فهرست مطالب

خون - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1398)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا خواجه نجفی، مهتاب مقصودلو*، کوروش اعتماد صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  عدم درخواست خون و فرآورده های آن بر پایه راهنمای بالینی توسط مراکز درمانی، یکی از مشکلات شایع مراکز انتقال خون است که توزیع نامناسب فرآورده های خون، افزایش هزینه ها و افزایش ضایعات را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعرفه گذاری فرآورده های خون در میزان درخواست و مصرف خون و فرآورده های آن در طی دو سال در بیمارستان های مرکز استان آذربایجان غربی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی و گذشته نگر بود. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی بیمارستان های سطح شهر ارومیه بودند. میزان درخواست ها و توزیع خون، پلاکت و فرآورده های پلاسمایی در زمان دو سال قبل از دریافت تعرفه (از ابتدای آبان 1392 لغایت آخر مهر ماه 1394)، هم چنین میزان برگشت فرآورده ها جمع آوری شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده با اطلاعات دو سال بعد از آغاز تعرفه گذاری(از ابتدای آبان 1394 لغایت آخر مهر1396) توسط روش های آمار توصیفی و 22 SPSS مقایسه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده نشان می دهد درخواست RBC در سال اول دریافت تعرفه 5/0% و در سال دوم 6/7% کاهش داشته است. درخواست پلاکت نیز در سال اول و دوم پس از دریافت تعرفه به ترتیب 9/3% و 6/10% کاهش داشته است. درخواست فرآورده های پلاسمایی در سال اول 7% کاهش ولی در سال دوم شروع تعرفه 4/9% افزایش داشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داده، ارزش گذاری خدمات سازمان انتقال خون منجر به کاهش درخواست خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی شهر ارومیه شده است.
  کلیدواژگان: پلاکت ها، پلاسما، بیمارستان ها، ایران
 • مرضیه رضایی، علی خالقیان*، فرنوش علیزاده، مجید میرمحمد خانی صفحات 9-16
  سابقه و هدف
   تهیه خون و محصولات خونی بسیار هزینه بردار می باشد. نیاز است به طور دائم مصرف فرآورده های خونی مورد بررسی قرار بگیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان درخواست، تزریق و هدر رفت خون و فرآورده های خونی بر اساس شاخص نسبت تعداد خون کراس مچ شده به خون تزریق شده در بیمارستان های شهرستان سمنان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی توصیفی که روی 6749 فرم درخواست خون و فرآورده های خونی که از ابتدای مهرماه 1394 تا پایان شهریور ماه 1395 به بانک خون سه بیمارستان a ، b و c سمنان رسیده بود، انجام شد. داده ها با استفاده از 16 SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. میانگین ± انحراف معیار متغیرهای عددی و توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای رسته ای به تفکیک زیرگروه های مورد مطالعه گزارش شدند.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر به استناد اطلاعات 6749 فرم درخواست خون و فرآورده های خونی، 14296 واحد RBC ، FFP و یا پلاکت(به ترتیب 8/58 ، 7/28 و 5/12 درصد) درخواست گردید. درصد RBC درخواستی برای سه بیمارستان a ، b و c به ترتیب 9/24 ، 8/58 و 4/16 درصد و شاخص کراس مچ به ترانسفیوژن (C/T ratio) به ترتیب 37/1 ، 77/1 و 34/1 بود.
  نتیجه گیری
  از نتایج مطالعه حاضر می توان استنباط کرد که مصرف خون در بیمارستان های سمنان در مقایسه با استانداردهای جهانی از وضعیت خوبی برخوردار بوده است و لازم است تنها در بخش هایی مثل داخلی، ICU و اورژانس، برنامه ریزی بهتری جهت سفارش خون صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: انتقال خون، بیمارستان ها، گلبول های قرمز
 • حسین حاتمی، مهتاب مقصودلو، محمدرضا بلالی*، محمد مهدی سیفی طرقی صفحات 17-23
  سابقه و هدف
   سازمان انتقال خون ایران به جهت حفظ سلامت خون، شاخص هایی را برای اهدای خون تعریف نموده است. مطالعه های قبلی تاثیر این شاخص ها بر سلامت اهدا و ضرورت اعمال آن ها را نشان داده اند. این مطالعه قصد دارد با تعیین فراوانی موارد مثبت تاییدی آزمایش های غربالگری در اهدای مجدد اهداکنندگان و معاف شدگان موقت(به ویژه به علت رفتارهای پرخطر)، نشان دهد معافیت معاف شدگان موقت در ارتقای سلامت خون موثر بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بوده و گردآوری اطلاعات بر مبنای همه شماری داده های داوطلبان اهدای خون شامل معافیت، بازگشت و نتیجه آزمایش ها در نرم افزار"نگاره" صورت گرفت. یافته ها توسط آزمون کای دو و نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از مجموع 6877627 داوطلب طی سال های 1391 تا 1393، 1416791 داوطلب از اهدای خون معاف و 5460836 موفق به اهدا شدند. فراوانی مارکرهای عفونی در این اهداکنندگان، 19/0% (10354 اهدا) بود؛ این فراوانی برای 2784593 اهدای مجدد اهداکنندگان 018/0% (493 اهداکننده)؛ و برای 465594 اهدای مجدد معاف شدگان 209/0% (975 اهداکننده) بود. فراوانی مارکرها برای اهدای مجدد معاف شدگان به خاطر رفتارهای پرخطر 225/0% (211 اهدا) و برای بقیه معاف شدگان 205/0% (764 اهدا)، بود.
  نتیجه گیری
  نشان داده شد فراوانی بالاتر موارد مثبت تاییدی آزمایش های غربالگری ویروس های منتقله از راه خون به ویژه مارکر HBsAg در مراجعه کنندگان با سابقه و مستمری که یک بار(به خصوص به خاطر رفتارهای پرخطر) معاف موقت شده و مجددا برای اهدای خون بازگشته بودند، نسبت به کسانی که سابقه معافیت نداشته اند، بالاتر بود و معافیت آن ها، در ارتقای سلامت خون موثر بوده است.
  کلیدواژگان: اهدا کنندگان خون، انتخاب اهدا کننده، ایران
 • زینت یزدانی، زهرا موسوی، نرگس قاسمی مهر، احمد فاطمی، علیرضا فارسی نژاد، غلام حسین حسن شاهی* صفحات 24-31
  سابقه و هدف
   لوسمی میلوئیدی حاد یک سرطان ناهمگن است که از طریق مکانیسم های مختلف پاتولوژیک ایجاد می شود. سلول های سرطانی، سیستم کموکاین را دستخوش تغییر می نمایند. گیرنده CCR5 ، اثر غیر مستقیمی بر پیشرفت سرطان توسط کنترل پاسخ ایمنی علیه تومور دارد. این گیرنده می تواند رشد تومور را تسریع و در متاستاز آن نقش به سزایی ایفا کند. در تحقیق حاضر برآن شدیم تا با بررسی گیرنده CCR5 در بیماران AML بعد از شیمی درمانی مرحله اول، تا حدودی به بررسی نقش احتمالی این رسپتور بپردازیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد شاهدی در سال 1397-1396 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. 25 بیمار مبتلا به AML با تمایز منوسیتی، پس از شیمی درمانی مرحله اول (هفته چهارم پس از شیمی درمانی) و بعد از بررسی لام خون محیطی و تائید عدم وجود بلاست، توسط فلوسیتومتری برای بیان گیرنده کموکاینی CCR5 بر جمعیت لکوسیت های خون محیطی با گروه کنترل سالم مقایسه شدند. یافته ها توسط آزمون t دو نمونه ای مستقل و 22 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  مطالعه حاضر نشان داد که میانگین بیان گیرنده CCR-5 در گروه بیماران بعد از شیمی درمانی(26/0 ± 04/1) مشابه با گروه کنترل سالم(16/0 ± 04/1) بوده است و تفاوت معنا داری بین این دو گروه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  شیمی درمانی سبب شده است که بیان گیرنده CCR5 در حالت پایه خود در مقایسه با گروه کنترل سالم قرار گیرد. می توان سایر محورهای کموکاین و گیرنده های آن ها را مورد بررسی قرار داد تا پی ببریم کدام یک نقش به سزایی در عود بیماران خواهد داشت.
  کلیدواژگان: لوسمی میلوئید حاد، گیرنده کموکاین، گیرنده CCR5، شیمی درمانی
 • فائزه انصاری، مهین نیکوگفتار ظریف، امیرعلی حمیدیه، مهدی شمس آرا* صفحات 32-43
  سابقه و هدف
   امروزه ژنوم رده های سلولی به منظور ایجاد مدل های بیماری و درمان آن ها ویرایش می شود. البته بزرگی ژن Cas9 موجب مشکلاتی از جمله پایین بودن کارآیی سیستم CRISPR شده است. برای حل این مشکل، رده های سلولی بیان کننده Cas9 تولید شده اند که در آن ها تنها باید بخش RNA راهنمای CRISPR به سلول ترانسفکت شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، قطعه PGK-PURO/CMV (PPC) با PCR از وکتور pAAVS1-puro-DNR تکثیر شده و در وکتور pTG19-Tهمسانه سازی شد. سپس قطعه PPC از این وکتور با آنزیم های KpnI و EcoRI خارج شد. وکتور pCas-Guide-AAVS1 نیز تحت برش آنزیمی مشابه قرار گرفت و اتصال آن با قطعه PPC منجر به ساخت وکتور pPPC-Cas گردید. پس از بهینه کردن شرایط الکتروپوریشن، وکتور pPPC-Cas به درون سلول های K562 الکتروپوریت شد و سلول های مقاوم به پرومایسین انتخاب شدند و میزان بیان Cas9 در آن ها با Real-time PCR بررسی شد.
  یافته ها
  با PCR قطعه ای به طول 2514 جفت باز تکثیر شد. وکتورpPPC-Cas طی دو مرحله همسانه سازی ساخته شد. سلول های ترانسفکت شده مقاوم به پرومایسین انتخاب شدند. انتخاب کلونی در ادامه انجام شد و سه کلونی که نسبت به هم بیان های بالا، متوسط و پایین داشتند، انتخاب شدند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه سلول های K562 بیان کننده Cas9 به دست آمدند که از آن ها می توان در مطالعه های آتی ژنومیک عملکردی و نیز تولید مدل های سلولی بیماری های انسانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رده سلولی، الکتروپوریشن، ویرایش ژنی
 • مهناز محمدی کیان*، سعید محمدی، محمود تولایی، مرتضی صادقی، محسن نیکبخت صفحات 44-56
  سابقه و هدف
   آرسنیک تری اکساید اثرات ضد سرطانی روی طیف گسترده ای از سرطان ها داشته است و عمدتا با راه انداختن آپوپتوز در سلول های سرطانی عمل می کند. تالیدوماید به عنوان مهارکننده رگ زایی مانع افزایش حیات در سلول ها می شود. هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر ترکیبی آرسنیک تری اکساید و تالیدوماید بر روی سطح بیان ژن VEGF A بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، آزمایش MTTبرای بررسی اثر آرسنیک تری اکساید و تالیدوماید بر مهار رشد سلول های KG-1 و U937 استفاده شد. دوزهای آرسنیک تری اکساید و تالیدوماید به صورت تک و در ترکیب با هم در زمان های متفاوت بررسی شدند. بررسی آپوپتوز سلولی از طریق فلوسیتومتری انجام شد و بعد از آن اثر این دو دارو بر بیان ژن VEGF A از طریق Real Time PCR صورت گرفت. از آزمون آماری student-t test، ANOVA و نرم افزار 17 SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  دوز انتخابی آرسنیک تری اکساید در رده سلولی KG-1 و U937 به ترتیب برابر باμM 618/1 و μM 1 و دوز انتخابی تالیدوماید در رده سلولی KG-1 و U937 به ترتیب برابر با μM 80 و μM 60 به دست آمد. همراهی دوزهای انتخابی این دو دارو با هم اثر کشندگی بیشتری بر هر دو رده سلولی نشان داد. از طرفی بیان ژن VEGF A در زمان اثردهی هر دو دارو کاهش قابل توجهی داشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که بیان ژن VEGF A در رده سلولی 1-KG و U937 کاهش یافته و اثر این دو دارو بر روی سلول ها باعث القای آپوپتوز شده است. برای تایید این نتایج، بررسی بیشتر در سطح پروتئین لازم است.
  کلیدواژگان: آرسنیک، تالیدوماید، لوسمی میلوئیدی حاد
 • فرانک بهناز، آزیتا چگینی*، حمیدرضا عزیزی فارسانی، راضیه شکاری صفحات 57-62
  سابقه و هدف
   از علل شایع مرگ و میر حوالی زایمان، خونریزی شدید پس از زایمان می باشد. خونریزی شدید مامایی، می تواند به دنبال موارد متعددی رخ دهد که یکی از آن ها جفت اکرتا است. تزریق خون وسیع پس از زایمان می تواند مرگ و میر و عوارض ناشی از زایمان را کاهش دهد.
  مورد
  بیمار خانم 28 ساله بدون سابقه بیماری خاصی، جهت سزارین الکتیو بار دوم در اتاق عمل تحت بیهوشی نخاعی قرار گرفت و نوزادی با سلامت کامل به دنیا آورد. اما پس از گذشت حدود 25 دقیقه از شروع عمل دچار افت واضح فشار خون و کاهش سطح هوشیاری شد که تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته و با توجه به از دست دادن حدود 3500 میلی لیتر خون طی 20 دقیقه، برای وی مایعات ایزوتونیک و هایپرتونیک، کلوئیدی و خون و فرآورده های خونی تجویز گردید. با تشخیص پلاسنتا اکرتا نهایتا بیمار تحت هیسترکتومی قرار گرفت و دستورالعمل ترانسفوزیون ماسیو برای وی اجرا شد.
  نتیجه گیری
  با تشخیص زود هنگام و آمادگی جهت بیماری هایی از قبیل پلاسنتا اکرتا، قبل از عمل سزارین، می توان از عوارض ناخواسته و حتی مرگ و میر حوالی زایمان مادران کاست.
  کلیدواژگان: جفت، بیهوشی، مامایی، انتقال خون، عوارض مامایی در زایمان
 • ابوالفضل اصغری*، علی اکبر پورفتح الله، مهتاب مقصودلو، فاطمه سادات مهدویانی، بابک رضازاده، مجتبی قهرمان رضائیه، مجید زینلی، محمدرضا مهدی زاده، عبدالعزیز فقهی، مهدی اکبری ده بالایی، نرگس عبیدی، وحید مثمر، مرتضی طباطبایی، سهیلا خسروی، اسماعیل پوریانی، پژمان صالحی فر، محمد ملک محمدی فرادنبه، محمدحسین برادران، مرتضی نوریان بیدگلی، روح الله میرزایی خلیل آبادی، ابراهیم سلطانیان، رستم حسن زاده، میر محمد علی حسینی، ایمان زارعی، حمیدرضا اسلامی، افشین محمدی، مهنوش مهران، توران محمدی صفحات 63-74
|
 • A.R. KhajehNajafi, M. Maghsudlu*, K. Etemad Pages 1-8
  Background and Objectives
   Lack of blood components requests base on the clinical guidelines are one of the common problems of blood centers that lead to inappropriate distribution of blood products, increases in costs, and blood product wastage. The purpose of this study was to assess tariff setting impact of blood and blood components on the rate of request for blood  components in the hospitals of the center of Western Azarbayjan province.  
  Materials and Methods
  This study is a descriptive retrospective study. All hospitals in the city of Urmia were included. The number of requests and the distribution of blood, platelet and plasma products for the 2 years both prior and after the commencement of the tariff setting program were extracted. The return rate of blood components was also assessed during the same 2 years both prior and after the tariff setting program. The collected data were analyzed by SPSS22 Saftware.  
  Results
  The findings showed a drop of 0.5% and 7.6% in RBC request rate at the first and second year of the tariff setting program, respectively. The decreasing rates for platelet requests were 3.9% and 10.6% at the first and second year of the tariff setting program, respectively. FFP request rate showed a decrease of 7% in the first year and an increase of 9.4% at the second year.  
  Conclusions 
  The findings show the efficacy of the implementation of tariff setting in the reduction of blood and blood products´ requests by the hospitals of Urmia.
  Keywords: Platelets, Plasma, Hospitals, Iran
 • M. Rezaie, A. Khaleghian*, F. Alizadeh, M. Mirmohamadkhani Pages 9-16
  Background and Objectives
   Blood components are an expensive resource. Therefore, there is a need to continuously monitor blood utilization and audit the transfusion practices to identify key areas of concern for blood usage. The aim of this study was to analyze the number of the requests for, transfusion and the wastage of blood and blood components based on the ratio of the number of cross-matched blood to transfusion (C/T) in Semnan hospitals.  
  Materials and Methods
  In this cross sectional descriptive study, a total of 6749 order forms for blood and blood components, which have been sent to the blood banks of Semnan hospitals within September 2015 to September 2016, were evaluated. The collected data from the blood banks were analyzed using SPSS 16 Software. The mean+SD of the numerical variables and the absolute and relative frequencies of  the rasteh (categorical) variable according to the subgroups under study were reported.  
  Results
  In this study, out of 6749 blood order forms, 14296 units of blood products including red blood cells, FFP and  platelet had been ordered. The total cross-match to transfusion ratios (C/T ratio) were 1.35, 1.71 and 1.41 respectively in Amir, Cowsar and Shafa Hospitals with the RBC request rates forming 24.9%, 58.8%, and 16.4% of the total requests in the same order.  
  Conclusions
  The results show that blood consumption in Semnan hospitals is appropriate as compared with the international standards. Blood utilization model in some wards like internal, ICU and emergency were not appropriate, indicating that a more effective guideline for blood order is required.
  Keywords: Blood Transfusion, Hospitals, Red Blood Cells
 • H. Hatami, M. Maghsulu, M.R. Balali*, M.M. Seyfi Targhi Pages 17-23
  Background and Objectives
   Iranian Blood Transfusion Organization, to maintain the health of blood donors and recipients, defines the eligibility criteria for conducting blood donation process without which blood donors are deferred. Previous studies have shown the necessity of deferral criteria for blood safety. This study showed that deferral of these volunteers has improved the health of blood donors; it has been determined based on the frequency of both positive confirmatory screening test results in blood donors on their return and temporary deferral rates especially due to high risk behaviors.  
  Materials and Methods
  The study was cross-sectional descriptive. Data collection was performed based on all the data of blood donation volunteers included in the NEGAREH software. The data were then analyzed by Chi-square and Excel software.  
  Results
  Out of 6,877,627 volunteers during 2012-2014, 1,416,791 volunteers were deferred from blood donation. The prevalence of infectious markers in blood donors was 0.19% (10354 donations); the prevalence was 0.018% in 2,784,593 donations of donors on return (493 donors); and for 460,559 donations of deferrals it was 0.209% (975 donors). The prevalence of infectious markers for donations on return was 0.225% (211 donations) for risky behaviors and 0.205% (764 donations) for the other deferred donors.  
  Conclusions
  It has been shown that the prevalence rate of the confirmed screening test results for Transfusion Transmitted Infections especially HBSAg is higher in repeat and regular donors once temporalily deferred (particularly for high risk behaviors) and returned for donation than those without the deferral record; it shows their deferral has been effective in improving blood safety.
  Keywords: Blood Donors, Donor Selection, Iran
 • Z. Yazdani, Z. Mousavi, N. Ghasemi mehr, A. Fatemi, A.R. Farsinezhad, Gh.H. Hassan Shahi* Pages 24-31
  Background and Objectives
   Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous cancer that is caused by various pathologic mechanisms. Cancer cells change the chemokine system. CCR5 receptor has an indirect effect on cancer progression by controlling immune response against the tumor. This receptor can accelerate tumor growth and play a significant role in tumor metastasis, and it has been shown that CCR5 antagonists inhibit tumor growth. In this study, we decided to investigate the CCR5 receptor in AML patients after the first stage chemotherapy.  
  Materials and Methods
  This case-control study was conducted in Kerman University of Medical Sciences during 2017-2018. Twenty five AML patients with monocytic differentiation post the first stage of chemotherapy (the fourth week after chemotherapy), after being examined for the peripheral blood smear and confirmed for the absence of blast cells, were evaluated by flow cytometry for the expression of the CCR5 receptor on the peripheral blood leukocytes population and were compared with healthy controls. The data were analyzed by independent T-Test and SPSS (version 22).  
  Results
  The results of this study showed that the mean expression of CCR-5 in the patients group post-chemotherapy (1.04 ± 0.26) was similar with the healthy control group (1.04 ± 0.16).  Moreover, there was no meaningful difference between the two groups.  
  Conclusions
    Chemotherapy has caused the CCR5 receptor expression to be in its base state compared to the healthy control group. Other chemokine syndromes and their receptors could be examined to find out which role would play a significant role in the recurrence of patients.
  Keywords: Acute Myeloid Leukemia, Chemotherapy, Monocytes, Tumors
 • F. Ensari, M. Nikougoftar, A.A. Hamidieh, M. Shamsara* Pages 32-43
  Background and Objectives
   The genome of cell lines is nowadays edited to create disease models and treat them. Of course, the size of the cas9 gene has caused problems like the low efficiency of the CRISPR system. To solve this problem, Cas9 expressing cell lines have been generated in which CRISPR RNA should only be transfected to the cell.  
  Materials and Methods
  This article is experimental. PGK-PURO / CMV (PPC) fragment was amplified with PCR from pAAVS1-puro-DNR vector and cloned in pTG19-T vector. The PPC fragment from this vector was removed by KpnI and EcoRI enzymes. Also the pCas-Guide-AAVS1 vector was subjected to the same enzymatic cutting and its attachment to the PPC fragment resulted in the production of the pPPC-Cas vector. After optimizing the electroporation conditions, the pPPC-Cas vector was electroporated into K562 cells and puromycin -resistant cells were selected and Cas9 expression level was evaluated by Real-time PCR.  
  Results
  A PCR fragment of 2514 bp was amplified. The vector pPPC-Cas was cloned in two steps. puromycin -resistant transfected cells were selected. Clonal selection was carried out and three colonies with high, medium and low expression level of Cas9 were isolated.  
  Conclusions
    The Cas9-expressing K562 cells derived in this study can be applied both for functional genomic researches and design cellular models of human diseases in future.
  Keywords: Cell Line, Electroporation, Gene Editing
 • M. Nikbakht*, M. Mohammadikian, M. Tavallaie, M. Sadeghi, M. Nikbakht Pages 44-56
  Background and Objectives
   Arsenic trioxide has anti-cancer effects on a wide range of cancers, mainly by inducing apoptosis in cancerous cells. Thalidomide is an inhibitor of angiogenesis. The main purpose of this study was to investigate the combined effect of arsenic trioxide and thalidomide on the expression level of VEGF A gene.  
  Materials and Methods
  In this experimental study, MTT test was used to investigate the effect of arsenic trioxide and thalidomide both in isolation as combined on cell viability of KG-1 and U937 cells at different times and different doses. Cell apoptosis was assessed by flow cytometry. The level of mRNA expression of VEGF A gene was assessed by Real Time PCR. Student-t, ANOVA and SPSS-17 software were used for data analysis.  
  Results
  The selective doses of arsenic trioxide in the KG-1 and U937 cell lines were 1.618 μM and 1 μM, respectively. The selective doses of thalidomide in the KG-1 and U937 cell lines were 80 μM and 60 μM, respectively. Combination of arsenic trioxide and thalidomide had a significant effect on both cell lines. On the other hand, the expression of the VEGF A gene significantly decreased.  
  Conclusions
    The present study showed that the expression of VEGF A gene in 1-KG and U937 cell lines decreased and the combination effect of arsenic trioxide and thalidomide on the cells induced apoptosis. To confirm these results further investigation is required on the protein level.
  Keywords: Arsenic, Thalidomide, Acute Myeloid Leukemia
 • F. Behnaz, A. Chegini*, H.R. Azizi Farsani, R. Shekari Pages 57-62
  Background and Objectives
   Post-partum is one of the common causes of maternal mortality. Massive obstetrics hemorrhage may occur due to several etiologies such as Placenta Accreta. Massive transfusion protocols for obstetrics can reduce mortality and morbidity rate.  
  Case
  A 28 year old patient who was an elective candidate for second cesarean without any particular disease was under spinal anesthesia and gave birth to a healthy baby. But after 25 minutes from the onset of the operation, the patient suffered from a marked drop in blood pressure and decrease in consciousness.  Due to hemorrhage shock od an estimated blood loss of nearly 3500cc, she was intubated and prescribed isotonic and hypertonic fluids, colloids and blood components. Her diagnosis was placentra accreta and to control hemorrhage, hysterectomy was done.  
  Conclusions
    Preoperative suspension for Placenta Accreta abnormalities should alert the anesthesia provider to potential massive blood loss. Preoperative effective communication among all obstetric caregivers is imperative.
  Keywords: Placenta, Anesthesia, Obstetrics, Blood Transfusion, Obstetric Labor Complications
 • A. Asghari*, A.A. Pourfathollah, M. Maghsudlu, F.S. Mahdaviani, B. Rezazadeh, M. Ghahraman Rezaieyeh, M. Zeinali, M.R. Mehdizadeh, A.A. Feghhi, M. Akbari Dehbalaie, N. Obeidi, V. Mosmer, M. Tabatabaie, S. Khosravi, E. Pooriani, P. Salehifar, M. Malek Mohammadi Faradonbeh, M.H. Baradaran, M. Noorian Bidgoli, R. Mirzaie Khalilabadi, E. Soltanian, R. Hasanzadeh, M.M. Hosseini, I. Zarei, H.R. Eslami, A. Mohammadi, M. Mehran, T. Mohammadi Pages 63-74