فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی نوری پور*، الهام درخشان، زینب شریفی صفحات 427-440
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 1180 خانوار روستایی از دو گروه روستاهای غیرگردشگرپذیر و گردشگرپذیر بوده است که با توجه به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 298 خانوار روستایی به عنوان نمونه تعیین شد. نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج مقایسه وضعیت پنج سال پیش (قبل از رونق گردشگری) دو گروه روستاها نشان داد در مولفه های سرمایه اجتماعی، توجه به آداب و رسوم محلی، تمایل به زندگی در روستا، اشتغال و آگاهی زیست محیطی بین دو گروه روستاهای غیرگردشگرپذیر و گردشگرپذیر تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که در روستاهای گردشگر پذیر این مولفه ها از میانگین بالاتری برخوردار بوده است. هم چنین نتایج مقایسه وضعیت فعلی دو گروه روستاها نشان داد تنها در مولفه های تخلف های اجتماعی و آگاهی زیست محیطی بین دو گروه روستاهای غیرگردشگرپذیر و گردشگرپذیر تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که رونق گردشگری، از لحاظ اجتماعی اثر منفی داشته و منجر به افزایش تخلف اجتماعی شده است و از لحاظ زیست محیطی تاثیر مثبت داشته و منجر به افزایش آگاهی زیست محیطی خانوارهای روستایی شده است. افزون بر آن، گردشگری از لحاظ اقتصادی و زیرساختی هیچ گونه اثر قابل ملاحظه ای در منطقه نداشته است.
  کلیدواژگان: اثرات اجتماعی، اثرات اقتصادی، اثرات زیرساختی، اثرات زیست محیطی، گردشگری روستایی
 • رقیه یزدانی*، مسعود خیراندیش، محسن محمدی خیاره، هادی امینی صفحات 441-453
  توسعه روستایی از مهم ترین بحث هایی است که در هر جامعه ای به ویژه در جوامع در حال توسعه مطرح بوده است. با توجه به اهمیت توسعه روستایی و رابطه آن با کارآفرینی روستایی، پژوهش حاضر به بررسی شاخص نوآوری و تاثیر آن بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی در استان خراسان شمالی پرداخته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش دلفی پرسشنامه ای بین کارآفرینان بخش کشاورزی استان خراسان شمالی توزیع گردید. طبق آمار اداره جهاد کشاورزی استان، 42 نفر کارآفرین در بخش کشاورزی این استان مشغول فعالیت هستند، که از این تعداد برای نمونه فقط به 30 نفر از آن ها دسترسی پیدا شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها از روش بوت استرپینگ در تحلیل متغیر میانجی استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین عامل نوآوری و توسعه روستایی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین کارآفرینی روستایی که به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده بر توسعه روستایی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، کارآفرینی روستایی، نوآوری، استان خراسان شمالی
 • حسن خدایی استیار*، حسین راحلی، حسین کوهستانی، حبیب شجاعی مزدی صفحات 455-467
  صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنایعی گفته می شود که به فرآوری و عمل آوری محصولات مختلف کشاورزی می پردازد. هدف اصلی این مطالعه بررسی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال در شهرستان ساری از دیدگاه مدیران می باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل192 نفر از مدیران واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی فعال در شهرستان ساری هستند که تا سال 1393 پروانه تاسیس (موافقت اصولی) ازمدیریت جهاد کشاورزی یا اداره کل صنایع و معادن شهرستان ساری دریافت نموده اند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از (جدول کرجسی و مورگان) 122 مورد می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق -ساخته بود که اعتبار صوری آن با پانل متخصصان و کارشناسان و پایایی مقیاس های آن با آلفای کرونباخ بررسی شد.. نتایج این تحقیق نشان داد که، پنج عامل: اقتصادی، نهادی و قانونی ، نهاده ها و مواد اولیه ، فرهنگی و اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی به ترتیب با درصد تبیین 12.255، 11.22، 10.982، 10.614 و 9.82 به عنوان موانع و مشکلات صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان ساری، استخراج و نامگذاری شدند.
  کلیدواژگان: شهرستان ساری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع روستایی، موانع و مشکلات
 • موسی اعظمی*، سعید هدایتی نیا صفحات 469-489
  امروزه پل ارتباطی میان دو مفهوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی مشهود است تا جائی که می توان اذعان داشت با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیش تر می توان شرایطی را فراهم ساخت که به سطح بالایی از رفاه اجتماعی دست یافت. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی دهستان بالادربند از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه می باشد. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه به وسیله ی پانل کارشناسان و پایایی آن از طریق یک مطالعه راهنما خارج از نمونه ی آماری تایید شد. جامعه آماری این پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستایی بود که 160 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به‏منظور بررسی آزمون فرضیات پژوهش از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با به‏کارگیری نرم‏افزار LISRELver8.50 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش متغیرهای نهفته پژوهش را بر مبنای شاخص های برازش تایید کرد. یافته ها نشان داد که مولفه های سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد اجتماعی (28/0,γ=18/3t=)، انسجام اجتماعی (17/0,γ=00/2t=) و آگاهی و شناخت (44/0,γ=18/4t=) تبیین ‏کننده 51 درصد از‏ تغییرات پراکنش رفاه اجتماعی بودند. نتایج پژوهش، شامل دستاوردهای مناسبی برای متولیان و مدیران توسعه روستایی برای بهبود مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی، دهستان بالادربند، مدل سازی معادلات ساختاری
 • یعقوب اسفرم*، حسن استحکام، مریم شامانیان، رضا اسدی صفحات 491-511
  در چند دهه اخیر، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم توسعه که به بررسی و ارزیابی رفاه فردی و جامعه می پردازد مورد توجه محققان، برنامه ریزان و دولت ها قرار گرفته است. لذا هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات بازارچه مرزی تمرچین روی مولفه های کیفیت زندگی دهستان پیران می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های میدانی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش روستاهای دهستان پیران از توابع بخش مرکزی پیرانشهر می باشد. براساس روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی تعداد 300 پرسشنامه تکمیل شد. یافته ها نشان می دهد؛ کیفیت آموزش، کیفیت اوقات فراغت، کیفیت سلامت و بهداشت، پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده اند یعنی بازارچه مرزی تاثیری روی ارتقای این مولفه های کیفیت زندگی نداشته است. کیفیت زیرساخت ها، اشتغال و درآمد و کیفیت محیط سکونتی در حد متوسط ارزیابی شده است و نشان می دهد که بازارچه مرزی تا حدودی روی این مولفه ها تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان می دهد روستای شین آباد بالاترین و روستای بادآباد پایین ترین کیفیت زندگی را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: امنیت، برنامه ریزی روستایی، توسعه پایدار، رفاه، روستاهای مرزی، عدم تعادل
 • محمودرضا میرلطفی*، محمد ملاشاهی صفحات 513-530
  یکی از رویکردهای رسیدن به توانمندسازی روانشناختی روستاییان توجه به روحیات و انگیزه های آنها می باشد که به افراد این امکان را می دهد تا با نگاه آینده پژوهی سرشار از رویدادها، روندها، تصویرها و اقدام ها، خواسته فعلی خود را بر اساس نیازهای آتی سنجیده و در جهت تغییر الگوی معیشت اقدام کنند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی توانمندسازی روان شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت آن ها می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی منطقه سیستان که براساس آمار سال 1395 برابر با 60075 خانوار در 796 نقطه روستایی می باشد. ابتدا بر اساس فرمول شارپ 40 روستا انتخاب شده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح 95 درصد برابر 321 خانوار تعیین گردید که برای تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های پیرسون، رگرسیون همزمان و گام به گام در نرم افزار spss22 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل های فضایی و ترسیم نقشه ها نیز از نرم افزار GIS10.1استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توانمندسازی روان شناختی روستاییان و تغییر الگوی معیشت آن ها وجود دارد به طوری که پیشران روان شناختی با شدت متوسط و واریانس 4/45 درصد در تغییر الگوی معیشت روستاییان موثر است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، الگوی معیشت، توانمندسازی روان شناختی، توسعه پایدار
 • امیر سالاری*، علی ماروسی صفحات 531-547
  هرچند فناوری اطلاعات توجه همگانی زیادی را به خود جلب کرده است، اما تحقیقات کمی برای سنجش میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کشاورزان صورت گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران کاران روستاهای منطقه تربت حیدریه (قطب تولید زعفران جهان) بود. تعداد روستاهای شهرستان تربت حیدریه 134 روستا می باشد که در سال 1396 بصورت تصادفی 20 روستا زعفران کار انتخاب شد و در هر روستا 20 پرسشنامه بصورت تصادفی ارائه شد که 384 پرسشنامه بازگشت داده شد. جهت بررسی فرضیات و متغیرهای تحقیق از نرم افزار SPSS-PLSاستفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سهولت استفاده و درک مفید بودن، سهولت استفاده و نگرش استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سودمندی ادراک شده و قصد استفاده، سهولت ادراک و نگرش، نگرش و قصد استفاده، شرایط تسهیل کننده و سودمندی ادراک شده، رابطه معنی داری وجود داشته اما بین شرایط تسهیل کننده و قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی دار وجود مشاهده نگردید. نتایج کلی نشان داد که سودمندی ادراک شده، نگرش و سهولت استفاده از طریق سودمندی ادراک شده، به عنوان عواملی تاثیرگذار به صورت غیرمستقیم بر نگرش و قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران کاران موثرند.
  کلیدواژگان: مدل پذیرش فناوری، روستاهای منطقه تربت حیدریه، زعفران، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده
 • حمید رستگاری، ذکریا محمدی تمری، مریم شریف زاده* صفحات 548-566
  امروزه، گسترش فرهنگ کارآفرینی و فراهم ساختن بستر اخلاقی مناسب کسب و کار که یکی از فاکتورهای موثر برای توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می شود، در گرو پرورش مهارت ها، توانمندی ها و قابلیت های کارآفرینانه در جوامع است. در این راستا، شناخت ویژگی ها، مهارت ها و توانمندی های کارآفرینانه، بالاخص صلاحیت های کارآفرینی روستایی می تواند کمک شایان توجهی در پیشبرد این موضوع داشته باشد. از همین رو، هدف پژوهش توصیفی حاضر شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی بود. مطلعین کلیدی مشارکت کننده در این پژوهش که بر مبنای روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک نمونه گیری کارشناسی و تا حصول به درجه اشباع نظری انتخاب شدند، 7 نفر از متخصصان توسعه روستایی دانشگاهی بودند. شناسایی و استخراج مهارت های کارآفرین روستایی با بهره گیری از تکنیک اسنادپژوهی صورت گرفت. سپس از طریق پروتکل ساختارمند به جمع آوری اطلاعات در خصوص اهمیت هر یک از مهارت های استخراج شده، اقدام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نرم افزار Matlab بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مهارت های روابط اجتماعی، بازاریابی و مشتری مداری، برنامه ریزی استراتژیک، راه اندازی و سرپرستی کسب و کار، و مدیریت ریسک به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را از لحاظ اهمیت به خود اختصاص دادند. همچنین، در بین پنج دسته مهارت های کارآفرینی، دسته مهارت های فرصت یابی و دسته مهارت های مدیریتی به ترتیب حائز رتبه اول و آخر شدند. با توجه به نتایج، پیشنهادهایی برای گسترش مجموعه مهارت های کارآفرین روستایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، توسعه روستایی، فرصت یابی، کارآفرینی، مهارت سنجی
|
 • Mehdi Nooripoor *, Elham Derakhshan, Zeinab Sharifi Pages 427-440
  This survey research was carried out to investigate the effects of tourism development on rural areas of central District of Boyer-Ahmad Township. The research population included 1,180 rural households from two groups of villages including with and without tourists. According to the Krejcie and Morgan Table, two hundred ninety eighty rural households were determined as the sample size. The samples were selected using stratified random sampling with proportional allocation. The data were collected by a researcher made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was also confirmed by calculating the Cronbach's Alpha reliability coefficient. The results of comparing the situations of the two supposed groups five years ago (before the tourism boom) showed that there is a significant difference between the two groups (with and without tourism) in terms of the social and the capital attention to local customs, the tendency to live in a village, occupation and environmental awareness in which they have had higher mean score in villages with tourists. Moreover, comparing the current situation of these groups showed that there was a significant difference between the two groups, with and without tourists in terms of social offences and environmental awareness in such a way that tourism had a negative effect in terms of social factors and it led to increased social offences and it had a positive effect on environmental factors such as increasing environmental awareness of rural households. Furthermore, tourism had no considerable effect on rural areas in terms of economic and infrastructural factors.
  Keywords: Social effects, EcoEconomic effects, Environmental effects, Infrastructural effects, Rural tourism, Social Effects
 • Roghayeh Yazdani *, Masoud Kheyrandish, Mohsen Mohammadi Khayareh, Hady Aminy Pages 441-453
  Rural development is one of the most important discussions in every community, especially in developing societies. Considering the importance of rural development and its relationship with rural entrepreneurship, the present study aimed to investigate the innovation index and its impact on rural development with an emphasis on the role of mediator of rural entrepreneurship in North Khorasan province. In this study, a questionnaire was distributed among entrepreneurs in the agricultural sector of North Khorasan Province to analyze the data using a Delphi method. According to the provincial agricultural Jihad Department, 42 entrepreneurs are active in the agricultural sector of the province, of which only 30 were available for the sample. For analyzing the data, SPSS software was used to test the hypotheses and the Bootstrapping method was used to analyze the mediating variable. The results of the research indicate that there is a direct relationship between rural innovation and rural development. Also, rural entrepreneurship, which has been considered as an intermediary variable, has been effective in rural development.
  Keywords: Rural Development, Rural Entrepreneurship, Innovation, North Khorasan Province
 • Hasan Khodayi Steyar *, Hossein Raheli, Hossein Kohestani, Habib Shojai Mazdi Pages 455-467
  Processing and Complementary industries are faculties witch work on producing and processing different agricultural products. Main purpose of this study is to scrutinize the obstacles and problems of active processing and complementary industry units in Sari county from viewpoint of the managers witch is conducted with survey method. The population of this study contains 192 managers of active processing and complementary industry units in sari county witch got license from “Jahad keshavarzi” or “ministry of Industry, mine and Trade” till 2014. Sampling method of this study is simple random and the sample size (using morgan table) has 122 cases. Combining the attributive study and survey method is used for gathering data and needed information. For data analysis descriptive statistical analysis and factor analysis is used. The results of this research showed that five factors: economic, institutional and legal, inputs and materials, cultural and social, technical and technological, with the percentage of explanation 12.255, 11.22, 10.982, 10.614 and 9.82 as barriers and problems of conversion industries respectively And complementary in the city of Sari were extracted and named.
  Keywords: sari county, Processing, Complementary industries, rural industries, obstacles, problems
 • Mousa Aazami *, Saeid Hedayatiniya Pages 469-489
  Nowaday, the relationship between the two concepts of social capital and social welfare is evident, to the point where it can be admitted that by storing social capital more conditions can be created that achieve a high level of social welfare in most communities. The purpose of this study was to investigate the effects of social capital factors on wellbeing in rural regions, Bala-darband Dehestan of Kermanshah County. In this study, a survey was conducted using a questionnaire. Face validity was confirmed by a panel of experts. Statistical population of the study was the head of rural households in Bala-darband Dehestan, that using multi-stage random cluster sampling, 160 subjects were selected. In order to investigate the fitness of latent variables and test of hypothesis, structural equation modeling with LISRELver8.50 software was used. Confirmatory Factor Analysis (CFA) confirmed the consistency with the theoretical assumptions. Results of Structural Equation Modeling (SEM) showed that social capital factors such as social trust (t=3/18, γ=0/28), social solidarity (t=2/00, γ=0/17) and knowledge (t=4/18, γ=0/44) were the most important determinants to predict wellbeing of rural households and explain 51 percent of variability in the rural wellbeing. Finally, the study offered applied achievements to rural development custodians and managers for improving social capital factors.
  Keywords: Social capital, Social Welfare, Dehestan Bala-darband, Structural Equation Modeling
 • Yaghoub Esfaram *, Hasan Estehkam, Maryam Shamanyan, Reza Asadi Pages 491-511
  In the last few decades, the concept of quality of life as one of the most fundamental development concepts that addresses the evaluation of individual and community’s well-being has attracted the scholars, the planners and the governments. Therefore, the aim of this study is to analyze the effects of the market orientation on the components of the quality of life in the Piran rural district. The method of this research is descriptive-analytic based on field data. The statistical population in this research is the villages of the Piran village which are subject to the central district of Piranshahr. The method of selecting villages in this research was based on their distance from the border market. The villages were divided into three categories according to their distance to the border market. Three villages were selected from each category. In order to complete the questionnaires, fifteen heads of households were considered equally in each village. A total of 135 questionnaires were completed by the samples. The findings showed that based on the views of the studied community, the quality of education, the quality of leisure time, the quality of health, and hygiene are all lower than the average. The border market did not have any impact on the improvement of these components of quality of life. The quality of infrastructure, employment and income, and the quality of the residential environment are moderately evaluated, suggesting that the border market has somewhat affected these components. Moreover, the results indicate that the village of Shin Abad is the highest and Badabad village has the lowest quality of life.
  Keywords: Piranshahr, Quality of Life, Rural Areas, Tamarrchin border market
 • Mahmoudreza Mirlotfi *, Mohammad Mollashahi Pages 513-530
  One of the approaches to attain psychological empowerment of villagers and change their livelihood pattern is to pay attention to their motives and motivations, which allows individuals who look forward to the future be filled with events, trends, prospects and actions plus their current demands based on future needs. Therefore, the main objective of this research study is to investigate future psychological empowerment of villagers in changing their livelihood pattern. The present study is an applied research study carried out in a descriptive-analytical manner in terms of its nature and method. The statistical population of the study consists of all rural households in the Sistan region, which is based on the year 2016 statistics with 60075 households in 796 rural areas. Initially, based on the Sharp formula, 40 villages were selected and the sample size was determined using the Cochran formula at 95% level of 321 households. They were randomly selected to complete the questionnaire. The collected data were analyzed using Pearson, regression and stepwise regression algorithms in the SPSS22 software package. The GIS10.1 software was used for spatial analysis and drawing maps. The results of this study showed that there is a meaningful relationship between rural empowerment of villagers and their livelihood pattern, such that psychological work with moderate intensity and variance of 45.5% is effective in changing the livelihood pattern of these villagers.
  Keywords: Future Studies, livelihood pattern, Psychological empowerment, sustainable development
 • Amir Salari *, Ali Maroosi Pages 531-547
  Although information technology has attracted a lot of attention, quantitative research has been carried out by farmers to measure the adoption of ICTs. The purpose of this study was to investigate the factors affecting adoption of ICT by saffron workers in the city of Torbat Heydareih. In 2017, 20 vilages randomly selected from 134 villages in Torbat Heydareih region and 20 questionnaires per each village were distributed in each village, which returned 384 questionnaires. SPSS-PLS software was used to investigate the hypotheses and variables of the research. The results of the study showed that between the ease of use and the perceived usefulness, ease of use and attitude of use of information and communication technology, perceived usefulness and intention of use, ease of perception and attitude, attitude and intent of use, facilitating conditions and perceived usefulness, meaningful relationship There is. Moreover, the results of the research showed that there is not a significant relationship between facilitating the conditions and the intention to use ICT.
  Keywords: Acceptance of Information, Communication Technology, Torbat Heydarieh, Saffron, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use
 • Hamid Rastegari, Zakaria Mohammadi Tamari, Maryam Sharifzadeh * Pages 548-566
  Nowadays, expanding entrepreneurship culture which depends on nurturing skills, abilities and entrepreneurial capabilities in societies and providing appropriate ethical business setting is regarded as one of the main factors for the economic development of societies. Thus, identifying entrepreneurial traits, skills, and abilities and particularly rural entrepreneurial competencies can be of great help to advance this issue. Therefore, the main objective of the present descriptive study is to identify and prioritize rural entrepreneurship skills. Key informants who participated in this research study were seven academic rural development experts who were selected based on Judgement (or Purposive) sampling to achieve theoretical saturation. The archival research technique was used to elicit and specify rural entrepreneurial skills, and then the structured protocols were used to collect information regarding the importance of the elicited skills. Data processing was done using the Artificial Neural Network technique in the MATLAB software. The results showed that social relationships, marketing and customer management skills, strategic planning, business startup and administration, and risk management ranked first to fifth, respectively. Among the five categories of entrepreneurship skills, “opportunity skills” and “management skills” ranked first and last, respectively. Some suggestions are provided in order to develop rural entrepreneurial skills based on the results obtained in this research study.
  Keywords: Entrepreneurship, Opportunity seeking, Prioritization, Rural Development, skill assessment