فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سجاد پاشایی*، سجاد قدمی، فریده خداپسند صفحات 1-23
  کیفیت زندگی به علت قرار داشتن این قشر در معرض عوامل استرس زای محیطی و شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش، مدل سازی ساختاری در تاثیر مشارکت در ورزش های تفریحی با نقش واسطه ای سبک زندگی بر کیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل، 2774 نفر از معلمان (زن، مرد) منطقه آزاد ماکو بود، که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. با توجه به نتایج، ابزارهای تحقیق از پایایی و روایی تشخیصی مطلوبی برخوردار بودند. برای شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری AMOS20 استفاده شد. یافته ها نشان داد، تاثیر معنی دار مشارکت در ورزش های تفریحی بر کیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو تایید شد، همچنین نقش میانجی گری سبک زندگی با مشارکت در ورزش های تفریحی بر کیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو ، تآثیر معنی داری داشت. بصورت کلی می توان اذعان داشت ، ورزش در ارتقای کیفیت زندگی نقش مهمی دارد. از این رو تدوین برنامه های مناسب برای بهبود مشارکت در ورزش های تفریحی و کیفیت زندگی معلمان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، کیفیت زندگی، منطقه آزاد ماکو، مشارکت، ورزش تفریحی
 • میرداود حسینی*، سیدمحمد کاشف صفحات 25-54
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرکیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه بود. روش تحقیق، از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان، به تعداد 311 نفر بود. طبق جدول مورگان 170نفر به عنوان نمونه آماری این تحقیق بودند. به منظور سنجش کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی به ترتیب از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری کاسیو (1998) و تعهدسازمانی می یر و آلن ( 1990) استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه ها توسط متخصصین بررسی و تایید شد. ضریب پایایی آنها براساس آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب92/0و 71/0 بدست آمد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف ، نرمال بودن توزیع متغیرها و همگنی واریانس ها را نشان داد، بنابراین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که کیفیت زندگی کاری و مولفه های آن تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهدسازمانی و مولفه های آن داشت.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، معلمان تربیت بدنی
 • مریم حسینی عسگرآبادی*، جواد کریمی، شیرین زردشتیان صفحات 55-74
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رهبری اشتراکی و اثربخشیکارگروهی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان می باشد. با توجه به عدم امکان دسترسی به کلیه اعضاء، از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای، 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد رهبری اشتراکی کارتون(2010)، تسهیم دانش هسلت(2003) و اثربخشی کارگروهی نصراصفهانی و همکاران(2013) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که با توجه به مقادیر شاخص های توصیفی ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش، ارتباط بین متغیرها معنادار می باشد که بیشترین میزان همبستگی بین متغیرهای رهبری اشتراکی و اثربخشیکارگروهی یافت شد. همچنین، بر اساس مدل ارایه شده می توان گفت که، رهبری اشتراکی با میزان ضریب 49/0 بر تسهیم دانش و با مقدار ضریب 68/0 بر اثربخشیکارگروهی اثر دارد. تسهیم دانش نیز با ضریب بتای 51/0 بر اثربخشیکارگروهی اثر دارد . در این راستا باید در راستای اثربخشی کارگروهی، سعی در انتشار دانش و اطلاعات در میان تمامی اعضای گروه های کاری داشت.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، رهبری اشتراکی، ادارات ورزش و جوانان، اثربخشی کارگروهی
 • فهیمه رجبی*، مرضیه شکوهی فر صفحات 75-107
  هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط بر رضایت زناشویی درجامعه آماری مورد مطالعه است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش اجتماعی است که جامعه ی آماری مورد مطالعه تحقیق، کلیه ی کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر آباده در سال 1395 که تعداد 1023 نفر است. که با استفاده از جدول مورگان تعداد 160نفر نمونه درنظر گرفته شد. همچنین ملاک های ورود و خروج نمونه ها (داشتن حداقل لیسانس و متاهل بودن) بود. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها توسط نرم افزار های (16)Spss و(21) Amos و آزمون هایی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد ضریب مسیر مستقیم از رضایت زناشویی، سبک زندگی و حمایت اجتماعی به سمت کیفیت زندگی معنادار و مثبت شد. بدین مفهوم که هرچه سبک زندگی بهتر و حمایت اجتماعی بیشتر باشد کیفیت زندگی فرد نیز در سطح بالاتری قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی
 • مهرداد محرم زاده*، محمد سیوان نوری صفحات 109-130
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی از طریق اوقات فراغت در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است. روش تحقیق پژوهش حاضر از روش اجرا، پیمایشی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمان، مقطی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان تربیت بدنی (مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 98-1397 بودند که از بین آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از فرمول مورگان تعداد 221 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های سبک زندگی میلر و اسمیت (1996)، اوقات فراغت مصطفی پور (1390) و صفاری نیاو روشن (1390) استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که سبک زندگی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق اوقات فراغت تاثیر مثبت و معناداری بر هویت اجتماعی می گذارد. این در حالی بود که اوقات فراغت نیز به صورت مستقیم تاثیر مثبت و معناداری بر هویت داشت.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، هویت اجتماعی، اوقات فراغت، دانشجویان تربیت بدنی
 • حسین محمودیان، مسعود کوچانی اصفهانی* صفحات 131-162
  میزان مسئولیت پذیری سلامت نوجوانان و جوانان نقش بسزایی در تعیین وضعیت سلامت آن ها در دوره های آتی زندگی آن ها دارد. امروزه، سرمایه ها به عنوان دارایی های افراد فراتر از داشته های اقتصادی است. سرمایه های فرهنگی و اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی نقش عمده ای را در رفتارهای اجتماعی افراد بازی می کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان بر میزان مسئولیت پذیری سلامت آنها می باشد. چارچوب نظری به کار گرفته در تحقیق حاضر، ترکیبی از نظریه سرمایه بوردیو و سبک زندگی گیدنز است. جامعه آماری، دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز است و نمونه آماری 391 نفری پسر و دختر با استفاده از فرمول کوکران مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری، روش طبقه ای چند مرحله ای بوده است با استفاده از آمار آموزش و پرورش شیراز اعمال شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که به طور کلی، میزان مسئولیت پذیری سلامت دانش آموزان نامناسب است. میزان مسئولیت پذیری سلامت دانش آموزان به لحاظ جنسیت، وضع تحصیلی و تجربه بیماری خاص تفاوت معناداری ندارد. سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و سرمایه اقتصادی به صورت غیرمستقیم و به واسطه سرمایه فرهنگی، بر میزان مسئولیت پذیری سلامت تاثیر مثبت دارند. به طور کلی تحقیق حاضر، اهمیت سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تبیین مسئولیت پذیری سلامت دانش آموزان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سرمایه، سلامت اجتماعی، مسئولیت پذیری سلامت، شیراز
 • محسن نیازی، میلاد نوروزی* صفحات 163-217
  الگو و تبلیغات جدید درباره مواد مخدر در سال های اخیر رشد میزان اعتیاد در زنان عموما در موارد پرخطری چون مواد روان گردان و محرک را باعث شده است. برخی توزیع و تبلیغ مواد مخدر صنعتی در در سالن های زیبایی و ورزشی را از عوامل این افزایش دانسته اند. این مطالعه با هدف بررسی این مدعا به واکاوی زمینه ها، دلایل، استراتژی ها و پیامدهای اعتیاد در زنان به واسطه محیط های نامبرده شده پرداخته است.
  روش
  تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. زنان مبتلا به مصرف مواد به واسطه اماکن نامبرده شده، ساقیان مواد مخدر و مربیان و آرایشگران سه گروه شرکت کننده در این مطالعه بوده اند که با استفاده از سه روش نمونه گیری هدفمند، گلوله برفی و نظری مجموعا با 42 نفر از آن ها مصاحبه شده است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته است و برای تحلیل داده ها از مدل پارادایمی اشتراوس-کوربین استفاده شده است.
  یافته ها
  زنان به دلایل غلبه هنجارهای مردانه، اضطراب اجتماعی، دیدگاه ظاهرگرایانه، جامعه پذیری جنسیتی، پایگاه پایین تر در جامعه و تاثیرپذیری از رسانه‎های جمعی به واسطه محیط های زنانه به مصرف مواد گرایش پیدا کرده اند. در این میان استفاده ابزاری از بدن به عنوان سرمایه و کسب هویت زنانه به عنوان زمینه تسهیل گر و جمع های زنانه، بازار پررونق و موانع و محدودیت های به مثابه شرایط مداخله گر عمل کرده اند. راهبردهای دختران و زنان جوان در مصرف مواد بر دست کم گرفتن مواد، مصرف خودسرانه مواد، سهولت مصرف مواد و استفاده ابزاری از مواد دلالت دارد. این وضعیت پیامدهایی نظیر تشدید و تغییر الگوی مصرف، طرد و بی اعتباری و احساس گناه را برای آنان در پی داشته است.
  نتیجه گیری
  برای توفیق در حوزه مقابله، کنترل و پیشگیری از اعتیاد زنان و دختران باید ریشه ها و عوامل موثر در ظهور و بروز این معضل مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت با افزایش جمعیت زنان و دختران معتاد، چالشی جدیدتر برای جامعه ایجاد خواهد شد که رفع آن مستلزم انجام هزینه های بسیاری خواهد بود.
  کلیدواژگان: مصرف مواد، سرمایه جنسی، مدیریت بدن، تصویر بدنی، اعتیاد، سالن زیبایی، سالن ورزشی