فهرست مطالب

 • پیاپی 177 (اسفند1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مریم مظلومی ارجقی *، افسانه قاسمی، عاطفه زندیه، مریم کدیور، مریم کرمعلی، شهرزاد هاشمی دیزجی، مریم چمانی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  با توجه به این که تشخیص علل زمینه ساز زایمان زودرس می تواند از عوارضی که نوزادان را تهدید می کند پیشگیری کند، در این مطالعه سعی کردیم یکی از عواملی که در بعضی مطالعات زمینه ساز زایمان زودرس بوده اند را مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق به بررسی ارتباط نسبت سلول های پلی مورفونوکلئر (PMN) به سلول های اپیتلیال واژن برای پیش بینی زایمان های زودرس پرداخته شده است.
  روش کار
  در این مطالعه Case-contorl، 110 بیمار مبتلا به زایمان زودرس خود به خودی با سن حاملگی کمتر از 37 هفته (Case) با 110 مورد بیمار با زایمان ترم (گروه کنترل) تحت بررسی و مقایسه قرار گرفتند. لام های نمونه واژینال بیماران در اولین مراجعه (هفته 23-24 حاملگی) تهیه گردید. تعداد PMN و همچنین نسبت PMN/Epi که یک استاندارد واقعی از تفاوت ناشی از تراکم سلولی روی اسلاید است محاسبه شد. سن متوسط جنینی در هنگام زایمان برای caseها 5/3±5/34 هفته و برای گروه کنترل 2/1±4/39 بود.
  یافته ها
  تعداد متوسط PMN ها در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت (01/0p=). نسبت PMN/Epi نیز در گروه آزمون نسبت به کنترل دارای اختلاف معنا داری بود (01/0p=).
  نتیجه گیری
  استفاده از سلول های PMN واژینال در تری مستر دوم بر مبنای رنگ آمیزی پاپ، برای پیش بینی زایمان زودرس مفید می باشد. همچنین PMN/Epi که یک استاندارد واقعی از تفاوت ناشی از تراکم سلولی روی اسلاید فراهم می آورد نیز رابطه قوی با خطر زایمان زودرس در سنین کمتر از 37 هفتگی جنین داشت.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، سلول های PMN واژن، سلول های اپیتلیال
 • اکبر چمنی*، عباس علی گایینی، رضا نوری، محمدرضا کردی، سیروس چوبینه صفحات 8-16
  زمینه و هدف
  از آن جایی که طول تلومرهای لکوسیتی می تواند به عنوان یک نشانگر زیستی در تشخیص طول عمر سلول استفاده شود و مرگ و میر و بیماری سلول را پیش بینی کند، به تازگی افراد زیادی را به بررسی آثار تمرین های ورزشی بر طول تلومر علاقه مندکرده است. محافظت از تلومرهای انسانی به طور قطع به TRF2 به عنوان یکی از زیر واحدهای مجموعه ی پروتئینی شلترین وابسته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین های کوچک بر طول تلومر و بیان ژن TRF2 مردان میان سال بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر نیمه تجربی است و جامعه آماری آن را افراد میان سال 35 تا 41 ساله تشکیل می دادند که در دو گروه کنترل 8 نفر و گروه تمرین 10 نفر که مطابق با پروتکل تمرینی به مدت شش هفته و در هر هفته دو جلسه ی 45 دقیقه ای به بازی فوتبال پرداختند. برای بررسی وضعیت بین گروهی داده ها از آزمون آماری t گروه های مستقل و درون گروهی از t همبسته با نرم افزار 25 SPSS در سطح معناداری 05/0p< استفاده شد. برای سنجش طول تلومر و بیان ژن TRF2 از روش Real Time PCR ، درصد چربی از کالیپر و حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون میدانی راکپورت استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد پس از شش هفته بازی فوتبال در زمین های کوچک درصد چربی016/0 p=، حداکثر اکسیژن مصرفی012/0 p= و بیان ژن TRF2 019/0 p= تغییر معناداری را نشان دادند اما در طول تلومر تغییر معناداری دیده نشد. 938/0 p=
  نتیجه گیری
  با احتیاط می توان گفت شش هفته SSGs می تواند با ارتقاء شاخص های مرتبط با سلامت سبب بهبود سن زیستی افراد میان سال شود.
  کلیدواژگان: شاخص های مرتبط با سلامت، SSGs، طول تلومر، مردان میان سال، TRF2
 • علی محمد مصدق راد، مهناز افشاری *، علیرضا دررودی صفحات 17-32
  مقدمه
  در نظام پرداخت گلوبال از روش پرداخت موردی استفاده می شود. از آنجایی که در مرحله سوم طرح تحول سلامت به واقعی کردن تعرفه ها و افزایش آن تاکید شده است، هدف این پژوهش بررسی تاثیر طرح تحول سلامت بر تعرفه گلوبال خدمات سلامت است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی و طولی بوده که به منظور بررسی مقایسه ای تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) ایران از سال 1390 تا 1396 انجام شده است. همچنین داده های کتاب تعرفه گذاری کالیفرنیا (نسخه سال 1392) و کتاب ارزش های نسبی خدمات و مراقبت سلامت ایران (نسخه1395) با هم مقابسه گردید. در این مطالعه از جداول هزینه های اعمال جراحی گلوبال که هر سال توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به واحد های زیربط ابلاغ می گردد، به عنوان منبع داده ای استفاده گردید. دسته بندی اولیه داده ها و محاسبه میانگین وزنی و درصد تغییرات با استفاده از نرم افزار excel صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون تی تست زوجی استفاده شد.
  یافته ها
  بعد از اجرای طرح تحول میانگین واحد جراحی 124 درصد در سال اول ( از میانگین 9/12 کا در سال 1392 به 9/28 کا در سال 1393 رشد) و 6/8 درصد در سال دوم ( از میانگین 9/28 کا در سال 1393 به 4/31 کا رشد در سال 1394) رشد داشته است، در حالی که میانگین واحد بیهوشی در سال اول بعد از طرح تحول 8/19 درصد رشد داشته است و در سال دوم 9/2 درصد کاهش یافته است. همچنین، روند افزایش میانگین تعرفه بر اساس درجه بیمارستان نیز در طی شش سال افزایش پیدا کرده است و در سال نود و دو که طرح تحول اجرا شده است دارای یک جهش تقریبا 80 درصدی می باشد. در بقیه سالها رشد تعرفه براساس درجه بیمارستانها میانگین 20 درصد بوده است. همچنین کتاب کالیفرنیا 9/64985 کا برای هر 13 گروه تخصصی در نظر گرفته بود. در حالی که کتاب جدید برای تمامی 13 گروه 6/125133 کا در نظر گرفته است (6/92 درصد رشد). کتاب کالیفرنیا و کتاب ارزش نسبی جدید به ترتیب 25976 کا و 22307 کا بیهوشی در تمامی 13 گروه تخصصی در نظر گرفته بودند. به عبارتی 1/14 درصد کای بیهوشی کاهش داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از روش های دقیق تعیین تعرفه و برآورد قیمت مبتنی با واقعیت های جامعه و استفاده از روش های پرداخت موردی و مبتبی بر پرداخت های آینده نگر می تواند نقش بسزایی در کنترل هزینه های سلامت داشته باشد. کلیدواژه: تعرفه خدمات سلامت - اعمال جراحی شایع - اعمال جراحی گلوبال - طرح تحول سلامت
  کلیدواژگان: تعرفه خدمات سلامت، اعمال جراحی شایع، اعمال جراحی گلوبال، طرح تحول سلامت
 • فاطمه محدث اردبیلی، محمدرضا مهمان دار*، مهری بزرگ نژاد، احسان خلیلی، آغافاطمه حسینی، توفیق مبادری صفحات 33-42
  زمینه و هدف
  سوختگی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی در جهان است که تمام جنبه های کیفیت زندگی افراد آسیب دیده را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمراقبتی به روش چندرسانه ای بر کیفیت زندگی بیماران دچار سوختگی با استفاده از مدل منحنی رشد پنهان انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی100 نفر از بیماران سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران در سال 1394 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی و قرعه کشی اعداد زوج و فرد به دو گروه 50 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله، طی 6 ماه از آموزش های خودمراقبتی که در یک لوح فشرده ثبت شده بود، بهرمند شدند. داده ها با استفاده از "پرسش نامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران سوختگی" (BSHS-B) قبل از مداخله، 3 ماه و 6 ماه بعد از مداخله جمع آوری شدند و سپس با استفاده از مدل منحنی رشد پنهان روند تغییرات میانگین نمره کیفیت زندگی گروه های مداخله و کنترل ارزیابی و مقایسه شد.
  یافته ها
  نتیجه مدل منحنی رشد پنهان نشان داد که روند افزایش میانگین نمره کیفیت زندگی(در همه حیطه ها) گروه مداخله به صورت معنی دار بیشتر از روند میانگین نمره گروه کنترل است(05/0P-value<). همچنین درصد سوختگی اثر منفی و معنی داری بر کیفیت زندگی بیماران داشت(05/0P-value<).
  نتیجه گیری
  آموزش خودمراقبتی به روش چندرسانه ای، کیفیت زندگی بیماران سوختگی را بهبود می بخشد. بنابراین به گروه های درمانی توصیه می شود که جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران سوختگی از برنامه آموزشی خودمراقبتی به روش چندرسانه ای استفاده کنند.
  کلیدواژگان: آموزش چند رسانه ای، سوختگی، کیفیت زندگی، مدل منحنی رشد پنهان
 • ندا شاه واروقی فراهانی، محدثه رجبی، امیرحسین توانایی، زینب قائم پناه*، عبدالرحیم حزینی صفحات 43-55
  زمینه و هدف
  طی دهه های اخیر، مفهوم مراقبت تسکینی به عنوان رویکردی چند رشته ای مورد توجه قرار گرفته که با توجه به ماهیت و نوع بیماران هدف آن و نیاز های روان شناختی آن ها مشخص شده است. بررسی و توجه به این نیازها و تلاش برای رفع آن ها از وظایف روان شناس بوده که با چالش های بسیاری مانند ابهام نقش ها و وظایف و نیازهای آموزشی و پژوهشی روبه رو است. در نتیجه، هدف مقاله ی حاضر، بررسی مهارت های تخصصی روان شناسی در ارزیابی، مداخله و پژوهش و ابعاد نظری و عملی این رشته در فضای مراقبت تسکینی است.
  روش
  این مطالعه به روش مروری و با استفاده از کلید واژه های palliative ،psychologist ،advanced cancer ، end of life،hospice ،terminally ill ،chronic illness ، bereavement ،grief صورت گرفت. با جست و جو در بانک های اطلاعاتی PubMed، Elsvier, Scopus, Science Direct, ProQuest مقالات مرتبط در بازه ی زمانی 1997-2017 مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  روان شناسان تیم مراقبت تسکینی در مراحل مختلف بیماری ایفای نقش می کنند. در این راستا، ارتباط و ارزیابی به عنوان گام های نخست خدمات آن ها و مشاوره و روان درمانی اختصاصی برای هر نوع اختلال و مشکل روان شناختی بیماران توسط روان شناس ارائه می شود. این روان شناسان خدمات خود را به خانواده بیماران در زمان بستری تا مراحل از دست دادن و سوگ ادامه خواهند داد. حمایت و مراقبت از اعضای تیم مراقبت تسکینی و مشارکت در طرح های تحقیقاتی نیز از دیگر وظایف این روان شناسان است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به عملکرد چندگانه روان شناسان در تیم مراقبت تسکینی و نیز ارائه خدمات گسترده از بیماران تا خانواده آن ها و نیز اعضای تیم مراقبت تسکینی، کسب مهارت های تخصصی و آموزش های مداوم برای آنها لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: مراقبت تسکینی، روانشناس، بیمار، ارزیابی، روان درمانی
 • سید محمد مسعودیان، مهرزاد ناهید، سید مهدی ابراهیمی، ابوالفضل امیدی فر، مجید خوش میرصفا، فرهاد سیف، مهرنوش شانکی* صفحات 56-63
  مقدمه
  پروتئینوری یکی از علائمی است که نشان دهنده وجود اختلال در عملکرد کلیه ها است و اندازه گیری میزان پروتئین ادرار 24 ساعته یکی از روش های کلیدی در تشخیص نارسایی کلیوی و عفونت مجاری ادراری است. بررسی وجود ارتباط میان نتایج حاصل از روش های مختلف اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته می تواند باعث افزایش کارایی در تشخیص پروتئینوری با استفاده از این روش ها شود. روش های بر پایه توربیدومتری مانند تری کلرواستیک اسید (TCA) و بنزاتونیوم کلراید (BEC) از جمله روش های مورد استفاده در اندازه گیری پروتئین ادرار هستند. هدف از این مطالعه بررسی همبستگی اندازه گیری پروتئین ادرار با روش TCA در مقایسه با روش دستگاهی BEC می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 116نفر از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه تشخیص طبی انجام گرفت. از افراد شرکت کننده در مطالعه نمونه ادرار 24 ساعته گرفته شد. سپس میزان پروتئین ادرار با دو روش TCA و BEC به ترتیب در طول موج های 495 و 512 نانومتر اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ضریب همبستگی برای دو روش TCA و BEC برابر با 914/0 (Pvalue<0.001) است. آنالیز رگرسیون Passing و Bablok نشان داد که میانگین غلظت پروتئین ادرار با روش BEC برابر با 88/19 ± 31/17 و برای روش TCA برابر با 59/20 ± 40/17 میلی گرم در دسی لیتر است.
  نتیجه گیری
  دراین مطالعه نشان داده شد که میان نتایج اندازه گیری شده در محدوده 150-1 میلی لیتر پروتئین ادرار 24 ساعته با دو روش TCA و BEC تفاوت وجود ندارد و همبستگی به نسبت مناسبی میان نتایج دو روش TCA و BEC در محدوده 150-1 میلی گرم وجود داشته و در کل داده های حاصل از دو روش توافق خوب با یکدیگر دارند.
  کلیدواژگان: پروتئینوری، پروتئین ادرار 24 ساعته، تری کلرواستیک اسید، بنزاتونیوم کلراید
 • بهزاد محمدی اورنگی*، فرهاد قدیری، مجتبی محمد نژاد صفحات 64-73
  زمینه و هدف
  اختلال هماهنگی رشدی یک ناتوانی درازمدت بوده و مشکلات حرکتی، عاطفی و تحصیلی مرتبط با آن ممکن است تا دوران بزرگ سالی ادامه پیدا کنند. به همین دلیل نیاز به مداخله های اولیه در مورد این کودکان ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین ریتمیک ایروبیک بر مهارت حرکتی، اضطراب و پیشرفت تحصیلی پسران با اختلال هماهنگی رشدی بود.
  روش کار
  در یک پژوهش نیمه تجربی 30 کودک پسر دارای اختلال بر اساس پرسشنامه تشخیص اختلال هماهنگی رشدی والدین با میانگین سنی 9.27 از بین مدارس ابتدایی شهر تبریز به صورت خوشه ایهدفمند انتخاب شدند. پیش آزمون با استفاده از آزمون برونینکس اوزرتسکی -دو، مقیاس مارچ و نمرات درس ریاضی به عمل آمد. سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش تمرین ایروبیک را به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه یک ساعته انجام دادند. گروه کنترل در این مدت فعالیت های معمول خود را انجام دادند. سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، از تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر تمرین در سطح معناداری (05/0>P) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون آماری حاکی از تاثیر معنادار تمرین ایروبیک بر مهارت حرکتی، اضطراب و پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده به مربیان ورزشی، درمانگران ورزشی اختلالات حرکتی و توان بخش ها توصیه می شود که از تمرین ایروبیک برای کاهش مشکلات حرکتی، روانی و تحصیلی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، اضطراب، مهارت حرکتی، پیشرفت تحصیلی، تمرین ایروبیک
 • زهره سرگزی، منصور مشرقی، محمدرضا حسین دخت، علی اکبر حدادمشهدریزه* صفحات 74-83
  سابقه وهدف
  ایمونوتوکسین ها از جمله راهبردهای امیدوار کننده در درمان هدفمند سلول های سرطانی هستند که بامکانیسم اتصال اختصاصی به آنتی ژن های توموری عمل می کنند. لذا واکاوی این نوع از آنتی ژن ها و پایش ویژگی های ساختاری و عمکردی آن ها فراهم کننده بستری در ارتباط با توسعه این نوع از داروها می باشد، که در این تحقیق، مطالعه خانواده آنتی ژنی MAGE بر اساس آزمون های بیوانفورماتیکی در دستور کار قرار گرفته است. موادو
  روش
  در گام نخست، آنالیزآماری بیان آنتی ژن های خانواده MAGE در انواع سرطان ها با استفاده از برنامه SPSSانجام گرفت.بعدازتعیین MAGE-A4 به عنوان آنتی ژن برتر،براساس مرور منابع،اپی توپ های اتصالیMAGE-A4 با ایزوفرم های مختلف HLAشناسایی شد.سپس با استفاده از برنامه های BIMAS و SYFPEITHI اپی توپ های اتصالی گزارش شده در منابع تائیدشد.شاخص پایداری وایمونوژنسیتی اپی توپ ها به ترتیب با استفاده از برنامه های PROTPRAM وIEDB انجام شد. به منظورتعیین میل اتصالی وپایداری کمپلکس HLA-B37-peptide درشرایط شبه واقعی، نرم افزارهای اتوداک وینا وگرومکس 5.1 مورداستفاده قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این آزمون منجر به آشکارسازی میزان و گستره بیانی بالای MAGE-A4 در مقایسه باسایر اعضای این خانواده شد. همچنین پپتید VDELAHFLLمشتق شده ازMAGE-A4 با بالاترین میزان پایداری وایمونوژنسیتی مطلوب آشکارشد.ازسوی دیگر کمپلکسHLA-B37-VDELAHFLL با پایین ترین میزان نمودار RMSD به عنوان پایدارترین کمپلکس ارزیابی گردید. استنتاج:به طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه پپتید مورد نظر VDELAHFLL از آنتی ژن MAGE-A4 ممکن است در تولید آنتی بادی مونوکلونال وتوسعه واکسن در درمان مدرن سرطان مدنظرقرارگیرد.
  کلیدواژگان: ایمونوتوکسین، آنتی ژن MAGE4، داکینگ، شبیه سازی دینامیک مولکولی، آنتی بادی مونوکلونال، پپتید
 • ملیحه فاضلی، عالیه کاظمی*، شهپر حقیقت صفحات 84-95
  زمینه و هدف
  لنف ادم از عوارض شایع و ناتوان کننده بیماران سرطان پستان است. این مطالعه به پیش بینی و دسته بندی عارضه لنف ادم پرداخته است. همچنین شناسایی عوامل موثر و کشف الگوهایی برای تشخیص سریع تر و جلوگیری از بروز این عارضه از اهداف دیگر این پژوهش است.
  روش کار
  اطلاعات حاصل از پرونده های 1113 بیمار مبتلا به سرطان پستان که طی سال های 1388 تا 1396 به کلینیک لنف ادم سیدخندان مراجعه کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها با به کارگیری روش شناسی CRISP-DM و در نرم افزار IBM SPSS Modeler 18 انجام شد و در بخش مدل سازی، الگوریتم های درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  اطلاعات 933 بیمار شامل 25 متغیر پس از پیش پردازش داده ها وارد مدل شدند. احتمال ابتلا به لنف ادم برای هر یک از بیماران توسط الگوریتم های درخت تصمیم C5.0، Chaid، C&RT، Quest و الگوریتم رگرسیون لجستیک به ترتیب با حساسیت 33/79%، 41/74%، 92/71%، 64/72% و 83/77% پیش بینی شد و عوامل خطر لنف ادم شناسایی شدند. نسبت تعداد غدد لنفاوی درگیر به تعداد غدد لنفاوی خارج شده، احساس سنگینی، نوع عمل جراحی، مرحله بیماری، سن، شاخص توده بدنی، متاستاز، تعداد دوره های شیمی درمانی، بیماری همراه و تعداد غدد لنفاوی خارج شده به ترتیب موثرترین عوامل خطر در پیش بینی ابتلا به لنف ادم هستند که توسط الگوریتم درخت تصمیم C5.0 شاسایی شدند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد الگوریتم درخت تصمیم C5.0 با بالاترین حساسیت، مدل برتر برای پیش بینی ابتلا به لنف ادم است. با بکارگیری قوانین ایجاد شده برای یک نمونه جدید با ویژگی های مشخص، می توان پیش بینی کرد بیمار احتمالا مبتلا به لنف ادم خواهد شد یا خیر. با در نظر گرفتن شاخص توده بدنی به عنوان یک عامل قابل تغییر، رژیم های کنترل وزن برای این بیماران توصیه می شود. همچنین توجه به احساس سنگینی بیمار در مراحل اولیه ضروری است.
  کلیدواژگان: داده کاوی، پیش بینی، لنف ادم، درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک
 • رقیه بخشی زاده *، نریمان رهبر، مهدی اکبری، ناهید هاشمی مدنی صفحات 96-103
  زمینه و هدف
  اختلال دستگاه دهلیزی، عارضه شایع بیماری دیابت می باشد. ارزیابی دستگاه دهلیزی این بیماران حائز اهمیت می باشد و مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرات احتمالی دیابت نوع 2 با و بدون نوروپاتی بر دستگاه دهلیزی انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 21 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 با نوروپاتی، 20 بیمار دیابتی بدون نوروپاتی در محدوده سنی 45 تا 65 سال، به ترتیب با میانگین سنی و انحراف معیار 10/58 و 08/6، 4/54 و 21/5 و 20 فرد هنجار در محدوده سنی 45 تا 65 سال با میانگین 55/53 سال و انحراف معیار 99/3 انجام شد. در این مطالعه ملاک مدت زمان ابتلا به دیابت 7 سال و بالاتر در نظر گرفته شد. پس از تایید وجود یا عدم وجود نوروپاتی دیابتی محیطی و تکمیل فرم رضایت نامه، آزمون ویدئویی تکان سر انجام شد. جهت مقایسه میانگین بهره رفلکس دهلیزی چشمی بین گوش ها از آزمون t زوجی و مقایسه میانگین بهره بین گروه های نوروپاتی دیابتی، دیابتی بدون نوروپاتی و هنجار از آزمون ANOVA استفاده شد. اثر مدت زمان بیماری بر پاسخ های آزمون ویدئویی تکان سر با استفاده از آنالیز همبستگی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  به طورکلی میانگین بهره رفلکس دهلیزی چشمی مجاری نیم دایره ای گروه نوروپاتی دیابتی نسبت به گروه هنجار تفاوت معنادار داشت. در مجاری نیم دایره ای افقی چپ، قدامی چپ و خلفی میانگین بهره رفلکس دهلیزی چشمی در گروه نوروپاتی دیابتی نسبت به گروه دیابت بدون نوروپاتی، تفاوت معناداری داشت (05/0>p). در گروه دیابت بدون نوروپاتی، تنها میانگین بهره رفلکس دهلیزی چشمی مجرای نیم دایره ای افقی چپ نسبت به گروه هنجار تفاوت معناداری داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  می توان گفت که پاسخ های دستگاه دهلیزی در گروه دیابت با نوروپاتی نسبت به گروه دیابت بدون نوروپاتی بیشتر متاثر می شود و نشان دهنده درگیری بیشتر اندام انتهایی دهلیزی و مسیر مرکزی مربوط به آن در بیماران با نوروپاتی دیابتی نسبت به گروه دیابت بدون نوروپاتی است.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، نوروپاتی دیابتی، رفلکس دهلیزی چشمی، آزمون تکان سر
 • بهنام مسعودیان، اکبر اعظمیان جزی*، محمد فرامرزی، اردشیر طالبی صفحات 104-115
  زمینه و هدف
  تغییر غلظت فاکتورهای رشدی و گیرنده های آن می تواند سارکوپنیا (آتروفی عضلانی وابسته به سن) را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر ActRIIB در عضله اسکلتی تند و کند انقباض و سطوح پلاسمایی GDF8، GDF11 و GASP-1 در رت های نر پیر بود.
  روش کار
  مطالعه حاضر در قالب طرح تجربی دوگروهی با تعداد 14 سر موش صحرائی نر پیر با محدوده ی سنی24 تا 27 ماه و وزن 24±440 گرم انجام شد. پس از تمرینات آشناسازی، رت ها به صورت تصادفی به 2 گروه 7 تایی کنترل و تمرین تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته صعود از نردبان 1 متری بود. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه ی تمرین مقدار cc5 خون از بطن چپ به منظور اندازه گیری GDF8، GDF11 و GASP-1 به روش الایزا گرفته شد و بافت های عضله تاکننده بلند انگشت شست پا ((FHL و عضله نعلی (SOL) نیز جهت اندازگیری ActRIIB به روش IHC جداشد. داده ها با استفاده از آزمون tمستقل، در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  مقایسه بین گروهی نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی تاثیر معنی داری بر GDF11(001/0=P)، GDF8/GDF11 (001/0=P)، GDF8 (027/0=P) و ActRIIβ عضله کند انقباض Sol (013/0=P) دارد؛ اما اختلاف معنی داری در GASP-1 (704/0=P) و ActRIIβ عضله تند انقباض FHL (325/0=P) مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرینات مقاومتی می تواند با اثرات مطلوب بر فاکتورهای رشدی و گیرنده های آن، سارکوپنیا را کاهش دهد. با این حال، باید مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.
  کلیدواژگان: تمرینات قدرتی، ActRIIβ، GDF11، GDF8، GASP-1، پیر
 • مسعود مشهدی اکبربوجار، مهدی مشهدی اکبربوجار*، سپیده گل محمد صفحات 116-129
  سیلیبینین جزء اصلی سیلیمارین (عصاره گیاه دارویی Silybum marianum) است که به شکل سنتی برای درمان طیف وسیعی از بیماری های کبدی مورد استفاده قرار می گیرد. به تازگی، سیلیبینین و مشتقات آن در مدل های in vitro و in vivo اثرات قابل توجهی در مهار انواع مختلف تومورها جمله پوست، سینه، ریه، کولون، مثانه، پروستات، کلیه و کبد نشان داده اند. این فلاونوئید با القای آپوپتوز، تقویت فاکتورهای سرکوب کننده تومور و متوقف کننده چرخه سلولی و همچنین مهار فاکتورهای رشد و میانجی گرهای اشاعه دهنده تکثیر و تقسیم سلولی تومورها اثرات ضدنئوپلاسم خود را پیش می برد. در این مقاله، خلاصه ای از مکانیسم های مولکولی مهم دخیل در عملکرد سیلیبینین، مطالعات حیوانی و کارآزمایی های مهم بالینی صورت گرفته در این زمینه ارائه گردیده است. نتایج این مطالعات چشم انداز جامع تری از سیلیبینین فراهم و به بهینه سازی اثرات آن در شیمی درمانی سرطان کمک می کند.
  کلیدواژگان: سیلیبینین، خارمریم، سرطان، آپوپتوز
 • نیلوفر رسایی، عطیه میرزابابایی، حنا ارغوانی، علی کشاورز، سعید یکانی نژاد، حسین ایمانی، خدیجه میرزایی* صفحات 130-139
  مقدمه
  چاقی التهاب سیستمیک خفیف است که جهت ارزیابی آن از پارامتر های مختلفی مثل نمایه توده بدنی (BodyMass Index (BMI))، نمایه توده ی چربی و دورکمر و برای بررسی بیماری های متابولیکی و قلبی- عروقی از فاکتورهای خونی مختلفی استفاده می گردد. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه حساسیت و ویژگی اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه برروی 305 خانم چاق و دارای اضافه وزن انجام شد. در این مطالعه ی مقطعی از افراد یک نمونه خون اخذ گردید. اندازه های تن سنجی افراد با دستگاه آنالیز ترکیب بدنی و دریافت غذایی معمول افراد با استفاده از پرسشنامه تکرر مصرف موادغذایی بدست آمد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین اندازه های تن سنجی از جمله BMI، دور گردن و دور کمر با فاکتور های خطر بیماری های متابولیکی و قلبی- عروقی شامل تری گلیسرید (TG)، لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) و پروتئین واکنشگرC (hs- CRP) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) ارتباط معنا داری وجود دارد (0.05 >p). همچنین بزرگترین سطح زیر منحنی راک متعلق به ارتباط دور گردن با HOMA-IR بود (76/0A=).
  نتیجه گیری
  بین اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن ارتباط معناداری وجود دارد. بیشترین حساسیت و ویژگی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی مربوط به دور گردن بود.
  کلیدواژگان: اندازه های تن سنجی، بیماری های متابولیکی، بیماری های قلبی عروقی، اضافه وزن، چاقی
 • شاهین ریاحی ملایری*، سمیه عبدالحی، معصومه حسینی، رضا به دری صفحات 140-149
  زمینه و هدف
  استفاده از مکمل ها و عصاره های گیاهی و تمرینات ورزشی برای درمان دیابت نوع دو امروزه رواج یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرین استقامتی و مصرف رزوراترول بر مقادیر IL-10 و TNF-α در موش های دیابتی نوع دو بود.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرایی دیابتی شده نژاد اسپراگ داولی با میانگین وزن 10±225 گرم و رژیم غذایی پرکالری به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل، مکمل، تمرین، تمرین + مکمل) تقسیم شدند. گروه های تمرین به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه، هر جلسه 30 دقیقه تحت تاثیر تمرین استقامتی با شدت 70 تا 75 درصد VO2max قرار گرفتند. گروه های دریافت کننده مکمل روزانه 10 میلی گرم رزوراترول به ازای هرکیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و در سطح معنی داری (0/05 ≥ P) ارزیابی شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد مقادیر IL-10 پس از هشت هفته تمرین استقامتی و مصرف رزوراترول تاثیر معنی داری نداشت. و مقادیر TNF-α، گلوکز ناشتا، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در گروه های تجربی کاهش معنی داری پیدا کرد (0/001 = P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد مصرف توام مکمل رزوراترول و انجام تمرینات استقامتی می تواند باعث کاهش عوامل التهابی دردیابت نوع دو شود.
  کلیدواژگان: رزورترال، تمرین استقامتی، دیابت نوع دو، IL-10، TNF- α
|
 • Maryam Mazloomi *, Afsaneh Ghasemi, Atefe Zandieh, Maryam Kadivar, Maryam Karamali, Shahrzad Hashemi Dizaji, Maryam Chamani Pages 1-7
  Background
  Prediction of spontaneous preterm delivery in Iranian women by comparing the vaginal polymorphonuclear call (PMN) counts on gram-stain preparations and ratios of PMN to epithelial cells (PMN/EPI) at second trimester of gestation.
  Methods
  In a prospective case-control study, 110 cases with spontaneous preterm delivery at gestational age of less than 37 weeks were compared with control group of 110 women at term. Vaginal gram-stain preparations were collected at the first visit in 23-24 weeks of gestation and the cell counts were performed under oil-immersed microscope. To correct the intra-slide variations in cellular density, PMN/EPI ratios was calculated for each slide field.
  Results
  Mean delivery gestational ages were 34.5±3.5 and 39.4±1.2 weeks for the cases and the controls, respectively. There was a significant difference in PMN counts between the two groups (p=0.01). The mean PMN/EPI ratio, however, was significantly higher in case group (p=0.01). No significant difference was found in gravidity between the two groups.
  Conclusion
  Different vaginal PMN count at second trimester were significantly associated with subsequent spontaneous preterm birth. However, the ratio of PMN of EPI count, was significantly higher in women with preterm birth at less than 37 weeks’ gestation.
  Keywords: Preterm birth, Vaginal Polymorphonuclear cells, Vaginal Epithelial cells
 • Akbar Chamani*, Abbasali Gaeini, Reza Nuri, Mohammad Reza Kordi, Sirous Choobineh Pages 8-16
  Background
  Because the length of leukocyte telomeres can be used as a biomarker to detect cell longevity and predict mortality and cell disease, recently, many people have been interested in examining the effects of exercise on telomere lengths. Protecting the length of human telomeres definitely depends on TRF2 as one of the subunits of the shelterin protein complex. The present study intends to investigate the effects of six-week SSGs on telomere length and TRF2 gene expression in the middle-aged males.
  Methods
  A semi-experimental design was employed to investigate this issue in the present study. The subjects were selected from a statistical population of men between the ages of 35 and 41. There was a control group and an experimental group. The experimental group that included 10 ones played soccer in small fields, according to the exercise protocol, for six weeks, with two 45-minute sessions per week. The data were analyzed through using SPSS software version 25 that was used to obtain independent t-test with significant level of p <0.05. Real time PCR was used to measure the length of the telomeres and TRF2 gene expression, the fat percentage was measured the caliper and the VO2max by the Rocket Field Test.
  Results
  The results of the present study indicated that there was a significant change in the Fat percentage p=0.016 and VO2max p=0.012 and TRF2 gene expression p=0.019 following six weeks of SSGs yet no significant change was observed in telomere length p=0.938.
  Conclusion
  It can be included that Six-week SSGs can improve biological age of middle-aged peoples by promoting health-related indicators.
  Keywords: health-related indicators, SSGs, telomere length, middle-aged men, TRF2
 • Mahnaz Afshari Pages 17-32
  Introduction
  A case payment is used in Global payment system. The third phase of the Health evolution Plan emphasizes on the reality of tariffs and their increase, the purpose of this study is to investigate the impact of health evolution on global health services tariffs.
  Method
  This study was a descriptive and longitudinal study which was conducted to evaluate the Iranian common surgeries (Global) surgeries from 2011-2017. Data source was costs table of Global Surgery, which is provided annually by the Ministry of Health and Medical Education to the relevant units. California Tariff Book (2013 Edition) and Relative Value of Health Services and Healthcare (1395) were used. Then, the weighted average of the relative value of the anesthetic and surgical services was calculated by the group and the percentage of changes was compared. The basic data was categorized and the weighted average and percentage of changes were calculated using excel software. Data were analyzed by SPSS software version 18 and paired t-test.
  Results
  After eplimentation of health evolution plan, the average unit of surgery growth 124% in first year and 8.6 % in second year. While the average unit of anesthesia in the first year after the development plan growth 19.8%, and it decreased by 2.9% in the second year. Also, the rate of increase in the average tariff on the basis of the hospital grade has also increased over the course of six years, and in the year 2013 has a jump of almost 80 percent. The California book and the book of New Relative Value were 25,976 K and 22,307 Anesthesia, respectively, in all 13 specialist groups. (14.1% decreased).
  Conclusion
  The use of exact methods of determine the tariff based on community realities and the use of case payment  and based on prospective payments methods can play a significant role in controlling health costs.  
  Keywords: health care tariff, Global Tariff, Health evolution Plan, common surgical procedures tariffs
 • Fatemeh Mohaddes Ardebili, Mohammadreza Mehmandar*, Mehri Bozorgnejad, Ehsan Khalili, Agha Fatemeh Hosseini, Tofigh Mobaderi Pages 33-42
  Background
  Burn injury is one of the most important causes of mortality and disability in the world, which affects all aspects of the Survivors quality of life. The aim of this study was to investigate the effect of multimedia self-care training on quality of life in burn patients using Latent Growth Model.
  Methods
  This study is a randomized controlled clinical trial that was conducted on 100 burn patients referred to Shahid Motahari hospital in Tehran, 2015. The burn patients were allocated into intervention (n=50) and control (n=50) groups, randomly. The intervention group received the CD of self-care education and uses it during the six-month period. The data was collected using the Burn Specific Health Scale – Brief questionnaire before, 3 and 6 months after intervention and then the latent growth model was used to evaluate and compare mean score patterns of intervention and control groups.
  Results
  The latent growth model results showed that the increasing pattern of the mean score of quality of life (all aspect of quality of life) in intervention group was significantly higher than the control group (P-value<0.05). Also, burn percentage had a significant negative impact on the patient’s quality of life (P-value<0.05).
  Conclusion
  The multimedia self-care education improves the burn patient’s quality of life. Therefore, it is recommended for medical teams to use multimedia self-care training in order to improve burn patient’s quality of life.
  Keywords: Multimedia self-care, Burn injury, Quality of life, Latent Growth model
 • Neda Shahvaroghi Farahani, Mohaddeseh Rajabi, Amirhossein Tavanaie, Zeinab Ghaempanah*, Abdolrahim Hazini Pages 43-55
  Background
  In recent decades, the concept of palliative care is considered as a multidisciplinary approach which has been specified based on the nature and type of its target patients and their psychological needs. Assessment of these needs and attention to them are among psychologist's tasks that involve many challenges including the ambiguity of roles and educational and research needs. This review article aimed to investigate their specialized skills in assessment, intervention and research, and explore the theoretical and practical aspects of this field in palliative care setting.
  Methods
  In the present review article, data base searching method was applied using the key words of palliative, psychologist, advanced cancer, end of life, hospice, terminally ill, chronic illness, bereavement and grief. PubMed, Elsvier, Scopus, Science Direct, ProQuest databases were searched and eligible articles published between 1997 and 2017 were retained
  Results
  Psychologists at palliative care team are involved in various stages of the disease. Communication and assessment are presented as the first steps of their services and then specific counseling and psychotherapy are provided for any psychological disorder and problem of patients. These psychologists will continue their services to the family of patients at the time of hospitalization until the stages of loss and mourning. The support and care of members of the palliative care team and participation in research projects are among other tasks of them. Conclusion Due to the multiple functions of psychologists in the palliative care team and the widespread provision of services from patients to their families and members of the palliative care team, it is essential to acquire specialized skills and continuing training for them.
  Keywords: Palliative care, Psychologist, Patient, Assessment, Psychotherapy
 • Seyed Mohammad Masoodian, Mehrzad Nahid, Seyed Mehdi Seyed Mehdi Ebrahimi, Abolfazl Omidifar, Majid Khoshmirsafa, Farhad Seif, Mehrnoosh Shanaki* Pages 56-63
  Introduction
  Proteinuria is one of the symptoms that affects the functioning of the kidneys and 24-hour urine protein measurement is one of the key methods for diagnosis of renal failure and urinary tract infection. Investigating the relationship between the results of various methods of measuring 24-hour urine protein can increase the efficiency of proteinuria detection using these methods. Turboidometric-based methods such as trichloroacetic acid (TCA) and benzethonium chloride (BEC) are among the methods used to measure urine protein. The aim of this study was to evaluate the correlation between urine protein measurements with TCA in comparison with BEC.
  Materials and methods
  This study was performed on 116 patients referring to Massoud medical diagnostic laboratory in Tehran. The 24-hour urine sample were taken. Then, the amount of urine protein was measured by both TCA and BEC method at 495 and 512 nm wavelengths respectively.
  Results
  The results obtained using Pearson correlation test showed that the correlation coefficient for both TCA and BEC methods is 0.914 (Pvalue <0.001).  Passing and Bablok regression analysis showed that the average protein concentration of the urine with BEC method was 17.31 ± 19.81 and for the TCA method   was 17.40 ± 20.59 mg / dl.
  Conclusion
  In this study, it was shown that there is no difference between the measured results in the range of 1-150 mg/dl of 24-hour urine protein with both TCA and BEC method. Also, there was a good agreement in correlation between the results of both TCA and BEC in the range of 1-150mg, and in general, the data from the two methods were in agreement with each other.
  Keywords: Proteinuria, 24-hour urine protein, trichloroacetic, benzethonium chloride
 • Behzad Mohammadi Orangi*, Farhad Ghadiri, Mojtaba Mohammadnejad Pages 64-73
  Background
  Developmental coordination Disorders are long-term disability and related with motor, emotional and educational problems may to continue until adulthood. For this reason, the need for early intervention for these children seems necessary. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of aerobic rhythmic exercises on motor skills, anxiety and academic achievement in boys with developmental coordination disorder.
  Methods
  In a semi-experimental study, 30 children with disorder were selected based on the parents' developmental coordination disorder diagnostic questionnaire with a mean age of 9.27 from the primary schools of Tabriz In the form of Purposeful cluster. The pre-test was performed using the BOT-2 test, the March scale and the mathematical lesson scores. Subjects were randomly assigned into two groups of 15 subjects Control and testing. The experimental group tested the aerobic exercise for 8 weeks, every week they have 3 sessions per hour. The control group performed their usual activities during this period. Then, from both groups, the post-test was taken. After assuring the normal distribution of data using Kolmogorov-Smirnov test, covariance analysis was used to examine the effect of training at a significant level (P <0.05).
  Results
  The results of the statistical tests indicated that the aerobic exercise training had a significant effect on motor skills, anxiety and academic achievement in the experimental group.
  Conclusion
  Therefore, according to the results of sports exercises, sports therapists for motor disorders and rehabilitation are advised to use aerobic training to reduce the motor, mental and educational problems of children with developmental coordination disorder.
  Keywords: Developmental Coordination Disorder, Anxiety, Motor skills, Academic achievement, Aerobic training
 • Zohreh Sargazi, Aliakbar Haddad, Mashadrizeh*, Mansor Mashreghi, Mohammad Reza Housaindokht Pages 74-83
  Background and aim
  Immunotoxins, one of the promising therapeutic agents can be used in targeted of cancer therapy based on specific binding to tumor-related antigen. Evaluating and specifying the structural and functional features of these antigens provide new perspectives in the field of cancer therapy. In this study, we decipher the structure and function of  MAGE antigen family based on in-silico and bioinformatic evaluation.
  Materials and methods
  In the first step, using SPSS software statistical analysis of the MAGE family antigens expression in a variety of cancer types was performed. After determining the MAGE- A4 as a superior antigen with the highest expression level, based on the review of the literature, the  MAGE-A4 binding epitopes were identified for HLA isoforms. Then bioinformatic databases such as BIMAS and SYFPEITHI programs were used to confirm the reported HLA-binding epitopes in literature. Stability index and immunogenicity of epitopes were defined by ProtPram and IEDB software respectively. To determine the binding affinity and stability of HLA-peptide complex, docking screening and molecular dynamic simulation was conducted using Autodock Vina and gromacs 5.1 softwares.
  Result
  Our results revealed that  the MAGE-A4 antigen had high expression compared with other MAGE family members.Also, MAGE-A4 derived peptide, VDELAHFLL, with the highest stability and favorable immunogenicity was appeared. On the other hand,  the most stable of HLA-B37- VDELAHFLL complex with the lowest amount of RMSD plot was Obtained.
  Conclusion
  Generally, our results indicated that VDELAHFLL desired peptide from MAGE-A4 antigen might be promising to generate the therapeutic monoclonal antibody and vaccine development in modern cancer therapy.
  Keywords: Immunotoxin, MAGE-A4 antigen, Docking, Molecular dynamic simulation, antibody monoclonal, peptide
 • Maliheh Fazeli, Aliyeh Kazemi*, Shahpar Haghighat Pages 84-95
  Background
  Lymphadenitis is a common and debilitating complication of breast cancer patients. This study has predicted and classified lymphedema complications. Moreover, identifying effective factors and discovering patterns for faster diagnosis and prevention of this complication is another goal of this study.
  Methods
  Data from 1113 patients with breast cancer who were referred to Seyed Khandan Lymphedema clinic during 2009 to 2017 were evaluated. Data analysis was performed by using IBM SPSS Modeler software version 18 and CRISP-DM methodology and in the modeling section, logistic regression and decision tree algorithms were used.
  Results
  Data from 933 patients including 25 variables were entered into the model after pre-processing. Probability of catching of Lymphedema for each patient predicted by logistic regression algorithm and different decision tree algorithms consist of C5.0, Chaid, C&RT, and Quest with the sensitivity of 79.33%, 74.41%, 71.92%, 72.64% and 77.83%, respectively and finally the factors related to Lymphedema were identified. ratio of the involved lymph node numbers to the removed lymph node numbers, heaviness, type of surgery, stage of disease, age, body mass index, metastasis, number of chemotherapy courses, comorbidity, number of removed lymph nodes respectively.
  Conclusions
  The results show that C5.0 decision tree algorithm with the highest sensitivity is the best model for predicting Lymphedema. By applying the rules created for a new sample with specific characteristics, it can be predicted that the patient will probably suffer from Lymphedema or not. considering that BMI is a changeable factor, weight control regimens are recommended for these patients.  In addition, it is necessary to pay attention to the patient's heavy feeling in the early stages.
  Keywords: Data mining, prediction, Lymphedema, decision tree, logistic regression
 • Rogayyeh Bakhshizadeh *, Nariman Rahbar, Mehdi Akbari, Nahid Hashemi Madani Pages 96-103
  Background
  Vestibular impairment is a common pathology in patients with diabetes mellitus. The evaluation of the vestibular system of these patients is important. The aim of this study is to assess the effects of diabetes mellitus type II with and without neuropathy on vestibular systems.
  Methods
  In this cross-sectional study, 21 patients with diabetes mellitus type IΙ with neuropathy (58.10 with SD 6.08), 20 patients with diabetes mellitus type ΙI without neuropathy (54.4 with SD 5.21) and 20 healthy volunteers (53.55 with SD 3.99) were enrolled in this study. Age range of the participants was 45-65 years old.
  Results
  Generally, the mean gain of the VOR for semicircular canal between diabetic neuropathy and control groups showed statistically significant differences (p<0.05).
  In left lateral, left anterior and posterior semicircular canal, the mean gain of the VOR between diabetic neuropathy and diabetes without neuropathy groups showed statistically significant differences (p<0.05). Only the mean gain VOR of lateral semicircular canal between diabetes without neuropathy and control groups showed statistically significant differences (p<0.05).
  Conclusion
  There was statistically significant difference between groups in the responses of the vestibular systems suggest greater involvement of the vestibular end-organ and related central pathway in the patients with diabetic neuropathy compared to diabetes without neuropathy.
  Keywords: Diabetes mellitus, Diabetic neuropathies, Head impulse test, Vestibulo-ocular reflex
 • Behnam Masoudian, Akbar Azamian Jazi*, Mohammad Faramarzi, Ardeshir Talebi Pages 104-115
  Background
  Changing the concentration of growth factors and their receptors can affect sarcopenia (age-related muscular atrophy). The aim of this study was to determine the effects of an 8-week resistance training on ActRIIβ in fast- and slow-twitch (FT & ST) skeletal muscles and plasma levels of GDF8, GDF11 and GASP1 in old male rats.
  Methods
  This study was conducted as a two-group experimental design with 14 old male rats with age range 24 to 27 months and weighing 440±24g. After the familiarization training, the rats were randomly divided into 2 groups of 7 control and training. The training protocol was included 8 weeks climbing from a 1 meter ladder. 5cc blood was taken from the left ventricle, 48 hours after the last session, for measurement of GDF8, GDF11 and GASP-1 by ELISA method. The soleus (SOL) muscle (ST) and flexor hallucis longus (FHL) muscle (FT) of rats were taken for measurement of ActRIIB by IHC method. Independent t-test was applied for statistical analysis of the data (p<0.05).
  Results
  Comparisons between groups showed that 8-week resistance training have a significant effects on GDF11 (P=0.001), GDF8/GDF11 (P=0.001), GDF8 (P=0.027) and ActRIIβ in SOL muscle (P=0.013), but no between-groups differences were observed in GASP-1(P=0.704) and ActRIIβ in FHL muscle (P=0.325).
  Conclusion
  It seems that resistance training can reduce sarcopenia by favorable effects on growth factors and their receptors. However, more studies are needed in this regard.
  Keywords: Resistance Training, ActRIIβ, GDF11, GDF8, GASP-1, Old
 • Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Mahdi Mashhadi Akbar Boojar*, Sepide Golmohammad Pages 116-129
  Silibinin is a major component of silymarin (Silybum marianum), which has traditionally been used to treat a wide range of liver diseases. Recently, Silibinin and its derivatives in both in vitro and in vivo models have shown a significant inhibitory effect in different types of tumors including skin, breast, lung, colon, bladder, prostate, kidney and liver. The chemo-preventive potentials of this flavonoid are promoted by inducing apoptosis, enhancing tumor suppressor and cell cycle inhibitors, inhibiting growth factors, and attenuating proliferative mediators. In this paper, a summary of the important molecular mechanisms involved in Silibinin anti-cancer effects, animal studies and important clinical trials have been presented. The results of these studies will provide a more comprehensive perspective of Silibinin and help to optimize its effects in cancer chemotherapy.
  Keywords: Silibinin, Milk thistle, Tumor, Apoptosis
 • Niloufar Rasaei, Atieh Mirzababaei, Hana Arghavani, Ali Keshavarz, Saeed Yekaninejad, Hossein Imani, Khadijeh Mirzaei* Pages 130-139
  Introduction
  Obesity is a mild systemic inflammation that to assess obesity, various parameters such as body mass index(BMI), waist circumference, neck and fat mass index are used, and to assess metabolic and cardiovascular diseases different blood factors such as triglyceride (TG), low density lipoprotein (LDL) and C-reactive protein (hs-CRP) are used. The main goal of this study was to compare the sensitivity and specificity of body composition measurement to predict the risk of metabolic and cardiovascular diseases in obese and overweight women.
  Materials and Methods
  This study was conducted on 305 obese and overweight women. In this cross-sectional study, blood sample was received. The body composition was measured by the body composition analyzer. The usual food intake was obtained by using food frequency questionnaire.
  Results
  The results of this study showed that between BMI, neck and waist circumference with risk factors of metabolic and cardiovascular diseases including TG, LDL, hs-CRP and insulin resistance index (HOMA-IR) have a significant relationship (p <0.05). Also, the largest surface under the rock curve belonged to the neck circumference association with HOMA-IR (A = 0.76).
  Conclusion
  There is a significant relationship between body composition measurement to predict the risk of metabolic and cardiovascular diseases in obese and overweight women. The most sensitivity and specificity was the prediction of the risk factors of metabolic and cardiovascular diseases related to the neck circumference, fat mass index and fat mass
  Keywords: Body measurement, Cardiometabolic disorder, Obesity, Overweight
 • Shahin Riyahi Malayeri*, Somayeh Abdolhay, Reza Behdari, Masoumeh Hoseini Pages 140-149
  Background
  The use of supplements, herbal extracts, and exercise training for the treatment of type 2 diabetic has become widespread nowadays. The purpose of this study was to evaluate the effect of endurance training and resveratrol consumption on IL-10 and TNF- α in type 2 diabetic rats.
  Methods
  During this experiment 32 diabetic rats with high-calorie diet Sprague Dowley race with an average weight of 250 ±10 gram, were randomly divided into four groups, including the “control group”, the “supplement group”, the “training group” and the “training + supplement group”. For up to 8 weeks, the “training” and the “training + supplement” groups participated in 3 endurance training sessions weekly; each session included 30 minutes of endurance training with an intensity of 70 to 75% VO2max.  Moreover, the “supplement” and the “training + supplement” groups were given 10 milligram daily doses of resveratrol consumption solution per kilogram of body weight. The outcome data was analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) with significance level of (p≤0.05).
  Results
  The results have shown that eight weeks of training and resveratrol consumption had no significant effect on the serum level of IL-10. but the level of TNF-α, Fasting Glucose, Insulin and insulin resistance decreased significantly in the groups (p= 0.001).
  Conclusion
  Based on the findings of this study, the combination of resveratrol supplementation and endurance training can reduce the inflammatory factors of type II diabetes.
  Keywords: Resveratrol, Endurance training, Type 2 diabetes, IL-10, TNF-α