فهرست مطالب

معرفت - سال سی و دوم شماره 9 (پیاپی 312، آذر 1402)

ماهنامه معرفت
سال سی و دوم شماره 9 (پیاپی 312، آذر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آیت الله محمدتقی مصباح یزدی صفحات 5-7

  در باب ایمان مباحثی در روایات مطرح شده است که در بسیاری از موارد، با بحث های عقلی تطابق دارد. شاید تطبیق این روایات با آیه چهارده سوره «حجرات» که می فرماید: «قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الإیمان فی قلوبکم» روشن باشد. روایاتی که درباره حقیقت ایمان بحث می کنند، درصدد بیان شرایط و ویژگی های ایمان حقیقی اند؛ یعنی ایمانی که کاملا در دل وارد شده است و خدا آن را ایمان می داند، و این با اسلام صرف، که با ابراز شهادتین محقق می شود، متفاوت است. در بحث از مرز میان کفر و ایمان گفته شد که کفر نیز مانند ایمان، دو کاربرد دارد: یک کاربرد فقهی که استعمال آن در مقابل اسلام است و در روابط اجتماعی میان انسان ها بیشتر جنبه حقوقی دارد؛ اما گاه در روایات، کافر به کسی اطلاق می شود که بهره ای از ایمان نبرده است، یا به لوازم آن پایبند نیست. بر این اساس، چنین کافری اهل سعادت آخرت نیست، گرچه ممکن است در ظاهر مسلمان باشد و از لحاظ احکام فقهی و حقوقی با او معامله مسلمان شود. همچنان که پیامبر اکرم با بسیاری از نزدیکان خود چنین رابطه ای داشتند و مانند مسلمان با آنها رفتار می کردند. خداوند می فرماید: «ولتعرفنهم فی لحن القول» (محمد: 4)؛ اگر ما می خواستیم، آنها را به شما معرفی می کردیم [و به شما می گفتیم که درواقع کافرند].

  کلیدواژگان: ایمان، ایمان و کفر، درجات ایمان، درجات کفر
 • سید حسام حسینی * صفحات 9-21

  این پژوهش با هدف تبیین مبانی، اصول و روش های تربیت عرفانی در مکتب تربیتی غزالی صورت گرفت. نوع این پژوهش کیفی و برای دستیابی به هدف پژوهش، از سه روش تحلیل اسنادی، روش داده بنیاد و استنتاج عملی فرانکنا بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که تربیت عرفانی در مکتب غزالی، حرکت درونی متربی در جهت نیل به قرب الهی است. در این حرکت، متربی با تکیه بر ظرفیت های وجودی و در راستای تغییر در جهان بینی، نیاز به طی مسیری دارد که بر مبانی و اصول و روش هایی برگرفته از اسلام و سنت استوار است. در این پژوهش، سه مبنا، پنج اصل و چهارده روش تربیتی استنتاج گردید. مبنای اول: بیداری و معرفت یابی است. اصل اول ناظر به این مبنا، غفلت زدایی است و روش های ناظر به این اصل، اتکال به مرشد و خودیابی است. اصل دوم ناظر بر مبنای اول، تحول درون است که روش های ناظر به این اصل، روش توبه، زهدورزی و صبر است. مبنای دوم، ثبات قدم و حفظ شرایط است. اصل ناظر به این مبنا، مرابطه است و شش روش ناظر بر این اصل، مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاقبه، مجاهده و معاتبه هستند. سومین مبنا، خدادوستی و خداگونگی است. اصل اول ناظر به این مبنا، عشق ورزی است و روش های ناظر بر این اصل، تفکر و خلوت و وجد و سماع است. اصل دوم ناظر بر این مبنا، خداگونگی و معرفت یابی و روش ناظر بر این اصل، رازداری است.

  کلیدواژگان: غزالی، تربیت عرفانی، مبانی، اصول
 • مژگان قیصری رمضانیان *، مرجان معصومی فرد، صادق رضایی، مهدی محمودی صفحات 21-30

  طراحان برنامه آموزش فلسفه به کودکان و بسیاری دیگر از اندیشمندان این عرصه، بر این عقیده اند که فلسفه برای کودکان برنامه ای برای افزایش مهارت تفکر نقاد و خلاق در درک مسایل فلسفی نزد کودکان است. این برنامه در پی جریانی است که پرسیدن و به عبارتی فلسفیدن را به کودکان آموزش دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل و نقد آموزش فلسفه برای کودکان و بررسی چرایی و چگونگی کاربرد آن در نظام آموزشی ایران با استفاده از دو روش توصیفی و تحلیلی است. برای رسیدن به پاسخ هرکدام از پرسش های پژوهش باید روشی متناسب با اقتضایات هر پرسش و پاسخ را به کار گرفت. ازاین رو در این مطالعه روش های توصیفی تحلیلی به کار گرفته شده اند. روشی که در این پژوهش برای پاسخ گویی به پرسش اول، بررسی مبانی آموزش فلسفه برای کودکان و پرسش دوم، بررسی انتقادهای وارد بر آموزش فلسفه برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد، روش توصیفی است. درواقع ابتدا آموزش فلسفه برای کودکان را توصیف کرده ایم. سپس در پاسخ به سوال سوم چرایی و چگونگی کاربرد آموزش فلسفه برای کودکان در نظام آموزشی ایران از روش تحلیلی بهره گرفته ایم. بدین صورت که دلالت های آموزش فلسفه برای کودکان را در نظام آموزشی ایران تحلیل کرده ایم. منابعی که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از آثار لیپمن که منابع اولیه محسوب می شود و آثار و پژوهش های دیگران، بالغ بر 20 مقاله در این زمینه که منابع ثانویه به شمار می آیند.

  کلیدواژگان: فلسفه برای کودکان، تربیت فلسفی، نظام آموزشی ایران
 • مریم السادات طباطبایی حصنی * صفحات 31-36

  این پژوهش با هدف نقد مبانی معرفت شناسی نیولیبرالیسم در آموزش، از منظر علامه مصباح یزدی صورت گرفت. نوع این پژوهش کیفی و برای دستیابی به هدف پژوهش از دو روش پژوهش تحلیل اسنادی و پژوهش استنتاج عملی فرانکنا و نیز نقادی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی آثار و نوشته ها و روایت های تاریخی مرتبط با موضوع نیولیبرالیسم در حوزه آموزش و معرفت شناسی تعلیم و تربیت اسلامی بوده است. براساس یافته های پژوهش، ذهنیت حکومت نیولیبرالیسم سعی بر آن دارد که افرادی پرورش یابند که خودمحوری، ویژگی اساسی آن است. در این سوژه در ظاهر، آزاد و مختارند تا زمان و منابع خود را برای تحقق هرچه بهینه تر سرمایه انسانی در وجود خودشان مدیریت کنند و اعضای حوزه آموزش وارد فضای رقابتی و مبهم می شوند و امنیت شغلی آنها در گرو تطابق با معیارهای مستمر و استانداردهاست. ولی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی، اساسی ترین جایگاه علم، آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه در زمینه های مختلف است.

  کلیدواژگان: معرفت شناسی، لیبرالیسم، نیولیبرالیسم، آموزش، تعلیم و تربیت اسلامی
 • سید مهدی حسینی * صفحات 37-46

  با وجود اینکه مفهوم تقوا، کلیدی ترین مفهوم تربیتی تربیت دینی است و کاوش هایی در زمینه مفهوم تقوا و چگونگی شکل گیری آن صورت گرفته است؛ اما همچنان این مفهوم پرکاربرد، به لحاظ چیستی، در بین عوام و خواص به صورت دقیق شناخته شده نیست. همچنین در زمینه چگونگی تحقق تقوا در انسان، سوالاتی وجود دارد که نیاز به بررسی مجدد دارد؛ منظور از تقوا چیست؟ و چه اقسام و مراتبی دارد؟ و چگونه در انسان تحقق پیدا می کند؟ روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و از بررسی متون دینی به دست می آید که تقوا به معنای خودنگهداری از خطرات است؛ ولی خودنگهداری یک موحد از خطرات، که معتقد است همه چیز تحت اراده خداوند متعال تحقق می یابد، در خودنگهداری از غضب الهی انحصار پیدا می کند. مفهوم تقوا در متون دینی، هم به عنوان فعل، و هم به عنوان ملکه درونی، استعمال شده است. فعل تقوا بسیار ارزشمند است؛ اما زمانی ارزش آن بیشتر می شود که به صورت ملکه درونی در بیاید. خودشناسی و جهان بینی درست و تفکر سازنده سبب می شوند انسان در وهله اول در جهت خودنگهداری از مطلق خطرات و نهایتا در جهت خودنگهداری از غضب الهی، از تمایلات نفسانی خود دست بردارد و لذت گناه را ترک، و سختی عبادت را به جان بخرد و تکرار این خودنگهداری ها سبب شکل گیری ملکه تقوا در انسان می گردد.

  کلیدواژگان: تقوا، تربیت، انسان، ترس، غضب الهی
 • سمانه کارگرشورکی *، محمدعلی محیطی اردکان صفحات 47-53

  صبر در ادبیات مقاومت جایگاه والایی دارد. معارف اسلامی نیز سرشار از دعوت به سوی اقسام صبر، ازجمله صبر هنگام مصیبت است. در این مقاله با بهره گیری از سیره حضرت زهرا (س) که الگویی کامل برای جهانیان است، به علل رفتاری صبر ایشان هنگام مصیبت پرداخته می شود؛ عللی که بی تردید نقشه راه تقویت پایداری هنگام مصیبت را پیش روی رهروان آن حضرت ترسیم خواهد کرد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به دنبال استخراج این علل است. با تامل در زندگی حضرت زهرا(س) علل رفتاری مزبور را می توان بدین شرح طبقه بندی کرد: رفتارهای جوانحی از قبیل: اراده قوی، تقوا، تدبر در داستان های پیامبران الهی(ص) و رفتارهای جوارحی از قبیل: تمسک به قرآن و پیروی از شرع و عقل، عبادت، عادت دادن نفس به صبر، تربیت صحیح و امداد الهی. امید آنکه بتوان با بهره گیری از سیره این بانوی معصوم، صراط مستقیم را طی کرد و به قرب الهی رسید.

  کلیدواژگان: صبر بر مصیبت، حضرت زهرا (س)، رفتارهای جوانحی، رفتارهای جوارحی، علل رفتاری
 • احمد هدایت پناه شالدهی *، علی رسولی صفحات 55-66

  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی مهارت های تفکر انتقادی در تبیین امر به معروف و نهی از منکر در دانش آموزان دوره دوم متوسطه گیلان بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان متوسطه، با فراوانی 1626 کلاس دخترانه و 1678 کلاس پسرانه بود. روش نمونه گیری از نوع احتمالی به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود. نمونه آماری به حجم 262 نفر شامل 12 کلاس (6 کلاس تیمار و 6 کلاس کنترل) بود که از میان دانش آموزان پایه دهم به تصادف گزینش شدند. روش تحقیق از نوع آزمایشی با ابزار پرسش نامه مهارت های تفکر انتقادی (تست گلیزر واتسون) برای پیش آزمون انجام شد. یک هفته بعد از آموزش مهارت های تفکر انتقادی به گروه تیمار، از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. محتوای پس آزمون غیرمستقیم در باره امر به معروف و نهی از منکر بود. برای تحلیل، از آمار توصیفی و استنباطی پارامتریک مطابق با نوع سوال و فرضیه استفاده شد. یافته ها نشان داد؛ آموزش مهارت های تفکر انتقادی برای افزایش توان تبیین دانش آموزان در امر به معروف و نهی از منکر موثر است.

  کلیدواژگان: امر به معروف، نهی از منکر، مهارت، تفکر انتقادی، دانش آموزان، گیلان
 • محمدرضا شکیبا *، محمد نجفی صفحات 67-74

  تبرج از نمادها و شاخصه های جاهلیت اولی یا پیش از اسلام است که امروزه در دنیای مدرن از نماد ها و نمایندگان اصلی جاهلیت جدید به شمار می آید. قرآن کریم در آیاتی به این معضل اجتماعی و حرمت آن اشاره کرده است. با توجه به رشد سریع و همه جانبه معضل تبرج در میان جوانان و عدم بصیرت و آگاهی طیف وسیعی از آنان در این باب، لازم می آید اقدامات بیشتری جهت مقابله و مبارزه با این آفت اجتماعی توسط مدارس و سایر دستگاه های تربیتی انجام پذیرد؛ چراکه یقینا پس از خانواده مهم ترین نهاد شکل گیری شخصیت افراد، مدرسه است. هدف این پژوهش، بررسی معضل اجتماعی تبرج از دیدگاه قرآن و اسلام و تحلیل و شناسایی نقش مدارس و سیستم تربیتی در هدایت و کنترل این معضل اجتماعی است. دستاورد این تحقیق بیان می دارد که مدارس باید بیش از پیش به نقش های تربیتی خود در تمامی زمینه ها بخصوص حجاب و عفاف بپردازند. متاسفانه شاهدیم که برخی از مدارس تنها به جنبه های آموزشی می پردازند و اولویت تعلیم و آموزش را بر تربیت مقدم ساخته اند. این مطالعه با استفاد از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

  کلیدواژگان: تبرج، آراستگی، جاهلیت مدرن، قرآن، اسلام، تربیت
 • سید مهدی روستا *، سید حمیدرضا علوی صفحات 75-84

  پیدایش پاندمی کرونا در جهان، تمام ابعاد زندگی انسان را تحت الشعاع قرار داد؛ به طوری که دنیای پساکرونا با دنیای قبل از کرونا تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد و این پدیده همراه با فرصت ها و تهدید های بی شماری در عرصه زندگی انسان بوده است. شناخت این فرصت ها و این تهدید ها برای انسان امروز الزامی است؛ چراکه آرامش وقتی تحقق پیدا می کند که انسان با تعامل درست با تغییرات دنیای اطراف خود، به تعادل برسد و این تعادل با شناخت صحیح امکان پذیر است. لذا هدف این پژوهش بررسی فرصت ها و تهدیدهای ویروس کرونا (کووید 19) در ابعاد دینی اخلاقی و عقلانی از طریق تجارب زیسته معلمان مدارس ابتدایی است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شده است. به کمک نمونه گیری هدف مند، 18 نفر از افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفتند. از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده گردید. به کمک روش هفت مرحله ای کلایزی به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. یافته های این پژوهش در سه بعد کلی دینی اخلاقی و عقلانی قابل تقسیم هستند، که هر بعد خود شامل چندین مولفه است و مشارکت کنندگان نظرات متفاوتی نسبت به هرکدام از این مولفه ها ابراز کرده اند که شرح آن به صورت مبسوط در متن مقاله ذکر شده است. توجه به تمامی تهدید ها و فرصت های بیماری کرونا در این پژوهش برای تدوین برنامه های جامع جهت استفاده از فرصت های آن و رفع تهدیدهای ناشی از آن مورد تاکید است.

  کلیدواژگان: تهدید ها و فرصت ها، کووید 19، بعد اخلاقی دینی، بعد عقلانی، معلمان مدارس ابتدایی
|
 • Pages 5-7

  Discussions about faith have been raised in the narrations, which in many cases are compatible with rational discussions. Perhaps the correlation of these narrations with the fourteenth verse of Surah "Hujurat" which says: "The Bedouins say, We have faith. Say, You do not have faith yet; rather, say, We have embraced Islam, for faith has not yet entered into your hearts", is clear. The narrations that discuss the truth of faith try to express the conditions and characteristics of true faith; That is, the faith that is completely entered in the heart and God considers it as faith, and this is different from mere Islam, which is achieved by expressing two testimonies. In the discussion about the border between disbelief and faith, it was said that disbelief, like faith, has two uses: A jurisprudential application that is used against Islam and has more of a legal aspect in social relations between people; But sometimes in narrations, an infidel refers to someone who has not benefited from faith, or does not adhere to its requirements. On this basis, such a disbeliever is not from the happiness of the hereafter, although he may be a Muslim in appearance and be treated as a Muslim in terms of jurisprudence and legal rulings. As the Prophet had such a relationship with many of his relatives and treated them like a Muslim. “If We had willed, We would have introduced them to you [and told you that they are in fact disbelievers].” (Muhammad: 4)

  Keywords: faith, disbelief, degrees of faith, degrees of disbelief
 • Pages 21-30

  The designers of philosophy for children and many other thinkers in this field are of the opinion that philosophy for children is a program to increase critical and creative thinking skills in understanding philosophical issues among children. This program aims to teach children how to ask and philosophize. Using the descriptive and analytical method, this research analyzes and criticizes philosophy for children and examines why and how it is used in Iran's educational system. To reach the answer of each of the research questions, a method should be used according to the requirements of each question and answer. The method used in this research to answer the first question (investigating the basics of philosophy education for children) and the second question (investigating the criticisms of philosophy education for children) is a descriptive method. In fact, we have described philosophy education for children first. Then, in response to the third question, why and how to use philosophy education for children in Iran's educational system, we have used the analytical method. In this way, we have analyzed the implications of philosophy education for children in Iran's educational system. The sources that are used in this research are the works of Lippman, which are considered as primary sources, and the works and researches of others, more than 20 articles in this field, which are considered as secondary sources.

  Keywords: philosophy for children, philosophical education, Iran's educational system
 • Pages 31-36

  Criticizing the epistemological foundations of neoliberalism in education, this research was conducted from the perspective of Allameh Misbah Yazdi. The type of this research is qualitative and in order to achieve the goal of the research, two research methods were used: documentary analysis and research of Franken's practical inference, as well as criticism. The statistical community of the research included all works, writings and historical narratives related to the subject of neoliberalism in the field of education and epistemology of Islamic education. Based on the findings of the research, neoliberalism tries to cultivate people whose main characteristic is self-centeredness. In this subject, in appearance, they are free to manage their time and resources for the optimal realization of human capital in their existence, but the members of the education field enter a competitive and ambiguous environment, and their job security depends on compliance with continuous criteria and standards. But from the point of view of Islamic education and training, the most basic position of science is to prepare efficient, competent and skilled manpower in order to respond to the needs of society in various fields.

  Keywords: epistemology, liberalism, neoliberalism, education, Islamic education
 • Pages 37-46

  Despite the fact that the concept of piety is the most important educational concept in religious education and there have been researches on the concept of piety and how it is formed; But still, this widely used concept, in terms of whatness, is not precisely known among the common people and the elite. Also, in the field of how to realize piety in humans, there are questions that need to be re-examined; What is the meaning of piety? And what types and levels does it have? And how is it realized in humans? Using the descriptive-analytical method and studying religious texts, it is obtained that piety means avoiding risks; But the self-restraint of a monotheist from dangers, who believes that everything is realized under the will of God Almighty, and exclusive in self-restraint from divine wrath. The concept of piety has been used in religious texts, both as a verb and as an inner meaning. The act of piety is very valuable; But its value increases when it becomes an inner faculty. Self-awareness and correct worldview and constructive thinking make a person, first of all, protect himself from absolute dangers and finally, protect himself from God's wrath, give up his carnal desires and leave the pleasure of sin, and live the hardships of worship and repetition. These self-restraints cause the formation of the faculty of piety in humans.

  Keywords: piety, education, human, fear, divine wrath
 • Pages 47-53

  Patience has a high place in resistance literature. Islamic teachings are also full of calls for patience, including patience during adversity. Taking advantage of the life of Hazrat Zahra (PBUH), who is a perfect example for the world, in this article, the causes of her patience during calamity are discussed; Reasons that will undoubtedly draw a road map for strengthening stability in the face of adversity. Using the descriptive-analytical method, and library resources, this research seeks to extract these causes. Reflecting the life of Hazrat Zahra (PBUH), the causes of the mentioned behaviors can be classified as follows: external behaviors such as: strong will, piety, consideration in the stories of divine prophets and internal behaviors such as: clinging to the Quran and following Sharia and reason, worship, accustoming the self to patience, correct education and divine help. I hope that by taking advantage of the life of this infallible lady, we can walk the straight path and get close to God.

  Keywords: Patience in adversity, Hazrat Zahra(PBUH), external behaviors, internal behaviors, behavioral causes
 • Pages 55-66

  The main purpose of this research is to determine the effectiveness of critical thinking skills in explaining the principle of enjoining good and forbidding evil in the second year students of Gilan secondary school. The statistical population was all high school students, with a frequency of 1626 girls' classes and 1678 boys' classes. The sampling method was of a multi-stage clustered probability type. The statistical sample of 262 people included 12 classes (6 treatment classes and 6 control classes) which were randomly selected from among tenth grade students. The experimental research method was conducted with the critical thinking skills questionnaire tool (Glaser-Watson test) for the pre-test. One week after teaching critical thinking skills to the treatment group, a post-test was conducted from both groups. The content of the indirect post-test was about enjoining good and forbidding evil. For analysis, parametric descriptive and inferential statistics were used according to the type of question and hypothesis. The findings showed that teaching critical thinking skills is effective for increasing students' ability to explain what is known and what is forbidden from what is wrong.

  Keywords: commanding the good, forbidding the evil, skill, critical thinking, students, Gilan
 • Pages 67-74

  Tabaruj is one of the symbols and indicators of the first or pre-Islamic ignorance, which today is considered one of the main symbols and representatives of the new ignorance in the modern world. The Holy Quran has mentioned this social problem and its sanctity in its verses. Considering the rapid and comprehensive growth of the problem of bullying among young people and the lack of insight and awareness of a wide range of them in this regard, it is necessary to take more measures to deal with and fight this social scourge by schools and other educational institutions; Because surely, after the family, the most important institution for the formation of people's personality is the school. Investigating the social problem of Tabaruj from the perspective of Quran and Islam and analyzing and identifying the role of schools and educational system in guiding and controlling this social problem is the aim of this research. This research states that schools should pay more attention to their educational roles in all fields, especially hijab and chastity. Unfortunately, we have seen that some schools only focus on educational aspects and have prioritized education over education. Using library resources and descriptive-analytical method this study has been done.

  Keywords: Tabaruj, decoration, modern ignorance, Quran, Islam, education
 • Pages 75-84

  The emergence of the Corona pandemic in the world overshadowed all aspects of human life; So that the post-corona world has significant differences with the pre-corona world, and this phenomenon has been accompanied by countless opportunities and threats in the field of human life. Knowing these opportunities and these threats is mandatory for today's humans; Because peace is realized when a person reaches a balance by correctly interacting with the changes in the world around him, and this balance is possible with correct knowledge. Therefore, the purpose of this research is to investigate the opportunities and threats of the corona virus (Covid-19) in the religious-ethical and rational dimensions through the lived experiences of elementary school teachers. The current research is qualitative and phenomenological. With the help of targeted sampling, 18 people from the community were studied. Semi-structured interview method was used to collect data. The information was analyzed with the help of Clayey's seven-step method. The findings of this research can be divided into three general religious-ethical and rational dimensions, each of which includes several components, and the participants have expressed different opinions about each of these components, which are detailed in this article. Paying attention to all the threats and opportunities of corona disease is emphasized in this research in order to compile comprehensive plans to use its opportunities and eliminate the threats arising from it.

  Keywords: threats, opportunities, covid-19, moral-religious dimension, rational dimension, elementary school teachers