فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • گلنسا گلینی مقدم*، سید مهدی طاهری صفحات 1-31
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت دانشگاه های ایران در چهار نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها شامل «شانگهای»، «کیو.اس»، و «تایمز» و «آی اس سی» با تاکید بر دانشگاه علامه طباطبائی انجام شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که دانشگاه علامه طباطبائی، تا سال 2016 در میان دانشگاه های برتر جهان در سه نظام «شانگهای»، «کیو.اس»، و «تایمز» قرار نگرفته است . با این حال، در نظام رتبه بندی «آی اس سی» در سال های 1394 و 1395 در جایگاه دوم کشور در حوزه علوم انسانی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رتبه بندی شانگهای، رتبه بندی کیو.اس، رتبه بندی تایمز، رتبه بندی آی اس سی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • فاطمه زندیان*، ستاره کشمیری، محمدحسن زاده صفحات 33-56
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان استفاده ی متخصصان مراکز تحقیق و توسعه ی صنعت خودروی ایران از کتابخانه های تخصصی این مراکز می باشد. در این راستا چگونگی برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان و میزان رضایت آنها از کتابخانه های وابسته به سه مرکز اصلی تحقیق و توسعه صنعت خودرو، یعنی ایپکو، ان.پی.دی (ایران خودرو)، و سایپا بررسی شده است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است و جامعه ی مورد بررسی شامل کلیه متخصصان آن سه مرکز که در فرایندهای تحقیق و توسعه نقش دارند می باشد. کل جامعه مورد پژوهش 855 نفر هستند که بر طبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با 265 نفر می باشد. از این تعداد پرسش نامه ی توزیع شده، 178 عدد (1/67 درصد) عودت داده شد. در آخر پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت کتابخانه های مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: استفاده کنندگان، کتابخانه های تخصصی، تحقیق و توسعه، صنعت خودرو
 • محمدرضا اباذری*، فهیمه باب الحوائجی صفحات 57-79
  شناخت ویژگی های مرتبط با کارآفرینی در3 مولفه انگیزشی، صلاحیتی و حمایتی و ارائه الگوی مفهومی کارآفرینی کتابداران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی هدف مقاله حاضر است.نوع پژوهش،کاربردی و روش آن پیمایشی- تحلیلی است. با بررسی ویژگی های کارآفرینان و ارتباط این ویژگی ها با حوزه های مختلف،نظرات 25 نفر از متخصصان این حوزه ها و متخصصان علم اطلاعات گردآوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه خوداظهاری که در جامعه آماری 109 نفری از کتابداران کتابخانه های 15 واحد جامع دانشگاه آزاد اسلامی ایران انجام گرفت.ویژگی های انگیزشی و صلاحیتی کارآفرینی کتابداران در حد زیاد و ویژگی های حمایتی آن ها از حد متوسط پایین تر بود. از بین 62 ویژگی کارآفرینی،37 ویزگی به دست آمد که بر مبنای آن، الگوی کارآفرینی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی طراحی شد. این الگو، به 3 عامل زمینه سازها، تسهیل گرها و توانمندسازها اشاره دارد.توجه به ویژگی های کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، نیازمند الگوی کارآفرینی در خدمات رسانی به بهره گیران اطلاعاتی در رقابت های ملی و بین المللی است. کتابداران باید با کمک فناوری های نوین، نوآوری هایی که قابلیت تطبیق با نیازهای مراجعان دارد را در سایه کارآفرینی خلق و با شناخت و تقویت ویژگی های فردی کارآفرینی،موجبات رشد و توسعه اجتماعی با انجام فعالیت های کارآفرینانه در کتابخانه ها فراهم آورند. الگوی مفهومی این مقاله، از سیر فکری و نتایج تحقیقات علمی در حوزه های روان شناسی، کارآفرینی، اقتصاد و مدیریت استنتاج و یشنهاد و گردیده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، الگوی کارآفرینی
 • محمد مهدی بابایی منقاری*، محمد میرکمالی، علی لطفی صفحات 81-96
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از نظر هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه فناوری نوین آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 132 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه پرسش نامه رفتار به اشتراک گذاری دانش بهلول (1392) و پرسشنامه گرایش به نوآوری سازمانی که ترکیبی از پرسش نامه های جیمنز-جیمنز و دیگران (2006)، پنیادز (2006)، پراجگو و سوهل (2006) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شد. بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که رفتار اشتراکی، تمایل به اشتراک دانش و باورهای کنترلی نوآوری سازمانی کارکنان را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: اشتراک دانش، گرایش به نوآوری سازمانی، مراکز آموزش عالی
 • امیررضا اصنافی*، محسن حاجی زین العابدینی، محترمه دانشمند صفحات 97-115
  پژوهش حاضر، با هدف شناسایی نقش آموزگاران در بهبود کتابخوانی دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران صورت گرفت. روش پژوهش، پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش آماری پژوهش آزمون تی استیودنت تک نمونه بود .جامعه آماری پژوهش، آموزگاران مدارس ابتدائی استان مازندران که شامل 9115 نفر است و حجم افراد نمونه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 374 نفر و نمونه گیری به صورت خوشه ایتصادفی انجام گرفت. از نظر آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران 5 شاخص ترویجی کتاب خوانی(قصه گویی و شعرخوانی، جلسات معرفی و نقد کتاب، خواندن گروهی، برگزاری نمایشگاه کتاب و نمایش فیلم و انیمیشن) در بهبود کتاب خوانی دانش آموزان تاثیر زیادی دارد. آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران از شاخص های «قصه گویی در کلاس»، «معرفی و نقد کتاب در کلاس»، «داستان نویسی و مشارکت دانش آموزان در برگزاری نمایشگاه»، «آزاد گذاشتن دانش آموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار گروهی»، «استفاده از انیمیشن» در بهبود کتاب خوانی دانش آموزان استفاده می کنند. استفاده از قصه گویی و شعرخوانی و نمایش فیلم و انیمیشن در بهبود کتاب خوانی دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران تاثیر زیادی داشت و استاده از سه عامل خواندن گروهی، برگزاری نمایشگاه کتاب و برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب تاثیر چندانی نداشت. بنابراین، به آموزگاران مقطع ابتدائی توصیه می شود از این شاخص ها در محیط مدرسه و کلاس درس دانش آموزان بهره گرفته شود تا هم جذابیت کلاس بالا رود و هم دانش آموزان از همان ابتدای تحصیل به کتاب خوانی و مطالعه کتاب ترغیب شوند.
  کلیدواژگان: مطالعه، کتابخوانی، آموزگاران، مقطع ابتدائی، استان مازندران
 • حسین ادبی فیروزجاه*، مسعود یمینی فیروز، مینا یمینی فیروز صفحات 117-135
  هدف
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شمال می پردازد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد سواد دیجیتالی و تمامی مولفه های آن در افزایش سطح علمی دانشجویان تاثیر گذار است و می تواند نگرشی مثبت برای دانشجویان در جهت یادگیری ایجاد کند. بنابراین می بایستی این موضوع مورد توجه مسئولین دانشگاه ها قرار گیرد و با افزایش فناوری های نوین رویکر علمی جدید را برای دانشجویان ایجاد نمایند.
  کلیدواژگان: سواد دیجیتالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت ها، دانشجویان تربیت بدنی، دانشگاه شمال
|
 • Golnessa Galyani, Moghaddam *, Seyed Mahdi Taheri Pages 1-31
  Purpose
  This study evaluates the position of Allameh Tabatab’i University (ATU) in four international university ranking systems: Shanghai, QS, Times, and ISC.
  Conclusion
  The results show that at the end of 2016 Allameh Tabatab’i University did not have a great position in three of the international university ranking systems—Shanghai, QS, and Times. However, in 2015 and 2016 the ISC ranked Allameh Tabatab’i University in the second level of the top Iranian universities in the humanities.
  Keywords: Shanghai (Academic Ranking of World Universities) Rankings, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, ISC ranking, Allameh Tabatab’i University
 • Fateme Zandian *, Setare Kashmiri, Mohammad Hassanzadeh Pages 33-56
  The main objective of the present research is to investigate the extent of using specialists of R & D centers of Iran's automotive industry from specialized libraries of these centers. In this regard, how to meet the information needs of experts and their satisfaction from libraries affiliated with the three major centers of research and development of the automotive industry, ipco, NPDI (Iran Khodro), and Saipa. This research has been conducted in a survey method and the surveyed community includes all the experts of the three centers involved in the research and development processes. The total population of the survey is 855 people, which according to the Morgan table, the sample size is 265 people. Out of these distributed questionnaires, 178 (67.1%) were returned Finally, suggestions are made to improve the status of libraries of research and development centers of Iran's automotive industry.
  Keywords: users, specialized libraries, research, development, automotive industry
 • Mohammad Reza Abazari *, Fahimeh Babalhavaeji Pages 57-79
  This article deals with study of characteristics pertinent to entrepreneurship on three components: motivational , competency and support and introduction of conceptual model of entrepreneurship for academic librarians in the libraries and information centers in line with the ongoing tasks. Research is of applied type and the method is analytical survey. This study has been conducted by analyzing characteristics of entrepreneurs based on entrepreneurial sources and collected comments of twenty five library experts, entrepreneurs and psychologists who are faculty members of university. Questionnaires have been applied for verification of such characteristics and their development in the libraries of universities. Entrepreneurship psychological characteristics in librarians were more than average and librarians' entrepreneurship protective features were significantly less than average. Findings demonstrated that from among the entrepreneurial characteristics mentioned, for motivational component12, for the competency component, 15and for support component 5characteristics are the ones, as agreed by the researchers, librarians should have. Consideration of entrepreneurial characteristics in the field of library and information science due to individual and collective tasks demands introduction of entrepreneurial model for offering services to those who are involved in using the information in national and international competitions. The functional model presented in this article has been inferred from the scientific outcome and mentality in the field of psychology and management. In fact, an innovative approach to library and information science has been proposed and prescribed, which is itself end result of an approach out of wisdom and regarding the specific principles generated by studies of other sciences.
  Keywords: Entrepreneurship, librarians, Academic Libraries, Library Science, Entrepreneurial Model
 • Mohsen Haji Zeinolabedini, Mohtarameh Daneshmand Pages 97-115
  The purpose of study was to identify the role of teachers in improving the reading of primary school students in Mazandaran province. Data gathering to identify the influential components of student book-keeping using and documentary study, the method used in this research is a survey. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical method used in this research is a single-sample t-test. The sample size was 374.the teachers in the elementary school of Mazandaran province, five main indicators (narrative and poetry, introductory sessions and review of the book, group reading, book fair and film show and animation) in improving book reading Students have a lot of influence. The teachers of the elementary school of Mazandaran province include "class storytelling", "introducing and criticizing the book in the classroom", "story writing and student participation in the exhibition," "freeing students to select the source for research and workgroups," " Using movies and animations "to improve student reading. The results showed that the use of two storytelling and poetry indices and a video and animation show for improving the reading of primary school students in Mazandaran province had a significant effect on three groups: reading group, book fair and conducting criticism sessions. The review of the book did not have much effect. it is recommended for primary school teachers to use these indicators in school and classroom environments.
  Keywords: : Study, Reading, teachers, elementary school students, Mazandaran province
 • Hossein Adabi Firozjah *, Masoud Yamini Firouz, Mina Yamini Firouz Pages 117-135
  Purpose
  This study examines the effect of digital literacy to increase knowledge of physical education students of the Shomal University.
  Conclusion
  The results showed that digital literacy and all of its components is impressive in increasing the knowledge of students and can create a positive attitude for students to learn. So this concern should be of interest to university officials and with the rise of new technologies, new scientific approach creat for the students.
  Keywords: Digital Literacy, Information of Technology Communication, Skills, Physical Education Students, Shomal University