فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا نژادحسین*، لیلا سادات براتی، شوکت فارجی، صادق لولو، سمیه پروین، محمد علی نژاد رسولی صفحات 1-11
  مقدمه و هدف
  سواد سلامت ظرفیت کسب، پردازش و درک اطلاعات اساسی و خدمات ضروری برای تصمیم گیر ی های مناسب در زمینه سلامت است و عنصری مهم در توانایی یک فرد برای شرکت در فعالیت های ارتقای سلامت محسوب می شود. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان سواد سلامت در جامعه شهرستان بهبهان انجام شد.
  روش کار
  در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر 794 نفر از افراد باسواد 17 ساله و بالاتر به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. شایان ذکر است که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن افراد مورد مطالعه 21 / 14 ± 2/ 40 به دست آمد. باید عنوان نمود که حدود 53 درصد از افراد مورد مطالعه مرد و مابقی زن بودند. همچنین، 5/ 32 درصد از افراد شرکت کننده دیپلم و 6/ 18 درصد دارای مدرک کارشناسی بودند. میانگین سواد سلامت کل جامعه شهری و روستایی نیز معادل 22 / 70 ب هدست آمد. شایان ذکر است که اختلاف معنا داری میان دو جامعه شهری و روستایی مشاهده نشد 05 / P>0
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که به طور کلی میزان سواد سلامت در شهرستان بهبهان مطلوب می باشد؛ اما با توجه به پایی نبودن سواد سلامت در زنان، گرو ه های سنی سالمند و میانسال و ساکنان روستا ضرورت دارد که کارکنان بهداشتی از روش های موثرتری به منظور انتقال اطلاعات به این افراد استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، مراکز شهری، مراکز روستایی
 • اسما نیک سرشت، امین ترابی پور*، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 12-19
  مقدمه و هدف
  کیفیت خدمات عامل مهمی در بهبود رضایت مراجعه کنندگان به مراکز سلامت جامعه و نظام مراقبت های بهداشتی اولیه است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت خدمات پزشکان عمومی مراکز سلامت جامعه شهر اهواز در سال 1395 انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی 200 نفر از بیماران مراجعه کننده به پزشکان عمومی 14 مرکز سلامت جامعه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات Servqual: Service Quality بود که کیفیت را در پنج بعد با 22 سوال مورد ارزیابی قرار می دهد.
  یافته ها
  در این مطالعه 73 درصد از مراجعه کنندگان زن بودند و میانگین سنی آنها 6/ 8± 8/ 32 سال بود. همچنین، میانگین مدت انتظار برای دریافت خدمت 8/ 10 ± 09 / 11 دقیقه و میانگین مدت زمان ویزیت 5/92±3/9 دقیقه ب هدست آمد. علاوه براین، یافته ها گویای آن بودند که مطلوب ترین بعد کیفیت خدمات پزشکان عمومی، بعد تضمین بوده و نامطلوب ترین بعد کیفیت از دیدگاه بیماران، بعد پاسخگویی می باشد.
  نتیجه گیری
  از بین ابعاد کیفیت خدمات، بعد پاسخگویی و محسوس بودن نیازمند بهبود و ارتقا بودند. در این راستا لازم است مدیران بهداشتی با انجام مداخلات موثر، این ابعاد را تقویت نمایند تا رضایت بیماران افزایش یابد.
  کلیدواژگان: پزشک عمومی، کیفیت خدمات، مراکز سلامت جامعه
 • کامیار یغماییان، صفیه قباخ لو *، سجاد مظلومی صفحات 20-33
  مقدمه و هدف
  هوا در فضای باز شهری با انواع عوامل مضر آلوده می شود که این امر می تواند منجر به افزایش ابتلا و مرگ و میر از طریق مواجهه کوتاه گردد. در مطالعات اخیر انجام شده در ایران، اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 5/ 2 میکرومتر ) PM 2.5 ( مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از آن ها اثرات نامطلوب آلاینده های هوا بر سلامت انسان اثبات شده است.
  روش کار
  در پژوهش حاضر به بررسی کیفیت هوا و ارزیابی اثرات بهداشتی PM 2.5 بر سلامت ساکنین شهر سمنان در سال 1396 پرداخته شد. در این مطالعه جهت بررسی کیفیت هوا از شاخص کیفیت هوا : AQI Air Quality Index که توسط سازمان حفاظت از محیط زیست معرفی شده است استفاده گردید و به منظور ارزیابی اثرات بهداشتی از نرم افزار Air-Q پیشنهادشده از سوی سازمان جهانی بهداشت بهره گرفته شد. شایان ذکر است که شاخص کیفیت هوا از طریق درون یابی بین غلظت آلاینده ها برای دو آلاینده PM 2.5 محاسبه شد PM و بر مبنای نمودارها و جداول استاندارد طبقه بندی گردید. برای ورود به نرم افزار Air-Q ، غلظت های 2.5 برای ارزیابی مواجهه انسان و اثرات بهداشتی به لحاظ نسبت قابل انتساب به پیامدهای بهداشتی و تعداد موارد مرگ و میر در سال برای تمامی دلایل و بیماری های قلبی- عروقی و تنفسی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه کیفی نشان دادند که کیفیت هوا تقریبا در 18 درصد از موارد از حد استاندارد ) AQI>100 تجاوز کرده است؛ در 6 درصد از روزهای سال ناسالم و در 2 درصد خطرناک بوده است. براساس نتایج مطالعه کمی، میانگین غلظت سالیانه PM 2.5 معادل 18 میکروگرم بر متر مکعب برآورد گردید. همچنین، بیشترین تعداد روزهای تماس با PM 2.5 مربوط به فاصله غلظت 13 - 25 میکروگرم بر متر مکعب بود و بیش از 80 درصد از مرگ و میرهای قلبی و تنفسی و مراجعه بیماران سرپایی در ارتباط با بیماری های قلبی و تنفسی به همین رده غلظت تعلق داشت.
  نتیجه گیری
  با وجود محدودیت هایی که در استفاده از نرم افزار AirQ2.2.3 وجود دارد، این روش یک ابزار موثر، آسان و کمک کننده در تصمیم گیری می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ارزیابی اثرات بهداشتی، شاخص کیفیت هوا AQI، مدل AirQ
 • سیده سلاله رمضانی*، سیاوش اعتمادی نژاد، جمشید یزدانی چراتی صفحات 34-41
  مقدمه و هدف
  آسیب نیدل استیک از جمله رایج ترین آسیب های شغلی در پرستاران است که به دلیل خطر بالقوه انتقال بیماری های عفونی منتقل شونده از راه خون و ترشحات حائز اهمیت می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر به صورت مقطعی در ارتباط با پرستاران چهار بیمارستان شهرستان ساری شفا، امام، بوعلی و امیر در سال 1396 انجام شد.
  روش کار
  از مجموع 212 پرستار شاغل در بیمارستان های مذکور که به روش سرشماری انتخاب شدند، 132 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. اطلاعات ب هدست آمده با استفاده از نرم افزار SSPS 21 ، آمار توصیفی و آزمون های رگرسیون لجستیک و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از ربرسی داده ها مشخص شد که 6/ 60 درصد از کارکنان زن و 4/ 39 درصد مرد بودند. از نظر مواجهه و آسیب با وسایل نوک تیز، ارتباط معناداری بین زنان و مردان وجود نداشت. شایان ذکر است که حدود 1/ 38 درصد از کارکنان حداقل یک بار دچار آسیب با وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار شده بودند. در میان حوادث ناشی از اجسام برنده، بالاترین میزان بروز حادثه مربوط به فرورفتن سرسوزن با 7/ 64 درصد از کل موارد اختصاص داشت و بیشترین اقدام فوری پس از حادثه 4/ 82 درصد شست و شوی زخم با آب و صابون بود. باید خاطرنشان ساخت که 7/ 62 درصد از دلایل بروز نیدل استیک از نظر کارکنان حجم زیاد کار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی آسیب نیدل استیک در پرستاران لازم است که مدیران پرستاری، روش های پیشگیری از آسیب و نحوه برخورد با این مشکل از جمله ایم نسازی محیط کار، کامل کردن پوشش واکسیناسیون و برقراری سیستم گزارش دهی را مورد توجه قرار دهند.
 • زهرا اسدی ساعت لو، نوید دین پرست جدید، صابر رائقی، ناصح ملکی رواسان، صابر قلی زاده* صفحات 42-55
  مقدمه و هدف
  مالاریای انسانی یکی از بیماری های منتقل شونده توسط حشرات است که انتشار وسیعی در سطح جهانی دارد. تلا شهای بسیاری در جهت کنترل و حذف ناقلین این بیماری صورت گرفته است. An. stephensi و An. gambiae ناقلین اصلی این بیماری در دو قاره آسیا و آفریقا هستند. شایان ذکر است که اعضای کمپلکس گامبیه دارای گونه های ناقل و غیرناقل می باشد. آنوفل استفنسی نیز دارای سه فرم بیولوژیک است که از ظرفیت انتقال متفاوتی برخوردار هستند. این تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی، شناسایی جمعیت های ناقل و به تبع آن پایش و کنترل بیماری مالاریا را دشوارتر نموده است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی های تشخیصی مورفولوژیکی و مولکولی در دو گونه مهم ناقل مالاریا در دو قاره جهان آسیا و آفریقا انجام شد.
  روش کار
  پس از جستجو، مطالعه و دسته بندی مقالات مرتبط با موضوع مورد بحث، مقایسه دو گونه An. gambiae و An. stephensi براساس ویژگی های مورفولوژیک و مولکولی انجام شد. برای مقایسه مورفولوژیکی از کلیدهای مورفولوژیک جداگانه معرفی شده برای دو گونه، نمونه های موجود در انسکتاریوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نمونه های موجود در انسکتاریوم ملی انستیتو پاستور ایران استفاده گردید. برای مقایسه مولکولی دو گونه نیز تمامی توالی های موجود از پنج مارکر مولکولی Cytochrome c( COI ،)Cytochrome c Oxidase IICOII Internal Transcribed Spacer2( ITS2 ،)Domain 3( D3 ،)Oxidase I و Odorant-bindingOBP1 Proteins در بانک جهانی ژن استخراج شدند و با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک آنالیز گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که تعداد ریچ های روی تخم An. gambiae از An. stephensi بیشتر می باشند؛ اما بر خلاف An. stephensi ، تعداد ریچ ها در An. gambiae صفت تشخیصی برای جداسازی کمپلکس آن محسوب نمی شوند. در مقایسه لاروهای دو گونه، چهار ویژگی و در بالغین، سه ویژگی متفاوت وجود داشت. علاو ه براین، تمامی مارکرهای مولکولی به خوبی توانستند دو گونه را از یکدیگر تفکیک کنند؛ اما مارکرهای ITS2 و D3 برای مقایسه های بین گونه ای و COII ،COI و OBP1 برای مقایسه های درون گونه ای ارجحتر می باشند.
  نتیجه گیری
  استفاده تلفیقی از روش های تشخیصی سنتی و روش های مولکولی جدید می توانند همزمان در تفکیک بین گونه ای استفاده شوند؛ از این رو در راستای برنامه حذف مالاریا در ایران و کشورهای تحت پوشش دفتر منطق های مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت توصیه می گردد با استفاده از تلفیق داده های مورفولوژیکی، مولکولی و اپیدمیولوژی میدانی، را هکارهایی عملی را برای برنامه های کنترل ناقلین ارائه داد. بدیهی است که هیچ کدام از این داده ها به تنهایی پاسخگوی نیازهای برنامه کنترل ناقلین نبوده و هماهنگی طراحی، اجرا و ارزیابی طرحهای تحقیقاتی کاربردی و اقدامات اجرایی برای موفقیت حذف و ریشه کنی مالاریا و دیگر بیماری های ناقل زاد مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: آنوفل استفنسی، آنوفل گامبیه، تاکزونومی مولکولی، تشخیص مورفولوژیک، فیلوژنتیک
 • فاطمه تقوی سقندی کلایی *، محمود محمدیان، جمشید یزدانی چراتی، اسماعیل بابانژاد اوریمی، آریا سلیمانی صفحات 56-67
  مقدمه و هدف
  کارکنان اتاق عمل بیمارستان به طور مداوم در معرض سطحی از بیهوش کننده ها قرا ر می گیرند. تماس مزمن با داروهای بیهوشی با اثرات مضر بهداشتی مانند اثرات عصبی، عوارض کبدی، بروز سقط خود به خودی و اختلالات مادرزادی در ارتباط می باشد. با توجه به استفاده زیاد و عوارض بیهوش کننده ایزوفلوران، مطالعه حاضر با هدف بررسی غلظت بخار ایزوفلوران در منطقه تنفسی کارکنان اتاق عمل بیمارستا نهای شهر ساری انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی، نمونه برداری از غلظت بخارات ایزوفلوران در منطقه تنفسی کارکنان در نه اتاق عمل از سه بیمارستان شهر ساری براساس روش Occupational OSHA 103 Safety and Health Administration به وسیله پمپ نمونه بردار فردی و لوله جاذب Anasorb 747 انجام شد. نمونه ها با استفاده از گا ز کروماتوگرافی با دتکتور یونیزاسیون شعل های GC/FID آنالیز گردیدند و تعیین مقدار شدند.
  یافته ها
  میانگین غلظت مواجهه کارکنان اتاق عمل با بخارات ایزوفلوران معادل 17 / 6± 73 / 3 بخش در میلیون با حداکثر 25 / 26 بخش در میلیون و حداقل 04 / 0 بخش در میلیون بود. غلظت بخار ایزوفلوران در هوای منطقه تنفسی کارکنان اتاق عمل از Recommended Exposure Limit REL توصیه شده توسط National Institute for Occupational Safty and Health NIOSH بیشتر بود؛ اما از OEL Occupational Exposure Limitپیشنهادشده توسط مرکز سلامت محیط و کار ایران کمتر بود. شایان ذکر است که بین میانگین غلظت مواجهه و طول دوره عمل با مدت زمان نمونه برداری رابطه معنادار و معکوسی به دست آمد؛ اما بین میانگین ها در دو موقعیت دور و نزدیک تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان دادند که مواجهه کارکنان اتاق عمل با بخارات ایزوفلوران از برخی از حدود مجاز پیشنهادی بیشتر می باشد. همچنین، بر مبنای نتایج می توان گفت که شرایط متفاوت جراحی ها، اتاق عمل و مدت زمان عمل جراحی از موثرترین عوامل غلظت بخار ایزوفلوران در اتاق عمل می باشند.
  کلیدواژگان: اتاق عمل، ایزوفلوران، بیمارستان، بیهوشی، مواجهه شغلی
 • مصطفی محمد نژاد آرایی، حمیدرضا ناصحی نیا، یوسف دادبان شهامت*، محمد علی ززولی صفحات 68-78
  مقدمه و هدف
  خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از نشت شیرابه محل های دفن بهداشتی زبال ه های شهری به آب های زیرزمینی یکی از موارد مهم در مدیریت پسماند می باشد. در این پژوهش بهبود مشخصات بستر لندفیل با استفاده از پلیمر بازیافتی از زباله بررسی شده است.
  روش کار
  در این پژوهش پلیمر پل یاتیلن ترفتالات PET: Polyethylene Terephthalate و خاک رس با نسبت های 0، 1/ 0، 2/ 0، 3/ 0، 4/ 0، 5/ 0، 6/ 0، 7/ 0، 8/ 0، 9/ 0 و 1 درصد وزنی مخلوط گردید و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی خاک رس مانند تحکیم، نشست، تنش برشی، چسبندگی و نفوذپذیری در آزمایشگاه مکانیک خاک براساس روش استاندارد انجمن آزمایش و مواد آمریکا سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که با افزایش پلیمر در شرایط بهینه 3/ 0 درصد وزنی، زاویه اصطکاک داخلی از 93 / 20 به 3/ 30 درجه و میزان چسبندگی از 158 / 0 به 163 / 0 کیلوگرم بر متر مربع خواهد رسید. از سوی دیگر، تراکم خاک از 689 / 1 به 665 / 1گرم بر سانتی متر مکعب، ضریب فشردگی از 163 / 0 به 110 / 0 و ضریب نفوذپذیری از 0018 / 0 به 0015 / 0 سانتی متر بر دقیقه کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که کاربرد این پلیمر بازیافتی می تواند سبب بهبود شرایط خاک بستر لندفیل ها به لحاظ نفوذپذیری شیرابه و مقاومت در برابر تر کخوردن گردد که هم سبب کاهش حجم زبال ه های تجزیه ناپذیر PET و بازیافت آن خواهد شد و هم با کمک به کیفیت و استقامت بستر منجر به جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و در نهایت محیط زیست خواهد شد.
  کلیدواژگان: آلودگی آب، بازیافتی، پلیمر، خاک رس، محل دفن بهداشتی، مواد زائد جامد
 • بهروز اکبری آدرگانی*، سیمین نقوی، فائزه شیرخان صفحات 79-90
  مقدمه و هدف
  ماءالشعیر فرآورده ای است که از اختلاط مالت یا عصاره آن، آب، رازک، گاز کربنیک و مواد افزودنی مجاز با شیرین کننده و یا بدون آن تهیه می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه ای کربوهیدرات های شاخص موجود در ماءالشعیر در دو گروه کلاسیک و طعم دار به روش کروماتوگرافی مایع با عمکرد بالا و آشکارسازی ضریب شکست انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه 45 نمونه ماءالشعیر شامل: 15 نمونه کلاسیک، 15 نمونه با طعم لیمو و 15 نمونه با طعم سیب در تابستان سال 1395 از سطح عرضه در شهر تهران به طور تصادفی جمع آوری شدند و مورد آزمایش و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج میانگین غلظت فروکتوز، گلوکز، سوکروز و مالتوز در گروه کلاسیک به ترتیب 43 / 216 ، 116/28 ، 0/0 و 47 / 104 میلی گرم بر 100 میلی لیتر و در گروه طعم دار به ترتیب 46 / 266 ، 97 / 348 ، 0/ 0 و 02 / 116 میلی گرم بر 100 میلی لیتر بود. میانگین غلظت کل کربوهیدرات ها ی مورد مطالعه نیز در پنج برند در گروه کلاسیک 50 / 145 میلی گرم بر 100 میلی لیتر و در گروه طعم دار 84 / 243 میلی گرم بر 100 میلی لیتر به دست آمد که نشان دهنده میزان قندهای ساده کمتر در ماءالشعیر کلاسیک می باشد. از سوی دیگر، نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس نشان دادند که میانگین غلظت مالتوز به عنوان قند شاخص در فرآورده مالت در گروه های طعم دار و کلاسیک تفاوت معنا داری وجود ندارد 05 / P>0 و در عین حال میانگین غلظت گلوکز در این دو گروه از فرآورده های مالت، اختلاف کاملا معناداری دارند 05 /P<0
  نتیجه گیری
  کنترل پروفایل قندهای ساده در فرآورده های ماءالشعیر هم از نظر ارزش تغذیه ای و آثار سلامت محور آن و هم از نظر مهندسی، کنترل کیفی و تقلبات آن حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: آشکارسازی ضریب شکست، تغذیه و دیابت، کربوهیدرات های ساده، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا، ماءالشعیر
|
 • Mohammad Reza Nezhadhossein*, Leila Sadat Barati, Shokat Faraj, Sadegh Lolo, Somayeh Parvin, Mohammad Ali Nejad Rasouli Pages 1-11
  Introduction and purpose
  Health literacy refers to the capacity to obtain, process, and understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions. This concept is an important element of a person’s ability to engage in health promotion activities. Regarding this, the present study was conducted to evaluate health literacy among the urban and rural communities of Behbahan County in Iran.
  Methods
  This study descriptive analytical study was performed on 794 literate individuals aged 17 years or higher. The study population was selected using cluster sampling method. The data were collected using the Iranian Health Literacy Questionnaire.
  Results
  The mean age of the subjects was 40.2±14.21% years. About 53% of the subjects were male. In terms of education level, 32.5% and 18.6% of the participants had diploma and bachelor’s degrees, respectively. Furthermore, the mean health literacy of urban and rural communities was obtained as 70.22%. The results revealed no significant differences between the urban and rural communities in terms of health literacy (P>0.05).
  Conclusion
  The findings indicated that overall health literacy was at a desirable level in Behbahan County. However, given a lower health literacy in women, village residents, and elderly and middle-aged groups, health providers should adopt more effective methods for the transmission of information to these people.
  Keywords: Health literacy, Health promotion, Demographic factors, Rural community, Urban community
 • Asma Nikseresht, Amin Torabipour*, Mohammad hosein Haghighizadeh Pages 12-19
  Introduction and
  purpose
  The quality of service is an important factor in improving the satisfaction of clients referring to community health centers and the primary health care system. The aim of this study was to determine the quality of physician services of community health centers in Ahvaz, Iran, during 2016.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 200 patients referring to physicians at 14 community health centers. The participants were selected through a random sampling technique. Data were collected using Quality of Service questionnaire (Servqual), which evaluates the quality of services in five dimensions (22 questions).
  Results
  In this study, 73% of the patients were female and the mean age was 32.8±8.6 years. The mean of the waiting time for the service was 11.09±10.8 min and the mean of visit time was 5.92±3.9 min. The findings showed that the most desirable aspect of the quality of the physician services was "assurance". The weakest aspect of quality was "responsiveness” dimension.
  Conclusion
  Among the dimensions of service quality, responsiveness and tangibility need improvement. Health managers should strengthen these dimensions with effective interventions in order to increase patient satisfaction.
  Keywords: Community health centers, Physician, Service quality
 • Kamyar Yaghmaeian, Safiyeh Ghobakhloo*, Sajad Mazloomi Pages 20-33
  Introduction and
  purpose
  Urban outdoor air is contaminated with a variety of harmful agents that can lead to an increase in mortality and morbidity rate through short-term exposure. In recent studies conducted in Iran, the health effects of suspended particles with a diameter of less than 2.5 micrometers (PM2.5) have been investigated and the results of many studies have proven the adverse effects of air pollutants on human health. The present study investigated the air quality and evaluated the health effects of PM2.5 on the residents of Semnan in 2017.
  Methods
  The air quality index (AQI) introduced by the Environmental Protection Agency was used in order to evaluate the air quality. In addition, for the purpose of health effects evaluation AirQ software was utilized, which is proposed by the World Health Organization. It is worth mentioning that AQI was calculated by the interpolation between the concentration of the pollutants for PM2.5 and classified based on standard charts and tables. In AirQ software, the concentration of PM2.5 was utilized to assess human exposure and health effects in terms of the ratio attributable to the health implications, annual number of deaths for all causes, as well as cardiovascular and respiratory diseases.
  Results
  According to the obtained results of this qualitative study, it was revealed that air quality has exceeded the standard level almost 18% (AQI>100); it was reported as unhealthy and dangerous in 6% and 2% of the days of the year, respectively. Based on the findings, the annual average of concentration was estimated as 18 μg/m3. Moreover, the maximum number of exposure days to PM 2.5 was related to the concentration of 13-25 μg/m3. Furthermore, more than 80% of the cardiovascular and respiratory mortalities, as well as the referrals of outpatients with respiratory and heart diseases, belonged to the same concentration class.
  Conclusion
  Despite the limitations of using AirQ software (version 2.2.3) this method is an effective, easy, and helpful tool for decision-making.
  Keywords: Air pollution, Air quality index (AQI), AirQ, Health effect evaluation, PM2.5
 • Solale Ramzani Seyede*, Siavash Etemadinezhad, Jamshid Yazdani Charati Pages 34-41
  Introduction and
  purpose
  Needlestick injuries are among the most common types of occupational injuries in nursing. The importance of this type of injury lies in the fact that it has the potential risk of the transmission of blood-borne infectious disease. This cross-sectional study was conducted on four hospitals staff in 2017 in order to identify the causes and frequency of these types of injuries.
  Methods
  Among 212 medical workers that were selected using census method, 132 individuals filled the questionnaires. Data were analyzed using SPSS (version 21) through logistic regression, analysis descriptive, and the Chi-square test.
  Results
  The obtained results showed that 60.6% of the subjects were female, and 39.4% of them were male. The needle stick exposure did not significantly differ between males and females. In addition, 38.1% of the questioned staff had a history of needle injuries in the previous year. Among the accidents caused by a sharp instrument, needle stick injuries had the highest frequency (64.7%). Furthermore, the most common reaction was wound washing with water and soap (82.4%). On the basis of the results, 62.7% of the need stick injuries were due to the high level of nurses’ workload.
  Conclusion
  Regarding the high frequency of needlestick injuries among nurses, nursing managers should consider preventive approaches, such as the maintenance of safety measures in work environment, accomplishment of complete vaccination coverage, and provision of a reliable reporting system, to confront with this problem.
  Keywords: Needlestick, Nurse, Occupational disease, Vaccinate
 • Zahra Asadi, Saatlou, Navid Dinparast Djadid, Saber Raeghi, Naseh Maleki, Ravasan, Saber Gholizadeh* Pages 42-55
  Introduction and
  purpose
  Human malaria is one of the widespread vector-borne diseases worldwide. Lots of efforts have been made to control and eliminate the vectors of the disease. Anopheles gambiae and Anopheles stephensi (A. stephensi) are the main vectors of malaria in Africa and Asia. The members of Anopheles gambiae complex contain the vector and non-vector species. A. stephensi has three biological forms with different vector capacities. The phenotypic and genotypic diversity has made it more difficult to identify vector populations and consequently the surveillance and control of malaria. The present study aimed to compare the morphological and molecular diagnostic characteristics of the two important malaria vectors in the two world continents.
  Methods
  After searching, studying, and organizing published papers related to the subject, Anopheles gambiae and A. stephensi species were compared based on the morphological and molecular characteristics. Different morphological keys for the two species, the specimens from the insectarium of Urmia University of Medical Sciences, as well as the present species of national insectarium in Pasteur Institute of Iran, were used for morphological comparison. In addition, all the present sequences of five molecular markers, including COI, COII, D3, ITS2, and OBP1, were extracted from GenBank and analyzed using bioinformatics software.
  Results
  Based on the obtained results of the present study, the number of ridges on Anopheles gambiae eggs was more than that on A. stephensi eggs. However, unlike A. stephensi in Anopheles gambiae, the number of ridges was not a diagnostic characteristic for the identification of Anopheles gambiae complex. There were four diagnostic characteristics in the larvae comparison of the two species and there were three different characteristics in adults. All the molecular markers were capable of separating the two species; however, ITS2 and D3, as well as COI, COII, and OBP1 markers were preferred for inter-species and intra-species comparisons, respectively.
  Conclusion
  The combination of traditional diagnostic and new molecular methods can be simultaneously used in inter-species separation. As a result, in order to eliminate malaria in Iran and the countries covered by The World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean, it is recommended that the combination of morphological, molecular, and field epidemiological data can provide practical solutions for vector control programs. Obviously, none of these data exclusively respond to the needs of the mentioned programs. Furthermore, the coordination, design, implementation, and evaluation of applied projects, as well as executive actions, are necessary for the success of these programs regarding the elimination and eradication of malaria and other vector-borne diseases.
  Keywords: Anopheles stephensi, Anopheles gambiae, morphological identification, molecular taxonomy, phylogenetic
 • Fatemeh Taghavi soghondikolae *, Mahmud Mohammadyan, Jamshid Yazdani charati, Esmael Babanejad, Ariya Soleimani Pages 56-67
  Introduction and purpose
  The personnel of the hospital operating room are constantly exposed to a level of anesthetics. The long-term exposure to anesthetic drugs is associated with adverse health effects, such as neurological effects, liver damages, spontaneous abortion, and congenital bnormalities. Considering the high level of isoflurane use and its anesthetic complications, the present study was conducted to investigate the concentration of soflurane vapor in the respiratory zone of operating room personnel in the hospitals of Sari, Iran.
  Methods
  In this descriptive analytical cross-sectional study, the sampling was carried out from the concentration of isoflurane vapor in the respiratory zone of personnel in nine operating rooms of three hospitals in Sari based on the Occupational Safety and Health Administration 103 method using a personal sampling pump and an absorbent tube (Anasorb 747) filled by activated charcoal. The samples were analyzed and determined using a gas chromatograph-flame ionization detector.
  Results
  The mean score of exposure of operating room personnel to isoflurane vapor was reported as 3.73±6.17 ppm with a maximum of 26.25 ppm and a minimum of 0.04 ppm. The concentration of isoflurane vapor in the respiratory zone of the operating room personnel was higher than the Recommended Exposure Limit by the National Institute for Occupational Safety and Health but lower than Occupational Exposure Limit proposed by the Health and Environment Center of Iran. It is worth mentioning that there was a significant and inverse relationship between the mean score of exposure and the duration of operation period. However, there was no significant difference between the mean scores in close and far positions.
  Conclusion
  The obtained results of the present study showed that the exposure level of the operating room staff to isoflurane vapor was higher than the recommended exposure levels. Moreover, based on the results, it could be stated that different surgical conditions and operating room, as well as the duration of surgery, are the most effective factors on isoflurane vapor concentration in the operation room.
  Keywords: Anesthesia, Hospital, Isoflurane, Occupational exposure, Operating room
 • Mostafa Mohammadnejad Araei, Hamidreza Nassehinia, Yousef Dadban Shahamat*, Mohammad Ali Zazouli Pages 68-78
  Introduction and purpose
  One of the important problems in the management of waste is the health and environmental hazards of the leachate leakage of urban waste landfills to groundwater. This research aimed to investigate the improvement of the landfill properties using recycled polymer.
  Methods
  In this study, PET: Polyethylene Terephthalate and clay were mixed with the ratio of 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1 wt%. Moreover, Moreover, its effect on the quality parameters of clay, including consolidation, settlement, shear stress, adhesion, and infiltration were determined in soil mechanics laboratory located in the city of Gorgan. All experiments were conducted based on American Society for Testing and Materials.
  Results
  Results showed that the internal friction angle in clay and clay composed with polymer were 20.93 wt% and 30.3 wt%, respectively. Moreover, the compaction of clay decreased from 0.163 g/cm2 to 0.110 g/cm2. Permeability results showed that the use of PET decreased the permeability of soil from 1.82 E-3cm/min to 1.57 E-3cm/min.
  Conclusion
  The use of recycled polymer can improve the soil conditions of landfills in terms of permeability and resistance to leaching, which could reduce the volume and the recycling process of waste. Moreover, this issue contribute to the quality and strength of the substrate to prevent environmental contamination as well as groundwater polution.
  Keywords: Clay, Landfill, Polymer, Recycled, Solid waste, Water pollution
 • Behrouz Akbari, adergani *, Simin Naghavi, Faezeh Shirkhan Pages 79-90
  Introduction and
  purpose
  Non-alcoholic beer is a product that is made of mixing malt or malt extract, water, hops, carbon dioxide, and permitted additives with or without sweetener. In this regard, the present study aimed to compare and evaluate major carbohydrates in classic and flavored non-alcoholic beers using high-performance liquid chromatography and refractive index detection.
  Methods
  In this study, 45 non-alcoholic beer samples, including 15 simple classic, 15 lemon flavored, and 15 apple flavored samples were randomly collected and examined in a post-market surveillance program in Tehran in 2016.
  Results
  The mean scores of the concentration of fructose, glucose, sucrose, and maltose were reported as 216.43, 116.28, 0.0, and 104.47 mg/100 ml in the classic group and 266.46, 348.97, 0.0, and 116.02 mg/100 ml in the flavored group, respectively. The mean scores of the total concentration of carbohydrates in all of the five investigated brands were 145.5 and 243.84 mg/100 ml for the classic and flavored groups, respectively. This result showed a lower concentration of simple carbohydrates in classic non-alcoholic beers, compared to that of the flavored ones. The results of statistical analyses revealed that there was no significant difference between the mean scores of maltose concentration, as a major rbohydrate, in the classic and flavored malt products (P>0.05).
  Conclusion
  There was a significant difference in the mean scores of glucose concentration between the two groups (P<0.05). Therefore, the control of simple carbohydrate profile in non-alcoholic beers regarding the nutritional value and health effects, as well as engineering, quality control, and adulteration can be crucial.
  Keywords: High-performance liquid chromatography, Non-alcoholic beer, Nutrition, diabetes, Refractive index detection, Simple carbohydrates