فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر رسول عبادی*، دکتر مریم محمدزاده صفحات 1-17
  بدیع الزمان همدانی یکی از بزرگ ترین نویسندگان عصر عباسی، فن جدیدی را ابداع کرد که مورد توجه نویسندگان و شاعران آن زمان و حتی دوره های بعد قرار گرفت. این اقبال به فن ابتکاری بدیع الزمان، به زبان عربی محدود نشد و ادبای سایر زبان ها نیز به پیروی از بدیع الزمان آثار ارزشمندی را تالیف نمودند. ازجمله این آثار کتاب گلستان سعدی است. سعدی در تالیف این اثر بی بدیل تا حدود زیادی از مقامات عربی تاثیر پذیرفته، تا جایی که برخی از منتقدان، گلستان را در شیوه انشا نوعی مقامات دانسته و مقدمه آن را یک مقامه کامل به حساب آورده اند. مقاله حاضر درصدد است تا گلستان سعدی را به شکل تطبیقی با مقامات بدیع الزمان مقایسه کرده و موارد اشتراک و اختلاف میان آن ها را به شکل واضح بیان نماید. بر اساس نتایج به دست آمده، گلستان در دوازده مورد با مقامات بدیع الزمان مشترک و در شش مورد با آن متفاوت است. بدین ترتیب و با عنایت به وجود موارد مشترک بیشتر نسبت به موارد اختلاف، معلوم می شود که سعدی گلستان را به شیوه مقامات و به تبعیت از سبک بدیع الزمان تالیف کرده، اما این تاثیرپذیری تقلید صرف نبوده و نبوغ سعدی در گلستان به وضوح نمایان است.
  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، بدیع الزمان، گلستان سعدی، مقامات
 • رضا موسی آبادی، دکتر بتول فخراسلام* صفحات 18-41
  ناسیونالیسم ازجمله مفاهیمی است که به دنبال آشنایی با تمدن غرب در اوایل قرن نوزدهم، وارد ادبیات سیاسی ایران و کشورهای عربی شد و سبب ظهور شاعرانی گردید که مهم ترین مضامین شعری آن ها، اشعار وطنی و مهم ترین دغدغه شان، مبارزه با نیروهای مستبد داخلی و خارجی بود که استقلال و آزادی کشورشان را به مخاطره می افکندند. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی جلوه های گوناگون ناسیونالیسم ایرانی و عربی در دوران نهضت عربی و مشروطه ایران در اشعار احمد شوقی و سیداشرف الدین حسینی، با یافتن نقاط تلاقی اندیشه این دو شاعر در عرصه ناسیونالیسم، از خلال اشعار و اندیشه های آن ها به تطبیق این رویکرد به مثابه یکی از رهیافت های فکری عصر حاضر بپردازد. درنهایت با بررسی تطبیقی اشعار این دو شاعر این نتایج به دست آمد که میهن دوستی و عشق به وطن از جلوه های بارز اندیشه ناسیونالیستی آن هاست تا جایی که بازتاب این وطن دوستی در اشعار ایشان آن چنان گسترده است که به عنصری سبک ساز و تعیین کننده در سطح محتوایی و زبانی شعر هر دو شاعر تبدیل شده است.
  کلیدواژگان: احمد شوقی، ادبیات تطبیقی، ناسیونالیسم، نسیم شمال، وطن
 • محمدرضا معصومی* صفحات 42-60
  می توان گفت تمام انقلاب های سیاسی دنیا متشکل از امواج گوناگونی ازجمله موج اقتصادی، موج فرهنگی، موج اجتماعی (باهدف عدالت اجتماعی) و دیگر امواج و جریان ها می باشد. در این میان ادبیات موج عظیم و قدرتمندی است که علاوه بر تاثیرپذیری، توانایی تاثیرگذاری بر جریانات انقلابی و تهییج آن را نیز دارد؛ اما همیشه تکثر امواج موجب دخالت توده های مردمی شده و آثار ادبی و هنری شعله های هراس انگیز این انقلاب ها می تواند نماینده این توده ها باشد. در این مقاله سعی شده تا تاثیرگذاری شاندور پتوفی، شاعر انقلابی مجارستان بر اشعار انقلابی- اجتماعی امیر هوشنگ ابتهاج «سایه» را نشان دهیم و علاوه بر این، به تشابهات زندگی و وضعیت جامعه این دو شاعر اشاره کنیم. جوامعی که سنگینی ناعدالتی و فقر را متحمل می شوند و درنهایت صدای امواج دریای خشم توده های خود را با دهان هنرمندان و مخصوصا شاعرانشان به گوش آنان که در ساحل شاد و خندان نشسته اند، می رسانند.
  کلیدواژگان: پتوفی، ابتهاج، تاثیر ادبی، شعر اجتماعی
 • دکتر پوران یوسفی پور کرمانی* صفحات 61-79
  از مهم ترین نظریه های ادبی، نظریه ی ساختارگرایی (structuralism) است که به بررسی و تحلیل ساختارهای عام در نظام های معناداری همچون زبان، ادبیات، داستان، اسطوره و... می پردازد. تحلیل ساختاری داستان و روایت از زیباترین تحلیل های ادبی در نقد ادبی معاصر به شمار می آید. مجنون و لیلی جزو متون کهنی محسوب می شود که در رده روایت های اسطوره ای به حساب می آید. بهترین تحلیل ساختاری مجنون و لیلی، با توجه به ساختار روایی آن که از داستان های حماسی و غنائی تشکیل شده است، روش ساختاری در تحلیل داستان های اسطوره ای است. در این مقاله که بخشی از یک پژوهش گسترده در پیوند با تحلیل ساختاری لیلی و مجنون است، تلاش شده چگونگی کاربرد پی رفت در این اثر ارزشمند بررسی شود. نخست لازم است هر داستان به یک پی رفت تقلیل یابد، به طوری که هر پی رفت چند کارکرد (حداکثر پنج) یا نقش ویژه را تشکیل دهد. کارکردهای درون هر پی رفت لازم است دربرگیرنده یک کنش روایی باشد و در پیشبرد توالی داستان (قصه) نقشی مهم ایفا کند. مهم ترین پی رفت های داستان لیلی و مجنون نیز عبارت است به مکتب رفتن لیلی و مجنون، عاشق شدن آن دو به هم، خواستگاری و مخالفت پدر لیلی، مرگ لیلی و مجنون، آرامش پس از مرگ لیلی و مجنون
  کلیدواژگان: مجنون و لیلی، ساختارگرایی، پی رفت، زنجیره
 • کوروش زرفتن*، دکتر محمود صادق زاده، سعید امیدروستا صفحات 80-99
  گاتاها، سروده های اشو زرتشت، نوشته ی کهن و گنجینه ی ارجمندی است که از روزگاران پیشین برای ایرانیان به جامانده است. در این نوشتار، کلمات هفت فصل نخستین (هات 28-34) از هفده هات یسنا (گاثاها)، در چارچوب فرآیند واجی (ابدال) و در پاره ای از موارد جنبه ی اتیمولوژی، دستوری و آوایی کلمات ازنظر «واجگاه» به شیوه ی توصیفی، تحلیلی، اسنادی و تطبیقی بررسی می شود. در این پژوهش با باریک نگری روی همخوان ها، نشان داده شده که شکل ناب و ثابت همخوان های باستانی چگونه بوده و درگذر زمان چگونه به همخوان های دیگری دگرگون شده اند. ضمنا نکات صرفی و ریخت راستین همخوان های کهن و دگرگونی های بعدی را در سیر تاریخی، در سه گامه ی «باستان»، «میانه» و «جدید» بررسی و واکاوی شده است. در برخی موارد، به پایداری و دگرگونی همخوان های باستانی در گویش ایرانیان مسلمان و زرتشتیان یزد اشاره شده و تطبیقی گذرا در این زمینه انجام گرفته است. درنتیجه، دگرگونی واک های همخوان از دوره ی باستان به میانه و جدید، به سمت قاعده و فرآیند «کم کوشیدن» است. در گویش ایرانیان مسلمان یزدی و گویش معیار، همخوان ها از دگرگونی بیشتری نسبت به گویشوران زرتشتی یزدی برخوردار است. در متن گات ها و دوره ی باستان، تحول واجی «ت» به «د»، «پ» به «ف»، «و» به «ب» در نوشته های کهن و در گامه ی باستان به دوره ی جدید و گویش معیار از بسامد بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: گاتاها، دگرگونی همخوان ها، فارسی باستان، گویش زرتشتی یزدی
 • نرگس صالحی*، دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی صفحات 99-112
  چگونگی اقتباس از آثار ادبی یکی از موضوعات مهم در حوزه‎ی مطالعات سینمایی است و نظریات گوناگونی در این زمینه پدید آمده است. آنچه در بیشتر این مباحث می بینیم، پرداختن به موضوع اقتباس از منظر سینماست، درحالی که در مطالعات ادبی، پرداختن به موضوع اقتباس از منظر ادبیات دارای اهمیت است. نکته دیگر آن است که نظریات مطرح شده در حوزه ی اقتباس، بر اساس فیلم های خارجی شکل گرفته است و گاهی در تطبیق میان آن نظریات و آنچه در سینمای ایران رخ داده است، تمایزاتی دیده می شود و لازم است نظریه ای بومی در این حوزه ارائه گردد. در پژوهش حاضر، اقتباس در سینمای ایران از دو منظر متن تصویری (فیلم سینمایی) و متن نوشتاری (داستان) بررسی شده است و بر اساس اقتباس های صورت گرفته، نظریه ای تازه ارائه گردیده است. با بررسی فیلم های اقتباسی سینمای ایران می توان گفت اقتباس دارای دو رویکرد اصلی است: رویکرد نخست، اقتباس بر اساس منبع ادبی و رویکرد دیگر اقتباس بر اساس عناصر داستانی است. در روش نخست، حضور عناصر سازنده‎ی متن نوشتاری در ساخت فیلم سینمایی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است، درحالی که در روش دوم، آنچه مهم است، نظر فیلم‎ساز در ساخت اثر است. در این رویکرد، فیلم ساز مضمون کلی متن نوشتاری را در فیلم مورداستفاده قرار می دهد و به دیگر عناصر سازنده‎ی متن داستانی می تواند توجه زیادی نکند یا آن‎ها را بر اساس نظر خود تغییر دهد.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، اقتباس ادبی، سینما، داستان
 • مه جبین جویا* صفحات 113-136
  جنسیت یکی از مسائل بحث برانگیز اجتماعی است که از لحاظ نقش همواره تفاوت شگرفی میان مردم جوامع ایجاد کرده است. جنسیت همواره موضوع مطالعات بوده است که از آن میان می توان به مطالعات ترجمه اشاره کرد که عمدتا به بازنمایی تاثیر افکار در فرایند و ترجمه ی آثار پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد تا نقش جنسیت در ترجمه های فارسی کتاب هزار خورشید تابان بر اساس مدل ودینگتون، روش C را بررسی کند. در پژوهش حاضر، دو ترجمه ی فارسی از کتاب هزار خورشید تابان بررسی شد، یکی از ترجمه هاتوسط دو مترجم زن، خانم ها گنجی و سلیمان زاده و دیگری توسط یک مترجم مرد، آقای غبرائی انجام شده است که بر اساس مدل ودینگتون، روش Cبررسی می شود. بعد از بررسی ها، نتایج تحقیق نشان داد که اگر چه مترجم مرد در ترجمه ی خود مواردی را حذف کرده بود، نتایج آزمون خی دو نشان داد که تفاوت معناداری بین مترجمین زن و مرد در صحت ترجمه و کیفیت ترجمه وجود ندارد. هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که مترجمین زن از دقت بیشتری نسبت به مترجم مرد برخوردار بوده اند. امید است که نتایج تحقیق نه تنها برای معلمان و دانش آموختگان ترجمه مفید باشد بلکه برای مترجمین و موسسات آموزشی نیز مفید می باشد. علاوه بر موارد بالا، مترجمانی که کتاب ها را ترجمه می کنند با خواندن این پژوهش می توانند از خطاهای مرتبط به صحت و کیفیت ترجمه دوری نمایند.
  کلیدواژگان: جنسیت، ترجمه، هزار خورشید تابان، مدل ودینگتون، روشc
|
 • Rasoul Ebadi *, Maryam Mohammadzadeh Pages 1-17
  Badia-Al-Zaman Hamadani one of the greatest authors in Abbasids age, innovated a new technonogy which is attended by other authors of that age, even by the authors and poets of the next ages. The interest in innovative technology Badia-Al-Zaman not limited to the Arabic language but some of the authors and poets in other languages follows him  and wrote valuable works Including Saadi's Golestan book. Saadi influenced in compiling this book from the Arabic Magamat, to the point that some critics consider the introduction of Golestan in a composed way it's a perfect Maqameh. This article seeks to adapt to the Sa'di's Golestan into Magamat Badia-Al-Zaman compare the similarities and differences between them and to clearly express. Based on the results obtained, Shared cases between Magamat and Saadi's Golestan are twelve and difference cases are seven. Thus, with regard to cases more common than differences, Saadi follow style of Magamat, but this influence is not merely imitating Saadi in Golestan genius is clearly visible.
  Keywords: Comparative, Badia-Al-Zaman, Saadi&#039, s Golestan, Magamat
 • Reza Musabadi, Batool Fakhreslam * Pages 18-41
  Social and political state of affairs, constitutional era, Due to the emergence of the most important poets of poetic themes, Lyrics homegrown and most important Concern domestic and foreign anti-authoritarian forces that threaten the country's independence and freedom My Afkndnd. One of the poets in the name of freedom, Syed Ashraf al-din Husseini, known as Nasim shomal that poetry is full of ideas home country Fashioned. This study is the analytical method to map and study various literary Effects stability Nasim shomal on their poems. Of the most important findings of this research is that the Court's breeze on themes such as: expressing pain and Rnj Hay oppressed people and draw their real face, Cite the national and religious heroes, patriotism, challenge and stand against tyranny and colonialism, instill hope for the future bright, calls for unity Give praise liberty and freedom that makes up each of these cases Nshan Dhndh literature Jlvh Hay stability in northern of Nasim shomal lyrics are explicit language to them.
  Keywords: Resistance Literature, Nasim shomal, the period Constitutional, Tyranny, home country
 • Mohammadreza Masoumi * Pages 42-60
  It can be said that all political revolutions in the world are formed from various waves, including economic wave, cultural wave, social wave (with the aim of social justice) and other waves and movements. The literature, as well, is a vast and powerful wave that in addition to its impact, has the ability to influence revolutionary currents and movements. However the plurality of waves always cause the interference of popular masses and artistic and literary works of these frightening flames of the revolutions, can represent these masses In this paper we have tried to show the influence of Hungarian revolutionary poet Sándor Petőfi on social-revolutionary poems of Amir Hushang Ebtehaj “Shadow”, and in addition point out the similarities between the life and status of society these poets havelived in. societies that bear the burden of injustice and poverty, and those which ultimately bring out the sound of their masses’ sea of anger to those who have been sitting happily on the shore and smiling, by their artists and particularly poets’ voice.
  Keywords: : Pet?fi, Ebtehaj, Literary influence, Social Poem
 • Pooran Yousefipoor Kermani * Pages 61-79
  The structuralism is the most important of literary theories that investigate and analyze the general structure in significant systems like language, literature, myth and etc. The structural analysis of story and narrates is counted as the most beautiful literary analysis in contemporary literary criticism. Leyli and Majnoon being considered the ancient texts that counted as mythic narratives. The best structural analysis on Leyli and Majnoon, due to its narrative structure that formed from epic and lyrical stories, is structural method in analysis of mythic stories. In this article that is part of a widespread research in link with structural analysis of Leyli and Majnoon, we tried to investigate how to applied sequence in this great work. Firstly, each story diminishes to a sequence that each sequence formed some function and special roles. It is necessary that the function of each sequence cover the validity of acts and perform an important role in sequences advance of the story.
  Keywords: Sequence, Majnoon, Leyli, continuum
 • Kourosh Zarfatan *, Mahmoud Sadeghzadeh, Saeid Omidroosta Pages 80-99
  Gathas is ancient scriptures from Zoroaster which is a priceless treasure left behind by ancient Iranians. In this paper, the words of the first seven chapters (Chapters 28-34) of the seventeen chapters of Gathas were studied in terms of phonological transformation process, and in some cases in terms of etymology, phonology, and grammar. It is a descriptive, analytical, documentary and comparative study. Regarding the consonants, the study showed the main and stable form of ancient consonants and their transformations over time. Meanwhile, grammatical points, real forms of ancient consonants, and the subsequent transformations in the course of history were examined in three periods: Old Persian, Middle Persian, and contemporary Persian. In some cases, the study mentioned and compared the persistence and transformation of ancient consonants in the dialect of Muslims and Zoroastrians in Yazd. Consequently, the transformation of consonants from old period to the middle and contemporary period tended to reduction process. The results showed that the consonants have transformed more in Yazdi Muslim dialect and standard dialect rather than Yazdi Zoroastrian dialect. In Gathas and ancient scriptures, phonological transformation of phonemes /t/ to /d/, /p/ to /f/, /v/ to /b/ had higher frequency in Old Persian and Middle Persian compared to contemporary Persian.
  Keywords: : Gathas, Consonant Transformation, Old Persian, Yazdi Zoroastrian dialect
 • Narges Salehi *, Mohammad Reza Haji Aqa Babaei Pages 99-112
  Literary works are valuable sources that manifest in various forms in different artistic areas. One of these areas is where literary texts are used in order to create films, a procedure known as adaptation. Adaptation here means using a written text partially or fully in order to create a visual text, and several scholars maintain that this procedure takes place in three ways, namely free, faithful, and word-for-word. Other approaches have also been put forward. The current research looks at adaptation, focusing on both the narrative text and the visual text. Considering the visual text, three approaches to cinematic adaptation have been introduced and illustrated with examples from the Iranian cinema. Considering the narrative text, two approaches to the analysis of adapted works have also been reviewed. The current paper aims to address the shortcomings of approaches to the analysis of adaptation and put forward a new perspective that gives more weight to the elements of the literary text.
  Keywords: Persian literature, Literary adaptation, Cinema, Story, Narrative
 • Mahjabin Jouya * Pages 113-136
  Being among the most controversial issues in the social arena, gender has always made difference among people in societies. Gender is always a topic for research including translation studies which are mainly interested in the representation of ideas in translation process and product. This study attempted to investigate the role of gender in Persian translations of A Thousand Splendid Suns based on Waddington’s model, method C. In the present study, two translations of A Thousand Splendid Suns were studied, one of them was translated by female translators, Ganji and Soleyman Zade and the other one was translated by a male translator, Ghabraei, and they were compared based on Waddington’s model, method C. Although there were some deletion cases in male’s translation, the results of chi-square showed that there was not any significant difference between the translators in their success to maintain the quality and accuracy in translation. The results of the study showed that the female translators outperformed the male counterpart in completing the part of accuracy. It is hoped that the findings of this research would be beneficial not only to English Translation teachers and learners, but also to translators as well as translation institutes. Furthermore, translators are supposed to translate the books and avoid the errors in the present study regarding quality and accuracy.
  Keywords: Gender, translation, A Thousand Splendid Suns, Waddington’s Model, Method C