed the above questionnaires as a post-test. The results of the analysis of covariance showed that the combined teaching of philosophy for children and the teaching of metacognitive skills improves the academic performance of elementary school students and increases their adaptability and tolerance. Therefore, paying attention to the effectiveness of teaching philosophy through collaborative research and metacognitive skills on the social adjustment and academic performance of divorced students is of particular importance.

  Keywords: Philosophy for Children Program, Metacognitive Skills, educational performance, Social adjustment, Divorced students
 • Mahmood Mirzadeh *, Abdul Hamid Asemandareh, Naimeh Mirzadeh Pages 63-72
  AbstractThe present study was conducted with the aim of investigating researches related to financial literacy in the curriculum of Iranian schools. The method of qualitative research and meta-analysis and the statistical community included 1650 source works, firstly, 80 sources were selected based on the abstract, then 25 sources were selected based on the content, and finally 18 sources were selected as related sources as a statistical sample. Studies and researches have been carried out in different cities of Iran, which have been the most frequent at the national level and in Tehran province. The criteria of the field of researchers are the responsible authors, 55.6% of their fields of study are educational sciences. including financial empowerment, financial communication, financial knowledge, financial supervision, financial trust, financial behavior education, financial literacy curriculum design, measuring students' financial literacy, income and expenses, prioritizing financial literacy components, credit and debt management, risk management, Needs assessment of students' financial literacy curriculum, examination of students' financial literacy status, appropriate solutions to improve students' financial literacy, analysis of financial literacy components in textbooks, financial literacy decision-making through curriculum, relationship between financial literacy and demographic characteristics of students.
  Keywords: Financial literacy, curriculum, qualitative meta-analysis, Schools
 • Talat Sabbagh Hasanzadeh, Masume Darroodi Pages 73-86

  The goal is to identify and prioritize the educational needs of students. The research is applied in purpose and descriptive-survey in terms of nature. The community was all the pre-service teachers of Neishabur city, who were surveyed using the full number method. The pre-service priorities were identified and then these needs were set in the form of a questionnaire. The validity of the questionnaire was measured with the help of experts. Confirmatory factor analysis was used to check and confirm the identified needs from the teachers' point of view, and Friedman's test was used to prioritize it. The results of exploratory and confirmatory factor analysis and Friedman's prioritization test showed that the educational needs of secondary school girls are identified from the teachers' point of view. The result showed that cultural factors, religious-belief factors, behavioral factors, emotional-psychological factors and social factors are the main factors of educational needs of secondary school students from the teachers' point of view, and there is a difference between knowing the native culture, knowing the religious beliefs, and developing the students' self-regulation skills. , D. Participatory and group and analysis of social values have first priority.

  Keywords: educational needs, cultural factors, religious-belief factors, behavioral factors, emotional-psychological factors, social factors