فهرست مطالب

مطالعات رسانه ای - پیاپی 39 (زمستان 1396)

نشریه مطالعات رسانه ای
پیاپی 39 (زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/12/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی فرجی پاک* صفحات 7-23
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان دست یابی نقش اصلی زن سریال کیمیا به نقش های سه گانه همسری، مادری و شهروندی و نیز اولویت بندی آنها از منظر بینندگان به شیوه توصیفی - پیمایشی صورت گرفت. جامعه مورد نظر، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 438 نفر بود که از این میان، 205 نفر به صورت تصادفی هدفمند بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا بر مبنای مطالعات کتابخانه ای منابع اسلامی، نقش های سه گانه ی همسری، مادری و شهروندی، نشانگرهای آن و اولویت بندی نقش ها از منظر دینی شناسایی شدند. به این ترتیب ابزار گردآوری داده ها به صورت پرسشنامه ای در سه مولفه اصلی زن تدوین گردید. سپس روایی ابزار از طرف صاحب نظران حوزه دین و خانواده تایید و پایایی ابزار نیز با ضریب آلفای کرونباخ 0/87 برآورد گردید. پس از نظرسنجی، داده ها با نرم افزارSPSS و آزمون t و فریدمن تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در اولویت بندی نقش زن از منظر دینی، نقش همسری، مادری و شهروندی به ترتیب دراولویت اول، دوم و سوم قرار می گیرند اما از دیدگاه شرکت کنندگان این پژوهش، بازیگر اصلی زن سریال کیمیا، در نقش های همسری و شهروندی بالاتر از حد متوسط و در نقش مادری پایین تر از حد متوسط بوده است. به این ترتیب به اعتقاد بینندگان این سریال، نقش شهروندی (فعال اجتماعی) زن در میان نقش های سه گانه، از اولویت بسیار بالاتری برخوردار بوده است. این در حالی است که مطابق با رویکرد اسلامی و دینی،  نقش شهروندی زن فرع بر نقش های همسری و مادری اوست.
  کلیدواژگان: نقش زن، نقش همسری، نقش مادری، نقش شهروندی، سریال کیمیا
 • حسن مقدس زاده*، هاجر صفاهیه صفحات 25-35
  هدف از انجام این پژوهش سنجش رابطه بین مهارت های سواد رسانه ای با آگاهی نسبت به آسیب های شبکه های اجتماعی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه پژوهش گر ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از کلیه کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (160 نفر) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 113 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع میزان سواد رسانه ای کارکنان مورد بررسی بالاتر از حد متوسط بوده است. بین میزان سواد رسانه ای کارکنان با میزان استفاده آنها از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. هم چنین رابطه مثبت و معناداری بین میزان سواد رسانه ای و آگاهی کارکنان مورد بررسی نسبت به آسیب های شبکه های اجتماعی (فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و فردی- روانی) وجود داشته است. در دنیای دیجیتالی و اطلاعاتی امروز مجهز بودن افراد به مهارت ها و سوادهای جدید از جمله سواد رسانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و افراد باید برای فراگیری این مهارت ها اقدام نمایند؛ تا بتوانند با استفاده از معیارهای مناسب به ارزیابی شبکه های اجتماعی و اخبار و اطلاعات مندرج در آنها پرداخته و اطلاعات صحیح و کارآمد را برای تصمیم گیری های خود مورد استفاده قرار دهند.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، شبکه های اجتماعی، آسیب های شبکه های اجتماعی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 • ندا شفقت*، سید رضا نقیب السادات صفحات 37-53
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه تطبیقی هم خوانی تولیدات سینمایی کودک با اقتضائات سنی این گروه می باشد. که با استفاده از نظریه های استفاده و رضامندی و برجسته سازی به آن پرداخته شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا با شکل استنباطی آن با دو تکنیک مقوله ای - ارزیابی استفاده شده و فیلم های کودک پخش شده از شبکه دوم سیما در دهه های 70 و 80 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و در بین فیلم های کودک منتشر شده 12 فیلم در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده است. صحنه (سکانس) هر فیلم به عنوان واحد تحلیل انتخاب و صحنه (سکانس) فیلم ها کدگذاری و تمام شماری شده است. پس از انجام پژوهش مشخص شد بین تولیدات سینمایی کودک با شرایط سنی آنان تطابق بالایی وجود ندارد. عدم توجه به مجاز شخصیت در فیلم های کودک و فقدان توجه به ریتم صحنه که نقش مهمی در تاثیر پیام و افزایش جذابیت فیلم بازی می کنند از جمله موارد قابل توجه می باشد. وجود تناسب مولفه هایی مانند: موضوع ، رنگ و موسیقی فیلم های منتشر شده با سن کودک و پاسخ گوی نیازهای کودکان بودن از جمله موارد رعایت شده در ساخت فیلم کودک است.
  کلیدواژگان: فیلم کودک، اقتضائات سنی، کودک، یادگیری کودک
 • محبوبه سلیمانپور عمران*، زینب اسلامی صفحات 55-64
  این پژوهش به منظور بررسی بررسی رابطه بین اعتیاد به گوشی های هوشمند و استرس با نقش میانجی حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد انجام گرفت جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان به تعداد 1650 تشکیل می دادند. که طبق جدول کرجسی و مورگان (1972)، تعداد 315 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه های وابستگی به موبایل کوهی (2009)، پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (SLSI) (گادزلا، 1991) و مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 1991 استفاده گردید. که با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه ها مورد سنجش قرار گرفت که برای پرسشنامه های اعتیاد به گوشی همراه، استرس و حمایت اجتماعی به ترتیب مقادیر 812/0، 761/0 و 863/0 بدست آمد که گویای اعتبار بالای پرسشنامه های مذکور بود جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل ساختاری با نرم افزار لیزرل بهره برده شده است. با توجه به نتایج آزمون مدل ساختاری بین اعتیاد به گوشی همراه و استرس رابطه مثبت (ضریب مسیر، 69/0) و معناداری (سطح معناداری، 45/6) برقرار است رابطه بین اعتیاد به گوشی همراه و حمایت اجتماعی نیز مقادیر ضریب مسیر و معناداری به ترتیب 46/0- و 25/8- بدست آمد برای رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی نیز مقادیر ضریب مسیر و معناداری به ترتیب 54/0- و 46/7- بدست آمد که گویایی این مدعاست اعتیاد به گوشی همراه سبب افزایش میزان استرس در بین دانشجویان شده و استرس ناشی از اعتیاد به گوشی همراه نیز باعث کاهش میزان حمایت اجتماعی در بین دانشجویان می شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد به گوشی همراه، استرس، حمایت اجتماعی، دانشجویان
 • مسیحه هدایت مفیدی*، عطیه کامیابی گل، علی علیزاده صفحات 65-82
  زبان از یک سو وسیله ارتباط بین افراد جامعه است یعنی نقطه مرکزی و پیشرفته نظام ارتباطی انسان به شمار می رود و از سوی دیگر وسیله بیان افکار و احساسات ما است. زبان فارسی با تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانیان پیوندی دیرینه و ناگسستنی دارد. یکی از وظایف و کاربردهای ویژه رایانه ها و گوشی های هوشمند، ایجاد فضاها و امکاناتی مانند خدمات پیام کوتاه، راه اندازی و ایجاد اجتماعات و گروه های تعاملی و ارتباطی از طریق فضاهای سایبری و مجازی است که ارتباط بین افراد و گروه های مختلف جوامع زبانی و فرهنگی را امکان پذیر می سازد. گاهی زبان فارسی به کارگرفته شده در این فضاها دارای معایب و اشکالات اساسی است. در این پژوهش دو گروه خبری (دارای 115 و 98 عضو) از شبکه ارتباطی تلگرام انتخاب و جمله های آن براساس الگوهای معیار در سه حوزه فنی، زبانی و بلاغی بررسی شد. تعداد جمله های بررسی شده 753 مورد بود که طبق بررسی های انجام شده بیشترین کاربردهای غیرمعیار به ترتیب در حوزه ویرایش زبانی، فنی و بلاغی بود. اولین قدم در جهت اصلاح خطاهای زبان ارتباطی در فضای مجازی آگاهی دادن از نوع خطاها به کاربران است و در وهله ی بعد این ناهنجاری های زبانی باید در صورت امکان کنترل و الگوهای معیار جایگزین آنها شوند.
  کلیدواژگان: اینترنت، فضای مجازی، زبان فارسی، الگوهای غیرمعیار، خطاهای نوشتاری
 • سمانه مهرپرور* صفحات 83-101
  در این مقاله، نحوه دریافت و تفسیر زنان از تماشای سریال ماهواره ای «عمر گل لاله» مورد مطالعه قرار گرفته است. برای پاسخ به سوالات پژوهش که «دلایل و انگیزه مخاطبان زن از مصرف سریال عمر گل لاله چیست» و «تماشاگران چه تفسیر و دریافتی از متن مجموعه تلویزیونی عمر گل لاله داشته اند»، از نظریات «دریافت»، «مخاطب فعال»، «مصرف رسانه و زندگی روزمره»، «مفهوم اجتماع» و «آیینی کردن جامعه» استفاده شده است. به منظور بررسی عمقی رفتار و الگوهای تماشای بینندگان سریال «عمر گل لاله»، از میان مخاطبان زن ببیننده این مجموعه، به مدد روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق، با 20 تن از زنان تماشاگر 20 تا 50 سال گفتگو صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که زنان بیننده سریال «عمر گل لاله» با دلایل و انگیزه های گوناگونی پای تماشای مجموعه نشستند. کسب آرامش، فرار از روزمرگی، سرگرم شدن، آشنایی با فرهنگ سایر کشورها از عوامل روی آوری به این سریال ماهواره ای بوده است. تماشاگران زن متناسب با عادات و زندگی روزمره برداشت و تفاسیر مختلفی از متن سریال «عمر گل لاله» دارد. هم چنین با تماشای مداوم این مجموعه تلویزیونی، موضوعاتی برای گفتگو و تعامل اجتماعی با سایر بینندگان سریال «عمر گل لاله» ایجاد کرده است و زنان تماشاگر مجموعه «عمر گل لاله» همگام با شخصیت های داستان، از زندگی روزمره و معمولی رها شده و قدم در دنیای آرمانی ذهن می گذارند. مشارکت در دنیای تخیلی داستان برای بینندگان زن، منشا لذت است و به مدد جادوی رویا، تخیل موجود در سریال به سهولت به دنیای روزمره تماشاگران ورود می یابد و در نهایت فرایند تماشای مجموعه «عمر گل لاله» را به صورت آیینی اجرا می کند.
  کلیدواژگان: زندگی روزمره، مصرف، سریال عمرگل لاله، اجتماع، آیینی کردن
 • مرتضی قمری وفا*، طاهر روشندل اربطانی صفحات 99-116
  هدف اصلی این مقاله –که استخراج شده از پژوهش نویسندگان در تابستان 1393 است. دستیابی به «الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس» است که با بهره گیری از نظرات مدیران، دبیران و حوزه سردبیری خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری ها و چند تن از کارشناسان ارشد ارتباطات و مدیریت رسانه با روش تحقیق کیفی(گروه کانون و تحلیل محتوا) انجام شده است. این پژوهش از نظر مدیران و کارشناسان به سه پرسش پاسخ گفته است؛ ضعف ها و آسیب های چرخه مدیریت خبر خبرگزاری فارس کدام است؟ چه متغیرهایی بر مدیریت خبر اثر مطلوب می گذراند؟ و الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس چگونه باید باشد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، اگر در فرایند مدیریت خبر به هفت متغیر کلان یعنی کارکرد اصلی خبر رسانی، نیازهای مردم، امکانات و محدودیت ها، نقش های مدیریتی، مطلوبیت، سرعت در انتشار و بازخورد و نظارت توجه داشته باشیم، می توانیم به الگوی مطلوب دست یابیم. در الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس، «سه گام و 10مرحله» با ابعاد و پیچیدگی های خود تشریح شده است که با اجرای همه تدابیر آن، می توانیم «اعتبار رسانه، اعتماد مخاطب، قطب خبری بودن و موفقیت در میدان های رقابتی» را برای خبرگزاری فارس به ارمغان آوریم.
  کلیدواژگان: خبر، نقش خبری، قطب خبری، سیاستگذاری رسانه ای، الگوی مدیریت خبر خبرگزاری
 • سمیه لبافی*، طاهر روشندل اربطانی، داوود محمدی صفحات 103-114
  این تحقیق به تحلیل دیدگاه مدیران بازاریابی در رابطه با راهبردهای آنها در استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخته است. مواجهه موفق کسب و کارها با شبکه های اجتماعی، نیازمند فهم تفکر راهبردی مدیران این حوزه است؛ چراکه بدون آشنایی با این تفکر نمی توان استفاده و عدم استفاده کسب و کارها از این شبکه ها را در داخل کشور تحلیل کرد. مسئله استفاده موفق از شبکه های اجتماعی و چالش ها و فرصت های پیش روی مدیران در این شبکه ها، محققان را بر آن داشت تا این تحقیق را شکل دهند. هدف تحقیق حاضر، اولا توسعه مدل مفهومی بازاریابی در شبکه های اجتماعی از تیلور و اوکازاکی (2013)، بر اساس ویژگی کسب و کارهای اینترنتی کشور و تعیین مزایا و موانع راهبردهای بازاریابی کسب و کارها در این فضا بوده است. محققان برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل تم استفاده کرده و داده های خود را بر پایه مصاحبه های عمیق با 13 مدیر بازاریابی شرکت هایی که از شبکه های اجتماعی برای تبلیغات استفاده می کردند به دست آورده اند. این تحقیق با استفاده از توسعه چارچوب مفهومی بازاریابی در شبکه های اجتماعی از تیلور و اوکازاکی (2013)، سعی کرده درک درستی از نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی در قالب سه تم اصلی قابلیت شبکه، انتقال تصویر و توسعه شخصیو 18 تم فرعی ایجاد و حفظ تعامل با مشتری، ایجاد منابع جدید، افزایش سرمایه اجتماعی، هزینه کم تبلیغات، افزایش سرعت عملیاتی شدن ایده ها، ظرفیت نامحدود بازاریابی، نفوذ گسترده شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی برای شهرت نام تجاری، انتقال تصویر منفی، ناکامی در آفرینش و ارتقای نام تجاری در شبکه های اجتماعی، افزایش تبلیغات توصیه ای، افزایش وفاداری به نام تجاری، فرامکانی بودن شبکه های اجتماعی، فرهنگ، افزایش بازدهی سرمایه گذاری در شبکه های اجتماعی، دسترسی آسان به مخاطب، استفاده از پیام رسان موثر و وابستگی مخاطب به شبکه های اجتماعی ارائه کند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، بازاریابی، مدیران بازاریابی
 • سیدکاظم بنی هاشم*، سکینه نوشادی، هدایا سلطانی زاده، خدیجه علی آبادی صفحات 115-126
  طبق گزارش یونسکو، سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی به عنوان مهارت های اساسی حقوق بشر در قرن بیست و یک مطرح هستند و بیان می کنند که این دو مهارت، اهمیت فراوانی در قرن بیست و یکم دارند. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام یافته است. روش پژوهش حاضر، پیمایشی - تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اشرفی ریزی و همکاران (1392) می باشد. روایی این پرسشنامه توسط متخصصان کتابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی با 79/0 درصد مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 89/0 درصد به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 322 نفر به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه از طریق آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی آزمون تی و آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهم ترین نتایج حاصل از این تحلیل ها نشان داد که میانگین سواد رسانه ای و اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 54/0 ± 45/3 می باشد که بالاتر از حد متوسط نسبتا مطلوب است. هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی با جنسیت رابطه معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، سواد اطلاعاتی، دانشجویان
|
 • Mahdi Farajipak * Pages 7-23
  The aim of the present study was to investigate if the serial Kimiya was successful in representing the protagonist (Kimiya) in her three functions as: as wife, mother and citizen. The second purpose was the prioritization of these functions from the audience viewpoint by descriptive survey method. In this regard participants were randomly chosen from master degree students of human sciences and technical engineering College in Dezfoulazad University. Among them 205 were purposeful random sampling chosen based on stratified sampling Morgan table. We collocated date by library and field study method. We, first determined the three functions of woman; wife, mother and citizen based on Islamic resources. Thus a questionnaire was made as a tool for data collecting with the three functions of woman as its main components. The scale reliability was consented by religion scholars and family thinkers. Scale validity was estimated at 87% by Cronbach alpha coefficient. After carrying out the poll, the data was analyzed by Spss and T test and Friedman Test. Despite the religion scholars who prioritize the function of woman as wife, first, mother, second and citizen, third, participants in this study believe that the function of woman as wife and citizen was more than average and as mother, below average. So, according to the audience the main function of woman in this serial is citizen, a function which is considered a minor one by Islamic scholars.
  Keywords: woman role, wife role, mother role, citizen role, Kimiya serial
 • Hassan Moghaddaszadeh *, Hajar Safahieh Pages 25-35
  The main objective of the study was to investigate the relationship between media literacy and awareness of the social network damages of Regional Information Center of Science and Technology (RICeST) and Islamic World Science Citation Center (ISC). Due to the nature of the study descriptive- correlation survey method has been used. For data collection two researcher made questionnaire has been used. The populations of the study indicate all staffs of RICeST and ISC including 160 persons that based on simple random sampling and with use of Krejcie and Morgan table, 113 persons were selected as the sample population. Results showed that the media literacy skills of respondents has been higher than average. There is a positive and significant relationship between media literacy skills and their use of social networks. Also there is a positive and significant relationship between staff’s media literacy and their awareness of the social network damages (cultural, social, family and mental-individual). In today's digital and informational world, the ability of people to have access to new skills and new literacies, such as media literacy, is of particular importance. They need to learn these skills so that they can use the appropriate criteria to evaluate social networks and the news and information contained therein, and use accurate and effective information for their decisions.
  Keywords: Media Literacy, Social Networks, Social network damages, Regional Information Center of Science, Technology (RICeST), Islamic World Science Citation Center (ISC)
 • Neda Shafaghat * Pages 37-53
  The title of the present research is "the comparative study of correspondence between the film products for children and the requirements of this age group". we have used the context analyzing method with its implicative form through categorical- assessment methods, and we studied on the children films which are broadcast from the channel 2 of IRIB in the 70s and80s as the population, and among the published children movies, Among the films released by the child, twelve available films are selected as samples. The scenes of each film are selected as the analyzing unit, and have been coded and analyzed. After the research, we realized that there is very low correspondence between children film products and their age requirement, The lack of attention to the character allegory in children films plays a key role in the attractiveness and Lack of attention to the rhythm of the scene, which plays an important role in influencing the message and increasing the attractiveness of the movie, is one of the most significant cases. The relevance of the components, such as: the subject, color and music of films published by the child's age and the response to the needs of children, are the ones that are considered in the making of a child's movie.
  Keywords: children film, age requirements, Child, child learning
 • Mahbobeh Soleimanpour Omran *, Zeynab Eslami Pages 55-64
  This study aimed to investigate the relationship between addiction and stress smartphone with the mediating role of social support were undergraduate students of Islamic Azad University The study population comprised all students to number 1650 According to Morgan table (1972), 315 patients were selected by simple random sampling. Mobile dependency information to assess the scale of the mountain (2009), the Student-Stress Questionnaire (SLSI) (Gadzella, 1991) and social support scale was used Sherborne and Stewart in 1991. Using Cronbach's alpha coefficient of reliability of the questionnaire were assessed by questionnaire addiction to mobile phones, stress and social support to the amounts 0.812, 0.761 and 0.863, respectively Which indicates the validity of the questionnaire were chosen for the analysis of the data, the structural model with LISREL software is used According to the results of the structural model and stress the positive relationship between addiction to mobile phones (coefficient of track0.69) and significant (P =, 6.45) is established The relationship between addiction to mobile phones and social support and a significant path coefficient respectively 0.46- and 8.25, respectively For the relationship between stress and social support as well as a significant path coefficient values are 0.54- and 7.46, respectively The telling of this claim Addiction to mobile phones increased stress levels among students And stress caused by addiction to mobile phone also reduces the amount of social support among students.
  Keywords: mobile phone addiction, stress, Social Support, student
 • Masiheh Hedayat Mofidi *, Atiyeh Kamyabi Gol, Ali Alizadeh Pages 65-82
  Language, on the one hand, is the means of communication between people of the community, the central and advanced point of the human communication system, and on the other hand, it is the means of expressing our thoughts and feelings. Persian language with ancient history, culture and civilization has a long and inextricable link. One of the tasks and special uses of computers and smartphones is the creation of spaces and facilities such as SMS services, launching and creating communities and interactive groups through cyber and virtual spaces that link people and groups It allows different linguistic and cultural communities. Sometimes the Persian language used in these spaces has some basic disadvantages. In this research, two newsgroups (115 and 98 members) were selected from the telegram communication network and their sentences were examined based on the standard patterns in three areas: technical, linguistic and rhetorical. The number of examined sentences was 753, which according to the conducted studies; the most non-standard applications were in the field of linguistic, technical and rhetorical, respectively. The first step in correcting communication errors in cyberspace is to inform the users of the type of errors, and later, these language abnormalities should be replaced if possible and benchmarking models.
  Keywords: Persian language, Irregular Patterns, Written Language Errors, Internet, Cyberspace
 • Samaneh Mehrparvar * Pages 83-101
  In this Article the way of female audiences’ perception and analysis of watching “Omer Gol Laleh” series is studied. There are three main questions that the study answered to: “what are the female audience’s reasons and motivations of watching the "Omer Gol Laleh" series?”,“What is the female audience’s  perception of the text of this series?” to Answer these questions the theories of “Perception”, “Active audiences”, “Media consumption and daily life”, “Community concept” and “Ritualization of society” is  used. To study the audiences’ sociological behaviors and watching patterns, the “qualitative research” method and “depth interview” technique is used. The statistic sample of this research consists of 20 persons from the 20to 50 years-old- female audiences. The results show that the audiences chose this serial with different reasons such as becoming calm, escaping from difficulties, entertaining, and getting familiar with other cultures. According to their daily habits, Female audiences have different perception from this series. Constant watching of this series has made some opportunities to them to talk to each other about the series. Female audiences, with the help of the stories’ characteristics, released from their routine life and entered to an ideal one. Cooperating with the ideal life of the story is enjoyable for the female audiences. The imagination that exists in this series entered to their lives and finally became their ritual habit.
  Keywords: Daily life, consumption, Omre Gol Laleh Series, Community concept, Ritualization of society
 • Morteza Ghomri Vafa *, Tahar Roshandel Pages 99-116
  senior communications experts and media management using qualitative research (focus groups and content analysis) is done. This research managers and experts responded to three questions, weakness and damage Lifecycle Management Fars news agency Which is? What variables spent on management's desired effect? Fars news management and the optimal pattern should be? The results of this study, if in the process of management's seven macro variables, the main function of news, people's needs, possibilities and limitations, role management, utility, quick to publish and feedback monitoring to note that we can pattern achieve favorable. The Optimal Model Management News Fars News Agency, "three steps and 10 steps" with the size and complexity of your followed by the implementation of all measures, we can "media credibility, trust the audience, poles news and success in the competitive" to bring Fars News Agency.With the development of the country's news media to inform the mother is of great importance. On the one hand increase the selectivity audience that the consequences of a new wave of the communications revolution is considered,.People active in the system, a variety of media and interpersonal communication channels are used to meet your needs. One of the reasons for their use of multiple sources of media audience needs, requiring Get latest news and events.
  Keywords: The role of the news media hubs, media policy, management paradigm News Agency
 • Taher Roshandel Arbatani, Somayeh Labafi *, Davood Mohamadi Pages 103-114
  This research analyzes the views of marketing managers regarding their strategies in using social networks. The purpose of this study was to develop a conceptual model of marketing in social networks from Taylor and O kazaki (2013), Based on the characteristics of Internet businesses in the country and determining the benefits and barriers to marketing strategies for businesses in this space. To this end, researchers have used the theme analysis method. Data gathering is based on in-depth interviews with 13 marketing managers of companies using social media for advertising. This research, using Taylor & O kazaki (2013), developed a conceptual framework for marketing in social networks, to demonstrate the proper understanding of the role of social networks in marketing in the three main themes of network capability, image transfer and personal development, and 18 sub themes. Sub themes were Creating and maintaining customer engagement, creating new resources, increasing social capital, low advertising costs, increasing the speed of the operation of ideas, unlimited marketing capacity, widespread social networking, social networks for brand reputation, negative image transmission, Failure to create and promote a brand on social networks, increase advertising prompts, increase brand loyalty, social networking, culture, increase the return on investment in social networks, easy access to the audience, the use of effective messengers and audience attachment to social networks.
  Keywords: Social Network, Marketing, marketing management, Taylor, Okazaki framework
 • SeyyedKazem Banihashem *, Sakineh Noshadi, Hadaya Soltanizadeh, Khadijeh Aliabadi Pages 115-126
  According to the UNESCO’s report, medial literacy and information literacy should be considered as the two main rights of human. UNESCO also pointed out that media literacy and information literacy play have the great importance in the twentieth century. Therefore, the aim of the current study was to Comparison and study of media literacy and information literacy among male and female students of Ardebil’s medical Science University. Survey-analytical method was used as the research method. Research tool included Ashrafirizi& et.al Questionnaire (2013). Validity was confirmed by experts in information science and knowledge science by 79/0 percent. Reliability of the questionnaire was achieved by Cronbach's alpha with 89/0 percent. The study population consisted of students of Ardebil’s medical Science University. In this study, stratified random sampling method was used and the sample size was 322 people, according to Cochran formula. Collected data was analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics of Tukey test and ANOVA. Result showed that the mean of media and information literacy among students of Ardebil’s Medical Sciences University was 3/45 ± 0/54 which is above average and relatively high. The results also showed that there was no significant relationship between degree usage of media literacy and information literacy with gender.
  Keywords: Media Literacy, Information literacy, university students