فهرست مطالب

 • پیاپی 78 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله پژوهشی
 • فاطمه زمانی *، علی تسلیمی صفحات 7-30
  در یک تعریف کلی، بینامتنیت اصطلاحی است که به روابط بین متون اطلاق می شود. لیکن بینامتنیت در آثار پست مدرن صرفا به معنی تاثیر و تاثر متون از یکدیگر نیست، بلکه با دیگر ویژگی های این گونه متون مانند عدم قطعیت، نسبی گرایی، تشکیک واقعیت، زمان پریشی، پارانویا و انتقاد از گذشته و غیره پیوندی ناگسستنی دارد. این جستار با هدف بازنمایی نقش بینامتن ها در ساختار روایی آثار پست مدرن، ارتباط آن را با سایر ویژگی های این نوع متون در رمان سوگ مغان اثر محمدعلی علومی تحلیل کرده است. بررسی حاضر نشان می دهد که سیالیت خودآگاه و ناخودآگاه ذهن راوی رمان در بینامتن های تاریخی، اسطوره ای و شفاهی روایتی پسامدرن از دنیای وحشت زایی می آفریند که در آن زندگی می کند. بنابراین، بینامتن های موجود در این رمان، منجر به شکستن و فروریختن کلان روایت هایی همچون شاهنامه، چندصدایی شدن متن، عدم شناخت هستی، عدم بازنمایی واقعیت و غیره شده است.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، پسامدرنیسم، ساختار روایی، کلان روایت، عدم بازنمایی واقعیت، چندصدایی، سوگ مغان
 • معصومه محمودی * صفحات 31-54
  در میان داستان نویسان ایرانی، غلامحسین ساعدی به عنوان نویسنده ای روان پزشک، توانسته است نمودهای اضطراب ناشی از دغدغه های وجودی را در شخصیت هایی رئالیستی و باورپذیر به تصویر بکشد. نویسنده مقاله کوشیده است نشان دهد برخلاف نظر برخی منتقدان که حضور بعضی از شخصیت ها و کنش آن ها را در آثار ساعدی، به ویژه در عزاداران بیل، نابجا و ناشی از ضعف داستان دانسته اند، با توجه به رویکرد روانکاوی هستی گرا، این شخصیت ها و کنش هایشان تبیین شدنی است. مسئله اصلی در مجموعه داستان عزاداران بیل، احساس تنهایی برآمده از اضطراب مرگ است و شخصیت های داستان ها با انکار مرگ و تجربه اضطراب ناشی از آن، هر یک مکانیسم دفاعی خاصی را برمی گزینند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. ساعدی با این مکانیسم های دفاعی آشنایی داشت و توانسته است آن ها را در آثار خود به خوبی به تصویر بکشد و با جسارت این آشفتگی ها را به نمایش بگذارد تا خود خواننده به تامل در آن بپردازد و متاثر از فضای داستان، به وضعیت خویش و دنیای پیرامونش بیندیشد.
  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، اگزیستانسیالیسم، داستان کوتاه، روان شناسی هستی گرا (وجودی)، ساعدی
 • محمد بهنام فر، اردشیر سن چولی جدید * صفحات 55-80
  هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد آرایه ای هام تناسب و تحلیل عناصر سازنده این صنعت در مثنوی مولاناست. نتایج این تحقیق که به شیوه تحلیل محتوا صورت گرفته است، نشان می دهد مولوی علی رغم اینکه در سرایش مثنوی به صورت ارتجالی عمل کرده است و در مجالس خود تحت تاثیر جر جرار کلام و تداعی معانی و افکار قرار داشته، اما دانش و آگاهی او نسبت به برخی از علوم باعث شده است تا ظرافت و دقت های خاصی را نیز در زمینه صنایع بدیعی، به ویژه ای هام تناسب و انواع آن؛ نظیر ای هام تناسب تلمیحی، تضاد، ترجمه و تبادر داشته باشد و تناسب هایی را پدید آورد که بیش از همه در ارتباط با حوزه هایی همچون موسیقی، نجوم، طب، مسائل دینی و قرآنی و نیز امور اساطیری و تاریخی است؛ حوزه هایی که برخی از آن ها با توجه به نگرش و جهان بینی وی، مورد علاقه او بوده است و نسبت به آن ها تعلق خاطر خاصی داشته و توانسته با استفاده از این شگرد بلاغی ظرفیت بالایی برای خلق معانی درباره آن ها ایجاد کند.
  کلیدواژگان: مولوی، مثنوی، موسیقی معنوی، ایهام تناسب
 • الناز خجسته*، حسین فقیهی صفحات 81-98
  «کهن الگو» نمایه ها و تصاویری ازلی از اندیشه های بدوی و کهن است که به واسطه ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر در ذهن آدمی انباشته شده است. همین انگاره ها بخشی از محتویات ضمیر ناخودآگاه فردی را نیز تشکیل می دهند و در این میان، «پیر خردمند» نیز یکی از مهم ترین این کهن الگوهاست که می توان گفت چهره وی، مظهر دنیای معنوی و روحانی و نمونه ای از صورت مثالی پدر در جهان اسفل است که فرد را در شرایط بحرانی و دشوار به سوی رهایی و نیکبختی رهنمون می شود. در این میان، مقامات حمیدی از آثار برجسته در مقامه نویسی پارسی است که در آن، قهرمان داستان هر بار در هر یک از مجالس با چهره ای متفاوت و ناشناس به بیان روایات شگفت انگیز می پردازد تا به این ترتیب، راوی را از تنگناها برهاند و نیازهای وی را با نوعی بزرگ منشی و صفات قهرمانانه مثبت برآورده سازد و آنگاه ناپدید شود. از این رو، با دیگر مقامات که اغلب داستان قلاشان و اوباش است، متفاوت است و حول بازگویی مفاهیم عارفانه و معنوی می پردازد. بر اساس بررسی های انجام شده به نظر می رسد کهن الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی، همواره هدف «وعظ» و «آموزگاری» را پیش رو دارد و به صورت های گوناگون از جمله «پیر روحانی»، «پیر مسافر» و «جوانمرد خردمند» ظاهر می شود که در واقع، جلوه هایی از همان پیر خردمند است.
  کلیدواژگان: کهن الگو، پیر خردمند، مقامات حمیدی، قهرمان، راوی
 • علی سلیمانی *، محمد فولادی صفحات 99-124
  در بسیاری از نسخ شاهنامه، شرح ها و فرهنگ های نوشته شده بر آن، در باب معنای دو واژه «جناغ» و «جنا» اختلاف نظرهایی دیده می شود. معنای بیان شده این دو واژه چندان با ابیاتی که این دو واژه در آن ها آمده است، سازگاری ندارد. از این رو، در این مقاله در پی آنیم که با در نظر گرفتن «بافت موقعیتی» ابیات شاهنامه، «استفاده از نشانه های درون متنی» موجود در شاهنامه و «نگاهی کل گرایانه و جامع» بر ابیاتی که دو واژه «جناغ» و «جنا» در آن ها آمده اند، به بررسی معنایی این دو واژه در شاهنامه فردوسی بپردازیم. از این رو، ابتدا معانی موجود در فرهنگ های مهم زبان فارسی، فرهنگ های تخصصی شاهنامه و شرح های نوشته شده در باب این دو واژه را دسته بندی کردیم و آنگاه با در نظر گرفتن این سه عامل مهم، معانی متعدد این واژه را در بوته نقد قرار دادیم تا به دو معنای اصلی دست یافتیم. از رهرو همین بررسی دریافتیم که برخلاف نظر محققان، واژه «جنا»، ریخت دیگر واژه «جناغ» نمی تواند باشد و در واقع، دو واژه مجزا با دو معنای متفاوت است که نزدیکی معنایی و قرابت ظاهری آن باعث شده تا بسیاری این دو را یکی بپندارند و در تصحیح های شاهنامه، بدون در نظر گرفتن تفاوت معنایی آن ها، از آن دو به جای یکدیگر استفاده کنند.
  کلیدواژگان: فردوسی، شاهنامه، نقد، معنا، واژه، جناغ، جنا
 • سیده زهرا موسوی، محسن ذوالفقاری، زهرا بشیری* صفحات 125-148
  یکی از شاخصه های هنر مدرن و به طور اخص شعر، معنی گریزی و ابهام است. از مهم ترین ابزارهای ایجاد ابهام در شعر، بهره گیری از ظرفیت چندمعنایی واژه هاست. در کاربرد هنری، چندمعنایی برخی از فنون بلاغی و ادبی کلاسیک و مدرن ادبیات را در بر می گیرد؛ فنونی مانند استعاره، مجاز، کنایه، نماد و ای هام. بررسی کمی و کیفی نحوه کاربرد این عناصر در کنار یکدیگر نقش عمده ای در تعیین اصالت سبکی شاعردر خلق ابهام دارد. از این رو، نگارندگان در این مقاله با اذعان به اینکه فروغ فرخزاد یکی از شاگردان ممتاز مکتب نیما در حیطه نوگرایی است و بسیاری از شاخصه های مدرن هنری را در شعر او می توان یافت، کوشیده اند سبک شعر وی را در دو مجموعه «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» در بهره گیری از عناصر چندمعنایی تبیین و میزان نقش هر یک از این عناصر را در ایجاد ابهام در شعر او مشخص کنند.
  کلیدواژگان: بلاغت، فروغ فرخزاد، ابهام، چندمعنایی
 • منصور پیرانی * صفحات 149-172
  همزمان با بینامتنیت و ساختارگرایی، ادبیات تطبیقی هم با رویکردی متفاوت، مطرح شد و به عنوان رشته ای مستقل اعلام موجودیت کرد. ادبیات تطبیقی، بینامتنیت و ترامتنیت، هرسه به «بررسی روابط میان یک متن با متن یا متن های دیگر» می پردازند، اما با رویکردی متفاوت که باعث می شود متن از حالت تک معنایی و بسته بودن خارج شده، پویایی، تحول و معنایی نو بیابد. ادبیات تطبیقی «روابط ادبی میان ادبیات ملت ها بر مبنای روابط تاریخی، شباهت ها، تفاوت ها و رابطه تاثیر و تاثری» را بررسی می کند که اینجا هم به نوعی گفت وگوی میان متن در سطح فراملی و فرامرزی اتفاق می افتد. در نتیجه، با بینامتنیت و به طریق اولی با ترامتنیت ارتباط تنگاتنگی دارد. این دو از روش های مفید و موثر در نقد متن به شمارمی آیند و در فهم بهتر متن و رمزگشایی آن نقش اساسی دارند. مقاله حاضر، بوستان سعدی را با رویکرد بینامتنیت و ترامتنیت (و از میان ترامتن ها هم پیرامتن ها را) بررسی و عوامل بیرونی موثر در خلق اثر و فهم متن را بیان می کند و بخش هایی که در خوانش اولیه متون چندان بااهمیت تلقی نمی شدند، با این رویکرد، کارکرد آن ها نمایان و ارتباط آن ها از منظر ادبیات تطبیقی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، بینامتنیت، بوستان سعدی، پیرامتن ها، ترامتنیت، شناخت، پیرامتن
 • مریم اسمعلی پور * صفحات 173-196
  در این مقاله، ابعاد مختلف کهن الگوی آنیموس در افسانه های ایرانی سنجیده شده است. نتایج این نوشتار نشان می دهد که نیروی مردانه و مذکر در مسیر سفر زن قهرمان نقش موثر و حیاتی در رسیدن او به هدف نهایی دارد و با نمادهای ظاهری مانند «دزد» و «تبهکار» و یا مفاهیمی مانند «پوشیدن لباس مردانه»، «انتخاب نام مردانه» و «کنش های مردانه» تکرار شده است. این کهن الگو در روایت های ایرانی، صفاتی نیز مانند میل به خشونت، لجام گسیختگی، حسادت، آرزوی مرگ دیگران، جنگاوری و شجاعت، گفتار حکمیانه و... دارد.
  کلیدواژگان: یونگ، کهن الگوی آنیموس، پسایونگی، نمادها، مفاهیم و افسانه های ایرانی
 • محسن قائمی، لیلا هاشمیان * صفحات 197-218
  در تاریخ ادبیات فارسی، دوره مشروطه را به دلایل مختلفی می توان نقطه اوج گیری طنزپردازی، به ویژه طنز سیاسی و اجتماعی دانست. این مسئله بستر مناسبی برای پژوهش در این حوزه به وجود آورده است و مقاله پیش رو نیز در همین زمینه شکل گرفته است. تاکنون آثار میرزا آقاخان کرمانی به طور جزئی و با تکیه بر ادبیت آن ها کمتر بررسی شده اند. یکی از آثار مهم میرزا آقاخان، قطعه نمایشی «سوسمارالدوله» است که از جمله نخستین تلاش ها برای نوشتن نمایشنامه فارسی محسوب می شود. از این منظر، بررسی جنبه های مختلف این اثر حائز اهمیت است. نوشته حاضر، پس از طرح مبانی نظری، «سوسمارالدوله» و دلایل اهمیت آن را معرفی کرده است و اثبات می کند کاربرد عنصر طنز در نمایشنامه مذکور، بدیع و فراتر از زمانه خود بوده است. این مقاله نشان می دهد که میرزا آقاخان در طلیعه نمایشنامه نویسی ایران، با به کارگیری هدفمند شگردهای طنزآفرینی، علاوه بر رسیدن به اغراض سیاسی و اجتماعی خود، در بعضی موارد، الگوی مناسبی برای نمایش نویسان متاخر می تواند باشد.
  کلیدواژگان: ادبیات مشروطه، طنز، میرزا آقاخان کرمانی، سوسمارالدوله
 • فاطمه دژبان *، بهادر باقری صفحات 219-246
  «فراداستان» از فنون داستان نویسی پسامدرن است. دیوید لاج و برایان مک هیل ویژگی های فراداستان را شناسایی کرده اند که این ویژگی ها تاکنون طبقه بندی نشده اند. نظر به اینکه ویژگی های فراداستانی گسترده و پراکنده هستند، از این رو، دچار همپوشانی هایی شده اند که مانع از درک کاربردشان می شود. در این مقاله، ضمن بررسی مختصر فراداستان و نظریه های فراداستانی، ویژگی اتصال کوتاه بازبینی می شود و با ارائه شواهدی از آثار فراداستانی، تقسیم بندی تازه ای از عناصر فراداستان ساز ارائه می شود. در این پژوهش، ویژگی مثلث ارتباطی نویسنده با مخاطب، داستان و شخصیت ها معرفی و طبقه بندی می شود. این اصطلاح بنا بر رابطه نویسنده با سه عنصر دیگر پیشنهاد شده است. همچنین، آشکار کردن شگرد که پیش از این یک ویژگی جدا از اتصال کوتاه معرفی شده بود، با ارائه دلایل، جزئی از اتصال کوتاه طبقه بندی می شود و نامگذاری فراداستانی که با وجود اهمیت و بسامد فراوان تاکنون شناسایی نشده است، در این مقاله در آثار فراداستانی معرفی و شناسایی می شود.
  کلیدواژگان: اتصال کوتاه، پسامدرنیسم، فراداستان، مثلث ارتباطی، نامگذاری فراداستانی
 • امید ذاکری کیش * صفحات 247-272
  با توجه به اینکه شعر غنایی نوعی شعر کوتاه و غیر روایی است که به بیان احساسات می پردازد، این سوال مطرح است که چگونه می توان داستان های بلند عاشقانه ادبیات فارسی را ذیل نوع ادبی غنایی جای داد. با بررسی داستان های عاشقانه از منظر نقد نوع غنایی، این مطلب آشکار است که در داستان هایی که ماجرای عشقی برای گوینده مهم تر از ماجرای روایی است، وجوه مختلف بیان عاطفه بر اصل روایت سایه افکنده است. بنابراین، وجه های گوناگون غنایی، مانند تغزلی، مرثیه ای، شکوائیه ای، خنیایی و نیایشی همواره روایت را متوقف کرده، به شعر صبغه غنایی داده است. در این مقاله، با تحلیل ساختاری این وجه ها در داستان خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی، نشان داده می شود که چگونه وجه های مختلف احساس شاعر و شخصیت های داستانی در متن مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، خواننده این متون به جای مواجهه با تعلیق داستانی، بیشتر با توصیف جنبه های گوناگون عاطفه مواجه می شود. در این داستان ها بهتر است اصطلاح «غنایی» با کاربردی وجهی به کار برده شود نه «نوعی».
  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، غنایی، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، روایت
|
 • Fatemeh Zamani*, Ali Taslimi Pages 7-30
  In a general definition, Intertextuality is a term that has refered to the relationship between texts. Not only, in the era of postmodern the intertextuality doesn't simply mean the interplay of each other texts, But also it has an unbreakable bond with the other features of postmodern texts such as uncertainty, relativism, disordered time, paranoia, and criticism of the past and so. The article, whit the goal of the representation of intertextuality impact in the narrative of postmodern works, has analyzed its relationship to other features of postmodern texts in the novle of Suge moghan by Mohammad ali Aolumi. The present study shows That the conscious and unconscious stream of Narrator's mind in the historical, mythical and oral intertextuality, has created a postmodern narrative of the terrifying world in which has lived it. Therefore Intertextuality in the novel, has led to break and crumble of grand narratives such as the Shahnameh, polyphony, lack of knowledge of the universe, lack of representation of reality, etc.
  Keywords: Intertextuality, Postmodern, narrative structure, Meta-narratives, Polyphony
 • Masoomeh Mahmoodi* Pages 31-54
  Among Iranian novelists, Gholam Hossein Saedi has managed, as a writer and a psychiatrist, to portray the manifestations of anxiety rooted in existential concerns (life and death, loneliness, and freedom and emptiness) in realistic and believable characters. Some critics believe that the presence of some of the characters and their actions in the works of Saedi, especially Azādārān-e Bayal (Mourners of Bayal), are misplaced due to the weak story. The author of this essay has tried to show that, contrary to this viewpoint, these characters and their actions can be explained with the existential psychology approach. In the story collection of Azādārān-e Bayal, loneliness arises from the anxiety of demise, and each fictional character of these stories, by denying death and the experience of its anxiety, chooses a certain defense mechanism against this inevitability in order to continue living. Saedi, with respect to his education and research among the people in west and south of Iran, is familiar with this kind of defense mechanisms and could depict them well in his works; unfortunately, however, he had no solution for the elimination and treatment of mental disorders and only shows this ugly and frightening turmoil with honesty and courage. He leaves the reader to his or her own, to reflect on this issue, and while affected by the atmosphere of the story, to think about one’s situation and the world around.
  Keywords: Existentialism, Existential psychology, Fiction, Short stories, Saedi
 • Mohammad Behnamfar, Ardeshir Sanchooli Jadid* Pages 55-80
  The purpose of this paper is to study the usage of amphibology of proportion and analyze its constructing components in Rumi’s Masnavi. The results of this study, conducted with a content analysis approach, show that, Mowlavi, despite relying on improvisation for writing Masnavi and being affected by the flowing string of words and the creation of meanings and thoughts, in his congregations, has depended on his knowledge of different sciences to apply elegance and precision regarding literary devices, especially amphibology of proportion and other similar devices, including amphibologies of allusion, antonymy, translation, and association. He has managed to create proportions that are in close relation to different fields, more closely to domains like music, astronomy, medicine, religious and Quranic issues, and mythical and historical concepts. Mowlavi, based on his attitudes and worldviews, was interested in some of these domains, feeling a sense of belonging toward them, enabling him to use this literary device and create a high volume of meaning.
  Keywords: Rumi, Masnavi, Spiritual music, Amphibology of proportion
 • Elnaz Khojaste*, Hosein Faghihi Pages 81-98
  Archetype is the eternal symbols of ancient thought, accumulated by the collective unconscious of human minds. These patterns are forming a part of the information of collective unconscious. The "wise old man" is one of the most important archetypes, the symbol of spiritual world as well as that of the father in the material world. This character directs all of persons toward emancipation and optimism in critical conditions. Maqāmāt Hamidi is a magnum opus in Persian literature, in which the champion tells amazing stories each time in a different and unknown appearance to free the narrator of hardship and poverty, fulfill his needs with a type of generosity and champion characteristic, and finally disappear. In this sense, Maqāmāt Hamid, which mostly include the stories of ruffians and mobs, is different from other similar works of literature, as it revolved around spiritual and mystic concepts. According to this research, the purpose of the "wise old man" archetype in Maqāmāt Hamidi is preaching, teaching, appearing as the "spiritual old man", the “traveling old man”, and the "wise gallant", all of which are representations of the same wise old man.
  Keywords: Archetype, Wise old man, Maq?m?t Hamidi, Champion, Narrator
 • Ali Soleimani*, Mohammad Foladi Pages 99-124
  In most manuscripts of Shāhnāmeh, as well as descriptions and dictionaries about it, there is a controversy about the meaning of the two words Jonagh and Jona. Available explanations about the meaning of these two words do not have much compatibility with verses in which these two words are used. Therefore, this essay studies the meaning of these two word in Ferdowsi's Shāhnāmeh by considering the situational context of verses, and the in-text markers of Shāhnāmeh, through a holistic and comprehensive study of the verses in which these two word are used. Hence, the researchers first classified the meanings found in important dictionaries of the Persian language, with special descriptions about those two words. Afterward, by considering these three important factors, this article criticized different meanings to finally acquire the main definition. Through this review, the researchers found that, contrary to the opinion of some researchers, the word Jona cannot be other form of Jonagh, and in fact these are different words with different meanings. The semantic proximity and apparent affinity of these two terms caused many people to consider them as one, using them interchangeably without considering their semantic differences.
  Keywords: Ferdowsi, Shahnameh, Critique, Meaning, Word, Jonagh, Jona
 • Seyyedeh Zahra Mosavi*, Mohsen Zolfaghari, Zahra Bashiri Pages 125-148
  One of the features of modern art, especially poetry, is the focus on semantic meanings and ambiguity, and one of the most important ambiguity tools is using the words’ polysemy capacity. In art, polysemy consists of some rhetorical and literary techniques of classic and modern literature such as metaphor, trope, irony, symbol and amphibology. The quantitative and also qualitative study of how to apply these elements have a major role in determining the poet's authentic style to create ambiguity. Thus, the researchers of this article – acknowledging that Forugh Farokhzad is one of the distinguished apprentices of Nima Youshij's doctrine in the modernization area in whose poetry many modern art features can be found – have tried to explain her poetry style with a stylistic approach, based on two of her poetry collections, namely Another Birth and Let’s Believe in the Cold Season. This study focuses on her use of polysemy elements, explaining the level of application of these elements to create ambiguity in her poetry.
  Keywords: Rhetoric, Forugh Farokhzad, Ambiguity, Polysemy
 • Mansour Pirani* Pages 149-172
  Simultaneous with intertextuality and structuralism, comparative literature was presented with a different approach, and it declared itself an independent discipline. Comparative literature, intertextuality, and transtextuality all "examine the relationship within a text with other text or texts," yet using a different approach; this brings the text out of a monosyllabic and closed form, and gives it a new dynamic, transformation, and meaning to find. Comparative literature examines the "literary relations between the literatures of nations based on historical relationships, similarities, differences, and the relation of affecting and being affected” which, in this case as well, occurs in the form of a dialog between texts, though it is on the transnational and cross-border level. Therefore, it is interrelated with intertextuality, and, primarily, with transtexuality. These two methods are effective ways of criticizing a text, and they play a key role in better understanding and decoding the text. This article will examine the Boustan by Saadi with the approach of intertextuality and transtextuality (as well as the paratexts within the transtexts), and it explains the external factors effective in the creation of the work and understanding the text. Some parts of the text that do not seem important at the first reading, show their function with the help, and in light, of these approaches, and their relatedness becomes evident from the viewpoint of comparative literature.
  Keywords: Comparative literature, Intertextuality, Buostan of Saádi, paratext, Recognition, Transtextuality
 • Maryam Esmali Poor* Pages 173-196
  In this article, various aspects of the animus archetype in Iranian legends have been studied. The results of this paper show that the masculine strengths, in the journey of the heroine, play an effective and vital role in reaching her ultimate goal, with symbols such as thieves and gangsters or repeated concepts such as wearing men's clothing, choosing a masculine name, and acting like men. This archetype in Iranian narratives includes traits such as desire for violence, rudeness, jealousy, desire for the death of others, wariness and courage, verbal speech, and the like..
  Keywords: Jung, Animus's archetype, Post-Jungian, Symbols, Concepts, legends of Iran
 • Mohsen Ghaemi, Leila Hashemiyan* Pages 197-218

  Mirza Agha-Khan Kermani's works have been so far very little studied in terms of their literariness. The scholars of Qajar and Constitutional literature have usually sufficed to what previous authors have mentioned about his works and thoughts, although invaluable endeavors have been undertaken that resulted in the collection and publication of some of his works including Naame-ye Bastan [Letter of the Antiquity].
  This paper is organized as following. The introductory remarks are intended to explain the status of Mirza Agha-Khan in the Constitutional literature. Afterwards, one of his significant works, i.e. Seh Maktoob [Three Essays], is introduced, the reason being that this work contains the play we seek to analyze here. The final section deals with Susmar od-Doleh in detail as it is a very important play in the history of Iranian drama. The comic elements in this play are extracted and discussed in terms of their innovative aspects .
  Keywords: Mashruteh literature, comic literature, Mirza Agha-Khan Kermani, Seh Maktoob [Three Essays], Susmar od-Doleh
 • Fateme Dejban*, Bahador Bagheri Pages 219-246
  Metafiction is a postmodern story writing technique that has many complexities due to its predisposing features. Theoreticians, such as David Lodge and Brian McHale, have identified these features, but until now, no classifications have been provided. Due to the widespread and scattered features of metafiction features, there exists some overlaps between them that impede understanding the application of each. In this article, as the first step, metafiction and theories about this story writing technique have been investigated. Afterward, the most important element, that is, the short circuit, is reviewed, and, by through reasoning, a new division is introduced, which also includes exposing the literary technique. This feature, previously described as independent, is categorized in this paper as part of the short circuit. In addition, some of metafiction's features such as metafiction naming are identified and defined. This feature, despite the importance, has not been previously mentioned as a metafictional feature.
  Keywords: Short-circuit, Postmodernism, Metafiction, Metafictional naming, Communication triangle
 • Omid Zakeri Kish* Pages 247-272
  Owing to the fact that lyric poetry is regarded as a short, non-narrative poetry that expresses emotions, there rises the question of how long a story could be to be categorized under the lyric genre. Analyzing love stories from the viewpoint of genre, it is revealed that in stories in which love affairs are more important for the poet than the narration itself, different modes of expression take the place of narration, and hence, such modes as adoration, elegy, rhapsody, complain, and compliment almost always cause the narration to be halted, and, accordingly, make the poem take a lyric appearance. In this article, analyzing Khosrow & Shirin and Leli & Majnoon, the researcher shows how different modes of the poet’s emotions, as well as those of the characters, are foregrounded. As a consequence, in these stories, the reader faces the description of different aspects of emotions rather than narrative suspension. Thus, it is recommended that the term lyric be used not as a subcategory of mode but a genre in such stories
  Keywords: Love stories, Lyric literature, Genre, Mode, Narration