فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 31 (پاییز 1397)
 • پیاپی 31 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عباسعلی حسین خانزاده*، ربابه قلی زاده، محبوبه طاهر، حسین حیدری، فاطمه مبشری صفحات 1-20
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بازی درمانی گروهی بر بهبود روابط بین فردی و پذیرش اجتماعی در دانش آموزان با آسیب شنوایی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان با آسیب شنوایی دختر کلاس های چهارم تا ششم شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی شهرستان رشت در سال تحصیلی 94-1393 بودند. از این دانش آموزان نمونه ای به حجم 30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند. برنامه مداخله بازی درمانی گروهی به مدت 12 جلسه 45 دقیقه ای برای شرکت کنندگان گروه آزمایشی اجرا شد، درحالی که شرکت کنندگان گروه گواه چنین مداخله ای را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه های روابط بین همسالان والتر دبلیو هادسون و مقبولیت اجتماعی فورد و رابین ارزیابی شدند. نتایج آزمون t، تفاوت میانگین پیش آزمون با پس آزمون متغیر روابط بین فردی را نشان داد. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی درمانی گروهی بر بهبود روابط بین فردی و افزایش پذیرش اجتماعی دانش آموزان با آسیب شنوایی تاثیر دارد. بنابراین در آموزش دانش آموزان با آسیب شنوایی، بازی و بازی درمانی باید به عنوان یکی از محورهای اصلی توان بخشی توسط متخصصان و معلمان در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: دانش آموزان با آسیب شنوایی، بازی درمانی گروهی، پذیرش اجتماعی، روابط بین فردی
 • جلال کلانتری، سیامک سامانی*، غلامعلی افروز، ژاله رفاهی صفحات 21-35
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوندکودکان کم توان ذهنی بود. طرح پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری کلیه والدین کودکان کم توان ذهنی شهرهای شیراز، مرودشت و فسا در استان فارس بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری گروه های در دسترس شامل150 نفر از والدین (50نفرخویشاوند،100نفرغیرخویشاوند) انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس تجدید نظر شده رضامندی زوجیت افروز - 1389 و فرم 28 سئوالی پرسشنامه سلامت عمومی(G.H.Q.28) استفاده گردید. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار آماریSPSS ویرایش23 انجام گرفت. نتایج نشانگر عدم وجود تفاوت معنادار رضایتمندی زناشویی (0/05 < 0/87 =sig) و سلامت روان (0/05 < 0/58 =sig) در بین والدین خویشاوند و والدین غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی بود. همچنین رابطه معناداری در سطح 0/05 بین رضایتمندی زناشویی و سلامت روان، در هیچیک از دو گروه والدین خویشاوند و غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی دیده نشد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، رضایتمندی زناشویی، والدین کودکان کم توان ذهنی، خویشاوند و غیرخویشاوند
 • محمد حسینعلی زاده، سالار فرامرزی*، احمد عابدی صفحات 37-55
  هدف پژوهش حاضر تدوین بسته مداخه بهنگام عصب- روانشناختی کودک محور و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی است. روش پژوهش نیمه آزمایشی است و از طرح پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را کلیه کودکان 4 تا 6 ساله دارای تاخیر رشدی تشکیل داده اند که در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی تبریز مشغول بودند. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود و سه منطقه به صورت تصادفی انتخاب و از هر کدام از آنها نیز سه مرکز مهدکودک و پیش دبستانی به صورت تصادفی انتخاب شدند. بسته مداخلاتی توسط پژوهشگران طراحی شد، سپس به منظور غربالگری، مقیاس هوشی وکسلر پیش از دبستان ویرایش سوم از کودکان به عمل آمد و تعداد 30 نفر از افرادی که دارای تاخیر در رشد شناختی بودند و ملاک های ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. سپس اجرای برنامه مداخلاتی عصب - روانشناختی کودک محور به مدت 16 جلسه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و گروه کنترل نیز هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند، داده ها با آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل از نظر عملکرد زبانی در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 > P). بنابراین می توان نتیجه گرفت که بسته مداخلات بهنگام عصب - روانشناختی کودک محور منجر به افزایش عمکرد زبانی در کودکان تاخیر رشدی شده است.
  کلیدواژگان: مداخله بهنگام، عصب - روانشناختی، تاخیر رشدی، عملکرد زبانی
 • هیوا محمودی*، محسن جلالی، فایق احمدی سلیمانیه صفحات 57-78
  هدف این پژوهش مقایسه نارسایی هیجانی، خود دلسوزی و سبک های شوخ طبیعی بین والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین کودکان کم توان ذهنی (160=N) و والدین کودکان عادی شهرستان سقز بودند که از بین آنها 80 نفر والد کودکان کم توان ذهنی به شیوه دردسترس و 80 نفر والد کودکان عادی بودند به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو (بگبی، پارکر، تیلور ، 1994)، پرسشنامه خود دلسوزی (نف،2003) و پرسشنامه شوخ طبعی (مارتین و دیگران،2003) است. روش تجزیه و تحلیل، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بود. نتایج پژوهش نشان داد که بین والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی از لحاظ نارسایی هیجانی، خود دلسوزی و سبک های شوخ طبعی تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0 ≥ P).
  نتیجه گیری
  والدین کودکان کم توان ذهنی به دلیل مشکل فرزندشان مشکلات نارسایی هیجانی و خود- دلسوزی بیشتر داشتند و از سبک های شوخ طبعی پرخاشگرانه و خودتحقیرگرایانه نسبت به والدین سالم استفاده کردند. بنابراین والدین کودکان کم توان ذهنی نیاز به توجه و حمایت بیشتر در زمینه آموزش و تربیت کودکان دارند.
  کلیدواژگان: نارسایی هیجانی، خود دلسوزی، سبک های شوخ طبیعی، کودک کم توان ذهنی
 • زهرا فیض آبادی، علی محمد ناعمی* صفحات 79-100
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرکتی ظریف بر توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی شهر سبزوار در سال 1396 انجام شد. این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. 34 نفر از دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در دوره اول ابتدایی سبزوار به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایش(17 نفر) و گروه کنترل(17 نفر) جایگزین شدند. پرسشنامه های رنگ - کلمه استروپ (1935) و ادراک دیداری فراستیگ (1963) به عنوان پیش آزمون اجرا شد. دانش آموزان گروه آزمایشی 15جلسه 40 دقیقه ای( هر هفته دو جلسه) دربرنامه آموزش مهارت-های حرکتی ظریف شرکت کردند و آن گاه پس آزمون اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهارت های حرکتی ظریف موجب افزایش توجه انتخابی و ادراک دیداری در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی شد. براین اساس آموزش مهارت های حرکتی ظریف یک برنامه مداخله ای موثر برای کمک به دانش آموزان دارای اختلال ریاضی می باشد.
  کلیدواژگان: مهارتهای حرکتی ظریف، توجه انتخابی، ادراک دیداری، اختلال ریاضی
 • سعید محمدی مولود، جواد مصرآبادی*، رامین حبیبی کلیبر صفحات 101-194
  پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش های مختلف و دستیابی به یک نتیجه ی کلی در خصوص اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر  اختلال های یادگیری و نیز تعیین نقش جنسیت و سن آزمودنی ها در میزان اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر اختلالات یادگیری؛ با استفاده از روش فراتحلیل به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی مطالعات انجام شده و دسترس در خصوص اثربخشی مداخلات آموزشی، درمانی و روان شناختی بر انواع  اختلال های یادگیری(اعم از نارساخوانی، نارسانویسی و اختلال ریاضی) بود که پس از اعمال ملاک های ورود و خروج در مجموع 128 پژوهش به عنوان نمونه انتخاب گردید. از این مطالعات تعداد 623 اندازه اثر استخراج گردید و با استفاده از نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ، اندازه اثر ترکیبی اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر  اختلال های یادگیری در هر دو مدل ثابت و تصادفی معنادار میباشد (001/0P≤) و بر اساس ملاک های تفسیری مقداری بزرگ ارزیابی گردید. همچنین نتایج فرارگرسیون و آزمون تی مستقل نشان داد تاثیر سن و جنسیت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده معنادار نمی باشد (001/0P≥). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد مداخلات آموزشی ودرمانی که در مطالعات اولیه پژوهش حاضر به کار گرفته شده است از اثربخشی بسیار مناسبی برخوردار بوده اند و متغیرهای جنسیت و سن آزمودنی تاثیری بر میزان اثربخشی مداخلات ندارد.
  کلیدواژگان: اختلال خواندن، اختلال های یادگیری، فراتحلیل، فرارگرسیون، مداخلات آموزشی و درمانی
 • علی شیخ الاسلامی*، حسین قمری کیوی، سمیرا غلامی صفحات 195-214
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش‏بینی سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. کلیه ی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی تحت پوشش مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال 95-1394 جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای130 مادر بعنوان نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه ی نگرانی پنسیلوانیا، پرسشنامه ی امید بزرگسالان اشنایدر، پرسشنامه ی هدف در زندگی گرامباف و ماهولیک و پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین نگرانی با سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی رابطه‏ی منفی معنا دار و بین امید و معنای زندگی با سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی رابطه‏ی مثبت معنا داری وجود دارد (p<0.01). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبا 58/0 درصد از کل واریانس سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی براساس متغیرهای نگرانی، امید و معنای زندگی قابل پیش بینی است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نگرانی، امید و معنای زندگی از متغیر های مرتبط با سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی می باشد که نیازمند برنامه ریزی می باشد.
  کلیدواژگان: نگرانی، امید، معنای زندگی، سلامت روان، کم توانی ذهنی
 • یوسف دهقانی*، صادق حکمتیان، مرضیه پاسالاری صفحات 215-236
  این پژوهش با هدف مقایسه امیدتحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دبستانی مدارس شهر بوشهر که در سال تحصیلی97-1396 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل 100 دانش آموز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های امید تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی اسفاده شد. داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها در مورد دو گروه دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری در امیدتحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی تفاوت معنا داری وجود دارد (001/0˂ P). این نتایج نشان می دهد که وجود امیدتحصیلی و سرزندگی تحصیلی پایین و همچنین درگیری تحصیلی پایین در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با ایجاد تعلل در تکالیف تحصیلی و عدم ایجاد انگیزه مثبت، نقش موثری در افت تحصیلی و بالطبع تداوم این اختلال در این دانش آموزان می شود. لذا می توان از طریق آموزش و اعمال روش های مناسب تربیتی، موجبات عملکرد تحصیلی بهتر و سلامت روانی این دانش آموزان را فراهم آورد و همچنین زمینه پیشرفت همه جانبه ای را برای دانش آموزانی که از لحاظ امیدتحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی پایین هستند را مهیا کرد.
  کلیدواژگان: امیدتحصیلی، سرزندگی تحصیلی، درگیری تحصیلی، ناتوانی یادگیری
 • نجیمه قربانی*، سوسن جباری صفحات 237-259
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از توع طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری شهر شیراز بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر مبتلا به ناتوانی یادگیری در دامنه سنی10تا 11 سال شهر شیراز بودند که از بین آنان نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دوگروه آزمایش (15نفر) و گواه (15 نفر) به صورت تصادفی گمارش شدند. گروه آزمایش آموزش نظریه ذهن را در 24 جلسه 45 دقیقه ای دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشتامه عصب شناختی کولیج (2002) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که میانگین نمرات کارکردهای اجرایی و خرده مقیاس-های (تصمیم گیری -برنامه ریزی، سازمان دهی و بازداری) در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است (001/0>P). براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت از آنجا که بخش عمده ای از دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری در کارکردهای اجرایی دچار نارسایی هستند، بنابراین آموزش نظریه ذهن می تواند به عنوان یکی از شیوه های مکمل شیوه های دیگر در این دانش آموزان به کار رود.
  کلیدواژگان: آموزش، 'نظریه ذهن، کارکردهای اجرایی'، ناتوانی '
|
 • Abbas Ali Hosseinkhanzadeh *, Robabeh Gholizadeh, Mahboobeh Taher, Hossein Heydari, Fatemeh Mobahseri Pages 1-20
  The present study aimed to investigate the effect of group play therapy on improving interpersonal relationships and increasing social acceptance in students with hearing impairment. The present study is experimental of type pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study included all students with hearing impairment fourth, fifth and sixth grade girl students studying in the exceptional schools of Rasht city in the academic year 2015-16. The sample in this study Included 30 of these students that were randomly assigned to experimental and control groups. Interventional group play therapy program for 12 sessions of 45 minutes was implemented on the experimental group, while the control group did not receive such an intervention. Both groups were evaluated in pre-test and post-test with Hudson’s (1997) Peer relationships and Ford's and Robin's (1970) social acceptance questionnaires. The t-test statistical results showed a difference the mean of the pre-test with post-test of the interpersonal relationships variable. Also, the results of covariance analysis showed that group play therapy is effective on improving interpersonal relationships and increasing social acceptance of students with hearing impaired (p<0.001). Therefore, in training students with hearing impairment, playing and play therapy should be considered as one of the main axes of rehabilitation by specialists and teachers.
  Keywords: students with hearing impairment, group play therapy, social acceptance, interpersonal relationships
 • Jalal Kalantary, Siamak Samani *, Gholamali Afrooz, Zhaleh Refahi Pages 21-35
  The present research was conducted with the purpose of comparison of marital satisfaction and mental health in relative and non-relative parents of children with mental disabilities. This research is a causal – comparative study. The statistical population of this research consisted of all relative and non-relative parents of children with mental disabilities in Shiraz, Marvdasht and Fasa in Fars state. Of the population, 50 relative parents and 100 non- relative parents of children with mental disabilities were selected based on convenience sampling.To collect the data, General Health Questionnaire-28 questions and Afrooz Marital Satisfaction Scale Revised (AMSS-R) were used. The results of analysis of t -test for independed sampels group, multivariate variance and test of pearson corelation showed that there is not a significant difference between the two groups of relative and non-relative parents of children with mental disabilities in marital satisfaction and mental health.Therfor relative and non-relative not effect on marital satisfaction and mental health in parents.
  Keywords: Mental Health, Marital satisfaction, parents of mental disability children, relaitive, non-relative
 • Mohammad Hosseinalizade, Salar Faramarzi *, Ahmad Abedi Pages 37-55
  The aim of the present study was to develop a child-centered neuropsychological Earlyinterventions package and to assess its effectiveness on the performance of children with developmental cognitive delay. The research method was a pretest-posttest quasi-experimental design with follow-up and control group. The research population consisted of 4-6 year-old children with developmental delay who were under training in kindergartens and preschool centers in Tabriz. The multistage random sampling method was employed in such a way that three regions were selected randomly and from each of them, three kindergartens and pre-school centers were randomly selected. The interventions were designed by the researchers. Then, the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-3 (WPPSI-III) was administered on children for screening, and the number of 30 students with development cognitive delays and enjoyed inclusion criteria were randomly selected and divided into two experimental and control groups. Afterwards, a 16-session child-centered neuropsychological intervention program was performed on the experimental group and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed by the repeated measures ANOVA using SPSS- 22. The results indicated that there was a significant difference between the subjects in the experimental group and control group in terms of linguistic performance in post-test and follow up stages (P <0.05). As a result, it can be concluded that a child-centered neuropsychological interventions package has led to an increase in linguistic performance in children with developmental cognitive delays.
  Keywords: early intervention, neuropsychological, developmental delay, linguistic performance
 • Hiva Mahmoodi *, Mohsen Jalali, Fayagh Ahmadi Soleimaniyeh Pages 57-78
  The purpose of this study was to Compare of Alexithymia, Self-Compassion and Humor Styles between Parents of Children with Mental Retardation and Normal Children. The research method is then causal-comparative. The research method was causal-comparative. The statistical population includes all parents of mentally retarded children (N = 160) and parents of normal children in Saqqez city, who were selected from among 80 parents of mentally retarded children with available method and 80 parents of normal children had the means to multistage cluster sampling method. The research instruments included emotional deficiency scales, self-compassion inventory and Humor Styles questionnaire. The analysis method is multivariate analysis of variance. The results showed that there were significant differences between the parents of mentally retarded children and parents of normal children in terms of alexithymia, self-compassion and styles of humor (P≤0/01).
  Conclusion
  Parents of mentally retarded children had more problems with emotional failure and self-compassion because of their child's problem and used aggressive and self-destructive humor styles toward healthy parents. Therefore, parents of mentally retarded children need more attention and support in the education and training of children.
  Keywords: alexithymia, Self-Compassion, Humor Styles, mental disability
 • Zahra Feizabadi, Alimohammad Naemi * Pages 79-100
  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of fine motor skills training on the the Selective attention and visual perception of Sabzevar primary school students with math disabilities in 2017. Semiexperimental pretest - posttest with control group was used for this study. 34 students with math disabilities of primary school were randomly selected and replaced in two groups (experimental group, 17 people and control group, 17 people). After conducting the pre-test, Stroop Color - Word test (1935) and Frostig Developmental test of Visual Perception (1963) were done. The experimental group received fine motor skills training during Fifteen 40 minutes sessions (Two sessions per week), and then the post-test was conducted. Data obtained were compared using covariance analysis. The results showed that fine motor skills training increases the selective attention and visual perception. Accordingly, fine motor skills training is an effective intervention program for helping primary school students with math disabilities.
  Keywords: fine motor skills, Selective attention, visual perception, math disabilities
 • Saeed Mohammadi Molod, Javad Mesrabadi *, Ramin Habibi, Kaleybar Pages 101-194
  The purpose of this study was to combine the results of various researches and to reach a general conclusion on the effectiveness of educational and therapeutic interventions on learning disorders and determining the role of gender and age of the subjects on the effectiveness of educational and therapeutic interventions on learning disorders; the meta-analysis method was performed. The statistical population of the present study was all available studies on the effectiveness of educational, therapeutic and psychological interventions on types of learning disabilities (including dyslexia, dysgraphia, and math disorders). After applying the entry and exit criteria, 128 research were selected as sample. Of these studies, 623 effects size were extracted and analyzed by CMA2 software. The results showed that the combined effect size of educational and therapeutic interventions on learning disabilities was significant in both fixed and random models (P≤0.001) and, based on interpretative criteria, a large amount was evaluated. Also, the results of evaporation and independent t-test showed that the effect of age and gender as moderating variables was not significant (P≤0.001). Therefore, it can be concluded that educational and therapeutic interventions have very good efficacy and the variables of gender and age of the subject have no effect on the effectiveness of interventions.
  Keywords: dyslexia, Learning disorders, Meta-analysis, Meta-regression, Educational, therapeutic interventions
 • Ali Sheikholeslami *, Hossein Ghamary Kivi, Samira Gholami Pages 195-214
  This study was performed aimed to investigate the role of worry, hope and meaning of life in predicting mental health of mothers whose children were mentally disabled. The study method was descriptive and correlational. all the mothers with mental-disabled children under rehabilitation centers of welfare organization in the city of Ardabil in 2015-2016 formed the population of this study that Among them using available sampling method, 130 mothers were selected and responded to Pennsylvania worry questionnaire, Schneider adult hope questionnaire, Grumbaugh and Maholick purpose in life questionnaire and Goldberg and Hiller general health questionnaire. To analyze the data, tests of Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used. Results showed that there is a negative significant relationship between worry and its components with mental health of mothers with mental-disabled children and also there is a positive significant relationship between hope and meaning of life with mental health of mothers whose children were mentally disabled (p<0.01). Also, Results of regression analysis revealed that 0.58 percent of the total mental health variance of women with mental- disabled children was predictable based on variables of worry, hope and meaning of life. Therefore, it can be concluded that the worry, hope and meaning of life are the related variables with the mental health of mothers whose children were mentally disabled. So it can be concluded that worry, hope and meaning of life are the variables that associated with mental health of mothers whose children were mentally disabled which need planning.
  Keywords: Worry, Hope, Meaning of life, Mental Health, Mental Disabled
 • Yousef Dehghani *, Sadegh Hekmatian, Marzyeh Pasalari Pages 215-236
  This research was conducted in order to compare academic hope, academic buoyancy and academic engagement in students with learning disabilities and ordinal students. The research method was causal-comparative. The statistical population of the study consisted of all student with learning disabilities and ordinal students of Bousher City in the academic year 2017-2018. One hundred students were selected as the sample by using simple sampling method. To collect the data, academic hope, academic buoyancy and academic engagement scales were used. The data was analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The results of analysis of multivariate variance (MANOVA) showed that there is a significant difference between students with and without learning disabilities in the academic hope, academic buoyancy and academic engagement (p <0/001). These results indicate that there is existence of low academic hope, academic buoyancy and academic engagement in student with learning disabilities.In this students procrastination with academic tasks and lack of positive motivation have an effective role in academic failure and consequently the continuation of this disorder. Therefore, is possible to improve educational performance and mental health of these students through training and applying appropriate educational methods. It also provide the way for all-round advancement for students in terms of academic hope, academic buoyancy and academic engagement.
  Keywords: academic hope, Academic buoyancy, Academic engagement, learning disabilities
 • Najimeh Ghorbani *, Susan Jabbari Pages 237-259
  The purpose of this study was to effect of theory of mind training on executive function in male students with learning disabilities. Study method was mid experimental with random design divided into two groups, with pre-test and post-test. The statistical population of this research included all male students with learning disabilities in Shiraz city. The sample size was 30 male students with learning disabilities and then randomly placed in two experimental and control groups (15 students in each group). The experimental group was trained in 24 sessions of 45 minutes in Solitude. To collet data, neurological guestionnaire of coolidge ( 2002) was used. Data analysis by using covariance analysis showed that mean score of executive function and its subscale (decision making-planning, organization, inhibition) in the experiment group were significantly increased (p<0/001). Based on the results of this study, it can be concluded that since the majority of people with learning disabilities disorder have deficiency in executive functions, theory of mind education can be used as one of the complementary methods of treatment in these individuals
  Keywords: Theory of Mind Training, Executive Function, learning disabilities