فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال سی و هشتم شماره 3 (پیاپی 75، پاییز 1397)

نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران
سال سی و هشتم شماره 3 (پیاپی 75، پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/09/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر چراغی*، پرویز شیشه بر، فرحان کچیلی، آرش راسخ، ارسلان جمشیدنیا صفحات 261-274
  با توسعه کشت نیشکر در خوزستان، آفاتی در مزارع نیشکر بروز یافتند که مهمترین آنها ساقه‏ خواران Sesamia spp. بود. دوره رشد، تولیدمثل و پراسنجه ‏های جدول زندگی زنبور پارازیتویید Telenomus busseolae Gahanبه عنوان مهمترین پارازیتویید ساقه‏ خوار نیشکر Sesamia cretica Lederer در پنج دمای ثابت 20، 25، 28، 30 و 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16: 8 ساعت روشنایی: تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. دوره رشد پیش از بلوغ زنبور با افزایش دما کاهش یافت و از 67/26 روز در 20 درجه سلسیوس به 25/10 روز در 35 درجه سلسیوس رسید. دوره تخم‏گذاری در دماهای مورد نظر به ترتیب 16/4، 6/4، 99/4، 04/4 و 31/3 روز بود و ماده‏ ها به طور میانگین در این دوره ها 37/56، 45/65، 59/98، 44/57 و 86/33 تخم گذاشتند. داده های جدول زندگی با استفاده از روش جدول زندگی دو جنسی تحلیل شدند. بیشترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (262/0=r بر روز)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (3/1=λ بر روز) و نرخ خالص تولیدمثل (28/49=R0 نتاج / فرد) در دمای 28 درجه سلسیوس دیده شد. کمترین دوره یک نسل زنبور (17/12=T روز) در دمای 35 درجه سلسیوس دیده شد. نتایج این پژوهش نشان داد دما یک عامل مهم در پراسنجه های رشد جمعیت زنبور T. busseolae است و دمای 28 درجه سلسیوس به ‏عنوان یک دمای بهینه برای پرورش انبوه این زنبور پارازیتویید می‏تواند مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: Telenomus busseolae، Sesamia cretica، ویژگی‏های زیستی، رشد جمعیت
 • روناک محمدی*، علیرضا شعبانی نژاد، محمود عالیچی، محمدرضا شعبانی صفحات 275-287
  این مطالعه به منظور پیش بینی تغییرات تراکم جمعیت تراکم کفشدوزک هفت نقطه ای در مزرعه یونجه، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام شد. داده های مربوط به تراکم جمعیت این حشره در مزرعه ای به مساحت 4 هکتار در منطقه باجگاه شیراز در سال 1392-1393 ثبت شد. در این مدل ها از متغیرهای طول و عرض جغرافیایی به عنوان متغیرهای ورودی و تغییرات جمعیت حشره کامل کفشدوزک هفت نقطه ای به عنوان متغیر خروجی استفاده شد. شبکه مورد استفاده از نوع (Group methodofdata handling (GMDH بهینه شده با الگوریتم ژنتیک بود. برای ارزیابی قابلیت شبکه های عصبی مورد استفاده در پیش بینی پراکنش مکانی کفشدوزک، از مقایسه آماری پارامترهایی مانند واریانس، توزیع آماری و میانگین بین مقادیر پیش بینی شده مکانی توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آن ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در فازهای آموزش و آزمایش بین مقادیر ویژگی های آماری واریانس، توزیع آماری و میانگین مجموعه داده های واقعی و پیش بینی شده مکانی دشمن طبیعی توسط شبکه عصبی GMDH، تفاوت معنی داری وجود نداشت و همچنین وجود ضریب تبیین 0.98 نشان از دقت بالایی شبکه عصبی در پیش بینی تراکم این گونه داشت. نقشه های ترسیم شده توسط شبکه نشان داد، توزیع این دشمن طبیعی تجمعی است.
  کلیدواژگان: توزیع مکانی، شبکه عصبی مصنوعی GMDH، کفشدوزک هفت نقطه ای
 • زیبا ممدوح*، مرتضی موحدی فاضل، علی اصغر سراج، جیانفرانکو آنفورا صفحات 289-306
  مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta Meyrick از آفات درجه اول گوجه فرنگی محسوب می شود و خسارت اقتصادی قابل توجهی را در گلخانه و مزرعه وارد می کند. به دلیل رفتار تغذیه ای درون بافتی و تولیدمثل بالا، ایجاد جمعیت مقاوم در این آفت محتمل می باشد. با تکیه بر امکان تاثیر سموم شیمیایی بر اختلال در جفت گیری حشرات کامل، می توان رویکرد دیگری را در کاربرد حشره کش ها علیه این آفت بکار برد. در این آزمایش، تاثیر سه حشره کش ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و نیم آزال با مکانیسم اثر متفاوت در چهار غلظت (μg/ml 100، 10، 1، 0) بر میزان پاسخ الکتروفیزیولوژیکی گیرنده های شاخکی حشرات نر 3-2 روزه به فرومون جنسی مورد بررسی قرار گرفت. میزان پاسخ شاخکی در 6 زمان متوالی پس از سمپاشی، نسبت به میزان تحریک به فرومون جنسی قبل از پاشش به صورت درصد مهارکنندگی محاسبه و با روش مشاهدات مکرر آنالیز شد. نتایج بدست آمده تفاوت معنی دار بین غلظت های مورد آزمایش در مقایسه با شاهد و زمان های پس از پاشش حشره کش و نیز اثر متقابل بین این دو فاکتور را نشان داد. در صورتی که بین سموم مورد آزمایش تفاوتی مشاهده نشد. حشره کش های مورد بررسی بین 20-18 درصد موجب مهار پاسخ گیرنده های شاخکی شده اند که در یک ارتباط غلظت-پاسخ، بالاترین میزان درصد مهارکنندگی در غلظت 100 میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده شد. نتایج گویای اثر این حشره کش ها بر گیرنده های شاخکی می باشد و پاسخ آن ها به فرومون جنسی را مختل می نماید.
  کلیدواژگان: اندام های حسی بویایی، الکتروآنتنوگرام، مهار پاسخ الکتروفیزیولوژیک، اخلال در جفت گیری
 • احد صحراگرد*، محمدرضا عباسی مژدهی، سارا امینی فتحکوهی صفحات 307-318
  مدیریت مگس زیتون با استفاده از روش های سازگار با محیط زیست شامل راهبرد جذب، کشتن و شکار انبوه می باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارایی چند تله و ماده جلب کننده به منظور جلب و شکار مگس زیتون بود. آزمایش با 4 تیمار و 8 تکرار در یک باغ زیتون در شهرستان رودبار در سال های 1395 و 1396 انجام شد. تیمار ها عبارت بودند از: 1- تله زرد چسبنده 2- تله زردچسبنده + فرومون جنسی 3- تله مکفیل + پروتیئن هیدرولیزات 4- تله مکفیل + محلول غذایی دست ساز بر پایه وانیل. بازدید تیمار ها به صورت هفتگی و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SAS انجام شد. نتایج سال اول نشان داد؛ تیمار 4 با سایر تیمار ها از نظر شکار مجموع حشرات نر و ماده و حشرات نر دارای اختلاف معنی دار است و تیمار یک با میانگین 25/8±8/38 بیشترین جلب حشرات غیر هدف را داشت. در سال دوم، تیمار شماره2 در شکار مجموع حشرات نر و ماده و حشرات نر دارای اختلاف معنی دار با سایر تیمار ها بود. ولی از نظر شکار حشرات غیر هدف با میانگین 23/7±55/68 در کنار تیمار شماره 1 با میانگین 16/9±58/77 در یک سطح آماری قرار گرفت. تیمار 4 با میانگین 27/0 ± 97/0 بیشترین جلب حشرات ماده را داشت و روند یکسانی در متوسط جلب هفتگی حشرات در کل تله ها نیز مشاهده شد. بر این اساس، به طور کلی، تیمار 4 با داشتن بالاترین میانگین در جلب حشرات ماده وکمترین جلب حشرات غیرهدف طی دوسال، قیمت پایین و کمترین آسیب به تنوع زیستی باغ های زیتون بر سایر تیمار ها برتری داشته و می تواند در کنار پایش آفت همراه با تله های فرومونی درکنترل آفت نیز موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: مگس میوه زیتون، مواد جلب کننده، باغ زیتون، تله ها
 • مریم عطاپور* صفحات 319-329
  غشاهای سلولی در برابر دماهای پایین بسیار حساس بوده و به منظور جلوگیری از این صدمه دچار تغییرات و سازگاری هایی می شوند. یکی از رایج ترین تغییرات، افزایش نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع در فسفولیپیدها است که سبب افزایش سیالیت غشاء در دماهای پایین می شود. در مطالعه حاضر، شفیره های زمستان گذران سفیده بزرگ کلم، Pieris brassicae در جریان ماه های آبان تا فروردین جمع آوری شد. به منظور بررسی رکود متابولیسم، گازهای تنفسی (O2 و CO2) و نرخ تنفس (‍CO2/O2) در آنها با دستگاه GC اندازه گیری شد. پس از استخراج چربی کل، فسفولیپیدها با روش SPE از سایر چربی ها جدا شده و اسیدهای چرب و تغییرات آنها با GC بررسی شد. نرخ تنفس با کاهش 30 درصدی از 9/0 در آبان به 6/0 در بهمن و اسفند کاهش یافت که نشان می دهد متابولیسم در این دو ماه به کمترین حد رسیده و حشره در عمق دیاپوز به سر می برد. دو اسید چرب 16 کربنه و چهار اسید چرب 18 کربنه در غشاهای سلولی این آفت شناسایی شد. طی ماه های زمستان بیشترین کاهش در دو اسید چرب اشباع C16:0 و C18:0 و بیشترین افزایش در اسید چرب C16:1 مشاهده شد. به طور کلی نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع طی ماه های زمستان حدود 40 درصد افزایش داشت. نتایج نشان داد، علی رغم کاهش سطح متابولیسم بدن، در راستای افزایش تحمل به دماهای پایین، تغییر و تبدیلات پویایی در غشاهای سلولی به وقوع پیوسته تا امکان تطابق حشره با شرایط سخت زمستان را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: غشاء سلول، اسید های چرب، سفیده بزرگ کلم، تنفس، دیاپوز
 • نجمه شیروانی فارسانی، عباسعلی زمانی*، صمد جمالی صفحات 331-343
  سوسک پوست خوار کاج، (Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae، یکی از مهم ترین آفات درختان کاج می باشد. حمله و تغذیه این سوسک ها بافت های آوند آبکش را در زیر پوست درختان آلوده تخریب و عبور شیره گیاهی را مختل نموده و باعث مرگ درختان آلوده می شود. این پژوهش به منظور پیش بینی الگوی توزیع و ترسیم نقشه پراکنش O. erosus با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (MLP)، شبکه عصبی MLP ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی MLP ترکیب شده با الگوریتم رقابت استعماری در سطح شهر کرمانشاه انجام شد. داده های مربوط به جمعیت این آفت از طریق نمونه برداری از درختان کاج در مناطق مختلف شهر کرمانشاه در سال های 1393 و 1394 به دست آمد. برای ارزیابی قابلیت شبکه های عصبی مورد استفاده در پیش بینی توزیع آفت از مقایسه آماری پارامترهایی مانند واریانس، میانگین و توزیع آماری بین مقادیر پیش بینی شده مکانی توسط شبکه عصبی MLP ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری و مقادیر واقعی آن ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در فازهای آموزش و آزمایش، مقادیر پارامترهای مذکور بین داده های واقعی و پیش بینی شده آفت تفاوت معنی داری را نشان نداد که نشان دهنده دقت بالا و نیز قابلیت شبکه های عصبی به منظور ترسیم نقشه پراکندگی این آفت در سطح شهر کرمانشاه می باشد. مقادیر ضریب تبیین (R2) نشان داد که الگوریتم رقابت استعماری، دقت بالاتری در تخمین تراکم O. erosus نسبت به دو روش دیگر داشته است. همچنین مقایسه مقادیر ضریب تبیین بین شبکه های عصبی مختلف و روش زمین آمار نشان داد که هر سه مدل شبکه عصبی الگوی توزیع سوسک پوست خوار را نسبت به روش زمین آمار بهتر پیش بینی کردند. روش زمین آمار و نقشه های ترسیم شده توسط شبکه های عصبی نشان داد که توزیع این آفت به صورت تجمعی است. نتایج حاصل از روش زمین آمار نیز نشان دهنده توزیع تجمعی آفت می باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، الگوریتم رقابت استعماری، کریجینگ، توزیع مکانی
 • الهام رضایی، امین صدارتیان جهرمی*، مجتبی قانع جهرمی، مصطفی حقانی صفحات 345-359
  در پژوهش حاضر اثرات زیرکشندگی (LC10 = 21, LC20 = 52 and LC30 = 100 ppm) کنه کش بایفنازیت (فلورامایت® SC 24%) روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch، در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از تئوری جدول زندگی دوجنسی ویژه سن-مرحله زیستی انجام شد. نتایج نشان داد طول دوره مراحل مختلف زیستی نابالغ دئوتونمف های تیمار شده تحت تاثیر غلظت های زیرکشنده قرار نگرفتند. طول عمر کنه های بالغ ماده تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت و بیش ترین طول این دوره در تیمار شاهد مشاهده شد (36/23 روز). علاوه بر این، باروری کل نیز به صورت معنی داری تحت تاثیر غلظت های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و کم ترین میزان این پارامتر (02/27 تخم) در غلظت زیرکشنده LC30 ثبت شد. داده های ارائه شده در پژوهش حاضر موید آن است که اثرات غلظت های زیرکشنده، نتاج دئوتونمف های تیمار شده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بر همین اساس، غلظت های مختلف مورد مطالعه مقادیر نرخ خالص تولید مثل (R0) را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش دادند (شاهد = 93/57، LC10 = 17/49، LC20 = 50/41 و LC30 = 87/32 نتاج/فرد). نرخ های ذاتی (r) و متناهی (λ) افزایش جمعیت نیز در کنه هایی که با غلظت های مختلف زیرکشنده تیمار شده بودند در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت. بیش ترین مقادیر نرخ های ذاتی و متناهی افزایش جمعیت در تیمار شاهد ثبت شد (به ترتیب 208/0 و 232/1 برروز). کاهش نرخ رشد در تیمارهای مختلف زیرکشنده، افزایش متوسط مدت زمان یک نسل (T) را به دنبال داشت (شاهد = 48/19، LC10 = 80/19، LC20 = 10/20 و LC30 = 45/19 روز). نتایج حاصل از پژوهش حاضر، ضرورت توجه به اثرات زیرکشندگی سموم در ارزیابی اثرات کلی آفت کش ها بر آفات و دشمنان طبیعی آن ها را آشکار می نماید.
  کلیدواژگان: کنه های تار عنکبوتی، کنترل شیمیایی، مدیریت تلفیقی، مرگ و میر، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
|
 • Amir Cheraghi *, Parviz Shishehbor, Farhan Kocheili, Arash Rasekh, Arsalan Jamshidnia Pages 261-274
  Following sugarcane production extension in Khuzestan province, some pests appeared in sugarcane fields and sugarcane stem borers, Sesamia spp. were the most important among them. Development, reproduction and life table parameters of the parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan on the sugarcane stem borer Sesamia cretica Lederer were studied at five constant temperatures (20, 25, 28, 30 and 35±1°C, 60±5% RH and a photoperiod of 16L:8D h.). The duration of pre-adult stage decreased with increasing temperature from 26.67 days at 20°C to 10.25 days at 35°C. The oviposition period was 4.16, 4.6, 4.99, 4.04 and 3.31 days at 20, 25, 28, 30 and 35°C, respectively, with females laying an average of 56.37, 65.45, 98.59, 57.44 and 33.86 eggs, respectively, at these five temperatures. Life table data were analyzed using an age-stage, two-sex life table method. The intrinsic rate of increase (r=0.262 day-1), finite rate of increase (λ=1.3 day-1) and net reproductive rate (R0=49.28 offspring/individual) were greatest at 28°C. The shortest mean generation time (T=12.17 day) was recorded at 35°C. The results of the current study indicated that temperature is one of the most important factors on life table parameters of T. busseolae. Also the optimum temperature for population growth of this parasitoid was 28°C, therefore this temperature suggests for mass rearing of T. busseolae.
  Keywords: Telenomus busseolae, Sesamia cretica, biological characteristics, population growth
 • Ronak Mohamadddi *, Alireza Shabani Nejad, Mahmoud Alichi, Mohammadreza Shabani Nejad Pages 275-287
  This study aimed to predict population of Coccinella septempunctata in the field using artificial neural network. The data was collected from a four-hectare field in years of 2013-2014 in the area of Badjga Shiraz. In this model, the input variables were, longitude and latitude and population changes of Coccinella septempunctata was used as the outcome variable. The neural network type used, was Group Method of Data Handling (GMDH) that optimized by genetic algotithm. To evaluate the ability of GMDH neural networks to predict the spatial distribution of the species, statistical comparison of the parameters such as mean, variance, statistical distribution and coefficient determination of linear regression between predicted values and actual values was used. Results showed that in training and test phases of GMDH, there was no significant effect between variance, mean and statistical distribution of actual and predicted values, and the coefficient of determination of 0.98 indicates the high accuracy of this neural network in predicting the density of this species. The drawn maps showed that the distribution of this natural enemy is patchy.
  Keywords: Coccinella septempunctata L, GMDH artificial neural network, spatial distribution
 • Ziba Mamduh *, Morteza Movahedi Fazel, Ali Asghar Seraj, Gianfranco Anfora Pages 289-306
  The tomato leaf miner moth Tuta absoluta Meyrick is an invasive pest of tomato which damages this crop economically in greenhouse and field conditions. Due to the endophytic feeding habits of larvae and the high fecundity, the resistant populations has developed. Based on the effect of chemical pesticides on the mating disruption efficacy, it is therefore possible to exploit novel approaches on the use of insecticides against this pest. In this study, the efficacy of 3 insecticides, imidaclopride, indoxacarb and NeemAzal, with different mode of action, in 4 concentrations (0, 1, 10, 100 μg/ml) were assayed on Electroantennogram response of antennal receptors of 2-3 days old males to sex pheromone. The antennal responses rate to sex pheromone were measured during 6 time intervals, after insecticide spray and were calculated as inhibitory percentage in comparison to the response rate before spray and the data was analysis by repeated measure method. The results showed a significant difference between different concentrations of each insecticides compared to the control, the time of EAG assay and also the interaction effects of these factors, while, there was no significantly difference between tested pesticides. All insecticides were inhibited the antennal response in range of 18-20%. There was a dose- dependent relationship between concentration levels of each insecticides and the highest inhibition percentage was calculated in 100 μg/ml. The results confirmed the inhibitory effect of the tested insecticides on the antennal receptors leading to disruption of their response to sex pheromone.
  Keywords: Olfactory organs, Electroantennogram, Inhibition of electrophysiological response, Mating disruption
 • Ahad Sahragard *, Mohammad Reza Abbasi Mojdehi, Sara Amini Fathkohii Pages 307-318
  Management of the olive fruit fly using environmentally friendly methods includes strategies based on lure and kill and/or mass-trapping to reduce the damage to fruits. The purpose of this study was to evaluate the efficiency of some attractive materials to lure and capture olive fruit fly. Four trials and eight replications were conducted in an olive grove in Roudbar, Iran in 2016 and 2017. The treatments were: 1) yellow sticky trap, 2) yellow sticky trap + Pheromone, 3) Mcphail + Protein hydrolyzate, 4) Mcphail + Propylene vanilla based solution. Traps were visited weekly and the data were analyzed using SAS software. The results of the first year (2016) showed that treatment 4 with other treatments had a significant difference in terms of attracting male and female insects, and treatment 1 had the highest non-target insects attracted with an average of 38.8 ± 25.8. In the second year, treatment 2, total male and females and male insects captured were significantly different with other treatments, but non-target insects with an average of 68.55 ± 7.23 and treatment 1 with a mean of 77. 58± 9.16 were at the same statistical level and treatment 4 with an average of 0.96 ± 0.27 had the highest incidence of female insects. Treatment 4 had the highest mean in attracting female insects and the lowest number of non-target insects in the two years of study. This trend was the same in two years of study in terms of mean number of insects captured per week in different treatments. As a whole, it had no adverse effects on the bio-diversity of olive groves and lowest price in comparison with other treatments. It can be concluded that this treatment along with pheromone traps can be used in monitoring and control of the pest.
  Keywords: Olive fruit fly, attractant materials, olive groves, traps
 • Maryam Atapour * Pages 319-329
  Cell membranes are very sensitive to low temperatures and undergo changes and adaptations to prevent this damage. One of the most common changes is the increase in unsaturated to saturated fatty acids ratio of phospholipids, which leads to increase the fluidity of membranes at low temperatures. In this study, overwintering pupae of the large cabbage white, Pieris brassicae were collected during November 2014 to April 2015. To investigate the metabolic quiescent, changes in respiratory gases (O2 and CO2) and respiration rate (‍CO2/O2) were measured using GC. After extracting the whole body lipids, phospholipids were separated from other lipids by solid phase extraction (SPE) and then fatty acids and their changes were investigated using the GC. Respiration rate decreased about 30% from 0.9 in November to 0.6 in February and March, indicating that metabolism has reached to its lowest level during these period and insect has been in deep pupal diapause. Two 16-carbon and four 18-carbon fatty acids were identified in cell membranes. During winter, the highest decrease was observed in two saturated fatty acids C16: 0 and C18: 0 and the highest increase occurred in C16: 1. In general, unsaturated /saturated fatty acids ratio increased about 40 percent during the winter months. The results indicated that in spite of decreasing metabolism level in the whole body, in order to enhance the cold-hardiness, dynamic changes occurred in cell membranes, allowing insect to adapt successfully to winter hard conditions.
  Keywords: cell membrane, fatty acids, Pieris brassicae, respiration, diapause
 • Najmeh Shirvani Farsani, Abbas Ali Zamani *, Samad Jamali Pages 331-343
  The Mediterranean pine engraver, Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), is one of the most important pests of pine trees in Kermanshah. Attack and feeding of this pest destroy the floem tissues under the bark of the infected trees and disrupt the plant sap flow, causing the death of infected trees. The purpose of this study was to predict and mapping the distribution of O. erosus using multi-layer perceptron neural networks combined with genetic and imperialist competitive algorithms in Kermanshah. The sampling of pine trees was done in 2015-2016 in Kermanshah. To evaluate the ability of the used neural networks to predict the distribution was used statistical comparison the parameters such as mean, variance and statistical distribution between actual and predicted values by multi-layer perceptron neural networks combined with genetic and imperialist competitive algorithms. Results showed that in training and test phases, was no significant differences between average, variance and statistical distribution of actual and predicted data that indicates the high accuracy and the ability of neural networks to map the distribution of this pest in Kermanshah. The R2 values revealed that imperialist competitive algorithm had a higher accuracy to estimate the density of O. erosus compared with the other two methods. In addition, the comparison of the coefficients of the R2 between different neural networks and geostatistics method showed that all three neural network models predicted the distribution pattern of O. erosus better than the geostatistics method. The maps drawn by all three neural networks showed that the distribution of this pest was cumulative. The results obtained from the geostatistics method represented the cumulative distribution of the pest.
  Keywords: Genetic algorithm, imperialist competitive algorithm, kriging, spatial distribution
 • Elham Rezaei, Amin Sedaratian, Jahromi *, Mojtaba Ghane, Jahromi, Mostafa Haghani Pages 345-359
  In the present study, sublethal effects (LC10=21, LC20=52 and LC30=100 ppm) of Bifenazate (Floramite® 24% SC) on biological parameters of the most important phytophagous mite, Tetranychus urticae Koch, was evaluated under laboratory conditions. Data analysis was performed using Age-stage two sex life table theory. Our results revealed that immature development of treated deutonymphs of T. urticae was not significantly affected by sublethal treatments. Female longevity was affected by sublethal concentrations and the highest value for this period was recorded at control (23.36 day). Furthermore, total fecundity was also negatively affected in female mites developed from treated deutonymphs and the lowest value was obtained at LC30 (27.02 egg). We also present data supporting that the sublethal effects could carry over to the next generation. Accordingly, sublethal concentrations reduced the net reproductive rate (R0), and there were significant differences among the values of this parameter at all treatments tested when compared with control (control=57.93, LC10=49.17, LC20=41.50 and LC30=32.87 offspring/individual). The intrinsic (r) and finite (λ) rates of increase were also significantly lower in mites treated with sublethal concentrations. The highest estimated values for r and λ were recorded at control (0.208 and 1.232 day-1,respectively). Finally, with the reduce rate of development observed for individuals treated with sublethal concentrations, the mean generation time (T) was significantly higher in individuals exposed to any concentration tested (control=19.48, LC10=19.80, LC20=20.10and LC30=19.45 day). Our data underline the importance of considering the role of sublethal effects when attempting to evaluate the total impacts of specific pesticide on an insect pest population and its progeny.
  Keywords: Spider mites, Chemical control, Integrated management, mortality, Intrinsic rate of increase