فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
پیاپی 22 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 5
|
 • آناهیتا سیفی*، مهیا حاتمی صفحات 7-30
  از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ولی در بندهای ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، جنسیت بزهکار و بزه دیده می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جنسیت در اصول رهنمود محور (ماده ی 18 ق.م.ا) هیچ جایگاهی نداشته و امتیازی برای زنان بزهکار و بره دیده محسوب نمی گردد. درحالی که توجه قانونگذار به نقش جنسیت از این حیث می تواند واجد اثر باشد که قضات را در صدور آرایی متناسب با جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان زن مکلف دارد. چرا که با توجه به بندهای ماده ی 18 بنظر می رسد اعمال تاسیسات ارفاقی که در مسیر حرکت در راستای اصول رهنمود محور می باشد نسبت به بزهکاران جنس مونث می تواند الزامی گردد.
  کلیدواژگان: جنسیت، بزهکار، بزه دیده، ماده 18 ق.م.ا، اصول رهنمود محور
 • وحید پناهی*، جواد واحدی زاده صفحات 31-39
  مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تاکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاه های شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.
  کلیدواژگان: فقه، اصول فقه، قاعده لاضرر، شیخ انصاری، آخوند خراسانی
 • نسیم سلیمانی نژاد*، محمدرضا مجتهدی، فرشید بنده علی صفحات 40-60

  حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.

  کلیدواژگان: اصل عدم مداخله، حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت، اصل برابری، دیوان بین المللی دادگستری
 • نورالله صالحی* صفحات 61-76

  . با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پو ل(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و...) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار (نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد (حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:1-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول2-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات (حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول) 3-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول (عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

  کلیدواژگان: بانک، پول، تشکیل منبع عمومی از پول، حقوق مالکیت، عقد قرض الحسنه و مالکیت
 • اسماعیل کشکولیان*، عباس شیخ الاسلامی، امین امیریان فارسانی صفحات 77-113
  زمینه و هدف

  این مطالعه با هدف ارایه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.

  روش

  مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل موثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل موثر می باشد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.

  کلیدواژگان: الگوی پیشگیری، بزه دیدگی جنسی، سنتز پژوهی، اطفال و نوجوانان، پیشگیری از جرم
|
 • Vahid Panahi *, Javad Vahedizadeh Pages 31-39
  The present article is entitled "The views of Sheikh Ansari and Akhund Khorasani on the word "la" in the rule of the prohibition of detriment " which examines the opinions of these two thinkers about the rule of rule of the prohibition of detriment and their interpretation of the word "la". Here, an attempt has been made to answer the questions raised by Sheikh Ansari and Akhund Khorasani about the explanation of the rule of the prohibition of detriment. For this purpose, the jurisprudential and principled works of Sheikh Ansari and Akhund Khorasani and their opinions have been taken into consideration. At first, the concepts and definition of rule of the prohibition of detriment have been examined with emphasis on the approach of Sheikh ansari and Akhund Khorasani. Then, the views of Sheikh Ansari and Akhund about the word "la" at the beginning of the rule of the prohibition of detriment are discussed and their similarities and differences are stated. Finally, by proving the superiority and superiority of Sheikh Ansari's point of view over the akhunds point of view, the perception and scope of the application of the Harm Rule has been examined and criticized from the perspective of Sheikh Azam and the akhund. In short, this research explained the views and opinions of Sheikh Ansari and Akhund Khorasani about the rule of the prohibition of detriment and the interpretation of the word "la" and reviewed and criticized them.
  Keywords: Jurisprudence, the principles of jurisprudence, the rule of the prohibition of detriment, Sheikh Ansari, Akhund Khorasani
 • Nasim Soleymani Nezhad *, Mohammadreza Mojtahedi, Farshid Bandehali Pages 40-60

  International law is a set of principles and rules that, in a complex order, outline the framework of stable and organized international relations. One of these principles is the "principle of non-interference", which its semantics depends on understanding other fundamental concepts of international law, such as; The principle of sovereignty of states, the right to self-determination and the principle of equality of states and their current developments. For this reason, this article seeks to provide a definition of the principle of non-interference in the current order of the international community in a descriptive-analytical manner and focusing on the principle of sovereignty of states, while expressing the logical relationship between the mentioned principles. The results of this research show that this principle can be defined and interpreted in at least three semantic areas. 1. Governments should not interfere in the internal affairs and political subdivisions of other governments on the basis of respect for national sovereignty and the right to self-determination. 2. In this sense of the non-interference principle, the refusal of the international community to intervene in the internal affairs of states is subject to the observance of citizenship rights and the exercise of sovereignty in accordance with the will of nations with the right to self-determination by the citizens of society under government.3. Considering the necessity of exercising equal sovereignty of states in international relations, the principle of non-interference, in addition to the basic meaning of "prohibition of the use of force" against countries,

  Keywords: The principle of non -intervention, the sovereignty of the states, the right to determination, the Principle of Equality, The International Court of Justice
 • Esmaeil Kashkoulian *, Abbas Sheikholeslami, Amin Amirian Farsani Pages 77-113
  Background and purpose

  This study was conducted with the aim of providing a practical model for preventing sexual abuse of children and adolescents in Iran.

  Method

  The present study is classified as cross-sectional research from the perspective of the applied research audience, from the perspective of the exploratory goal, and from the time dimension, which was conducted through a mixed (qualitative and quantitative) approach. The data were collected in the qualitative part of the research synthesis and in the quantitative part through a researcher-made questionnaire. To analyze the data obtained from the questionnaire, chi-square test and Fisher's exact test were used using SPSS version 18 software.

  Findings

  The results of the research synthesis showed that the factors affecting the sexual victimization of children and adolescents can be divided into eight social, economic, gender, family, demographic, media, psychological and biological factors. Also, the results of the investigation of 22 sexually abused children and 43 sexual offenders in Ardabil showed that the mentioned factors are effective on the delinquency of children and adolescents in Ardabil (P<0.05).

  Conclusion

  Overall, the results of this study showed that the developed model is based on theoretical and practical principles.

  Keywords: Prevention model, Sexual Victimization, research synthesis, Children, Adolescents, Crime Prevention