فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم سلامی، سارا بهرامی نیا*، زهرا عزیزخانی صفحات 1-22
  هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین توانایی اکتساب دانش کتابداران کتابخانه های دانشگاهی کرمانشاه و رشد و توسعه سازمانی آنها انجام شد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه که در مجموع 58 نفر می باشند. با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشتند از روش سرشماری جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید، که از این تعداد 55 پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش اکتساب دانش در طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که توانایی اکتساب دانش و مولفه های آن(استخراج دانش، تبدیل دانش و انتقال دانش) در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد. بیشترین میانگین مربوط به مولفه توانایی استخراج دانش (68/3) و کمترین فراوانی، مربوط به توانایی انتقال دانش (25/3) بود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که سطح توانایی انتقال دانش در بین کتابداران نسبت به دیگر مولفه های اکتساب دانش آنها پایین تر است، نیاز به آموزش و فراهم کردن شرایطی برای بهبود این مهارت و روحیه اشتراک دانش در بین کتابداران ضروری به نظر می رسد، زیرا توانایی انتقال و اشتراک دانش که یکی از شاخصه های اصلی چرخه اکتساب دانش است، برای کتابداران به عنوان اشاعه دهندگان اطلاعات امری اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد
  کلیدواژگان: اکتساب دانش، رشد و توسعه سازمانی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران، کرمانشاه
 • رویا برادر، سمانه ابوالقاسم، سعید رضایی شریف آبادی صفحات 23-46
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن هاست.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری را کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران تشکیل داده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم 150 تن از کتابداران استان تهران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته ای است که براساس مولفه های اعلام شده یونسکو طراحی شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد مولفه تعامل و استفاده اخلاقی از محتوای رسانه ای و اطلاعاتی با میانگین 7/22 و مولفه خلق دانش با میانگین 2/13 به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در میان مولفه های سواد رسانه ای و اطلاعاتی کتابداران داشته اند. میانگین تمامی مولفه ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران بالاتر از میانگین حد متوسط می باشد. بنابراین راهکارهای پیشنهادی همچون برگزاری پیوسته ی دوره های آموزش ضمن خدمت و ایجاد شبکه های اجتماعی به منظور روزآمد کردن سواد کتابداران و تعامل بین آن ها و کاربران کتابخانه جهت اشتراک گذاری و خلق دانش می تواند به افزایش سطح سواد رسانه ای و اطلاعاتی کتابداران کمک کند.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای و اطلاعاتی، کتابداران، کتابخانه عمومی، تهران (استان)
 • لیلا زادولی خواجه*، فاطمه زندیان صفحات 47-64
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مثبت اندیشی بر افزایش مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی سطح شهرستان تبریز می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن پیمایشی است. جامعه ی مورد مطالعه کتابداران کتابخانه های عمومی سطح شهرستان تبریز می باشند که با توجه به تعداد نسبتا کم جامعه ی آماری، نمونه گیری از طریق روش سرشماری انجام شد و پرسشنامه (5 گزینه ای براساس طیف لیکرت) بین تمامی کتابداران توزیع شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته می باشد که ضریب پایایی آن نیز 91% برآورد شد که نشانگر پایایی مناسب پرسش نامه می باشد، پرسشنامه ی توزیع شده شامل دو بخش مهارتهای ارتباطی و مثبت اندیشی می باشد که این دو بخش نیز به گویه هایی تقسیم شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان نمود اثرات مثبت اندیشی بر روی مهارت های غیرکلامی بیشتر از سایر مهارت هاست همچنین میزان مثبت اندیشی در بین کتابداران نسبتآ خوب قلمداد شده است. نتایج کلی پژوهش بیانگر این است که میزان مثبت اندیشی در بین کتابداران زن و محدوده ی سنی زیر 35 سال و با میزان تحصیلات کارشناسی به بالا بیشتر ازسایر گروه ها می باشد همچنین هرچقدر میزان مثبت اندیشی بالا باشد بیشتر دررفتارهای ارتباطی به خصوص غیر کلامی کتابداران متجلی می گردد. در پایان پژوهش نیز پیشنهاداتی جهت برگزاری دوره های مثبت اندیشی و مهارتهای ارتباطی برای کتابداران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مثبت اندیشی، مهارتهای ارتباطی، کتابداران، کتابخانه های عمومی، شهرستان تبریز
 • علی اصغر بذرافشان، محمدرضا اباذری*، فرنوش عظیمی خبازان صفحات 65-82
  هدف پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد و ابعاد آن در کارکنان کتابخانه های عمومی استان گلستان است. نوع تحقیق، توصیفی و روش آن پیمایشی- تحلیلی است.کل جامعه آماری 158 نفر از کتابداران که تعداد 113 نفر از 57کتابخانه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از دو پرسشنامه مورد سنجش قرارگرفتند.یافته ها نشان داد میانگین سرمایه فکری کارکنان در حد متوسط به بالا بوده و بین مدیریت سرمایه های انسانی، ساختاری و ارتباطی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بعد انگیزه بیشترین تاثیر را بر بهره وری عملکرد کارکنان داشت. اگر سرمایه فکری در سازمان به طور دائم در جریان باشد عملکرد بالای سازمان و به تبع آن رضایت کارکنان و مراجعان را به دنبال دارد و این که دارایی های نامشهود به طور بالقوه وجود دارد و باید برای به فعل در آوردن آن در سازمان کوشش کرد تا موجب تولید ارزش شود. سرمایه های انسانی، ساختاری و ارتباطی به عنوان مولفه های سرمایه فکری می توانند تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان کتابخانه داشته باشند: افراد در کتابخانه دانش تولید می کنند، با ارتباطاتی که با یکدیگر دارند در ارتقا و منزلت کتابخانه تلاش کرده و ارتباط با بیرون از کتابخانه را از طریق درک بهتر مراجعان و استفاده کنندگان بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: مدیریت، سرمایه فکری، عملکرد کارکنان، کتابخانه های عمومی، استان گلستان
 • الهام قربان نژاد* صفحات 83-102
  چکیده
  هدف
  هدف، بررسی وضعیت ارتباطات در کتابخانه های عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان در استان آذربایجان غربی می باشد.
  روش
  روش، پیمایشی - توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 13000 نفر اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. در نمونه گیری بر اساس درجه بندی کتابخانه ها، 9 کتابخانه ی عمومی در سطح استان انتخاب شد و سپس به روش تصادفی طبقه ای، تعداد 250 پرسشنامه بین اعضای فعا توزیع و در نهایت 234 پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه شامل دو بخش 1- پرسشنامه 7 عاملی کیفیت خدمات کتابخانه ای (نیروی انسانی، تکنولوژی، فضا و تجهیزات، مجموعه، برنامه ریزی، ارتباطات و برنامه ها، خدمات) 2- پرسشنامه رضایت کاربران کودک و نوجوان از خدمات کتابخانه می باشد.
  یافته ها
  داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss-16، تحلیل شد و از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج حاصل بیانگر این بود که بین کیفیت وضعیت خدمات در کتابخانه های عمومی مورد مطالعه با میزان رضایت اعضای کودک و نوجوان این کتابخانه ها همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه پاسخ گویان در سطح نسبتا متوسطی، ارتباطات در این کتابخانه ها جهت جذب آن ها وجود دارد.

  اصالت/ارزش: نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به ارتباطات در کتابخانه های عمومی تاکید می نماید.
  کلیدواژه ها: کتابخانه های عمومی، ارتباطات، رضایت، کودکان و نوجوانان، آذربایجان غربی
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: کتابخانه های عمومی، ارتباطات، رضایت، کودکان و نوجوانان، آذربایجان غربی
 • مهدیه خزانه ها*، مژده سلاجقه صفحات 103-123
  هدف از طبقه بندی یا رده بندی، مجزا ساختن دانش ها از یکدیگر نیست بلکه در عین تشخیص آن ها، نشان دادن روابط و همبستگی دانش ها با یکدیگر و روشن نمودن وحدت علوم است. روش پژوهش بکار گرفته شده در این پژوهش روش تحلیل محتوا است. ابزار گردآوری داده ها، پژوهش های پیشین است که در موضوع درخت دانش دکارت انجام شده است. نظرات دکارت و انتقاداتی که توسط پژوهش های قبل شده مورد مطالعه و دلایل اضمحلال آن به بحث گذاشته شد . نتایج این پژوهش نشان داد که دلایل اضمحلال طبقه بندی دکارت عبارتند از: وحدت گرایی و در برنگرفتن جامع علوم اعم از علوم کمی و رفتاری و علوم انسانی،عدم توجه به علوم انسانی به طور کلی، در نظر نگرفتن ارتباط بین همه علوم و همچنین ارتباط علوم با نیاز های انسان، طبقه بندی دانش به جای طبقه بندی علم، علم از نظر معنا شناسی عام تر از دانش است، قراردادن علومی که امروز مستقل هستند به عنوان زیر مجموعه ریاضی و متافیزیک، در طبقه بندی دکارت فقط سلسله مراتب در نظر گرفته شده و رابطه ها و بین رشته ای بودن علوم لحاظ نشده است.
  کلیدواژگان: درخت دانش، طبقه بندی دکارت، طبقه بندی دانش
|
 • maryam salami, sara bahrami nia, zahra azizkhani Pages 1-22
  Objective
  The aim of this study was to determine the relationship between the ability to acquire knowledge of librarians in Kermanshah University libraries and their organizational growth and development.
  Methodology
  The present study is descriptive-correlational and has been conducted through a survey method. The statistical population of all librarians of Kermanshah University libraries was 58 people. Given that the research community was limited and available, census method was used to collect data, of which 55 questionnaires were completed and analyzed.
  Findings
  Findings showed that the ability to acquire knowledge and its components (knowledge extraction, knowledge conversion and transfer of knowledge) among librarians of university libraries of Kermanshah is relatively favorable. The highest mean belonged to “knowledge extraction ability” (3.68) and the least frequency was related to the “ability to transfer knowledge” (3.25).
  Conclusion
  The level of knowledge transfer ability among librarians is lower than other components of knowledge acquisition. The need to train and provide conditions for improving this skill and the spirit of knowledge sharing among librarians seems to be necessary. Because the ability to transfer and share knowledge, which is one of the main attributes of the knowledge acquisition cycle, is inevitable and necessary for librarians as disseminators of information.
  Keywords: Knowledge Acquisition, Organizational Growth, Development, Academic Libraries, Librarians, Kermanshah
 • Pages 23-46
  Objective
  The aim of this study was to determine the Information and Media literacy of librarian in Tehran’s public libraries.
  Methodology
  The method of this study is descriptive- analytical approach that describes the status of Information and Media literacy literacy librarians. In the first stage, selected 150 librarians that work at the public library in Tehran. The data collection tool is a questionnaire that designed based on the components and indicators announced by UNESCO for Information and Media literacy. In next step calculated validity (formal logic) and reliability was calculated based on Cronbach’s Alpha. Finally analyzed data by One-sample T test in SPSS software.
  Findings
  Findings showed that the components of interaction and ethical use of Information and Media literacy with mean of 22/7 and knowledge creation component with mean of 13/2, respectively had the highest and lowest mean among components.
  Conclusion
  findings show that librarians of the public libraries of Tehran have the skills and competence to promote Information and Media literacy among library members. Organizing in-service training courses, getting acquainted with media and information content providers, familiarizing with valid sources and media, evaluating resources and content, sharing and creating methods of knowledge and developing ethical guidelines to help raise the level of Information and Media literacy of librarians.
  Keywords: Information, Media literacy, librarians, public library, Tehran (province)
 • Leyla Zadvali Khajeh *, Fatemeh Zandian Pages 47-64
  The purpose of this study was to investigate the effect of positive thinking on increasing the communication skills of librarians in general libraries of Tabriz city. This research is an applied research method and is a survey method. The population of this study is librarians of general libraries located in Tabriz city. According to the relatively small number of statistical population, sampling was done by census method and a questionnaire (5 options based on Likert scale) was distributed among all librarians. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with a reliability coefficient of 91% which is an indicator of the reliability of the questionnaire. The distributed questionnaire consists of two parts of communication skills and positive thinking, SPSS software was used to analyze the data. The results of the research showed that the amount of positive thinking effects on non-verbal skills is higher than other skills, and the level of positive thinking among librarians is relatively good. The overall results of the research indicate that the level of positive thinking between female librarians and those under the age of 35 years and with the level of undergraduate education is higher than other groups. Also, the higher the level of positive thinking, the more intense non-verbal communication librarians I t turns out. At the end of the research, there are suggestions for holding positive thinking courses and communication skills for librarians.
  Keywords: Positive Thinking, Communication Skills, Librarians, Public Libraries, Tabriz City
 • Aliasghar Bazrafshan, Mohammad Reza Abazari *, Farnoosh Azimi Khabazan Pages 65-82
  According to the important role of intellectual capital as one of managerial development elements at today turbulent environment, that the world changed to world village, the aim of this research is studying the "relationship between management of intellectual capital and performance among public libraries staff of Golestan provinc ".The research method is correlation that performed with a filed method. The research population included all general libraries staff of Golestan province with number 158 that among them 113 people selected using kerjeci Morgan formula. In order to collecting data, questionnaire of standard test for management intellectual capital from Bontis, and questionnaire of test for performance of staff from Achio, were used respectively. By using of Kolmogorov - Simonov test, normality of data determined at confident level of 95% (α=0.05) and resulting information analyzed using SPSS software with descriptive and inferential method. Results show that there is a meaningful relation between capital human, structural capital and communicational capital with performance of staff and its dimensions.
  Conclusion
  the effectiveness and performance of public libraries in Golestan province depended to more attention to management of human capital, structural capital and removing obstacles for improvement of communicational capital, and at this regard, and in this regard, motivation was introduced as the most important factor in productivity performance of staff.
  Keywords: management, intellectual capital, performance of staff, public libraries, Golestan provinc
 • Elham Ghorbannezhad * Pages 83-102
  Abstract
  Purpose
  To investigate the status of communication in public libraries to attract children and adolescents in West Azarbaijan province.
  Method
  The method is survey-descriptive and correlational and in terms of the purpose of the applied research part. The statistical population includes 13,000 active members of children and adolescents of public libraries of West Azarbaijan province. Data were collected using a researcher-made questionnaire. In the sample, based on the rating of libraries, 9 public libraries were selected at the provincial level. Then, by random sampling, 250 questionnaires were distributed among active member and finally 234 The questionnaire was collected. The questionnaire consists of two sections: 1- The questionnaire of 7 factors of library service quality (human resources, technology, space and equipment, collection, planning, communication and programs, services). 2- Child and child user satisfaction questionnaire from library service.
  Results
  Data were analyzed using SPSS-16 software and Pearson correlation coefficient, t-test and ANOVA were used. The results indicate that there is a significant correlation between the quality of service status in the public libraries and the satisfaction of the child and adolescent members of these libraries. Also, the results of the research showed that, from the viewpoint of respondents at a relatively moderate level, the connections in these libraries are available to attract them.
  Originality / Value: The results of this study emphasize the importance of more attention to communication in public libraries.
  Keywords: Public Libraries, Communication, Satisfaction, Children and Adolescents, West Azarbaijan
  Keywords: Keywords: Public Libraries, Communication, satisfaction, Children, Adolescents, West Azarbaijan
 • Mahdieyh Khazanehha *, Mozhdeh Salajegheh Pages 103-123
  The purpose of categorization or classification is not to separate knowledge from one another, but at the same time recognize them, show the relationships and correlations of knowledge with each other and clarify the unity of science. The used research method is content analysis method. The data collection tool is a priori information resource that has been dealt with in the Descartes Knowledge tree. Descartes' comments and criticisms that were studied by previous studies and the reasons for its disappearance were discussed. The results of this study showed that the reasons for deconcentration of Descartes' classification are unity and the absence of a comprehensive knowledge of both quantitative and behavioral sciences and humanities, the lack of attention to the humanities in general, the lack of consideration of the relation between all sciences as well as the relation among sciences with human needs, the classification of knowledge Instead of classifying science, science is more generally than the knowledge semantically, putting science that is independent today as a subset of mathematics and metaphysics, is considered Descartes' classification only as a hierarchy and the relationships among different sceinces and the interdisciplinary nature of sciences are not included
  Keywords: knowledge tree, knowledge classification, Descartes classification