فهرست مطالب

مجله فقه حکومتی
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن اسماعیلی* صفحات 7-22
  امنیت به مثابه یک حق همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین ‎الملل، از جمله ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده نهم میثاق بین ‎المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. اینک این دو پرسش مطرح است: آیا این حق در فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است؟ برای چه کسانی؟ در این مقاله، نخست به اهمیت یافتن پاسخ این پرسش ها و رهاوردهای آن اشاره می شود. سپس در دو گفتار جداگانه به دو پرسش اصلی پاسخ داده می شود. کاوش و دقت در منابع استنباط فقهی نشان می دهد که، اولا؛ امنیت به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته شده و در درجه نخست اهمیت است. ثانیا؛ این حق متعلق به همه شهروندان است و تفاوت دین، مذهب، قومیت و مانند آن تاثیری در برخورداری از حق مزبور ندارد.
  کلیدواژگان: امنیت، امنیت عمومی، حقوق شهروندی، حق همگانی، محاربه
 • سیدکاظم سیدباقری* صفحات 23-48
  از وظایف فقه اسلامی و از اصلی ترین کارکردهای دولت اسلامی، ایجاد امنیت و جلوگیری از ناامنی و شورش است. امنیت روانی، بعد نرم افزاری امنیت است که به مدد آن شهروندان احساس می کنند محیط زندگی شان، آرام و دور از آسیب و تهدید است. این مقوله خود را در همه ساحت های زندگی نشان می دهد. این نوشتار به سازکارهایی از فقه می پردازد که به طور مستقیم بر ایجاد و تثبیت امنیت روانی اثرمی گذارند. فرضیه مقاله این است که با تمهیدهایی نظری مانند لحاظ کردن نوع روابط میان امنیت روانی با خودشکوفایی، اخلاق، سرمایه اجتماعی، عدالت سیاسی و ایمان، می توان سازکارهای امنیت روانی در فقه سیاسی را در اموری چون حفظ حریم خصوصی شهروندان، جلوگیری از نشر کتب ضلال، قاعده حرمت جان، مال و آبروی مسلمان، حاکمیت قانون، اصول برائت و صحت و مقابله با محارب، رصد و پی جویی کرد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش مرسوم فهم نصوص در حوزه انجام شده است.
  کلیدواژگان: امنیت روانی، فقه سیاسی، حرمت جان و آبرو، حریم خصوصی، کتب ضلال
 • سیف الله صرامی* صفحات 49-72
  امنیت، در فقه اسلامی اهمیت و قلمروی گسترده ای دارد. حق یا حکم بودن امنیت، با توجه به آثار مختلف حق یا حکم بودن، پرسش اصلی این مقاله است. برای پاسخ به این پرسش، پس از تعریف واژگان امنیت، حق و حکم، نخست امنیت را در منابع و متون فقه بررسی کرده ایم سپس، شواهد حق بودن را مطرح و نقد کرده ایم و آنگاه دلیل حکم بودن را تبیین و صورت بندی نمودیم. در نهایت، نتیجه گرفته ایم که امنیت در فقه اسلامی حکم است و معنای آن هم مطلوبیت وضعیت امن فردی و اجتماعی در قلمرو گسترده امنیت، شامل حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، انتظامی، نظامی، روابط داخلی، خارجی به مثابه است. با وجود این، امنیت می تواند در قالب قراردادها، معاهدات و میثاق ها در روابط خصوصی، عمومی و بین الملل، حق اعتبار شود
  کلیدواژگان: امنیت، حق، حکم، فقه، معاهدات
 • محمد مهدی غمامی* صفحات 73-94
  نظم عمومی، مفهومی پرکاربرد در مطالعات حقوقی است. این مفهوم در عین حال سهل و ممتنع است؛ به این معنا که حقوق دانان و به تبع قانون گذاران همواره بر صیانت آن تاکید و با هر عاملی که آن را مختل کند، به مدد ابزارهای اداری، حقوقی و کیفری مناسب برخورد می کنند. با وجود این در مقام تفصیل، نظم عمومی ازآنجاکه با ارزش های اساسی و منابع حقوق در هر نظام حقوقی ارتباط وثیقی دارد، کاملا مفهومی مکان مند و در عمل زمان مند است. به همین دلیل شناسایی این مفهوم در نظام حقوقی ایران، که به نحو تنگاتنگی با مفاهیم و قواعد فقه اسلامی در ارتباط است، در گروی شناخت مفهومی قاعده «حفظ نظام» است. در واقع هرچند نظم عمومی به واسطه نظام حقوقی فرانسه به ویژه ماده (6) قانون مدنی آن کشور وارد ادبیات و نظام حقوقی ایران شده، باید در نظر داشت که خاستگاه و ساختار کاربرد آن با مبانی اسلامی تفاوت بنیادین دارد؛ بنابراین در پاسخ به این پرسش که «خاستگاه و ساختار کاربرد مفهوم نظم عمومی با مفهوم «نظام» چه تفاوتی دارد، نگارنده بر این باور است که هر چند هر دو مفهوم منبعث از الزامات و اقتضائات اجتماعی است، ولی به واسطه تفاوت در ارزش های اساسی و مبانی از حیث نحوه استناد و به کارگیری، با یکدیگر تفاوت های جدی دارند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است.
  کلیدواژگان: نظام، نظم عمومی، دولت، فقه، امنیت عمومی، مصلحت
 • نجف لک زایی*، میرزاحسین فاضلی صفحات 95-116
  در مکاتب امنیتی رایج در دنیا پرسش هایی در حوزه: مفهوم، ابعاد، سطوح، مرجع و روش تحصیل امنیت مطرح است. دو پرسش دیگر مربوط به تعیین و تعریف دوست و دشمن و راهکارهای استراتژیک امنیتی است. در مقاله حاضر سعی شده است پرسش های مذکور با بهره گیری از فقه، به ویژه از نظر صاحب جواهر، پاسخ داده شود. در فقه کنونی باب یا کتاب مستقلی در خصوص امنیت وجود ندارد؛ ازاین رو بحث این مقاله رویکرد ظرفیت شناسانه دارد و سعی کرده است از مباحث فقهی موجود دلالت امنیتی آنها را مورد توجه قرار دهد. در فقه و شریعت اسلامی، بحث حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسب، حفظ ناموس، حفظ مال، حفظ دین و دارالاسلام آمده و حفظ همان «بقا» است. در نگاه فقه جواهری ابعاد امنیت، به صورت تعالی یافته تفسیر گردیده است که افزون بر بعد مادی و معنوی، شامل ابعاد فردی، اجتماعی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی می گردد. این مقاله بر اساس آموزه های فقهی و مبانی اسلامی، روش های تحصیل هریک از ابعاد امنیت را بررسی و روشن ساخته است.
  کلیدواژگان: مفهوم امنیت، ابعاد امنیت، سطوح امنیت، مرجع امنیت، راهکارهای استراتژیک
 • سید جواد ورعی* صفحات 117-140
  از دیدگاه متکلمان و فقی هان حفظ و حراست از دین، جان، مال، نسب و عقل از اهداف و مقاصد شریعت است. این مسئله نشان گر آن است که امنیت به معنای وسیع آن مورد توجه قانون گذار حکیم بوده؛ بدین معنا که امنیت جانی، مالی، عرضی و عقیدتی فرد و جامعه، فلسفه اصلی احکام شریعت در زمینه های مختلف فردی و اجتماعی است. این مقاله عهده دار تبیین این مسئله، با مروری بر مجموعه احکام و قوانین شرعی در سراسر فقه است. شناخت حکمت مورد نظر قانون گذار در جعل و تشریع هر یک از احکام شریعت از آن رو اهمیت دارد که فرد و جامعه را در راستای تحقق و اجرای احکام و منطبق بر مقاصد شریعت یاری می کند. فرد و جامعه ای که بداند تکلیفی که انجام می دهد دست یابی به کدام مقصد و مقصود را دنبال می کند، با فرد و جامعه ای که از هدف تشریع جاهل یا غافل است، تفاوت اساسی دارد. در این مقاله پاره ای از احکام و قوانینی که با هدف تامین امنیت در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی تشریع شده، با استناد به منابع اصیل استنباط و با روش تحلیلی شناسایی شده اند.
  کلیدواژگان: امنیت فردی، امنیت اجتماعی، مقاصد، شریعت، قوانین
|
 • Seyed Kazem Seyed Bagheri * Pages 23-48
  From among the duties of Islamic fiqh and at the same time from the major functions of the Islamic government are providing security, preventing insecurity, and preventing insurrection. The psychological security helps citizens feel that their environment is safe and calm and far from harm and threat. This category shows itself in all areas of life. The current study addresses those mechanisms of fiqh, which directly affect the creation and consolidation of mental health. The hypothesis of the present research is that in terms of theoretical considerations such as the type of relationship between psychological security with self-actualization, morality, social capital, political justice and faith, one can investigate the psychological security mechanisms in political fiqh. The mechanisms being investigated are in some matters such as protecting privacy of citizens, preventing the publication of the zalleh[1]  books, The legal principle of preserving the life, property and dignity of the Muslims, the rule of law, presumption of innocence  and principle of validity, and the fight against mohareb[2] . This research has been done by descriptive-analytical method and utilizing the conventional method of understanding the texts or content analysis in hawza [1]  A term referring to the false religions which are not divine but they claim to be holy [2]  Perpetrator; a person who fights against Islamic government; enemy of God
  Keywords: Psychological Security, Political fiqh, preserving life, dignity, Privacy, zalleh books
 • Ali P * Pages 49-72
  In Islamic fiqh, security has a great significance and an extensive domain. Given the various effects of security as being a right or a decree, the main question of this article is whether security is a right or a decree. To answer this question, after defining the terms related to security, and defining the two concepts of right and decree, the researcher initially examined security in fiqhi sources and texts. Then, some pieces of evidence for security as being a right or a decree were presented and discussed separately. Finally, a conclusion was made that security in Islamic fiqh is a decree and its meaning is the desirability of the status of the individual and social security in the extensive domain of ​​security, including different cultural, political, military, local, and global areas. Nevertheless, security in the form of contracts, treaties and covenants in private, public and international
  Keywords: Security, Right, decree, Fiqh, Treaties
 • Mohammad Mehdi Ghammami * Pages 73-94
  Public order is a concept widely used in legal studies. This concept seems apparently simple and easy to understand, yet, it is actually difficult and hard to grasp; in the sense that lawyers and, as a consequence, legislators always emphasize its protection, and stand against any factor disturbing it through asking the help of official or administrative, legal, and punitive methods. In spite of this, more elaborately, since in any legal system public order is firmly linked with the fundamental values ​​and sources of law, it is a completely situation-based and time-based concept. For this reason, the recognition of this concept in Iranian legal system, which is closely related to the concepts and rules of Islamic fiqh, depends on the conceptual understanding of the principle of safeguarding the system. Indeed, although public order has entered into the legal literature and legal system of Iran,  through the French legal system, especially Article 6 of the civil law of that country, it should be considered that the origin and structure of its application has fundamental differences with the Islamic principles; therefore, in answering the question that “ What are the differences between the origin and structure of the application of the concept of public order and that of the concept of" system”, the researcher of the present study believes that although both concepts are derived from social requirements, due to the difference in fundamental values ​​and principles of their citation and application, they have some major differences. Descriptive-analytic method is used in this research
  Keywords: Public Order, Government, Fiqh, public security, expediency
 • Najaf Lakzaee *, Ali P Pages 95-116
  Common security schools in the world deal with questions about the concept, dimensions, levels, reference and method of preserving security. There exist two other questions related to the definition of ‘friend’ and ‘foe’ and the strategic security solutions. Taking advantage of fiqh, especially fiqhi views of Sahib-e Jawaher[1], the researchers of the present article aim at answering the mentioned questions. In the fiqh of the current time, there isn’t any independent book or chapter on security. As such, the discussion of the present paper takes a capacity-introducing approach, and based on the existing fiqhi arguments and issues, it tries to address the reasons and implications of the security. In Islamic fiqh and Sharia, the issue of taking care of one’s lives, preserving mind and wisdom, preserving descent and protecting family, preserving honor and chastity, preserving property, preserving religion, and preserving the Muslims’ lands. By the word ‘preserving’ we mean ‘survival’. In fiqhi view of Sahib-e Jawaher, the dimensions of security have been interpreted extensively, in addition to the material and spiritual dimension, including personal, social, military, political, cultural, social, economic, and environmental dimensions. This paper, based on fiqhi doctrines and Islamic principles, has made the methods of preserving each aspect of security clear [1]Nickname for Muhammad Hasan al-Najafi, author of Jawahir-al-Kalam fi Sharh Shara’i‘ al-Islam
  Keywords: Security concept, Security Dimensions, security levels, security reference, Strategies
 • Javad Varaei* Pages 117-140
  From the viewpoint of theologians and foqaha (faqihs), safeguarding and protecting religion, life, property, parentage and mind are the purposes of the Sharia. This indicates that security in its comprehensive sense has been attended by the wise legislator; that is, the life, financial, reputational and ideological safety and security of each individual and the society is the main philosophy of the Sharia law in various individual and social fields. The current study aims at explaining this issue through reviewing a set of religious laws throughout fiqh. Recognizing the legislator’s wisdom in legislating each of the decrees of the Sharia is important since it helps the individual and society in fulfillment and enforcement of the laws that conform to the purposes of the Sharia. Any person and society who understands the purposes of the tasks being done is different from the person and society that is ignorant of the purpose of the legislation. In this paper, some of the laws that are designed with the purpose of providing security in various personal and social dimensions are deduced based on the original sources and identified by the analytical method.
  Keywords: Individual Security, Social security, purposes, Sharia, Laws