فهرست مطالب

عدل و انصاف - سال یکم شماره 3 (زمستان 1397)
 • سال یکم شماره 3 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/10
 • تعداد عناوین: 4
|
 • قاسم خادم رضوی، جواد انتصاریان صفحات 7-23
  ایجاد تبلیغ در سایبر، مستلزم رعایت اصول و الزامات حقوقی خاص میباشد، این الزامات باید به نحوی باشد که علاوه بر حفظ حقوق بازدیدگر تبلیغ، حقوق و امنیت تامینکننده کالا و اعتماد افراد جامعه به حوزه تجارت الکترونیک را نیز تامین نماید. با رویکرد تطبیقی و بر اساس اسناد فراملی، اگر شخصی قصد ایجاد تبلیغ کالای تجاری در سایبر را داشته باشد، می بایست پاره ای از الزامات حقوقی همچون صراحت و صداقت در مشخصات و هویت، عدم ایجاد تبلیغات گمراه کننده و عدم ایجاد فشار روحی بر بازدیدگر تبلیغ را رعایت نماید. الزامات حقوقی یاد شده ریشه در مقررات ملی و فراملی و در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه های یونسکو و مصوبات اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب 2005 در حوزه حقوق تجارت الکترونیک دارد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ، بخش کوچکی از این الزامات از سوی قانونگذار کشورمان تبیین شده است. معدود بودن این الزامات، به همراه جرم انگاری نقض آنها در قانون یاد شده، بدون ملاحظه کامل اصول حقوق جزای عمومی همچون سوء نیت، ضرورت افزایش تعداد الزامات مزبور و کیفری زدایی نقض الزامات فوق الذکر را نمایان می کند.
  کلیدواژگان: تبلیغات تجاری، سایبر، الزامات حقوقی، عنصر مادی
 • حامد خوبیاری صفحات 24-41
  در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسانها به درجه ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فناوری و تغییرات سریع حاصل از آن، امنیت پیشین خود را از دست میدهد و متعاقبا قانونگذاران به دنبال آناند تا قوانینی تصویب کنند که منافع عمومی را در برابر این خطرات تامین نماید. اصل احتیاط، زاده همین نیاز بوده و تقریبا پنج دهه است که در قوانین بهعنوان اصلی مستقل به کاربرده میشود. هرچند در قوانین ما مبانیای از قبیل قاعده لا ضرر و قاعده عقلی شرعی احتیاط وجود دارد که قادرند تا حدود زیادی خلا حاصل از نبود - اصل احتیاط را پر کنند، اما قانونی شدن اصل احتیاط، میتواند ازنظر روانی موجی مثبت ایجاد کرده و با جایگزینی مسئولیت پیشگیرانه به جای مسئولیت جبرانگرایانه دست قانونگذار را در تصویب قوانین حمایتی از محیطزیست باز بگذارد. در این مقاله کوشیدهایم تا با تطبیق اصل فقهی و غربی احتیاط، نقاط شباهت و تفاوت آنها را بازیافته و جعل اصل احتیاط بر مبانی فقهی حقوق کشورمان را امکانسنجی کنیم. به نظر - میرسد، حال که بسیاری از مقررات مصوب در ایران در منطقه الفراغ شرع قرار دارند، بهتر است، در راستای حمایت از محیطزیست و نوع بشر، اصل احتیاط را به عنوان اصلی عقلی، در سایه قواعد احتیاط و لاضرر، پذیرفته و به آن جامه قانون بپوشانیم .
  کلیدواژگان: اصل احتیاط، قاعده احتیاط، قاعده لاضرر، بار اثبات دعوا
 • سید باقر سیدیبنابی، میثم ندایی صفحات 42-62
  «نشوز» از اصطلاحات مهمی است که که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج از اطاعت زن و شوهر نسبت به همدیگر می باشد. آنجایی که اسلام به تشکیل خانواده سفارش کرده و آن را سبب سکون و آرامش افراد دانسته، برای رسیدن به این سکون و آرامش، راه حلهایی را برای زوجین، بیان کرده که این راه حلها در متون فقهی و حقوقی، در قالب وظایف و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر بیان شده است. قرآن کریم، هنگام بروز اختلاف بین زوجین با سفارش به پایبندی به اصول اخلاقی و تربیتی نظیر:گذشت، وفاداری، معروف، صلح، مودت و رحمت، ابتدا به مدارا و سازگاری بین طرفین توصیه میکند که مجری آن خود زوجین هستند. چنانچه از عنوان تحقیق بر میآید، آنچه مورد بررسی واقع شده است حقوق و وظایف زوجین و تمرد و سرپیچی آنان از وظایف خود و راه حل مقابله با نشوز هر یک از زوجین می باشد. بنابراین بایستی با توجه به رویکردی متناسب با مقتضیات جامعه و نهاد خانواده در جامعه کنونی این نواقصات را با توجه به روابط مطلوب زن و شوهر نسبت به یکدیگر رفع نمود.
  کلیدواژگان: فقه امامیه، حقوق موضوعه، نشوز، زوج، زوجه
 • بابک سیفی آتشگاه صفحات 63-81
  جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی میباشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که « شواهد موجود حاکی از تاثیر مثبت جهانی شدن بر حقوق شهروندی است» .
  کلیدواژگان: جهانی شدن، جهانی شدن حقوق، شهروند، حقوق شهروندی
|
 • Qasem Khademrazavi, Javad Entesarian Pages 7-23
  Advertisement on the cyberspace needs regarding of special principle and requirements; these requirements should be in a form that secure of suppliers of goods and people’s trust in the field of electronic commerce in addition to protect visitors’ rights. Generally, if someone wants to advertise a commercial stuff in the cyberspace, he/she should regard some legal requirements such as precision, honesty in it traits, avoid of fake and misleading advertisement, and avoid of making mental pressure on visitors. Mentioned legal requirements rooted in national and transnational rule for electronic commercial law, and generally, internet law. Electronic commercial Code (1372), provided some of these requirements. Few requirements, besides of criminalization of its violating acts, are provided by this Code regardless of complete consideration to public criminal law such as malice intent, to show the necessity of measure of requirements and un-criminalization of violating mentioned requirements.
  Keywords: commercial advertisement, cyber, legal requirements, actus reus
 • hamed khubyari Pages 24-41
  In modern world, the human beings have succeeded in winning themselves an optimal grade of comfort with the progresses made in science and industry, but at the cost of losing comfort in the environment. The world has lost its prior security in the uproars of technology and rapid changes that have come about accordingly and the legislators are subsequently seeking to enact regulations that safeguard the public interests against these dangers. The precaution principle is now elapsed almost five decades since it was first applied as an independent principle. However, there are such basics in our regulations as no-loss axiom and the logical-canonical principle of foresight that are capable of filling the gap that has emerged in the absence of precaution principle; but, legalization of the precaution principle can create positive waves in psychological terms thereby to provide the legislator with wider array of options in approving supportive rules through replacing the compensatory liabilities by the preventive provisions. In the present article, we have made efforts to compare the jurisprudential principle of foresight with its western counterpart so as to figure out their similarities and differences thereby to evaluate the feasibility of inventing a principle of precaution based on the jurisprudential-legal premises of our country. Now that many of the regulations passed in Iran are found residing in the neutral part of the canonical rules, it seems better to accept the precaution principle as a logical tenet and put it into practice with protection of the environment and the mankind.
  Keywords: precaution principle, axiom of foresight, no-loss axiom, evidentiary burden of proof.
 • Seyyed Bagher Seyyed Bonabi, Meysam nedaei Pages 42-62
  "Naszas" is one of the most important terms in the term "Imamieh jurisprudence" and "Islamic law", which means withdrawal from the obedience of the husband and wife to each other. Since Islam ordered the formation of the family and caused it to keep people calm and calm, in order to reach this peace and quiet, it has been suggested to the couples that the solutions in legal and legal texts, in the form of duties and duties of the couples Are relative to each other. The Holy Qur'an recommends that tolerance and consistency between the parties be initiated by the couple, in the event of differences between the couples by ordering to follow ethical and educational principles such as: passing, loyalty, popularity, peace, marriage and mercy. If the title of the research comes to light, what has been investigated is the rights and duties of couples and their disapproval of their duties and the solution to the problem of coping with each partner. Therefore, due to an approach tailored to the needs of the community and the family institution in the current society, these disadvantages should be resolved with respect to the desirable relationships between the husband and wife.

  Keywords: Imamie jurisprudence, law, stasz, paired, wife
 • Babak Seifi Pages 63-81
  Globalization is an inevitable process, which is internationalization and the elimination of geographical boundaries. The thinkers and thinkers of different countries each speak in a way about the world and there is little consensus about it. Today, globalization is the most obvious trend in the convergence of countries, the most important of which is the economic dimension. On the other hand, citizen's rights are now at the national and international level as important legal issues. Meanwhile, the Constitution of the Islamic Republic of Iran focuses on the rights of citizens and does not include differences in ethnicity, race and language in this right. In this paper, we attempt to analyze the globalization and its effects on citizenship rights, while defining the concept of globalization comprehensively, the challenges of globalization, as well as its positive and negative consequences in relation to citizenship rights. Take up The effects of globalization on citizenship rights and ways to promote citizenship rights in the age of globalization have been described and explained. The research hypothesis is that "the evidence suggests the positive impact of globalization on the citizenship rights.
  Keywords: Globalization, globalization of rights, citizen, citizenship rights