فهرست مطالب

پیاورد سلامت - سال دوازدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1397)
 • سال دوازدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم امامی، نصرت ریاحی نیا*، فرامرز سهیلی صفحات 419-432
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل هم رخدادی واژگان پروانه های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی طی سال های 1984 تا 2014  میلادی در پایگاه اداره ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و با تکنیک علم سنجی و تحلیل هم واژگانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پروانه های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی است که در پایگاه اداره ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا در بازه زمانی 1984 تا 2014 میلادی ثبت شده بود. در نتیجه ی این جستجو، 13424 پروانه ثبت اختراع بازیابی شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که از نظر فراوانی، کلیدواژه ی"مایع قاعدگی" و از نظر هم رخدادی دو کلیدواژه ی"مایع قاعدگی- تجهیزات تصویر رزونانس مغناطیسی" بیشترین فراوانی را در پژوهش های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی داشته اند. یافته های مربوط به خوشه بندی سلسله مراتبی به روش"وارد" منجر به شکل گیری هشت خوشه در این حوزه شد که این خوشه ها بدین شرح بودند: تجهیزات عمومی، تجهیزات توانبخشی، تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات درمانی، تجهیزات اورژانس، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تشخیصی، لوازم مصرفی پزشکی.
  نتیجه گیری
  تحلیل هم رخدادی واژگان به خوبی ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را نشان داده است و بر این اساس موضوعات علمی استخراج و ارتباط میان آن ها کشف شد. نقشه های هم واژگانی، تغییرات و پایداری ها در مفاهیم و واژه های مرتبط با این حوزه ی علمی را نشان داده است.
  کلیدواژگان: هم رخدادی واژگان، ترسیم ساختار علمی، پروانه ثبت اختراع، اداره ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 • محمدرضا شهرکی*، نسترن عباسی حسن آبادی صفحات 433-446
  زمینه و هدف
  یکی از ابعاد مهم دسترسی به خدمات سلامت، توزیع یکنواخت است. بررسی نحوه ی توزیع شاخص های بهداشت و درمان در مناطق مختلف، نابرابری ها را آشکار می سازد تا زمینه کاهش نابرابری ها فراهم گردد. هدف این پژوهش رتبه بندی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان از منظر دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، توصیفی-کاربردی و از نوع مقطعی است. داده ها به روش کتابخانه ای از پایگاه اطلاعاتی مرکز آمار ایران گردآوری شد. شاخص های مورد مطالعه با روش آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شهرستان ها با روش تاپسیس صورت گرفت. نحوه ی توزیع خدمات بهداشت و درمان با ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال نمایش داده شد و توسط ضریب پراکندگی، شاخص های برجسته در ایجاد عدم تعادل تعیین شدند.
  یافته ها
  نتایج روش تاپسیس اختلاف فاحشی بین سطح برخورداری از شاخص ها در شهرستان ها را نشان داد. شهرهای زابل و زاهدان رتبه ی اول و دوم و شهرهای قصرقند، سیب سوران و فنوج به ترتیب در آخرین رتبه قرار گرفتند.  در بین عواملی که موجب اختلاف سطح برخورداری شده اند، تعداد دکتری تخصصی و دکتری علوم آزمایشگاهی و مراکز توان بخشی موجب بیشترین تفاوت بین شهرستان ها گردیده اند. یافته ها نشان می دهد که منابع متناسب با جمعیت شهرستان ها توزیع نشده و بین رتبه ی جمعیتی و رتبه ی دسترسی به خدمات همبستگی کمی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  توجه بیشتری به شهرستان هایی که در رتبه ی پایین سطح دسترسی منابع بهداشت و درمان قرار دارند، ضروری خواهد بود. همچنین در تخصیص منابع بهداشت و درمان، این استان در اولویت قرار داده شود زیرا وضعیت بهره مندی از شاخص های بهداشت و درمان نسبت به جمعیت آن اندک می باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت و درمان، دسترسی، تاپسیس، سیستان و بلوچستان
 • رقیه شاد، ناهید بیژه*، مهرداد فتحی صفحات 447-457
  زمینه و هدف
   به رغم پیشرفت چشمگیری که در زمینه ی بهداشت صورت گرفته است، هنوز بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در میان افراد می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لیپوپروتئین a، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون، 21 آزمودنی زن دارای اضافه وزن با دامنه سنی 30-20 سال به صورت آزمودنی های در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی(10 نفر) و کنترل(11 نفر) قرار گرفتند. برنامه ی تمرین هوازی شامل هشت هفته با تواتر پنج جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره ای بود. نمونه های خونی آزمودنی ها برای اندازه گیری مقادیر لیپوپروتئین a، فیبرینوژن، PT، PTT، تعداد پلاکت ها و هموگلوبین در دو مرحله گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس اندازه های تکراری در سطح معنی داری 0/05 به وسیله نرم افزارSPSS  استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین مقادیر لیپوپروتئین a، فیبرینوژن، PT و تعداد پلاکت ها در گروه کنترل بعد از هشت هفته تمرین تغییر معنی داری نشان نداد(0/05<P) در حالی که تغییرات PTT در مرحله ی بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین در هر دو گروه معنی دار بود(0/006=P). در مقایسه ی میانگین های بین گروهی، در هیچ کدام از متغیرها بین دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد(0/05<P).
  نتیجه گیری
  هشت هفته تمرین هوازی بر لیپوپروتئین a و فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون اثری نداشت، با این حال احتمالا بتوان با استفاده از این برنامه ی تمرینی، گام های موثری در بهبود ارتقای سلامتی زنان دارای اضافه وزن برداشت.
  کلیدواژگان: لیپوپروتئین a، فیبرینوژن، تمرین هوازی، اضافه وزن، PTT
 • مریم امینی، لیلا نظری منش*، محمود محمودی مجد آبادی فراهانی صفحات 458-466
  زمینه و هدف
  مشارکت بیمار یک مفهوم گسترده است و به عنوان یک موضوع مهم برای بهبود کیفیت خدمات و ایمنی بیماران محسوب می شود که مورد توجه مدیران بخش سلامت قرار گرفته است؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی تمایل پرستاران به مشارکت بیمار در زمینه ایمنی بیمار در بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 97-96 انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد که اطلاعات به صورت مقطعی بر روی 220 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات نیز از پرسش نامه استاندارد Malfait و همکاران با عنوان PaCT-HCW استفاده گردید. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون در سطح  معناداری کمتر از 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.  
  یافته ها
  از بین ویژگی های فردی و شغلی پرستاران مورد مطالعه، دو ویژگی شامل مدت سابقه کار در بیمارستان(P=0/043 ,B=0/0323)، مدت سابقه کار در بخش تخصصی محل خدمت(P=0/006 ,B=0/604) تاثیر مستقیم و ویژگی نوع بیمارستان محل خدمت(P=0/001 ,B=-8/182) تاثیر معکوس بر تمایل پرستاران به مشارکت بیمار در ایمنی بیمار داشته است. 

  نتیجه گیری
  مدیران بخش سلامت بهتر است ضمن ایجاد تسهیلات لازم و توسعه ی برنامه های آموزشی در زمینه ی مشارکت بیمار با رویکرد ایمنی بیمار، نوع بخش تخصصی، مدت سابقه پرستاران و همچنین دیدگاه مدیریتی بیمارستان را نیز مدنظر قراردهند.
  کلیدواژگان: مشارکت بیمار، ویژگیهای فردی و شغلی پرستاران، پرسش نامه PaCT-HCW
 • حسین درگاهی*، فاروق نعمانی، کامران ایران دوست صفحات 467-475
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی اعضای هئیت علمی و مدرسان در نظام های آموزشی یک مشکل شناخته شده می باشد که بر روی تعامل با دانشجویان تاثیرگذار است. لذا، این مطالعه با هدف تعیین میزان سندرم فرسودگی شغلی در بین اعضای هیئت علمی و مدرسان یکی از دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه و تدوین شده است.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1395 انجام شد. پرسش نامه فرسودگی شغلی Maslach توسط 40 نفر از اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشکده که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، تکمیل شد. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین و انحراف معیار سنی اعضای هیات علمی 18±48 سال بود و اکثریت(42/5%) آن ها سابقه کار آموزشی 30-21 سال داشتند. تحلیل رفتگی عاطفی شرکت کنندگان در پژوهش در سطح بالا و در بعد مسخ شخصیت در حد متوسط بود و عملکرد شغلی آنها پایین تر از حد متوسط گزارش گردید. هم چنین، ارتباط معنی داری بین تحلیل رفتگی عاطفی با جنس(0.043=P) و مسخ شخصیت با سابقه کار اجرایی(0.043=P) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی قابل توجه فرسودگی شغلی در میان اعضای هئیت علمی و مدرسان، جهت ارتقای عملکرد شغلی آنها برگزاری جلسات حضوری و تحلیل و آسیب شناسی علت های ایجاد فرسودگی شغلی و به کارگیری مکانیزم های حمایتی از این افراد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، اعضای هیئت علمی و مدرسان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رضا صفدری، مژگان رحمانیان، شهربانو پهلوانی نژاد* صفحات 476-487
  زمینه و هدف
  پره اکلامپسی، یکی از جدی ترین موارد بارداری های پرخطر است که سلامت زنان در سطح جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه را به مخاطره می اندازد. پره اکلامپسی در ایران، با 14 درصد شیوع دومین علت شایع مرگ ومیر مادران است. هدف از این پژوهش شناسایی الزامات اطلاعاتی برنامه کاربردی خود مراقبتی پره اکلامپسی مبتنی بر اندروید می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی بوده و سال 1397 در بیمارستان امیرالمومنین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان در دو مرحله ی مرور منابع و نیازسنجی عناصر اطلاعاتی انجام شد. در مرحله ی مروری ، پس از مطالعه ی مقالات و پژوهش های مرتبط با موضوع مطالعه، الزامات اطلاعاتی و فاکتورهای تاثیر گذار بر شیوع و بروز پره اکلامپسی شناسایی و سپس نظر سنجی از پزشکان صاحب نظر با طراحی پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته با پایایی ضریب آلفای کرونباخ 92/4% انجام شد.

  یافته ها
  63/9% از پرسش شوندگان به عناصر یافته های دموگرافیک اهمیت زیادی اختصاص داده اند. 75/9% عناصر اطلاعاتی مطرح شده در سابقه بهداشتی را بسیار پر اهمیت شناسایی کرده اند. 77/85% از جامعه ی پژوهش، عناصر بخش سبک زندگی را  دارای بالاترین درجه اهمیت دانسته اند. عناصر بخش امکان یادآوری در برنامه ضروری تشخیص داده شد. 33/33% از پرسش شوندگان آموزش ورزش را در پایین ترین و 45/24% از آنان بالاترین درجه اهمیت دانسته و عناصر اطلاعاتی گزارش گیری را با اهمیت 5 نمره دهی نموده اند.
  نتیجه گیری
  الزامات اطلاعاتی این برنامه در 6 گروه سابقه بهداشتی، نکات آموزشی، سبک زندگی، یادآور مراجعه، گزارش گیری و اطلاع رسانی تعیین شد. این برنامه می تواند به مادران کمک کند تا با رعایت تغذیه مناسب و اصول درمانی بیماری خود را کنترل کنند و عوارض بیماری خود را به حداقل برسانند.
  کلیدواژگان: الزامات داده ای، پره اکلامپسی، خودمراقبتی، برنامه کاربردی، مسمومیت بارداری
 • سیروس پناهی، شهرام صدقی، سکینه شکارچی* صفحات 488-499
  زمینه و هدف
  خانه های سلامت وابسته به شهرداری تهران چندین سال است که مشغول ارایه خدمات آموزشی در حوزه ی سلامت به شهروندان در سرای محلات می باشند. این مطالعه بر آن است تا با مقایسه سطح سواد سلامت زنان عضو وغیرعضو خانه سلامت به اثربخشی برنامه های ارایه شده در این مراکز بپردازد.
  روش  بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه ی مشاهده ای-مقطعی بود که بر روی 202 نفر از زنان عضو  و غیرعضو خانه سلامت منطقه چهار تهران و با استفاده از  نمونه گیری تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش پرسش نامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان 65-18 سال بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی و آزمون یومن-ویتنی جهت مقایسه ی سطح سواد سلامت زنان عضو و غیرعضو استفاده شد.
  یافته ها
  سطح سواد سلامت در زنان عضو و غیرعضو به ترتیب بر اساس حیطه ی"دسترسی" با میانگین 3/68 و 3/71، بر اساس حیطه ی"خواندن" با میانگین 3/75 و 3/61، بر اساس حیطه ی"فهم" با میانگین 3/93 و 3/79، بر اساس حیطه ی"ارزیابی" با میانگین 3/54 و 3/59 و بر اساس حیطه ی"به کارگیری" با میانگین 3/86 و 3/68 بود. همچنین نتایج نشان داد که بین سطح سواد سلامت زنان عضو و غیرعضو خانه سلامت در تمامی حیطه ها تفاوت معنادار وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  مداخلات آموزشی و برگزاری کارگاه ها در خانه های سلامت تاثیر معناداری در سطح سواد سلامت زنان عضو نداشته است. برگزاری کارگاه های متناسب با نیاز و ویژگی های سنی، شغلی و تحصیلات مراجعه کنندگان می تواند اثربخشی کارگاه های برگزار شده را افزایش داده و منجر به بهبود سطح سواد سلامت شهروندان شود.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، زنان، خانه سلامت
 • نیره سادات روح اللهی، ایروان مسعودی اصل*، سمیه حسام، محمود محمودی صفحات 500-509
  زمینه و هدف
  با توان مندسازی کارکنان، سازمان ها می توانند گام های بسیار بلندی در مسیر توسعه و رشد بردارند که این مهم از طریق بررسی عوامل موثر بر توان مندسازی کارکنان امکان پذیر است. این مطالعه با هدف"تعیین توانمندی روان شناختی و عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی منتخب شهر تهران" انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه، توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که در سال 1397 در بین پرسنل دانشگاه های علوم پزشکی منتخب شهر تهران(تهران، ایران و آزاد اسلامی) انجام شد. تعداد نمونه ها 410 نفر بودند . دانشگاه ها به روش تصادفی خوشه ایانتخاب و نمونه ها در هر دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته توان مندی روان شناختی بود. روایی و پایایی(0/89=α) پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت. داده ها با نرم افزار spss.v22 و آزمون آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. 0/05P<به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از 410 نفر مورد مطالعه، 290 نفر(70/7%) زن بودند. بیشترین درصد(51/4%) کارکنان هر سه دانشگاه (تهران، ایران، آزاد) دارای توان مندی متوسط بودند. ضریب همبسستگی پیرسون ارتباط آماری مستقیم و معنی داری بین توان مندی کارکنان با عوامل موثر بر آن نظیر احساس شایستگی، احساس معنی داری و احساس حق انتخاب را نشان داد(0/001p<). بیشترین همبستگی(0/654r=) بین عامل احساس معنی داری با توان مندی کارکنان وجود داشت(0/001p<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که توا ن مندی روان شناختی در کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی منتخب در سطح متوسط قرار دارد. هم چنین عوامل زیادی نظیر احساس معنی داری، احساس موثر بودن، احساس حق انتخاب و احساس شایستگی در توان مندی روان شناختی این کارکنان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: توان مندی، روان شناختی، کارکنان
|
 • Maryam Emami, Nosrat Riahinia*, Faramarz Soheili Pages 419-432
  Background and Aim
   The purpose of this study was to analyze the co-occurrence of the terms of medical and laboratory equipment patents in the United States Patent and Trademark Office between 1984 and 2014.
  Materials and Methods
   This research was an applied study using scientometrics and co-word analyses. The statistical population of the present study included all patents of medical and laboratory equipment registered in the United States Patent and Trademark Office database between 1984 and 2014. As a result, a total of 13424 patents were retrieved.
  Results
   The results revealed that in terms of frequency, the keyword "Menstrual Fluid" and in terms of co-occurrence, two keywords (Menstrual Fluid and Magnetic Resonance Image Apparatus) were the most frequent ones in medical and laboratory equipment studies. The results of hierarchical clustering with "Ward's method" led to the formation of eight clusters in this area including the following: General Equipment, Rehabilitation Equipment, Dental Equipment, Therapeutic Equipment, Emergency Equipment, Laboratory Equipment, Diagnostic Equipment, and Medical Consumables.
  Conclusion
  The analysis of the co-occurrence of words revealed the scientific structure of medical and laboratory equipment well. Accordingly, the scientific issues were extracted and the relationship between them was discovered. The maps of co-word analysis showed several changes, sustainability of concepts, and terms related to this field of science.
  Keywords: Co-word Analyses, Mapping Scientific Structure, Patent, United States Patent, Trademark Office, Medical, Laboratory Equipment
 • Mohammad Reza Shahraki*, Nastaran Abbasi Hasanabadi Pages 433-446
  Background and Aim
  One of the important dimensions of access to health services is uniform distribution. A survey on the distribution of health and treatment indices in different regions reveals inequalities in order to reduce inequalities. The study aims to rank the cities of Sistan and Baluchestan province from the perspective of access to healthcare services.

  Materials and Methods
  This is a descriptive-applied and cross-sectional study. The data were collected from the database of Statistical Center of Iran. The studied indices were weighted by Shannon entropy method, and the ranking of cities was done by TOPSIS method. The distribution of health services among the cities was shown by Spearman and Kendall correlation coefficient. Also, with the coefficient of variation, the important indices for creating imbalances were determined.

  Results
  The results of TOPSIS method showed a significant difference between the levels of access to health services indices. Zabol and Zahedan cities ranked first and second, and the cities of Ghasreghand, Sibsuran and Fanuj were in the last rank, respectively. Among the factors that led to a level difference, the number of PhDs, laboratory sciences doctors and rehabilitation centers caused the greatest difference between the cities. The findings show that there is little correlation between demographic rank and access to healthcare services, and health services are not distributed equitably according to the population.

  Conclusion
  More attention to cities that are ranked below the level of access to healthcare resources is needed. More healthcare resources should be given to this province because there are few healthcare indices relative to its population.
  Keywords: Healthcare, Access, TOPSIS, Sistan, Baluchestan
 • Roghayeh Shad, Nahid Bijeh*, Mehrdad Fathi Pages 447-457
  Background and Aim
  Despite the significant progress in the field of health, Cardiovascular diseases are the leading cause of death among people. For this purpose, the present study was conducted to evaluate the effect of eight weeks of aerobic exercise on lipoprotein a, blood coagulation and fibrinolysis factors in overweight women.
  Materials and Methods
  In this semi experimental study with pre and post-test design, 21 overweight women subjects aged between 20 and 30 were randomly selected from experimental (10 people) and control (11 people). The aerobic exercise protocol consisted of five sessions per week for 30 minutes and with an intensity of 55%-75% heart rate reserve (HRR). Blood samples were collected from subjects in two stages to evaluate the considered variables. Measurement of levels of Lipoprotein a, Fibrinogen, PT, PTT, Platelet counts and Hemoglobin. For data analysis, repeated measures of variance analysis at a significant level of 5 hundredths were used by employing SPSS software.
  Results
  The mean values of Lipoprotein a, Fibrinogen, PT and Platelet counts in the control group showed no significant change after eight weeks of training (P>0.05). While PTT changes in the both groups was significant in the post-test compared to the pre-test (P=0.006). The inter-group difference, in any of the variables between the experimental and control groups, was not significant (P>0.05).
  Conclusion
  Eight weeks of aerobic training had no effect on Lipoprotein a and blood coagulation and fibrinolysis factors, however, this training program can take effective steps in improving health promotion in overweight women.
  Keywords: Lipoprotein a, Fibrinogen, Aerobic Exercise, Overweight, PTT
 • Maryam Amini, Leila Nazarimanesh*, Mahmoud Mahmoudi Majdabadi Farahani Pages 458-466
  Background and Aim
  Patient participation is a widespread concept and is considered as an important issue for improving the quality of patient care and patient safety, which has been considered by health managers. Therefore, this study aimed to investigate the effect of nurses' characteristics on their willingness to patient participation in patient safety in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences using PaCT-HCW questionnaire.
  Materials &
  Methods
  This was a descriptive-analytic study. Cross-sectional information was gathered on 220 nurses working in teaching and non-teaching hospitals affiliated to Tehran University of  Medical Sciences, year of 2017-2018. For sampling, nurses were randomly selected from eligible wards. To collect information validated Malfait and et al questionnaire by named PaCT-HCW was used. The data were analyzed with SPSS 22 software using descriptive statistics and regression test at P-value less than 0.05.
  Results
  The nurses' two characteristics including the length of work experience in the hospital (P=0.043, B=0.323), and the length of work experience in the ward (P=0.006, B=0.604) The direct effect and type of hospital (P=0.001, B =-8.182) had a reverse effect on nurses' willingness to patient participation in patient safety
  Conclusion
  Health managers can consider The length of nurses' experience, as well as the type of hospital and the type of specialized ward, by creating the necessary facilities and developing educational programs for patient participation in patient safety.
  Keywords: Patient Participation, Nurses' characteristics, PaCT-HCW Questionnaire
 • Hossein Dargahi*, Farough Nomani, Kamran Irandoost Pages 467-475
  Background and Aim
  In educational systems, the burnout of faculty members and lecturers is a big problem that affects their interaction with students. Therefore, this research aims to determine the rate of burnout syndrome among the lecturers and faculty members in a school in Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
  Materials and Methods
  This study was a descriptive-analytical and cross-sectional research performed by Maslach′s burnout questionnaire among 40 academic members and lecturers selected by census method. The data were analyzed by SPSS software version 20.
  Results
  The mean age of respondents was 48±18 years. Some (42.5%) of the subjects had 21-30 years of educational work experience. The emotional burnout of the participants was at a high level in this study. However, in the dimension of depersonalization disorder, it was moderate. Meanwhile, their job performance was below moderate. Also, there was a significant correlation between emotional burnout and gender (P=0.043) and between depersonalization disorder and executive work experience (P=0.043).
  Conclusion
  Due to the remarkable high frequency of job burnout among faculty members and lecturers, holding in-person meetings, the analysis and pathology of causes of burnout, and application of supportive mechanisms are recommended to improve their job performance.
  Keywords: Job Burnout, Faculty Members, lecturers, Tehran University of Medical Sciences
 • Reza Safdari, Mozhgan Rahmanian, Shahrbanoo Pahlevany Nejad* Pages 476-487
  Background and Aim
  Preeclampsia is one of the most prominent cases of pregnancy related diseases that threatens health at global level, especially in developing countries. In Iran, with 14% of outbreak, it is the second most common cause of maternal mortality. The main goal of this study was to identify the information requirements of the Android-based preeclampsia self-Management application.
  Materials &
  Methods
  This was a descriptive study that was done in 2018 in Amir_Almomenin Hospital affiliated to Semnan University of Medical Sciences in two stages of reviewing the sources and the need for data elements. In the review phase, after studying the articles and study, the data requirements and factors which affecting the prevalence of preeclampsia were identified and a survey of qualified physicians was done by designing a researcher-made questionnaire.
  Results
  This research results indicate that 63.9% of the respondents assigned to the elements mentioned in the demographic findings. 75.9% of them identified health information elements as very important. Also, 77.85% of the research community considered the elements in the lifestyle sector to be of the highest importance. All participants recognized that reminder in the program was necessary. Approximately 33.33% of them reconsidered sport education to be at the lowest level, while 45.24% rated it as being of the highest importance.
  Conclusion
  The information requirements of this program were determined in 6 groups of health history, educational tips, lifestyle, alarms, referral, and reporting. These programs can help pregnant mothers with preeclampsia to control their disease to minimize complications by observing proper nutrition and principles of treatment.
  Keywords: Data requirements, Preeclampsia, Self-care, Application, Self-Management
 • Sakineh Shekarchi Pages 488-499
  Background and Aim
  Health Homes affiliated to the Tehran municipality have been providing health education services to citizens in neighborhoods for several years. This study seeks to examine the effectiveness of the programs presented at these centers by comparing the health literacy level of women who were members and those who were non-members of the health Homes.
  Materials and Methods
  The present study was an observational study that was performed on 202 women from the members and non-members of the Health House by stratified sampling. The adult health literacy questionnaire was used for data collection. Descriptive statistics and Mann–Whitney U test were used to analyze the data and to compare the health literacy level of members and non-members of the health Homes.
  Results
  The health literacy level of members and non-members of Health Homes in the "access" dimension was 3.68 and 3.71, respectively; in the "reading" dimension 3.75 and 3.61; in the "understanding" dimension 3.93 and 3.79; in the "assessment" dimension 3.45 and 3.9; and in the "use" dimension 3.86 and 3.68, respectively. Also, the results showed that there was no significant difference between the level of health literacy among members and non-members of the Health Homes in all dimensions.
  Conclusion
  Educational programs and workshops hold by Health Homes did not have significant influences on the level of women’s health literacy. Conducting health-related workshops based on the women needs and according to their features such as age, job, and education might improve the effectiveness of workshops hold and lead to improving the their health literacy.
  Keywords: Health Literacy, Women, Health Home
 • Nayereh Sadat Roohollahi, Iravan Masoudi Asl*, Somayeh Hessam, Mahmoud Mahmodi Pages 500-509
  Background and Aim
  With empowerment of employees, organizations can take very effective steps in the path to growth and development, which is possible through examining the factors affecting it. This study aimed to determine psychological empowerment and factors affecting it on the staff of medical sciences universities of Tehran.
  Materials and Methods
  This cross-sectional analytical descriptive study was conducted in 2018 among the personnel of selected medical sciences universities of Tehran (Tehran, Iran, and Islamic Azad University). The universities were randomly selected using cluster sampling, and sample members were chosen from each university in an accessible manner. The sample included 410 individuals. The research instrument was a researcher-made psychological empowerment questionnaire. Validity and reliability (α=0.89) of the questionnaire were confirmed. Data were analyzed by SPSS version 22, Chi-square test, and Pearson correlation coefficient. P<0.05 was considered as a significant level.
  Results
  Of the 410 subjects, 290 (70.7%) were female. The highest percentage (51.4%) of employees in all three universities had moderate ability. Pearson's correlation coefficient showed a direct and meaningful statistical relationship between employees' ability and the factors affecting it such as sense of competence, sense of meaningfulness, and sense of the right to choose (p<0.001). The highest correlation (r=0.654) was found between significant sensory factor and employees' ability (p<0.001).
  Conclusion
  The results showed that the psychological empowerment of staff in medical sciences universities is moderate. Also, there are many factors such as sense of meaningfulness, sense of being effective, sense of the right to choose, and sense of competence in their psychological empowerment.
  Keywords: Empowerment, Psychological, Staff