فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم شعبانی، محسن ثالثی، فرهاد دریانوش* صفحات 1-9
  م
  مقدمه
  پروتئین های PPAR-γ (Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma) و PRDM16 (PRdomaincontaining16) پروتئین های کلیدی در تنظیم بافت چربی و تبدیل بافت چربی سفید به قهوه ای هستند. دیابت نوع 2 می تواند در عملکرد این دو پروتئین اختلال ایجاد کرده و باعث کاهش فعالیت عملکردی آن ها شود. هنوز نقش تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT; high-intensity interval training) بر این دو پروتئین در بافت چربی زیرجلدی بررسی نشده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر HIIT بر محتوای این دو پروتئین در بافت چربی زیرجلدی موش های صحرایی نر اسپراگوداولی مبتلا به دیابت نوع 2 دارای اضافه وزن است.
  روش کار
  در این مطالعه، شانزده سر موش صحرایی نر دو ماهه از نژاد اسپراگوداولی با میانگین وزن 20±270 گرم انتخاب و پس از دیابتی شدن از طریق القاء STZ و نیکوتین آمید به روش تصادفی به دو گروه، تمرین (8 سر) و کنترل (8 سر) تقسیم ‏شدند. گروه تمرینی چهار روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به‏ مدت هشت هفته به فعالیت ورزشی پرداختند و گروه کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده‏ شد.
  یافته ها
  افزایش معنادار محتوای پروتئین PRDM16 (001/0 >p) در گروه تمرین نسبت به کنترل مشاهده شد، اما این افزایش در محتوای پروتئین PPAR-γ معنادار نبود (26/0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه نتایج پژوهش حاضر، HIIT باعث افزایش معنادار محتوای پروتئین PRDM16 شده است که نقش بسیار مهمی در تبدیل سلول های چربی سفید به قهو های دارد. بنابراین، امید است از این راه بینش جدیدی در مورد ریشه، تمایز و نگهداری بافت چربی سفید و تبدیل آن به بافت چربی قهوه ای به دست آید.
  کلیدواژگان: بافت چربی، تمرین تناوبی با شدت بالا، PPAR-γ، PRDM16
 • بابک هوشمند مقدم*، محمدرضا کردی، سید رضا عطارزاده حسینی، تایماز دولو صفحات 10-18
  استفاده از تمرینات ورزشی و مکمل های گیاهی برای درمان بیماری های و اختلالات متابولیک در بین مردم رواج یافته است. از آنجا که مکمل گیاهی جلبک سبز- آبی یا اسپیرولینا یکی از غنی ترین منابع آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص های التهابی فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-α)، اینترلوکین 6 (IL-6) و پروتئین واکنشی سی (CRP) در بیماران دیابتی بود.
  روش کار
  32 مرد کم تحرک مبتلابه دیابت نوع دو با میانگین سنی 40 سال به طور تصادفی به چهار گروه: کنترل، تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل تقسیم شدند. برنامه گروه تمرین شامل 45 دقیقه تمرین هوازی، سه جلسه در هفته با حداکثر ضربان قلب 65- 60 درصد بود. گروه مکمل و تمرین همراه با مکمل، روزانه 2 عدد قرص 500 میلی گرمی اسپیرولینا (spirulina) مصرف می کردند. خون گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه برای سنجش فاکتورهای التهابی انجام شد.
  یافته ها
  TNF-α، IL-6و CRP پس از هشت هفته در گروه های تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل کاهش معنا داری از خود نشان داد (05/0P ≤)، درصورتی که در گروه کنترل این تغییرات معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد بین تاثیر مداخلات مختلف، اختلاف معنا داری در میزان TNF-α، IL-6 و CRP بین گروه ها با گروه کنترل وجود دارد (05/0P ≤).
  نتیجه گیری
  تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا می تواند باعث بهبود مقادیر خونی شاخص های التهابی در افراد مبتلابه دیابت نوع دو شده و از التهاب ناشی از ورزش و احتمالا مقاومت به انسولین جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، اسپیرولینا، دیابت نوع دو، TNF-α، IL-6، CRP
 • رضا پاک نژاد، وحید حمایت خواه جهرمی* صفحات 19-29
  مقدمه
  ساخارین یک شیرین کننده مصنوعی و فاقد کالری است که برای شیرین کردن محصولاتی همچوننوشیدنی ها، شیرینی جات، بیسکوئیت ها، داروها و خمیردندان استفاده می شود. این درحالی است که بدن ما قادر به متابولیزه کردن آن نیست. در تحقیق حاضر اثر ساخارین بر فرایند اسپرماتوژنز، ساختار بافتی بیضه و محور هورمونی هیپوفیز- گناد در موش های صحرایی بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  35 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 5 گروه مساوی به صورت کاملا تصادفی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ گونه حلال یا دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد روزانه 1میلی لیتر آب مقطر به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند. گروه های تجربی1، 2 و 3 یک بار در روز و به ترتیب مقادیر 250، 500 و 1000میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن ساخارین به صورت درون صفاقی به مدت 35 روزدریافت کردند. پس از گذشت 35 روز از حیوانات خونگیری به عمل آمد و بافت بیضه جهت بررسی های بافتی جدا شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میزان گلوکز در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (05/0P≤). غلظت هورمونهای تستوسترون، دی هیدرواپی آندروسترون، لوتئینی و تحریک کننده فولیکول در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار داشته است. همچنین تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت های اولیه و ثانویه، اسپرماتید، اسپرماتوزوئید و اسپرم در گروه های تجربی کاهش معنی داری نسبت به گروه های کنترل و شاهد داشته است ولی سلول های سرتولی و لایدیگ اختلاف معنی داری نشان ندادند(05/0P≤).
  نتیجه گیری
  ساخارین می تواند بر مقادیر هورمون ها و سلول های جنسی نر اثرات مخربی داشته باشد و بافت شناسی نتایج هورمونی مارا تائید میکند که البته در این مورد نحوه و مقدار استفاده از این شیرین کننده مصنوعی پر کاربرد بسیارمهم است.
  کلیدواژگان: ساخارین، بیضه، محور هورمونی هیپوفیز-گناد، موش صحرایی
 • مریم قاسمی، فرزانه تقیان* صفحات 30-38
  40 نفراز زنان چاق با میانگین سنی 12/7 ±9/37 سال،وزن71/3±80/90کیلوگرم و شاخص توده بدنی 39/2±75/36 کیلوگرم برمترمربع انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند که شامل سه گروه تجربی، گروه تمرین هوازی فزاینده (10نفر)، گروه مصرف شیرین بیان(10نفر)، گروه ترکیبی(تمرینات هوازی فزاینده به همراه مصرف شیرین بیان)(10نفر) و گروه کنترل(10نفر) بودند. نمونه خونی اولیه به میزان 10 میلی لیتر از ورید قدامی بازویی آزمودنی ها جهت اندازه گیری آدیپونکتین ،گلوکز،انسولین و مقاومت به انسولین گرفته شد. سپس آزمودنی های گروه تمرین در برنامه ی تمرین هوازی فزاینده 12 هفته،3جلسه در هفته،( از 10 تا 30 دقیقه با استفاده از تردمیل )شرکت کردند.گروه مصرف شیرین بیان به مدت 12 هفته کپسول حاوی 300میلی گرم پودرریشه شیرین بیان 1بار در روز بعد ازغذا مصرف کردند. گروه ترکیبی به ترکیبی از تمرینات هوازی فزاینده و مصرف شیرین بیان پرداختند. آزمودنی های گروه کنترل نیز در طول تحقیق درهیچ برنامه تمرینی منظم شرکت نکردند.پس از 12 هفته تمامی متغیرهادر 4 گروه مجدد اندازه گیری شد.برای مقایسه ی متغیرها در بین گروه های مورد مطالعه ازآزمون تحلیل واریانس یک طرفه و همچنین برای مقایسه های درون گروهی از آزمون تی وابسته استفاده گردید. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که سطح آدیپونکتین پلاسما به طور معنی داری در هر سه گروه تجربی افزایش یافته درحالی که مقاومت به انسولین،وزن بدن و شاخص توده بدنی کاهش یافته بود(05/0(P<،در ضمن این شاخص ها در گروه کنترل تغییر نکرده بودند.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی فزاینده، شیرین بیان، آدیپونکتین پلاسما، مقاومت به انسولین
 • سلیمان انصاری کلاچاهی، زهرا حجتی ذی دشتی، علیرضا علمیه*، الهام بیدآبادی صفحات 48-56
  مقدمه
  مطالعات پیشین نشان می دهند که سطوح ویتامین D در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم (ASD) از افراد عادی پایین تر است و با سطح سرمی hs-CRP رابطعه معکوس دارد . هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر دو روش مکمل یاری ویتامینD و تمرین در آب بر سطوح سرمی ویتامینD و hs-CRP در کودکان مبتلا به ASD بود.
  روش کار
  در این مطالعه، 30 پسر مبتلا به ASD شهر رشت با میانگین سنی 83/2± 45/10، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه مکمل یاری (10 نفر)، تمرین در آب (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. شرکت کننده ها در گروه مکمل یاری به مدت ده هفته، یک بار در هفته مکمل ویتامین D را به صورت خوراکی (50000 واحد) مصرف می کردند. گروه تمرین در آب به مدت 10 هفته، هفته ای 2 جلسه 60 دقیقه ای به تمرین در آب پرداختند. قبل و بعد از ده هفته، میزان سطح سرمی ویتامین D و hs-CRP اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس در سطح 05/0>p و نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
  یافته ها
  ده هفته تمرین در آب و مکمل یاری هر دو موجب بهبود سطح سرمیhs-CRP در کودکان اوتیسم شد (05/0>p)؛ اما، تنها مداخله مکمل یاری ویتامین D موجب بهبود سطح سرمی ویتامین D شد (05/0>p)، و مداخله تمرین در آب تاثیر قابل توجهی بر سطوح ویتامین D نداشت.
  نتیجه گیری
  تمرین در آب و مکمل یاری ویتامین D به عنوان روش های درمانی کم هزینه می توانند موجب کاهش سطح hs-CRP و بهبود سطح سرمی ویتامین D در کودکان مبتلا به ASD شوند.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا، مکمل یاری ویتامین D، تمرین در آب
 • طیبه ابراهیمی، محبوبه سترکی*، نصرالله داستان پور صفحات 57-64
  مقدمه
  گیاه درمنه، یکی از گیاهان بومی ایران می باشد که به صورت سنتی جهت تسکین دردهای عصبی و احشایی مورد استفاده قرار می گرفته است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات ضددردی اسانس درمنه در مدل درد ناشی از صفحه داغ و فرمالین در موش سوری بود.
  روش کار
  در مطالعه تجربی حاضر موش های سوری نر نژاد Balb/cدر 5 گروه: شامل نرمال سالین، اسانس درمنه (50، 75 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) و مورفین (10 میلی گرم بر کیلوگرم) قرار گرفتند. آزمون صفحه داغ در زمان های 15، 30، 45 و 60 دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی داروها انجام شد. در تست فرمالین، 30 دقیقه پس از تزریق داخل صفاقی داروها، 20 میکرولیتر فرمالین 4 درصد در کف پای حیوان تزریق شد و دفعات لیسیدن پا، لنگیدن و بلندکردن پا در زمان های 5 و بعد از تزریق (فاز حاد) و 15-30 (فاز مزمن) ثبت شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  تزریق اسانس درمنه (75 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) به موش های سوری در زمان های 15، 30، 45 و 60 دقیقه قبل از آزمون صفحه داغ سبب کاهش معنی دار زمان آستانه احساس درد در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0p<). اسانس درمنه در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم دفعات لیس زدن پا، لنگیدن و بلندکردن پا را در فاز اول و دوم آزمون فرمالین در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش داد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از اثر بخشی اسانس گیاه درمنه در تسکین درد ناشی از محرک‎های شیمیایی و حرارتی است.  
  کلیدواژگان: درمنه، درد، آزمون صفحه داغ، آزمون فرمالین
 • عاطفه دهنوعلیان، معصومه سعادتی، سمیه جعفریانی، مهدی بکاییان، اقدس سعادتی* صفحات 65-72
  مقدمه
  سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر بوده و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است، بروز سوء رفتار نسبت به سالمندان در چند سال گذشته به سرعت افزایش یافته و مورد توجه جوامع و متخصصان مراقبت های بهداشتی قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین همه گیری شناسی سوء رفتار با سالمندان شهرستان نیشابور در سال 1396انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی با مشارکت سالمندان 60 سال و بالاتر ساکن شهرستان نیشابور انجام شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی و براساس معیارهای ورود بود. فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سوءرفتار با سالمندان از طریق مصاحبه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  از بین 176 نفر شرکت کننده در پژوهش 3/65 درصد مرد و میانگین سنی سالمندان 11/9±11/68 بوده است. نتایج نشان داد میزان شیوع سوء رفتار در بین سالمندان 56.8 درصد بوده است که بیشترین میزان سوءرفتار از نوع سوء رفتار روانشناختی 47.7 درصد و کمترین آن مربوط به طرد شدگی 2.8 درصد می باشد. براساس آزمون آمار مجذور کای بین میزان سوء رفتار و متغیرهای سن(001/0p<) و وضعیت اقتصادی(001/ 0p<) ارتباط معناداری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که میزان سوءرفتار با سالمندان در این پژوهش تقریبا بالا است و این نشان از گستردگی این مسئله در سطح جامعه می باشد.
  کلیدواژگان: سالمند، سوء رفتار، همه گیرشناسی
|
 • Maryam Shabani, Mohsen Salesi, Farhad Daryanoosh* Pages 1-9
   
  Introduction
  PPAR-γ and PRDM16 proteins are key proteins in the adipose tissue regulation and the white tissue conversion to the brown and beige adipose tissue. Type 2 diabetes can interfere with the function of these two proteins and, functionally, leads to reduced activity of these proteins. The role of exercise on these two important proteins has not been studied yet in subcutaneous adipose tissue. The purpose of the present study was to investigate the effect of high-intensity interval training (HIIT) on the level of PPAR-γ and PRDM16 proteins in adipose tissue in overweight type 2 diabetic male Sprague-Dawley rats with diabetes.
  Materials & Methods
  In this study, 16 two-month-old Sprague-Dawley rats with a mean weight of 270±20 g were selected. After diabetic induction with STZ and Nicotinamide, rats were randomly assigned to two groups, training (8 heads) and control (8 heads). The training group trained for 4 days a week in accordance with the training program for 8 weeks, while the control group did not have any training program. The independent t-test was used to analyze the data of PPAR-γ and PRDM16 proteins.
  Results
  There was a significant rise in PRDM16 protein content (p<0.001) in the training group compared to control, though this rise was not meaningful in PPAR-γ protein content (p=0.26).
  Conclusions
  HIIT training has led to a significant increase in the content of the PRDM16 protein, which plays a vital role in the conversion of white to brown fat cells. Hence, it is expected that a new insight into the root, differentiation, and preservation of the white adipose tissue and its conversion into brown adipose tissue will be achieved.
  Keywords: Adipose tissue, High Intensity Interval Training, PPAR-γ, PRDM16
 • Babak Hooshmand Moghadam*, Mohammad Reza Kordi, Seyyed Reza Attarzade Hosseini, Taymaz Davaloo Pages 10-18
  Introduction
  The use of exercise and herbal supplements for the treatment of metabolic diseases and disorders among the population has increased. Spirulina (Herbal Supplement green algae – blue) is one of the richest sources of Anti-inflammatory and antioxidants. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of 8-week exercise with Spirulina consumption on Inflammatory markers tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-6(IL-6) and C-reactive protein (CRP) in men with type 2 diabetes.
  Materials & Methods
  32 sedentary men with type 2 diabetes participated in this study with average age of 40 years and with no history of regular exercise that were randomly divided into 4 groups: control (C), exercise (E), supplementation (S) and exercise + supplementation (E+S). Training programs were 45 minutes of aerobic exercise, 3 times in week with 60-65% of maximal heart rate. S and E+S groups consumed Daily 2 tablets of 500 mg Spirulina. Blood samples were taken in two phases (before and after 8 weeks) following 10 to 12 hours of being fasted.
  Results
  TNF-α, IL-6 and CRP levels Decreased significantly in E, S, E+S groups after 8 weeks (P ≤ 0/05).If these changes were not significant in the control group. Also The results showed there was a significant differences between the effects of different interventions in the TNF-α, IL-6 and CRP between groups with the control group (P ≤ 0/05).
  Conclusions
  The results showed that regular aerobic exercise with Spirulina consumption can improve Serum levels of inflammatory markers in men with type 2 diabetes and prevent exercise-induced Inflammation stress and also diabetes
  Keywords: Aerobic Exercise_Spirulina_Type 2 Diabetes_TNF-α_IL-6_CRP
 • Reza Paknejad, Vahid Hemayatkhah Jahromi* Pages 19-29
  Saccharin is an artificial, non-caloric sweetener used to sweeten products such as beverages, confectionary, biscuits, medicines and tooth pastes. This is while our body is not able to metabolized it. In the present study, the effect of saccharin on spermatogenesis, testicular tissue structure and pituitary-gonadal hormone axis in rats was investigated.
  Material and Methods
  35 adult male Wistar rats were divided into five equal groups. The control group did not receive any solvent or drug. The sham group received 1ml distilled water per day as an intraperitoneal injection.  Experimental 1,2 and 3 groups received times daily, respectively 250,500 and 1000 mg/kg body weight saccharin intraperitoneal for 35 days. After about35 days, blood was taken from the animals and testicular tissue was isolated to examine the tissue. Data were analyzed by SPSS version 16 and one wayANOVA and post hoc Duncan test.
  Results
  The level of glucose in the experimental groups was significantly higher than the control group(p≤0.05).The concentration of testosterone DHEA, LH and FSH hormone in the experimental groups  had significant decrease than control group.Also the numbers of spermatogonia, primary and secondary spermatocyte, Spermatid, Spermatozoide and sperm in the experimental groups had significant decrease than control and sham groups. But Sertoli and Leydig cells indicated no significant difference(p≤0.05).
  Conclusions
  Saccharin can affect the amounts of hormones and sex cells male devastating effects have and these influences will perhaps amount  to less to human generalized. Of course, in this case, how and the amount of the artificial sweetener used is very important
  Keywords: Saccharin_Testis_Pituitary – Gonad Hormones Axis_Rat
 • Maryam Ghasemi, Farzaneh Taghian* Pages 30-38
  In this research 40 fat women are selected with the rage of age 37.9+/-7.12, having a body mass index grater or equal to 30 kilograms per square meter & then divided in to the four groups that included three groups; experienced, increasing aerobic exercises [1persons], licorice consumption [10 persons], compound group [increasing aerobic exercises with licorice consumption] [10 persons], control group [10 persons]. Firstly, subjects’ weight, height & BMI measured. Next day, after 12 hours fasting, initial blood sample for measuring adiponectin was taken 10 ml form subjects’ antecubital vein. Then, experienced group subjects participated in the increasing aerobic experience [12 weeks, 3 sessions in a week, starting 10 minutes & after 12 sessions & using treadmill] which included jogging at 50-55% of maximum heart rate to 70-75 percent in the first week and twelfth week was heart rate. The experienced group [licorice consumption] took roots of licorice capsule, a time after eating & third group compound of increasing aerobic exercises & licorice consumption. Controlled group subjects don’t participate regularly in any exercises plan. After 12 weeks all variables were measured in 4 groups. For surveying the effects of all kinds of exercises based of dependent variables, in this part was used coupled t for comparing & evaluating pre-test & post-test inter group & for surveying difference between increasing aerobic exercises with using licorice in theplasma adiponectin among blowsy women was used covariance analysis test
  Keywords: increasing aerobic exercises, licorice, plasma adiponectin, obese wome
 • Soleyman Ansari Kolachahi, Zahra Hojjati Zidashti, Alireza Elmieh*, Elham Bidabadi Pages 48-56
  Introduction
  Previous studies have shown that levels of vitamin D in children with autism spectrum disorder (ASD) are lower than normal ones and it has a reverse relationship with hs-CRP serum levels. The purpose of this study was to compare the effect of two methods of vitamin D supplementation and aquatic exercise training on vitamin D and hs-CRP serum levels in children with ASD.
  Materials and methods
  In this study, 30 boys with autism spectrum disorder in Rasht with an average age of 10.45 ± 2.83 were voluntarily selected and randomly divided into three groups of supplementation (N=10), aquatic exercise (N=10) and control groups (N=10). Participants in the supplementary group orally received vitamin D supplementation (50,000 units) for ten weeks, once a week. Aquatic exercise group received aquatic exercise training for ten weeks, 60 min/ 2 sessions per week. Serum levels of vitamin D and hs-CRP were measured before and after 10 weeks. For data analysis, ANCOVA was used at the level of p<0.05 and SPSS software, version 21 was utilized.
  Results
  Both ten weeks aquatic exercise and supplementary improved serum levels of hs-CRP in children with autism (p <0.05); However, only vitamin D supplementation improved vitamin D serum levels (p <0.05) and aquatic exercise intervention had no significant effect on vitamin D levels.
  Conclusion
  Aquatic exercise and vitamin D supplementation, as low-cost therapies can reduce the level of hs-CRP and improve the serum level of vitamin D in children with ASD.
  Keywords: Autism Spectrum Disorder_High sensitive C-reactive protein_Vitamin D supplementation_aquatic exercise
 • Tayebeh Ebrahimi, Mahbubeh Setorki*, Nasrollah Dastanpour Pages 57-64
  Introduction
  Artemisia persica is an indigenous plant of Iran that has been traditionally used to relieve neurological and visceral pain. The aim of this study was to evaluate the analgesic effects of Artemisia persica essential oil on pain induced by hot plate and formalin in mice.
  Methods
  In this experimental study, male Balb/c mice were divided into 5 groups including normal saline, Artemisia persica essential oil (50, 75 and 100 mg/kg) and morphine (10 mg/kg). The hot plate test was performed at, 15, 30, 45 and 60 minutes after the IP injection of drugs. In the formalin test, 30 minutes after the IP injection of drugs, 20 ml of 4% formalin was injected in the animal's paw and the frequency of paws licking, clopping and lifting were recorded at 5 and after injection (acute phase) and 15-30 (chronic phase) minutes. Data were analyzed by SPSS16 software.
  Results
  Injection of Artemisia persica essential oil (75 and 100 mg/kg), 15, 30, 45 and 60 minutes before the hot plate test, significantly decreased pain threshold compared to the control group (p< 0.05) Artemisia persica essential oil at a dose of 100 mg/kg significantly decreased the frequency of paws licking, clopping and lifting at the first and second phase of formalin test (p<0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicate the effectiveness of Artemisia persica Boiss essential oil in relieving pain caused by chemical and thermal stimuli.
  Keywords: Artemisia persica, Pain, Hot plate test, Formalin test
 • Atefeh Dehnoalian, Masoomeh Saadati, Somaye Jafariany, Mehdi Bakaeian, Aghdas Saadati* Pages 65-72
  Introduction
  Elderly is a sensitive period in human life and attention to the needs  of this stage is a social necessity. Elderly Abuse has grown rapidly over the last few years and has attracted the attention of communities and healthcare professionals.The present study was conducted to determine the epidemiology of Abuse with the elderly in Neyshabour city in 2017.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytic study was conducted with participation of elderly people aged 60 years and over in Neyshabur city. Sampling method was random. Demographic form and Elder- abuse standard questionnaire was completed through interviews. Data were analyzed by SPSS software version 16.
  Results
  Among the 176 participants in the study, 65.3% were male and the mean age of the elderly was 68.11 ± 9.11. The results showed that the prevalence of abuse among the elderly was 56.8%, that the highest level of abuse was psychological abuse of 47.7% and the least of them was Abandonment 2.8%. According to Chi-square test, there was a significant relationship between elder- abuse and age (p <0.001) and economic status (p <0.001).
  Conclusion
  Overall, the results of this study showed that the level of abuse among the elderly in this study is relatively high and this indicates the extent of the issue at the community level.
  Keywords: Elder, Abuse, Epidemiology