فهرست مطالب

شباک - پیاپی 39 (اسفند 1397)
 • پیاپی 39 (اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/22
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مانی یوسفی * صفحات 1-8
  انسان معاصر با چالشی که مربوط به گذار از عصر اطلاعات به عصر دنیای مجازی می باشد درگیر است. گذاری که همانند سایر امور زندگی سبب ایجاد تغییراتی در عرصه معماری، از قبیل پیدایش واژگانی همانند؛ معماری مجازی و معماری دیجیتال گردیده است. در این میان واقعیت مجازی و فضای سایبر مولفه هایی هستند که با ظهور فناوری های دیجیتال به سرعت وارد معماری شده اند و به گونه ای تکنولوژی های فرهنگ ساز در معماری بوده اند. معماری مجازی این قابلیت را در اختیار معماران قرار میدهد که با استفاده از فنآوری نوین به بازنمایی انگاره ها به مثابه واقعیت های تصویری برای تجارب فضایی بپردازند، فضای بوجود آمده از این طریق موقعیتی سینماگونه دارد و کیفیتی از فضاهای واقعی را باز تولید میکند که در آن رویا، بیم، ارزش و معنا با ادراکی حقیقی در هم آمیخته میشوند. در این مقاله برآنیم با معرفی واقعیت مجازی بعنوان ابزاری جهت ورود انسان به محیط طراحی شده قبل از ساخت، بتوانیم رابطه معماری با سینما به عنوان دو عنصر مکمل را مورد ارزیابی قرار دهیم. آنچه پیش روست، نتیجه مطالعات کتابخانه ای بر روی واقعیت مجازی بعنوان یک رسانه و تاثیرات متقابل سینما و معماری در فرآیند طراحی محیط های انسان ساخت بر اساس تئوری موج چهارم یا عصر مجازی است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوی تحقیق مرور متون و منابع استفاده گردیده است.
  کلیدواژگان: عصر مجازی شدن، رابطه معماری و سینما، واقعیت مجازی
 • مجتبی چراغ سحر *، شهربانو میرسلطانی صفحات 9-18
  فیلم شاعرانه با بکارگیری زبان رمزه و تمثیلی، ایجاد ابهام در تصاویر و پیچیدگی در ساختار روایت، در تلاش است تا از سطح تجربیات روزمره زندگی، فراتر رودو تماشاگرانش را به اندیشیدن و تحلیل پدیده های پیرامونشان وادا کند. فیلم شاعرانه فیلمی آوانگاردو تجربه گراست که رعایت هیچ قاعده و قالبی را در حیطه سبک ها و ژانرهای هنری بر نمی تابد و آزادانه از بسیاری از سبک ها بهره می گیرد تا به زیباشناسی و زبان بصری تازه ای دست یابد. ایجاد فضاهای دراماتیک،دقت فراوان در ترکیب بندی نماها، حرکات روان و سیال دوربین تدوین غیره متعارف، توجه دقیق به جنبه های تجسمی تصویر و عناصر گرافیکی نور، رنگ، حجم، بافت پلان ها و... از ویژگی های مشترک فیلم های شاعرانه اند که می شود گفت تمام آن رو در فیلم مستند باد صبا میتوان دید. سینمای شاعرانه، سینمایی پرسشگری و پرسش آفرین است.
  کلیدواژگان: باد صبا، مستن، روایت شاعرانه، سینما
 • ریحانه رفیع زاده اخویان *، غزال کثیری صفحات 19-28
  در هنر قرن بیستم، پیشرفت تکنولوژی گونه های جدیدی از هنر را خلق کرده است که از آن جمله می توان به هنر تعاملی دیجیتال، اشاره نمود. این شیوه نوین هنری، تجربه ای مبتنی بر مشارکت و ارتباط مخاطب با اثر هنری است و بر بدن و کنش مخاطبی که اکنون یک کاربر و مشارکت کننده در اثر است، تاکید دارد، مهم ترین نظرات در مورد بدن آگاهی از فلسفه موریس مرلوپونتی-پدیدار شناس فرانسوی-بهره می گیرد. در این پژوهش با مقایسه میان هنر پرتره سنتی و آن چه که به واسطه تکنولوژی امروز هنر پرتره تعاملی خوانده می شود، با رویکردی پدیدار شناختی به نقد و واکاوی تن یافتگی سوژه در این دو گونه هنری پرداخته می شود. نمونه های مورد مطالعه از نوع سنجه های غیر واکنشی شامل تصاویر و ویدئو ها می باشد و برای تحلیل داده های ویدئویی از روش های جامعه شناسی در این زمینه استفاده شده است. در هنر تعاملی دیجیتال معاصر بر خلاف صورت سنتی هنر، مخاطب یک بیننده و نظاره گر صرف نیست بلکه با انجام کنش، خود درکنار هنرمند در فرآیند خلاق تولید اثر هنری شرکت می کند. این سوژه تن یافته است که در نهایت، اثر هنری خاص خود را ایجاد کرده و با کنش های بدنی خود، به تجربه زیباشناختی کامل تری دست می یابد.
  کلیدواژگان: هنر تعاملی دیجیتال، سوژه تن یافته، پرسپکتیو، مخاطب
 • هدی حکمتی * صفحات 29-35
  هدف دراین مقاله بررسی تاثیر مسائل سیاسی اجتماعی روز بر موضوعات مورد انتخاب نگارگران در دو مکتب هرات و تبریز است. این پژوهش تلاش می کند به سوالاتی با عنوان: آیا سیاست های دولت ها و مسائل اجتماعی در انتخاب موضوع برای نگارگران تاثیرداشته است، بپردازد. موضوعی که بیش از همه در تمامی مکاتب نگارگری خسرو شیرین « مربوط به یکی از بخش های داستان ،» آبتنی کردن شیرین « ایران به تصویر کشیده شده موضوع است. این مقاله به مطالعه موردی این موضوع در دو مکتب نگارگری هرات و تبریز می پردازد و » نظامی گنجوی ضمن بررسی زبان تصویری و تکنیک به کار رفته در نگاره ها، از حیث جامعه شناختی در انتخاب موضوع نگاره ها مورد تحلیل قرار میدهد. در پایان این پژوهش به تاثیر مستقیم سه نهاد اجتماعی، دین، دولت و خانواده بر روی هنر و سوژه های مورد توجه نگارگران اشاره میشود. در یک جمع بندی کلی، یافته های این پژوهش نشان می دهد از آنجا که شاهکارهای ادبی در کتابخانه های سلطنتی در دسترس هنرمندان بوده و آنها از طریق ارتباط با دربار، این کتب را در اختیار می گرفتند، نگارگران و موضوعات مورد توجه آنها، تحت تاثیر مستقیم دربار قرار داشته است. حمایت دولت در روند کلی نگارگری، تاثیر مستقیم و به سزایی داشته و این تاثیر در موضوعات تصاویر نگاره ها و ساختار تجسمی آنها مشاهده میشود. نگارگر در اکثر مواقع تحت تاثیر سفارشی بوده که از طرف حامی خود به وی داده می شده.
  کلیدواژگان: نگارگری، مکتب هرات، مکتب تبریز، نظامی گنجوی، خسرو و شیرین
 • علیرضا عصاره، نسرین اوضاعی، مجتبی دهدار، لیلا سایگانی صفحات 36-44

  مطالعه ادبیات "فراتر از محدوده یک کشور خاص"، و مطالعه روابط بین ادبیات از یک سو و دیگر زمینه های دانش و اعتقاد، مانند هنر، فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی، علوم، دین و غیره، از سوی دیگر است. به طور خلاصه، مقایسه یک ادبیات با دیگر ادبیات ها و مقایسه ادبیات با دیگر حوزه های اصطلاحات انسانی است. با این حال، ریمارک 2 مقایسه های بین ادبیات و زمینه های ادبی بیشتر اگر آنها به عنوان "ادبیات تطبیقی" در نظر گرفته شوند، باید سیستماتیک، بین ادبی، قابل تفکیک و منسجم و خارج از ادبیات باشند به عبارت دیگر، از دیدگاه ریمارک مقایسه ادبی ممکن است به صورت تقابل ملی یا بین رشته ای باشد. این ویژگی ها شبیه به آموزش و پرورش تطبیقی هستند.

  کلیدواژگان: مقایسه، اموزش و پرورش، ادبیات، تطبیقی
|
 • Mani yousefi * Pages 1-8
  Contemporary man is involved with the challenge of moving from the information age to the virtual world. Like other life-affairs, it has brought about changes in the field of architecture, such as the emergence of lexical similarities; virtual architecture and digital architecture. In the meantime, virtual reality and cyber space are components that have come into the architecture with the advent of digital technologies and have been architecturally engineered technologies. Virtual architecture provides architects with the ability to use modern technology to represent imagery as visual reality for space experiments, the space created in this way is a cinematic phenomenon, and reproduces the quality of real spaces in which Dream, fear, value and meaning are interwoven with real perception. In this paper, we will be able to evaluate the relationship between architecture and cinema as two complementary elements by introducing virtual reality as a tool for entering human beings into a designed environment before construction. What follows is the result of library studies on virtual reality as a medium and interactions between cinema and architecture in the design process of human environments based on the Fourth Wave or Virtual Age theory. In this research, descriptiveanalytical research methodology and research methodology have been used
  Keywords: Architecture, cinema relationship, Virtualization era, Virtual reality
 • Mojtba cheagh sahar *, shahrbano mir soltani Pages 9-18
  Poetic movie tries to go beyond everyday experiences and make its viewer think about their surroundings by employing encoded and allegorical language, creating ambiguity in images and complications in the narrative structure. A poetic film is a experimental and Avant-guard film which know no limit in breaking the conventions and forms of different genres and styles. It freely employs a lot of genres in order to achieve a new aesthetic and imagistic expression. Creating dramatic settings, precision in composition, flowing movement of the camera, unconventional editing, noticing the visual aspects of the image and other elements like lighting graphics, color, volume, pattern, etc. are the common characteristics of poetic films. All these characteristics can be traced in the documentary film, “Bade Saba”. Poetic cinema is a questioning and question-making cinema.
  Keywords: Bade Saba (Saba Wind), documentary, poetic narrative, cinema