فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes - Volume:7 Issue: 1, 2019
 • Volume:7 Issue: 1, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/01/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اعظم بهشاد ، سید محمدرضا امیریان، محمد داوودی صفحات 17-34
  ارزیابی پویایی کامپیوتری به عنوان یک راه حل برای مسائل عملی درگیر در روش های ارزیابی پویای معمول ارائه شده است. با این حال، اغلب مطالعات ارزیابی پویایی کامپیوتری مهارتهای پذیرش (یعنی خواندن و گوش دادن) را مورد توجه قرار داده اند. در این پژوهش با هدف پاسخگویی به کمبود مطالعات CDA در زمینه مهارت های تولید، تلاش برای طراحی و پیاده سازی یک آزمون کامپیوتری تست نوشتن (CDTW) برای 93 دانشجوی دانشگاه EFL ایران بود. علاوه بر این، در این مطالعه بررسی شد که آیا تماشای دانش آموزان برای برقراری ارتباط ممکن است نقش تسهیل کننده ای در سطح پاسخ خود به میانجیگری داشته باشد. CDTW با یک رویکرد مداخله ای ساندویچ طراحی شده است. 93 دانشجویان EFL ایرانی در یک جلسه شش هفته ای که شامل پیش آزمون بودند، شرکت کردند. یک روش میانجیگری؛ یک posttest؛ و یک posttest پس از تاخیر. تست t-test دو زوج نشان داد که نمرات غیر پویا (پیش آزمون) و پویای (پس آزمون) دانش آموزان نشان دهنده ی این واقعیت است که ارائه دهنده ی یادگیرندگان با استفاده از میانجیگری مبتنی بر ZPD، تغییرات قابل توجهی در عملکرد آنها ایجاد می کند. علاوه بر این، نمره بالقوه یادگیری یادگیرندگان (LPS) در تمایز بین فراگیران با عملکرد مشابه غیر پویا (مستقل) مفید بود. علاوه بر این، مقایسه نتایج پس آزمون و تاخیر پس آزمون نشان داد که یادگیرندگان می توانند یادگیری خود را به موقعیت خارج از CDTW منتقل کنند. در نهایت، مقایسه عملکرد یادگیرندگان از طریق anova در سه سطح WTC L2 (به عنوان مثال، کم، متوسط، بالا) نشان داد که L2 WTC می تواند نقش مهمی در پاسخگو بودن به میانجیگری در CDTW داشته باشد. این می تواند نشانگر این واقعیت باشد که فراگیران با L2 WTC بالا، بهتر از میانجیگری که در روش های ارزیابی پویا ارائه می شوند، بهتر می شوند.
  کلیدواژگان: ارزیابی دینامیکی کامپیوتری، آمادگی L2 برای برقراری ارتباط، توانایی نوشتن، منطقه توسعه پروگزیمال
 • نفیسه حسین پور، لعیا حیدری دارانی صفحات 35-48
  بررسی عوامل سلب انگیزش موضوع نسبتا جدیدی در حیطه یادگیری زبان دوم یا زبان خارجی است که نیاز به تحقیقات گسترده تری دارد. لذا پژوهش حاضر، به بررسی درک دانشجویان ایرانی از هفت عامل سلب انگیزش در یادگیری زبان انگلیسی با توجه به گروه و مقطع تحصیلی پرداخته است. بدین منظور تعداد 382 زبان آموز ایرانی از طریق نمونه گیری لایه ای خوشه ایانتخاب شده و در این پژوهش ترکیبی کمی-کیفی شرکت نمودند. اطلاعات لازم برای این تحقیق بوسیله یک پرسشنامه از نوع لیکرت 40 سوالی و مصاحبه ای که در پی آن انجام شد جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی درمقایسه با دانشجویان مقاطع پایین تر برداشت متفاوتی ازعواملی نظیر کمبود امکانات، نداشتن هدف برای یادگیری زبان انگلیسی و ویژگی های کلاس دارند. علاوه بر آن، بررسی عوامل سلب انگیزش بر مبنای گروه تحصیلی نمایانگر تفاوت دیدگاه میان دانشجویان گروه های علوم پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی در زمینه های کمبود امکانات ، روش های تدریس و کتهش اعتماد به نفس بود. نتایج این تحقیق دارای کاربردهای آموزشی حائز اهمیتی برای برنامه ریزی درسی و تدریس زبان انگلیسی در مقاطع و گروه های مختلف تحصیلی دانشگاهی می باشد زیرا تشخیص تفاوت های ادراکی از عوامل سلب انگیزش در یادگیری زبان انگلیسی بر مبنای مقاطع و رشته های تحصیلی می تواند زمینه را برای فرایند حذف یا پیشگیری از چنین عوامل مخربی فراهم کند.
  کلیدواژگان: انگیزش، عوامل سلب انگیزش در یادگیری زبان خارجی، زبان آموزان، ایرانی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی
 • صفحات 49-71
  آنچه در سالهای اخیر در حوزه آموزش زبان مشاهده میگردد همانا تغییر ساختاری در نظام آموزشی درجهت دانشجو- محور گردیدن مناسبات آموزشی و کم رنگ نمودن نظام معلم – محور میباشد. این بدان خاطر است که هدف عالی از آموزش بطور اعم، همانا توانمند ساختن فراگیران در تسلط بر روند آموزش خود ایشان و به بیان بهتر پرورش استقلال فردی آنان و آماده ساختن ایشان جهت ایفای نقش در سطح جامعه بدون نیاز به مربی مستقیم و مستمر میباشد. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا با آموزش مستقیم راهکارهای فراگیری جمعی ( بطور مشخص روش استادز) و برسی آن در نهادینه ساختن و ارتقاء مقوله استقلال فردی فراگیران زبان انگلیسی فراکاوی شده تا قدرت استنباط ایشان در درک مطلب مورد سنجش قرار گیرد. پژوهشگران در این تحقیق از رویکرد کیفی و کمی استفاده نمودند تا نتایج عملیاتی تری بدست آید. دوگروه آزمون و کنترل (هریک سی نفر) از دانشجویان سال دوم مترجمی زبان انتخاب گردید و درس خواندن و درک مفاهیم سه را در پانزده جلسه با کتاب " اکتیو ریدینگ 3 " و گروه کنترل به روش سنتی و گروه آزمون با روش "إستادز" که یکی از راهکارهای فراگیری جمعی میباشد آموزش دیدند. در این تحقیق از ابزار استاندارد آزمون، پرسشنامه و مصاحبه در پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. نتایج حاصله در راستای پژوهشهای صورت گرفته پیشین، تاکید و تایید نمود که از طریق آموزش مستقیم راهکارهای فراگیری جمعی، بطور معناداری استلال فردی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران را ارتقاء یافته و توانایی آنان در انجام سوالات استنباطی خواندن و درک مطلب نیز تقویت و افزایش یافته است. البته نتایج مصاحبه انجام شده نیز نکات مهمی را دربرداشته است.
  کلیدواژگان: استقلال فردی، راهکارهای فراگیری جمعی، روش استادز، قدرت استنباط، درک مطلب
 • فاطمه بشارتی صفحات 96-144
  تحقیق حاضر به بررسی استفاده از ارزیابی پویا برای مهارت نوشتاری در یک محیط انگلیسی به عنوان زبان خارجه می پردازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارزیابی تعاملی پویا از طریق یک برنامه بر پایه شبکه بر تقویت مهارت نوشتن مقالات استدلالی در سطح دانشگاه بود. سه شرکت کننده این تحقیق طی پنج جلسه متوالی، تعامل میانجی بر خط دریافت نموده و نمونه های نوشتاری خود را با تعامل گر مشترکا" بازنویسی و تصحیح کردند. تحلیل تعاملات دو سویه بین تعامل گر و فراگیر، نشانه هایی از پیشرفت لحظه به لحظه را در فراگیران نشان داد. همچنین، بررسی توزیع فراوانی استراتژی های به کار رفته توسط تعامل گر و همچنین رفتارهای متقابل فراگیران نشان داد که تغییر قابل ملاحظه ای در میزان پاسخگویی آنان به تعامل میانجی و در نهایت در میزان اسقلال آنان رخ داده است. در نهایت، شرکت کنندگان قادر بودند مطالب فراگرفته در جلسات ارزیابی پویا را به جلسه انتقال هم منتقل کنند. روی هم رفته، این تحقیق موفقیت ارزیابی پویا در پیشرفت فراگیران در نوشتن مقاله های استدلالی را به اثبات رسانید.
  کلیدواژگان: ارزیابی تعاملی پویا، مهارت نوشتن مقالات استدلالی، گوگل داکس
 • فاطمه فتحی مقدم صفحات 115-127
  ترجمه ها بر اساس هدف و نیز شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه به صورت های مختلف در می آیند از جمل تفسیری، اقتباسی، شبه ترجمه و دستکاری شده. نویسندگان ممکن است به دلایل مختلف از جمله ایدوئولوژوی حامی، ترس از سانسور، و طرح ادبی و فرهنگی خاص متون اولیه خود را به صورت ترجمه ارائه دهند و گاهی مترجمان تا جایی در متن اولیه دستکاری می کنند که دیگر نمی توان آنرا ترجمه در نظر گرفت. هدف این پژوهش، بررسی اقتباس باستین به عنوان نوعی شبه ترجمه بر روی کتاب یک در سال در میان ایرانیان منصوری است. باستین دو نوع اقتباس کلی و جزئی را معرفی می کند. اقتباس جزئی به دلیل تفاوت های زبانی رخ می دهد و اقتباس کلی ناشی از عوامل بیرونی مانند ایدوئولوژی مترجم و یا سیاست ناشر است. برای انجام این پژوهش، ترجمه کتاب یک سال در میان ایرانیان توسط منصوری با متن اصلی آن نوشته ادوارد براون بررسی شد. صد مثال استخراج شد و به طور دقیق بر اساس روش های اقتباس باستین بررسی شد. نتایج نشان داد که روش های اقتباس باستین تا حد زیادی در متن منتخب بکار گرفته شده است تا جایی که می توان آن را نوعی شبه ترجمه نامید. مداخله به حدی بوده است که از 581 صفحه 128 صفحه حذف شده و محتوای حذفیات حاکی از مداخله عمدی است. تغییرات و تعدیل هایی که مترجم و یا ناشر در کتاب به وجود آورده آن را تبدیل به اثری کرده است که اگرچه نمی توان آن را متنی مستقل در نظر گرفت اما بخش قابل توجهی از آن نوشته خود مترجم است.
  کلیدواژگان: بررسی اقتباس باستین به عنوان نوع خاصی از شبه ترجمه: مطالعه موردی ترجمه فارسی یک سال در میان ایرانیان
|
 • Sahar Najarzadegan , Abbass Eslamirasekh, Azizollah Dabaghi Pages 1-16
  Despite the saliency of raising critical thinking not only in ELT but also in other aspects of life, there is still lack of studies in this regard that need to be filled. Previous studies dealt with Faiclough’s model not that of van Dijk, and besides, they weren’t concerned about CDA effects on different proficiency levels. The present study, however, examined the impact of critical discourse analysis (CDA) on EFL undergraduates’ critical thinking (CT) ability across different proficiency levels. To this end, 96 EFL undergraduates in three different proficiency levels of high, mid and low participated in this study to all of whom the “Watson and Glaser Critical Thinking Appraisal” (WGCTA) was administered. They received treatment of van Dijk’s model practice over a period of an hour a week and for four weeks, once the model proved to be appropriate through expert judge. The results indicated that CDA has a positive influence on learners’ CT. Besides, the scores for the high group were significantly higher than that of low group, and the high group performed better than the mid-level group, but the difference was not significant for the mid and low proficiency level groups. The findings demonstrated that language proficiency has a positive mediating role in the extent to which a CDA model awareness can improve learners’ critical thinking ability.
  Keywords: Critical Discourse Analysis (CDA), Critical Thinking (CT), Van Dijk’s Model, EFL Undergraduates
 • Seyyed Mohammad Reza Amirian, Saeed Ghaniabadi, Mohammad Davoudi , Azam Behshad Pages 17-34
  Computerized dynamic assessment has been proposed as a solution to the practicality issues involved in ordinary dynamic assessment procedures. However, most of computerized dynamic assessment studies have addressed receptive skills (i.e., reading and listening). Responding to the scarcity of CDA studies of productive skills, the present study was an attempt to design and implement a computerized dynamic test of writing (CDTW) for 93 Iranian EFL university students. Moreover, this study investigated if learners’ willingness to communicate might have a facilitating role in their level of responsiveness to mediation. CDTW was designed following a sandwich-format interventionist approach.93 Iranian EFL learners took part in a six-week procedure that consisted of a pretest; a mediation procedure; a posttest; and a delayed posttest. Running paired sample t-test revealed that there was a significant difference between learners’ non-dynamic (pretest) and dynamic (posttest) scores indicating the fact that providing learners with ZPD-based mediations brings about significant changes in their performance. Moreover, learners’ learning potential score (LPS) proved useful in differentiating among learners with the same non-dynamic (independent) performance. In addition, comparing the posttest and delayed posttest scores revealed that learners could transfer their learning to situations outside CDTW. Finally, comparing learners’ performance through anova at three levels of L2 WTC (i.e., low, mid, high) showed that L2 WTC could have significant role in learners’ level of responsiveness to mediation in CDTW. This could be indicative of the fact that learners with high L2 WTC lend themselves better to the mediation provided in dynamic assessment procedures.
  Keywords: Computerized Dynamic Assessment, L2 Willingness to Communicate, Writing Ability, Zone Of Proximal Develeopment
 • Nafiseh Hosseinpour email , Laya Heidari Darani Pages 35-48
  Demotivation is a relatively new topic in the field of second or foreign language acquisition which is in need of more rigorous research. In this regard, the present study was an attempt to investigate university students’ perceptions of seven demotivating factors in learning English as a foreign language across educational levels and fields of study in an Iranian context. To this end, three hundred and eighty two Persian learners of English were selected through stratified clustering sampling procedure to participate in this mixed method study. The data was collected through a 40-item Likert type questionnaire and a follow-up interview. The results of the study revealed that postgraduate students were significantly different from undergraduate students regarding their perception of inadequate facilities, lack of purpose to study English and class characteristics. The comparisons of four groups of field of study including social sciences, basic sciences, engineering, and medicine showed significant differences with respect to inadequate facilities, teaching methods, and reduced self-confidence. The findings had important pedagogical implications for curriculum planning and teaching English in tertiary education since diagnosing differences in perceptions of demotivating factors in learning EFL across educational levels and fields of study could pave the way in the procedure of removing and preventing such detrimental features.
  Keywords: Motivation, Demotivating Factors in Learning EFL, Iranian EFL Learners, educational levels, fields of study
 • Morteza Teimourtash, Massood Yazdanimoghaddam Pages 49-71
  The great shift of paradigm from teacher-centeredness to learner-centeredness has one major rationale in line with the definitions of autonomy, i.e., the capacity and willingness to act independently and in cooperation with others, so cooperation is looked upon as the manifestation of autonomy. In the present study, the researchers investigated the impact of training cooperative learning strategies in reading courses on inferential reading ability of EFL learners. The researchers used both quantitative and qualitative data collection methods to collect data. The instruments were test, questionnaire, and interview. Sixty intermediate EFL undergraduates aged between 23 and 31 were selected from the subject pool of 197 participants and randomly assigned to treatment and control groups. The treatment group (n=30) received Student Team Achievement Divisions (STADs) strategy training as one of the cooperative learning strategies. The instructional material for both groups was identical. The control group (n=30), however, experienced an individualistic approach as common in traditional reading courses. An accredited autonomy questionnaire and an inferential reading comprehension test were administered at pre-test and post-test phases during the first semester of academic year 2016-2017. The treatment group was interviewed on their experience with cooperative learning. The analysis of the numeric data through descriptive statistics and one way ANOVA along with content analysis of the qualitative data confirmed that cooperative learning strategy training had positive influence on inferential reading comprehension ability of Iranian EFL undergraduates. This study also bears the implications of the findings for language instructors, learners and policy makers.
  Keywords: Learner Autonomy, Inferential Reading Comprehension, Cooperative Learning Strategies, STADs
 • Afsaneh Saeedakhtar, Saeedeh Hamidizare, Reza Abdi Pages 72-95
  The present study examined the relationship between willingness to communicate (WTC) and intrinsic/extrinsic motivation among Iranian intermediate learners of English. It also attempted to identify the motivational orientations which best predicted learners’ WTC. Moreover, it measured Iranian intermediate learners’ willingness to read (WTR), willingness to listen (WTL), and willingness to write (WTW). To this end, 133 university intermediate English majors filled out a questionnaire based on which their L2 WTC and language learning motivation level were measured. All participants were then interviewed individually to elicit their attitudes towards L2 WTC and motivation in learning English. The results indicated that both intrinsic and extrinsic motivation were significantly correlated with L2 WTC. However, only intrinsic motivation predicted L2 WTC significantly, and extrinsic motivation was more dominant among Iranian learners. Results of the 7-item structured interview indicated that teacher immediacy, the teachers’ and peers’ judgment, and scoring, ranked in descending order, were as the top impetus to influence the participants’ WTC. Results also demonstrated that participants represented higher degrees of WTL and WTW than WTR. In light of the findings of the study, teachers are recommended to improve learners’ L2 WTC by recognizing individual and situational factors affecting WTC, strengthening their motivation and self-confidence, and decreasing their anxiety.
  Keywords: EFL context, extrinsic motivation, intrinsic motivation, willingness to communicate
 • Fateme Besharati Pages 96-144
  The present case study sought to investigate the application of dynamic assessment to an EFL writing context. It primarily aimed to understand the effectiveness of an interactionist dynamic assessment procedure through a web-based application in enhancing argumentative essay writing skill at the university level. The three participants of the study received mediational interactions in five consecutive sessions in an online environment where they revised their written drafts in a joint activity with the mediator. The analysis of the mediator-learner dyadic interactions uncovered traces of microgenetic development in the learners. Also, checking the frequency distribution of implicit and explicit prompts as well as the degree of learner responsiveness over the sessions showed a substantial change in the degree of autonomy and self-regulation in the learners. Ultimately, the participants were able to successfully transfer the learned materials from DA sessions to the transfer task. The study, after all, proved the efficacy of online interactionist dynamic assessment in the development and self-regulation of learners in argumentative essay writing skill.
  Keywords: Interactionist dynamic assessment, Argumentative essay writing skill, Google Docs
 • Mina Zandrahimi, Fatemeh Fathimoghaddam, Masoud Sharififar Pages 115-127
  For various reasons such as ideology of patronage, fear of censorial measures and specific cultural and literary plans, authors may present their original texts as translation, and sometimes translators manipulate the original text to the extent that it can not be considered as translation anymore. This research was aimed at investigating Bastin's adaptation as a kind of pseudo-translation. He considered two kinds of adaptation: local and global adaptation. In order to conduct this study, Zabihullah Mansouri's translation of A Year Amongst the Persians was compared with its original text by Edward Browne. 100 samples were extracted and investigated closely according to Bastin's procedures of adaptation. The results revealed that Bastin's procedures of adaptation were mostly applied in the selected corpus to the extent that it could be called a pseudo-translation. Intervention was so significant in the ST that out of 581 pages in the ST, 128 pages were omitted and the content of omissions was indicator of intentional intervention.Transformations, modifications and adjustments converted the book to a work that although could not be considered a text independent from its original, a considerable part of it was the translator's own writing.
  Keywords: Pseudo-translation, Adaptation, Local Adaptation, Global Adaptation, Ideology