فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و ششم شماره 12 (اسفند 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 12 (اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن جاویدی، زهرا احمدی گنجه* صفحات 1019-1026
  مقدمه
  امروزه برتری های پرتودرمانی با ذرات باردار برای درمان تومورهای سرطانی مشخص شده است. طی عبور پرتو پروتون از بافت های بدن، ذرات ثانویه ای تولید می شوند که به بافت های سالم بدن نفوذ کرده و موجب خسارت هایی می شوند. هدف از این پژوهش، محاسبه قله براگ پهن شده جهت پوشش تومور سینه و بررسی میزان دوز رسیده به اجزای مختلف قلب طی فرآیند درمان است.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبیه سازی ابتدا تومور کروی به قطر یک سانتی متر در بافت سینه راست در فانتوم MIRDدر نظر گرفته و از دو سمت راست و روبه روی بدن مورد تابش پروتون قرار گرفت. دوز ناشی از پروتون و ذرات ثانویه در تومور و اجزای مختلف قلب محاسبه گردید. شبیه سازی ها با استفاده از کدMCNPX انجام شد.
  نتایج
  قله براگ پهن شده جهت پوشش تومور سینه در دو حالت تابش چشمه محاسبه شد. در تابش از روبه رو (nGy) 25/4 و از راست (nGy) 12/4 دوز ناشی از پروتون در تومور تخلیه شده است. دوز ناشی از پروتون و ذرات ثانویه در اجزای مختلف قلب برای دو حالت تابش چشمه محاسبه و مقایسه شد. محدوده انرژی نوترون ها تا حدودMeV 55 است و برای الکترون ها و فوتون ها کمتر ازMeV 20 است. اگرچه دوز ناشی از ذرات ثانویه در مقایسه با دوز پروتون بسیار کم است.
  نتیجه گیری
  در روش پروتون تراپی بخش اعظم دوز در تومور تخلیه می شود. تابش پروتون از روبه رو در مقایسه با تابش از سمت راست سبب تخلیه دوز بیشتری در تومور و و در قلب می شود.
  کلیدواژگان: پروتون تراپی، سرطان سینه، قلب، قله براگ پهن شده، دوز ذرات ثانویه، MCNPX
 • بی بی فاطمه حقیر السادات، قاسم عموعابدینی*، سمیرا نادری نژاد، فرزانه مرتضی رتکی، بهروز زندیه دولابی صفحات 1027-1037
  مقدمه
  لیپوزوم های کاتیونی به عنوان جایگزینی برای حامل های ویروسی برای رسانش ژن مطرح شده اند. چالش عمده در رسانش siRNA، ناپایداری لیپوزوم است که هم چنان به عنوان یک مساله جدی است. هدف از این مطالعه ارائه فرمولاسیون لیپوزومی مناسب به منظور غلبه بر این ناپایداری است.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر (علمی-بنیادی به روش تجربی- آزمایشگاهی)؛ فرمولاسیون لیپوزومی حاوی فسفاتیدیل کولین سویا، فسفولیپید کاتیونی DOTAP، کلسترول و پلی اتیلن گلیکول را از طریق روش آب پوشانی لایه نازک سنتز شده و siRNA را از طریق انکوباسیون بر روی لیپوزوم ها بارگذاری گردید. در ادامه؛ بهینه سازی بارگذاری siRNA در دستور کار قرار گرفت. سپس پارامتر هایی مربوط به سایز، پتانسیل زتا، شاخص پراکندگی، پایداری طولانی مدت کمپلکس لیپوزوم- siRNA گزارش شد. داده ها به وسیله نرم افزار GraphPad Prism ورژن 7 آنالیز شدند. تمامی داده ها با سه مرتبه تکرار همراه بوده و به صورت میانگین±انحراف معیار گزارش شدند.
  نتایج
  در این مطالعه موفق به تولید لیپوپلکس siRNA با راندمان بالای بارگذاری siRNA گردیده ایم. نانوذرات تولید شده کلوخه ای نبوده و به مدت 3 ماه در دمای C 4 پایدار بوده است. این نانوسامانه توانسته است با موفقیت siRNA را به سلول های سالم استخوانی برساند. بررسی ها نشان از عدم سمیت سامانه خالی (بدون ژن) داشته است.
  نتیجه گیری
  لیپوزوم پگیله تهیه شده پتانسیل بالایی برای رسانش siRNA به سلول های استخوان دارد.
  کلیدواژگان: لیپوپلکس siRNA، مشخصه یابی فیزیکوشیمیایی، جذب درون سلولی، زند ه مانی سلولی
 • شیلا رشیدیان، علی اصغر باقری کشتلی*، امیر میرزایی صفحات 1038-1049
  مقدمه
  اخیرا بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از گیاهان دارویی به دلیل کم هزینه بودن و سازگار بودن با محیط زیست مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف این مطالعه بیوسنتز نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه Artemisia khorassanica و بررسی اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی، ابتدا عصاره الکلی گیاه A. khorassanica گرفته شد و با استفاده از عصاره گیاه، نانوذرات نقره سنتز شد. در ادامه اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی نانوذرات نقره بر روی رده سلولی سرطان ریه به ترتیب با استفاده از روش میکرودایلوشن و MTT بررسی شد. در انتها، میزان بیان ژن های آپوپتوزی Bax و Bcl2 با استفاده از روش Real Time PCR بررسی شد. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری 16 SPSS v و آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج ضدمیکروبی نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای اثرات ضدباکتریایی بیشتری بروی باکتری های گرم منفی بود. هم چنین نانوذرات نقره در غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر تاثیر کشندگی معناداری بر روی رده سلولی سرطان ریه داشت. نتایج Real Time PCR نشان داد که بیان ژن های Bax به اندازه 67/0 ±03/3 (P<0.001) افزایش و ژن Bcl2 به اندازه 15/0 ±38/0 (P<0.001) کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه A. khorassanica کم هزینه و آسان بوده و به دلیل داشتن اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی می تواند به عنوان یک کاندید دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانوذره نقره، گیاه Artemisia khorassanica، ضدمیکروبی، ضدسرطانی، Real Time PCR
 • فاطمه شاهی صدرابادی، کاظم پریور*، حسین ایمانی، عبدالحسین شاهوردی صفحات 1046-1058
  مقدمه
  یکی از چالش ها در پیوند بافت تخمدان، غلبه بر آسیب حاصله در طی فرآیند ایسکمی و رپرفیوژن می باشد. یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد آسیب بعد از پیوند، تولید رادیکال های آزاد اکسیژن است. لذا در این مطالعه اثر ال -کارنیتین به عنوان یک آنتی اکسیدان بر پیوند هتروتوپیک بافت تخمدان موش، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی تجربی، موش های ماده پنج هفته ای نژاد NMRI با میانگین وزنی 32-27 گرم به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه پیوندی بدون تزریق، گروه شم (اتوگرفت+ سالین)، گروه ال- کارنیتین (اتوگرفت+ ال- کارنیتین). تخمدان چپ در عضله گلوتیال به مدت سه هفته پیوند شد، سپس تخمدان های پیوندی خارج شده و جهت مطالعات بافت شناسی در فرمالین ثابت گردیدند. هم چنین سطح کاسپاز-3 به وسیله تست ایمونوهیستوشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت، در نهایت، برای بررسی پراکسیداسیون لیپیدی اندازه گیری مالون دی آلدئید صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey در نرم افزار SPSS v 16 در سطح معنی داری پنج درصد انجام شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از مطالعه، کاهش معنی دار تعداد کل فولیکول ها در گروه پیوندی بدون تزریق و گروه شم نسبت به گروه کنترل را نشان داد (P<0.05)، ولی این کاهش در گروه ال- کارنیتین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان نداد. سطح کاسپاز-3 در گروه ال- کارنیتین کاهش یافت اما این کاهش در بین گروه ها معنی دار نبود (P<0.05). میزان مالون دی آلدئید در گروه ال-کارنیتین نسبت به گروه های پیوندی دیگر به طور معنی داری کاهش نشان داد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، ال- کارنیتین تا حدودی ذخایر تخمدان پیوندی را بهبود بخشید اما این اثر معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: ال-کارنیتین، پیوند تخمدان، کاسپاز-3، مالون دی آلدهید
 • سعیده شادمهری، محمد شرافتی مقدم، فرهاد دریانوش*، شیوا جهانی گلبر، نادر تنیده صفحات 1059-1070
  مقدمه
  مسیر mTOR در عضله اسکلتی نقش بسیار مهمی در فرآیند سنتز پروتئین دارد. هنوز نقش فعالیت ورزشی استقامتی بر این مسیر مهم در سنتز پروتئین در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی نشده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر محتوای تام و فسفوریلاسیون پروتئین های AKT1، mTOR، P70S6K1 و 4E-BP1 در عضله اسکلتی FHL موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 16 سر موش صحرایی نر از نژاد اسپراگوداولی با میانگین وزن 20±270 گرم انتخاب ‏شدند و به روش تصادفی به 2 گروه کنترل (8 سر) و تمرین استقامتی (8 سر) تقسیم ‏شدند؛ گروه تمرینی 4 روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به‏ مدت 8 هفته به فعالیت ورزشی پرداختند؛ در حالی که گروه کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 19 SPSS V و آزمون t-مستقل استفاده‏ شد.
  نتایج
  تفاوت معناداری در محتوای پروتئین های AKT1 تام (58/0 =p)، فسفریله (33/0 =p)، mTOR تام (47/0 =p)، فسفریله (78/0=p)، P70S6K1 تام (24/0 =p)، فسفریله (12/0 =p) و 4E-BP1 تام (45/0 =p)، فسفریله (48/0 =p) در گروه تمرین استقامتی نسبت به کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  فعالیت ورزشی استقامتی به مدت 8 هفته نتوانست محتوای تام و فسفریله پروتئین های تحقیق حاضر را افزایش دهد؛ بنابراین نمی تواند منجر به سنتز پروتئین یا هیپرتروفی عضلانی از طریق مسیر mTORC1 شود.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، عضله اسکلتی، دیابت نوع 2
 • مریم نقیب زاده، روح اله رنجبر*، محمد رضا تابنده، عبدالحمید حبیبی صفحات 1071-1082
  مقدمه
   شناسایی عوامل موثر بر افزایش نوروتروفین ها در مغز، هدفی مهم برای سلامت و عملکرد مغز است. شواهدی از فواید بالینی فعالیت ورزشی طولانی مدت بر عملکرد مغز وجود دارد. با این وجود اثر شدت های مختلف تمرینی بر مغز مشخص نیست. از این رو هدف این پژوهش مقایسه اثر دو روش تمرین تناوبی شدید و تداومی بر بیان ژن نوروتروفین ها در هیپوکامپ موش C57BL/6 می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی،30 سر موش نر نژاد C57BL/6به طور تصادفی به 3 گروه کنترل، تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی تقسیم شدند. موش ها در گروه های تمرینی به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته بر روی تردمیل دویدند. تمرین تناوبی شامل اجرای وهله تمرینی 2 دقیقه ای با شدت 90-85 درصد حداکثر سرعت همراه با دوره های استراحتی فعال 1 دقیقه ای با شدت 60-50 درصد حداکثر سرعت و تمرین تداومی شامل اجرای تمرین با شدت 75 -70 درصد حداکثر سرعت بود. میزان بیان ژن هایBDNF، GDNF و NGF با استفاده از روش Real time-PCR در هیپوکامپ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V 16 و روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه (P<0.05) تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج این پژوهش نشان داد که میزان بیان ژن هایBDNF و GDNF در گروه تمرین تناوبی نسبت به تمرین تداومی افزایش معنی داری داشت (p<0.05) و NGF در دو گروه تمرینی افزایش داشت ولی میزان بیان آن در دو گروه با هم تفاوت معنی داری نداشت (P >0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین تناوبی با بهبود بیشتر بیان ژن نوروتروفین ها نسبت به تمرین تداومی در هیپوکامپ تاثیر نوروپروتکتیو بیشتری داشت.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، تمرین تداومی، نوروتروفین، هیپوکامپ
 • علیرضا نواب اعظم، سینا قانعان، محمدحسین امیرزاده ایرانق، حسین قاسم پور* صفحات 1083-1090
  مقدمه
  بیرون افتادن دندان (Avulsion) یک صدمه جدی به دندان هاست. دندان خارج شده فورا باید در ساکت دندانی ریپلنت شود، وگرنه باید زمان خارج دهانی با قرار دادن دندان در یک محیط نگهدارنده مناسب کم شود. محیط نگهدارنده و زمان خارج دهانی 2 فاکتور مهم در موفقیت ان می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه توانایی چند محیط نگهدارنده شامل αMEM، DMEM، HBSS و نعنا در جهت حفظ حیات سلول های لیگامان پریودنتال می باشد که بر روی دندان های گوسفند انجام می گیرد تا بتوانیم یک محیط مناسب را ارائه دهیم.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مطالعه آزمایشگاهی می باشد که سلول های DPL از 124 دندان گوسفند جمع آوری شدند و در 4 محیط MEM ، DMEM، HBSS وعرق نعنا (بر اساس خواص دارویی و استفاده از عرق نعنا در طب سنتی) برای 6 بازه زمانی 96،72،48،24،6،2 ساعت طراحی شده بودند قرار گرفتند. یک زمان صفر به عنوان گروه کنترل مثبت و یک محیط خشک برای هر بازه زمانی به عنوان گروه کنترل منفی در نظر گرفته شد. پس از گذشت زمان های مربوطه لوله ها به مدت 10 دقیقه با دور 2000 G سانتریفیوژ شده و سلول های ته نشین شده درون محلول کلاژناز نوع یک + دیسپاز قرار گرفتند، سپس یک ساعت در انکوباتور با دمای C° 37 و رطوبت 5% گذاشته شدند، پس از آن سوسپانسیون سلولی را درون بافر PBS حل کرده و حیات سلول ها را با رنگ آمیزی تریپان بلو روی لام نئوبار و در زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی 200X بررسی کردیم، نتایج به وسیله آنالیز آماری با روش 2 -way ANOVA با نرم افزاراماریv 15 SPSSورژن بررسی شد.
  نتایج
  آزمون های آماری حاکی از اختلاف معنی دار بین گروه ها ی بین مطالعه بودند. (05/0P<) αMEM با متوسط میانگین 90% بهترین و عرق نعنا قبل از گروه های کنترل منفی با متوسط میانگین 22/52% بدترین محیط آزمایش بودند.
  نتیجه گیری
  محیط نگهدارنده αMEM یک محیط ایده ال جهت حفظ حیات سلول های لیگامان پریودنتال تا زمان 96 ساعت بود و پس از آن به ترتیب DMEM، HBSS و عرق نعنا قرار گرفتند. زمان تاثیر منفی بر روی حیات سلول های PDL گذاشت.
  کلیدواژگان: لیگامان پریودنتال، حیات سلولی، محیط نگهدارنده
 • سارا جورکش، رسول نظری* صفحات 1091-1105
  مقدمه
  افزایش جمعیت سالمندان ایران در آینده یک روند ناگزیر و قابل توجه است که باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی علمی قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است تا به آینده نگاری ورزش سالمندی ایران با بکارگیری ماتریس تاثیرات متقابل پرداخته شود.
  روش بررسی
  در این پژوهش از روش تحلیل اثرات متقاطع به عنوان یکی از روش های آینده نگاری استفاده شده است. متغیرهای اولیه تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه باز با مشارکت کنندگان از میان متخصصان و صاحب نظران حوزه علوم ورزشی، روان شناسان، مددجویان، جامعه شناسان، پرستاران و مدیران ادارات بهداشت، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی شهرداری، صاحب نظران مدیریت ورزشی، پیشکسوتان ورزشی و اعضای هیات علمی جمع آوری شدند. اعتبار داده ها بر اساس معیارهای Lincoln and Guba تایید شد و سپس با استفاده از نرم افزار Micmacتجزیه و تحلیل شده اند.
  نتایج
  نتایج حاصله از بکارگیری روش تحلیل اثرات متقاطع حاکی از آن است که شش عامل کلیدی یعنی توجه به جایگاه سالمندان، ایجاد ارگان مخصوص سالمندان، اختصاص بودجه، الگوگیری از دیگر کشورها، طراحی برنامه های بلند مدت و ایجاد راهبردهای فرایند محور مهمترین عوامل پیش روی آینده ورزش سالمندی در ایران هستند.
  نتیجه گیری
  در این راستا پژوهش گر کوشیده است به تحلیل و آینده پژوهی ورزش سالمندی ایران بپردازد. نتایج و یافته های حاصل از فرایند پژوهش و پیشنهادات راه بردی ارایه شده، می تواند بستری مناسب به منظور سیاست گذاری و طراحی راهبردها و خط مشی ها برای مدیران استراتژیک در بخش ورزش سالمندی فراهم آورد.
  کلیدواژگان: ورزش، سالمندی، آینده نگاری، تحلیل اثرات متقابل
|
 • Hassan Javidi, Zahra Ahmadiganjeh* Pages 1019-1026
  Introdution
  Today, the Advantages of radiation therapy by charged particles is indicated for the treatment of cancerous. During the passing of proton beam in the body tissues, secondary particles produce, which penetrate to the body healthy tissues and cause damage. The aim of this research was calculating the Spread out Bragg Peak for covering the breast cancer and investigating arrived dose to the different parts of the heart during the treatment process.
  Methods
  In this simulation study, a spherical tumor with a diameter of 1 cm considered in right breast tissue in MIRD phantom and then irradiated by proton of right and front sides of the body. Simulations are performed using the MCNPX code.
  Results
  The Spread out Brag Peak calculated to cover the breast cancer in two cases of radiation. In the radiation of front and right, the deposited Dose due to The Proton Particle in tumor are 4.25 nGy and 4.12 nGy, respectively. The dose due to the protons and secondary particles in different parts of the heart calculated and compared for two modes of radiation. Energy Ranges of neutrons was about 55 MeV and for electrons and photons was less than 20 MeV. Although, the dose due to the secondary particles was very low in comparison of protons dose.
  Conclusion
  In proton therapy, a large portion of the dose is evacuated in the tumor. Proton radiation of the front in comparison of the right leads to the more dose deposit in the tumor and heart.
  Keywords: Proton therapy, Breast cancer, Heart, Spread out Bragg Peak, Secondary particles dose, MCNPX
 • Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Ghasem Amoabediny*, Samira Naderinezhad, Farzane Morteza, Ratki, Behrouz Zandieh Doulabi Pages 1027-1037
  Introdution
   Cationic liposomes have been presented for gene delivery as an alternative vector instead of viral vectors. A major challenge associated with siRNA delivery is the instability of liposomes, which is still a serious problem. The aim of this study was to provide an appropriate formulation to overcome this instability.
  Methods
  In the present study (Scientific-Fundamental, Experimental-Laboratory Study), liposomal formulation containing soy phosphatidylcholine, cationic DOTAP, cholesterol and polyethylene glycole was synthesized by thin-film hydration method and the siRNA were loaded on liposomes through incubation. In the following; the optimization of siRNA loading was on the agenda. Then the parameters related to size, zeta potential, polydispersity index and lon-term stability of siRNA-liposomes complex were reported. The Data were analyzed by GraphPad Prism version 7 Software. All data were repeated three times and reported as mean±standard deviation.
  Results
  In this study we were able to produce siRNA lipoplex with high loading efficiency of siRNA. The produced nanoparticles did not agglomerate and were stable at 4 oC for 3 months. This nanosystem could successfully deliver siRNA to normal bone cells. Studies have shown that the blank system (no gene) had no toxicity.
  Conclusion
  The prepared PEGylated liposomes have a great potential for delivery of siRNA to bone cells
  Keywords: SiRNA lipoplex, Physico-chemical characterization, Intracellular uptake, Cellular viability.
 • Shila Rashidian, Aliasghar Bagheri Keshtli*, Amir Mirzaie Pages 1038-1049
  Introdution
   Recently, the biosynthesis of nanoparticles and the use of medicinal plants for the synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) has attracted researchers due to its low cost and eco-friendly characteristics. The aim of this study was to synthesis of AgNPs using Artemisia khorassanica and analysis of its antibacterial and anti-cancer activities.
  Methods
  In this experimental study, ethanolic extract of A. khorassanica was prepared and AgNPs was synthesized. Subsequently, Antibacterial and anti-cancer activities of AgNPs on lung cancer cell line were assessed using microdilution and MTT methods, respectively. Finally, the Bax and Bcl2 apoptotic gene expression was analyzed via Real Time PCR.
  Results
  The result of antibacterial activity showed that the AgNPs had a significant effect on gram negative bacteria. In addition to, AgNPs in 100 µg/mL had significant cytotoxic effect to lung cancer cell line. The statistical analysis of Real Time PCR results by one-way ANOVA test indicated that the Bax and Bcl2 gene expression were 3.03±0.67 (P<0.001) up-regulated and 0.38±0.15 (P<0.001) down-regulated, respectively.
  Conclusion
  The results show that the biosynthesis of AgNPs using A. khorassanica extract is low-cost and simple and due to its antibacterial and anticancer activities can be used as drug candidate.
  Keywords: Silver nanoparticle, Artemisia khorassanica, Antibacterial, Anti-cancer, Real Time PCR.
 • Fatemeh Shahi Sadrabadi, Kazem Parivar*, Hussein Eimani, Abdolhussein Shahverdi Pages 1046-1058
  Introdution
   One of the major challengs in ovarian tissue transplantation is overcomeing ischemia/ reperfusion injuries. During ischemia–reperfusion processes, oxygen free radicals constitute the most important component that induces damage of the grafted tissues. The aim of this study was to investigate the effect of L-Carnitine (LC) as an antioxidant on heterotopic transplantation of mouse ovarian tissue.
  Methods
  In this laboratory experimental study, 5- week old female NMRI mice were divided into four groups: control, transplanted without administration (autograft), sham group (autograft+ saline) and LC group (autograft+ L- carnitine). Left ovarian tissues were transplanted into the Gluteal muscle for 3 weeks. After this time, ovarian tissues from all groups were removed and fixed in formalin for histological studies. Furthermore, rate of Caspase- 3 was assessed by immunohistochemistry test. Lipid peroxidation was assessed by measuring  malondialdehyde (MDA). One-way ANOVA and Tudey test was used to analyze the data using the spss 16 software. Significance was defined as P≤0.0.
  Results
  The study results indicated that total follicular count in transplantedwithout administration and sham groups was significantly lower than the control group (p<0.05), but there was no significant difference between the control and LC groups. In addition, the rate of caspase-3 was decreased in the LC group, but no significant difference existed between all groups (p<0.05). A significant reduction in the concentration of MDA was observed in the LC group than that in the other transplanted groups (p<0.05).
  Conclusion
  In this study, LC could improve the ovarian reserve to some extent, but its effect was not significant.
  Keywords: L-Carnitine, Ovarian transplantation, Caspase-3, Malondialdehyde.
 • Saeedeh Shadmehri, Mohammad Sherafati Moghadam, Farhad Daryanoosh*, Shiva Jahani Golbar, Nader Tanideh Pages 1059-1070
  Introduction
  The mTOR pathway in skeletal muscle plays a very important role in the protein synthesis process, which plays a very important role in proteins. The role of endurance exercise has not yet been studied in this important pathway in protein synthesis in people with type 2 diabetes. The purpose of the present study was to investigate the effect of 8 weeks endurance training on the content of total and phosphorylated AKT1, mTOR, P70S6K1 and 4E-BP1 in skeletal muscle FHL of rats with type 2 diabetes.
  Methods
  In this experimental study, 16 Sprague-Dawely male rats with average weight of 270±20 were selected and randomly divided into two groups: control (n=8) and endurance training (n=8). The training group exercised according to the training program 4 days a week for 8 weeks. While the control group had no training program. T-test and SPSS V-19 were used to analyze the data.
  Results
  There was not observed any significant difference in the content of total (P=0.58) and phosphorylated (P=0.33) AKT1, total (P=0.47) and phosphorylated (P=0.78) mTOR, total (P=0.24) and phosphorylated (P=0.12) P70S6K1 and total (P=0.45) and phosphorylated (P=0.48) 4E-BP1 proteins in the endurance training group compared to the control group.
  Conclusion
  Endurance training for 8 weeks could not increase the total and phosphorylated content proteins of the present study; therefore, it cannot lead to protein synthesis or muscle hypertrophy through mTORC1 pathway.
  Keywords: Endurance Exercise, Skeletal Muscle, Type 2 Diabete.
 • Maryam Naghibzadeh, Rohullah Ranjbar*, Mohammad Reza Tabandeh, Abdolhamid Habibi Pages 1071-1082
  Introduction
  Identifying the factors that influence on the uptake of Neurotrophins is an important goal for brain's health and function. There is some evidence that long-term exercise improves brain function. However, the effects of exercise intensities on the brain remain is unclear. Therefore, the purpose of this study was to compare the effects of high intensity interval (HIIT) and continuous training (CT) on neurotrophic factors gene expression in hippocampus of C57BL/6 mice.
  Methods
  30 C57BL/6 mice were randomly assigned to the following three groups: control (Con), interval training (IT), and continuous training (CT). The mice in the exercise group Were trained to run on the treadmill 5 sessions for 8 weeks. HIIT group performed protocol at 85-90% of maximal work rate for periods of 2 min alternating with 1 min intervals at 50-60% of maximal work rate. CT group performed a continuous exercise protocol at 70-75% of maximal work rate. The expression of BDNF, GDNF, and NGF genes was measured using the Real Time-PCR method in the hippocampus. For statistical analysis of the data was used from SPSS version 16 and the one-way ANOVA method.
  Results
  The result showed that HIIT program significantly increased the mRNA levels of BDNF and GDNF in comparison with CT (p<0.05), and mRNA level of NGF significantly increased in both groups while no significant differences were observed in NGF concentrations among the HIIT and CT groups (p>0.05).
  Conclusion
  Our results showed that HIIT had a more neuroprotective effect by improving the expression of the neurotrophin genes compared to the LICT in the hippocampus.
  Keywords: Interval training, Continuous training, Neurotrophin, hippocampus
 • Alireza Navabazam, Sina Ghanean, Mohammad Hosein Amirzade Iranaq, Hosein Ghasempoor* Pages 1083-1090
  Introdution
   Vitality of periodontal ligament (PDL) cells is very critical for replantation of complete avulsion teeth due to traumatic injuries. This is important for transferring an avulsed tooth to clinic for replantation that which Medias used for storage.This study aimed to compare the vitality of PDL cells of sheep teeth cultured in different storage medias including α-Minimum Essential Medium (αMEM), Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM), Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS), and mint extract
  Methods
  In this lab trial study, PDL cells were obtained from 124 healthy anterior and posterior sheep teeth and cultured in αMEM, DMEM, HBSS, and mint extract for periods of  2, 6, 24, 48, 72, or 96 hours (24 groups). For each solution, positive control group were PDL cells without incubation in any storage media. For each group, there was a negative control considered cells growing in dry plate with no medium. After exposure of PDL cells to scheduled solution for scheduled incubation time, centrifuge was performed for 10 minutes at rate of 2000G. Then cell percipitates were added into the solution of collagenase (3mgr/ml) and Dispase (4mgr/ml to cell precipitates, which were incubated at 37° C for 60 minutes. After washing cellular suspension in PBS, vitality of the cells was assessed by Trypan blue exclusion, on a neobar slide by magnification of 200X. The data were analyzed statistically using 2-way ANOVA test by SPSS version 15.
  Results
  Statistically significant differences in efficacy of different medias were obtained at least between two media (P=0.0001). PDL cells cultured in αMEM and mint extract showed 90% and 52.22% vitality representing, respectively, the best and the weakest storage media.
  Conclusion
  αMEM can be a suitable transport medium up to 96 hours to preserve the vitality of the PDL cells of avulsed teeth. There is a reverse correlation between the viability of PDL cells and incubation time, increasing the time decreases the viability.
  Keywords: PDL, Cell viability, Storage media
 • Sara Jorkesh, Rasool Nazari* Pages 1091-1105
  Introdution
   An increase in the population of elderly people in Iran in the future is an inevitable and significant process that should be examined from a variety of dimensions. The purpose of this study was to investigate the future study of Iran's elderly sports using cross-impact matrix.
  Methods
  In this research cross impact analysis approach has been used as one of the future study methods. Initial variables of research was gathered using half-interviews with participants scholars and specialists in sport sciences, psychologists, social workers, sociologists, nurses, the managers of sanity offices, the Welfare Organization and the social council of municipality. Data validation criteria recommended by Lincoln & Guba was confirmed and then analyzed using Micmac software.
  Results
  Results from using cross impact analysis approach suggested that the six key factors, namely, attention to the elderly, the creation of special organs for the elderly, the allocation of funds, the modeling of other countries, the design of long-term programs and the establishment of process-oriented strategies werethe most important factors for the future of elderly sports in Iran that should be considered in planning.
  Conclusion
  The researcher has tried to analyze Iran's futur study of elderly sports. The results and findings of the research process and the proposed strategic recommendations can provide an appropriate setting for policymaking and designing strategies and policies for strategic managers in the elderly sports sector
  Keywords: Sport, Elderly, Future Study, Cross impact analysis.