فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 12 (پیاپی 255، اسفند 1397)
 • جامعه شناسی
 • تاریخ انتشار: 1398/01/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آیت الله علامه محمدتقی مصباح صفحات 5-9
  این مقال شرحی است بر کلام امیرمومنان علی علیه السلام پیرامون نشانه های مومنان واقعی. یکی دیگر از این ویژگی های مومنان واقعی این است که «مردم به خیرش امیدوار و از آزارش در امان باشند». مهربانی با مردم سفارش دین و آموزه های دینی است. اطاعت و فرمانبردادی از خداون سه مرحله دارد: 1. بنده به جهت ترس از عذاب، خدا را اطاعت می کند. 2. طمع به ثواب و پاداش عامل اطاعت خداست. 3. عشق و محبت به خدا عامل اطاعت و عبادت خداست. مرحله سوم، مهم ترین و عالی ترین مرتبه عبادت خداست. خدای متعال چون شایسته عبادت است، مومن او را عبادت می کند. عبادتی که حضرت معصومان علیهم السلام ما را بدان سفارش می کنند و عمل می کنند، نوع سوم بندگی است. ما هم که خود را پیرو واقعی ائمه اطهار علیهم السلام می دانیم، باید مثل ایشان باشیم.
  دیگرخواهی و مهربانی با مردم و گذشت و فداکاری در اسلام بسیار سفارش شده و این تنها از عهده کسانی برمی آید که شیعه واقعی بود، عظمت خدای متعال را درک کرده و با مردم مهربانند.
  کلیدواژگان: مهربانی با مردم، عظمت بندگی، دیگرخواهی برای خدا، عشق به اولیای خدا
 • حسن نجفی*، مهدی سبحانی نژاد صفحات 11-23
  پژوهش حاضر با هدف تبیین قرآنی الگوهای رفتار اجتماعی در جامعه دینی انجام گرفته، تا ابزاری ارزشمند برای طراحان برنامه درسی کشور باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و به منظور گردآوری داده های لازم، و نیل به اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط با تحقیق، با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جامعه دینی جامعه ای است که فرهنگ و روش های رفتاری آن از تعالیم دینی و وحیانی برخاسته باشد و اعضای آن در مواجهه با مقوله دین، تمام ابعاد وجودی خویش اعم از بینشی، گرایشی و کنشی را به کار بندند؛ در این جامعه دلبستگی و شیدایی به دین و ارزش های دینی بر هر دلبستگی دیگر غلبه داشته است، و بنابر آیات قرآن کریم الگوهای رفتار اجتماعی متناسب با آن در پنج محور شامل: رفتارهای فردی مطابق با ضرورت های جمعی، رفتارهای تعاملی با سایران، رفتارهای اقتصادی، رفتارهای سیاسی و رفتارهای مرتبط با ایفای تکالیف اجتماعی، قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: طراحی برنامه درسی، جامعه دینی، رفتار اجتماعی، الگوهای مطلوب
 • محمد مهدی مظفری صفحات 25-35
  سیره و روش زندگی امیرمومنان علی علیه السلام را می توان به عنوان کامل ترین الگوی مسلمانان در امور اقتصادی به شمار آورد. روشی که در آن نه منفعت طلبی شخصی بر منافع عمومی سایه می افکند، و نه فشارها و آسیب های اقتصادی می تواند خللی در توفیقات روزافزون آن به وجود آورد. این سیره که مبتنی بر علم و دانش تولید و عمل مجدانه است، با هوشمندی امیرمومنان علیه السلام، سبب تغییر اوضاع معیشتی او و بنی هاشم گردیده و اثرات مطلوب بسیاری را در عرصه های گوناگون از خود به جای گذاشته است. شاید بتوان مهم ترین و مطلوب ترین اثر سبک اقتصاد علوی را تکیه این روش بر تولید، یا همان درون زایی و تاکید آن بر حفظ سرمایه و بهره گیری از ثمرات آن دانست. این ویژگی ها موجب شده که مقاله، به بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی مرتبط با امیرمومنان علی علیه السلام بپردازد تا کیفیت تطبیق اقتصاد مقاومتی با سیره اقتصاد علوی را از طریق تحلیل تصمیمات اقتصادی امیرمومنان علیه السلام در زمینه تولید و کسب و کار روشن نماید.
  کلیدواژگان: امیرمومنان علی علیه السلام، اقتصاد، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، تولید، سرمایه
 • طاهره سلیمانی، فهیمه شهابی صفحات 37-46
  مسئله اقتصاد و کسب معاش، از ابتدایی ترین و ضروری ترین مسائلی است که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده ای از حیات انسانی را تشکیل می دهد. نظام اقتصادی حاکم بر خانواده باید به گونه ای باشد که بتواند با پیشرفت زندگی بشر در هر عصری، مشکلات و موانع موجود را برطرف کند. بدون تردید هریک از اعضای خانواده با تدابیر درست خویش در مدیریت اقتصادی خانواده نقش جدی دارند. در این میان نقش زنان با توجه به جایگاه و مسئولیت آنان از اهمیت برخوردار است. در نظام تربیتی اسلام، تنها تمکن مالی و اقتصادی نیست که آرامش را برای خانواده فراهم می سازد، بلکه خصایص نیکی مانند: قناعت و پرهیز از اسراف، پرهیز از تجمل، و اعتدال و میانه روی و... بسیار توصیه شده است. در شرایط نامناسب اقتصادی، قطعا رفتار زن خانواده است که در نقش مادر و همسر می تواند برای سایران الگو سازی کند و آرامش و راحتی را برای خانواده به ارمغان بیاورد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی است، و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: اقتصاد، مدیریت اقتصادی، خانواده، سبک زندگی اسلامی
 • سیفاللهفضل الهی قمشی*، نرگس افراسیابی صفحات 47-57
  هدف پژوهش، پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران مدارس متوسطه، براساس هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 460 نفر، و نمونه آماری 210 نفر است، که بر اساس جدول مورگان و به شیوه تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی «آنگ» و همکاران (2007)، سرمایه اجتماعی«ناپاهیت» و «گوشال»(1998)، مسئولیت پذیری اجتماعی «گاف»(1984)، به ترتیب: با پایایی 81/0، 78/ 0و 83/0، بر اساس آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر روش های توصیفی، از آزمون های استنباطی«کلموگروف اسمیرنف»، همبستگی «پیرسون»، در قالب نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد: 1. میان هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی، با مسئولیت پذیری دبیران مدارس متوسطه، رابطه وجود دارد. 2. میان ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه ای سرمایه اجتماعی، با مسئولیت پذیری دبیران رابطه وجود دارد. 3. میان ابعاد فراشناخت، شناخت، انگیزشی و رفتاری از هوش فرهنگی، با مسئولیت پذیری دبیران رابطه وجود دارد. در نهایت، هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده مناسبی برای مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران هستند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، هوش فرهنگی، سرمایه اجتماعی، دبیران
 • اصغر میرفردی *، عبدالله ولی نژاد صفحات 59-66
  این مقاله، با هدف مطالعه نقش رسانه در میزان پایبندی عملی معلمان شهرستان دهلران به دین انجام شده است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 300 نفر محاسبه شده است که با روش نمونه گیری سهمیه ای (جنس و مقطع آموزشی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته است که پس از تایید اعتبار آن توسط صاحب نظران، پایایی پرسشنامه «میزان پایبندی عملی به دین» با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (71/0)، محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها تفاوتی معنادار در «میزان پایبندی عملی به دین» پاسخ گویان، با توجه به «جنسیت» و «مقطع آموزشی» آنان را نشان داد. براین اساس، هیچ تفاوت معناداری در «میزان پایبندی عملی به دین» پاسخ گویان، با توجه به سایر متغیرهای زمینه ای مورد مطالعه، و همچنین «نوع رسانه مورد استفاده» و «میزان استفاده از رسانه مورد استفاده» آنها، وجود نداشت. در نهایت فقط متغیرهای «مقطع آموزشی ابتدائی» و «جنسیت» توانستند وارد مدل رگرسیونی عوامل تببین کننده «میزان پایبندی عملی به دین» شوند و به میزان 6/4 درصد از تغییرات آن را تبیین نماید.
  کلیدواژگان: دین داری، معلم، رسانه، دهلران، ایران
 • حوریه بزرگ صفحات 67-80
  در نوشتار حاضر به مدد شیوه تحلیلی اسنادی، به نقد کتاب «ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران» پرداخته ایم. نتایج تحقیق آشکارکننده برخی نقایص صوری و محتوایی است. در بخش صوری، کتاب به بازنگری جدی در ویرایش فاصله ها، اشتباهات تایپی و جملات نامفهوم نیازمند است. در بخش محتوایی، مهم ترین نکته، عدم انتخاب روش تحقیق مناسب و گزینش رویکرد تحلیلی خاص تاریخی است. گزینش روش تحقیق کمی برای مسئله ای همچون ریشه های فرهنگی که ماهیتا کیفی است، مولف را به کلی نگری و تعمیم دهی غیرمنطقی سوق داده است. به علاوه، انتخاب یک رویکرد خاص تاریخی ملهم از نظریه «استبداد ایرانی» و نظریه «زوال اندیشه سیاسی» مولف را مبتلا به «خودشرق شناسی» و غفلت از فضایل اخلاقی ایرانیان کرده است. توجه به پدیده مهم انقلاب اسلامی و نحوه ورود و مواجهه مدرنیته به ایران، جزو پیشنهادهای نگارنده است تا با نگاهی جامع به تفسیر خلقیات ایرانیان پرداخته شود. مطالعه انتقادی این کتاب ضرورت رهایی محققان از گفتمان شرق شناسانه و توجه به خلقیات ایرانیان در بستر «گفتمان علم بومی» را بیش از پیش آشکار می کند.
  کلیدواژگان: ریشه های فرهنگی ارتباط، خلقیات ایرانیان، صفویه، مغول، نظریه استبداد ایرانی، محسنیان راد
 • احسان خان محمدی صفحات 81-93

  «ازخودبیگانگی» به عنوان یکی از مهم ترین مسائل انسان شناختی، که در رشته های گوناگون و از دیدگاه های مختلف، محل توجه و بررسی قرار گرفته، در زندگی امروزی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم «ازخودبیگانگی» از نظر دو اندیشمند غربی و اسلامی، اریک فروم و جلال آل احمد، با توجه به جایگاه خاص آنها در مقام اندیشه است. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، مفهوم «ازخودبیگانگی» در نظر اندیشمندان مذکور، متشکل از چهار بعد ماهیت، نمودها، ریشه ها، و راه های برون رفت از آن است. علاوه بر این، روشن شد که تشریح ابعاد گوناگون «ازخودبیگانگی» از سوی این دو اندیشمند، علاوه بر تفاوت های مبنایی و ظاهری، از شباهت هایی نیز برخوردار است. در نهایت، با توجه به نظر این دو، می توان گفت که اولا، باید از برخورد منفعلانه با عوامل پدیدآورنده «ازخودبیگانگی» دوری کرد. ثانیا، اینکه رهایی از «ازخودبیگانگی» از رهگذر فردگرایی حاصل نمی شود و مستلزم ارزش های جمع گرایانه است.

  کلیدواژگان: سرمایه داری، سوسیالیسم، غرب زدگی، بازگشت به خویشتن، ازخودبیگانگی
|
 • Ayatollah Allameh Mohammad Taghi Mesbah Pages 5-9
  This article aims to study the signs of real believers from the viewpoint of Amir al-Momenin Ali (as). The other characteristic of the true believers is that "People are hoping for his goodness and immune from his harassment". Being kind to the people is the command of religion and the religious teachings. The obedience to God has three stages, I) Obedience for the fear of punishment II) Obedience for the sake of reward III) Obedience for the love of God. The third stage is the most important and highest level of God's servitude. Because, since the Almighty Allah is worthy of worship, the believer worships him. Among the stages of worship, the third one is ordered and operated by the infallible. Therefore, given that we consider ourselves the true follower of the Ahl al-Baty (as) we should be like them. Loving the people, kindness to the people, forgiveness and sacrifice have been ordered too much in Islam, and only Shiites can fulfill them, which has comprehend the greatness of Allah Almighty and is kind to the people.
  Keywords: affection to the people, the greatness of servitude, loving the people for the sake of Allah, love of the friends of Allah.
 • Hasan Najafi*, Mahdi Subhaninejad Pages 11-23
  Quranic explanation of the patterns of social behavior in the religious community, this research has conducted, to be a valuable tool for curriculum designers in the country. Using a descriptive-analytical method, collecting the necessary data and seeking the research purposes the available and relevant research sources have been analyzed with qualitative methods. The research findings show that religious society is a society whose culture and methods of behavior are based on religious and revelatory teachings and its members apply all their sighted, tendentious and active efforts to religion. In this community, attachment to religion and religious values has overcome any other attachments. According to the Holy Quran, the patterns of social behavior can be explained in five factors, individual behaviors in accordance with collective necessities, interactive behaviors with others, economic behaviors, political behaviors and behaviors associated with social duties.
  Keywords: curriculum design, religious community, social behavior, desirable patterns
 • Mohammad Mahdi Mozafari Pages 25-35
  The lifestyle of Amir al-Mu'minin Ali (as) in economic affairs can be regarded as the most complete way of life for Muslims. A method in which neither the public interest is shadowed by self-interest nor the economic pressures and imbalances can stop its progress. This method, which is based on science, production knowledge, and hard work, changed the livelihoods of Imam and Bani Hashem, with the intelligence of Amir al-Mu'minin, and has had many favorable effects in various fields. Perhaps the most important and desirable effect of Imam Ali (as)'s lifestyle are relying on production or endogenous, maintaining capital and utilizing fruits. These features have led us to study and analyze economic issues related to Amir al-Mu'minin (as) to adopt the resistance economy with the economic conduct of Imam Ali (as) by analyzing his economic decisions in the field of production and business.
  Keywords: Amir al-Mu'minin Ali (as), economy, lifestyle, resistance economy, production, capital.Methods of Economic Management of Women in Islamic
 • Fahime Shahabi, Tahere Soleimani* Pages 37-46
  The economics and subsistence are one of the primary and most essential issues that, as a major part of the human life, have always been with mankind. The economic system of family should be able to overcome the obstacles by developing the human life in any age. Undoubtedly, family members have a serious role in economic management of the family. In this regard, the status and responsibility of women play an important role. In the educational system of Islam, it is not just a financial and economic issues that provide peace for family, rather good moralities such as satisfaction, avoiding lavishness, avoiding luxury life, moderation and so on have a great impact in this respect. In economic crisis conditions, definitely woman's behavior, as a mother and wife, can bring peace and comfort to the family. Using a descriptive-analytical and desk-research method, seeking a practical survey and focusing on valid sources and documents, this paper has been conducted.
  Keywords: economy, economic management, family, Islamic lifestyle
 • Narges Afrasiyabi, Seifulla Fazlullahi* Pages 47-57
    Predicting the social responsibility of secondary school teachers based on cultural intelligence and social capital is the purpose of this research. Using a correlation-descriptive and practical method, this paper has been conducted. The statistical population of the study is 460 people, and the statistical sample is 210, which were selected according to the Morgan table in a stratified random manner. To collect information, the cultural intelligence questionnaire (CQS) of "Ang" and colleagues (2007), the social capital of Nahapiet & Ghoshal (1998); social Responsibility of (Gaff) (1984), respectively: with a reliability of 0.81, 0.78 and 0.83, were used based on Cronbach's alpha. For data analysis, in addition to descriptive methods, the Kolmogorov-Smirnov inferential tests, Pearson correlation, were also used in SPSS software. The findings showed: 1. There is a relationship between cultural intelligence and social capital, with the responsibility of secondary school teachers. 2. There is a relationship between the cognitive, structural and social capital relations, with the responsibility of the teachers. 3. There is a relationship between the dimensions of meta-cognition, cognition, motivation and behavior of cultural intelligence with the responsibility of teachers. Ultimately, cultural intelligence and social capital provide a good predictor of social responsibility for teachers.
  Keywords: responsibility, cultural intelligence, social capital, teachers
 • Asghar Mirfardi*, Abdullah Valinejad Pages 59-66
  Clarifying the role of the media in the amount of practical adherence of Dehloran city teachers to religion this research has been conducted. According to Morgan's table, the sample size of 300 was calculated, which were selected by the sampling method (gender and educational level). The data gathering tool was a composite questionnaire made by researcher and others, which was confirmed by the experts, the reliability of the questionnaire "the degree of practical adherence to religion" was calculated and used according to Cronbach's alpha coefficient (0.71). The findings showed a significant difference in the rate of "adherence to religion" of respondents, with regard to their "gender" and "educational level". Accordingly, there were no significant differences between the respondents in terms of "practical adherence to religion", considering the other variables of the study, as well as the type and the extent of media use. Finally, only the "primary and secondary level" and "gender" variables were able to enter into the Regression model of the determining factors of "adherence to religion", and determine the amount of 4.6 percent of its variation.
  Keywords: religion, teacher, media, Dehloran, Iran
 • Hooria Buzorq Pages 67-80
    Using an analytical-documentary method, this paper seeks to analyze the Book of "The Cultural Origins of Communication in Iran". The research findings show that there are some formal and content defects. In the formal section, the book requires a serious review in the editing of distances, typographical errors and ambiguous sentences. In the content section, the most important point that, it did not choose an appropriate research method by selecting a particular historical analysis approach. Adopting a quantitative research method for an issue such as cultural origins, which is a qualitative topic, has led the author to irrational climbing and generalization. In addition, choosing a particular historical approach inspired by the theory of "Iranian tyranny" and the theory of "deterioration of political thought" has led the author to "self-Orientalism" and neglecting the Iranian ethical virtues. Considering the important phenomenon of the Islamic Revolution and the way in which modernity has entered and faced Iran is one of the author's suggestions to study the Iranians' ethos with a comprehensive approach. The critical study of this book more and more reveals the necessity of the emancipation of scholars from Orientalist discourse and attention to the Iranian virtues in the context of "native scientific discourse
  Keywords: The cultural roots of communication, Iranian ethos, Safavid, Mogul, the theory of Iranian tyranny, Mohsenianrad
 • Ehsan Khanmohammadi Pages 81-93

  "Self-alienation" is considered to be one of the most important anthropological issues; it is a subject that has been given attention in various fields from different perspectives, and has a special importance and significance in today's life. Therefore, the purpose of the present study is to examine the concept of "self-alienation" from the perspective of two Western and Muslim scholars, Eric Forum and Jalal Al-e-Ahmad, with regard to their particular status in this area. For data collection, library and documentary methods have been used. According to the results of the research, in the view of these thinkers, the concept of "self-alienation" consists of four dimensions of nature, manifestations, roots, and ways to overcome it. In addition, it became clear that the description of various aspects of "self-alienation" by these two thinkers has both fundamental and outward differences and similarities. Finally, with regard to the view of the two thinkers, one can conclude that, firstly, a passive attitude towards the causal factors of "self-alienation" should be avoided. And secondly, liberation from "self-alienation" requires an adherence to collectivism values and cannot be achieved through individualism.

  Keywords: self -alienation, capitalism, socialism, westernization, return to self