فهرست مطالب

نشریه مطالعات رسانه ای
پیاپی 62 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • حدید قهرمانی تولابی*، الهام کاویانی صفحات 7-19
  در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات وسیله ای قدرتمند می باشد که چاره ای جز رویارویی با آن نیست. فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعتی خیره کننده در حال نفوذ به زمینه های مختلف، از جمله آموزش و پرورش می باشد. بدون شک می توان مدارس هوشمند را به عنوان یکی از بارزترین نشانه های نفوذ فناوری اطلاعات در عرصه آموزش مطمح نظر قرار داد.پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و سواد رایانه ای معلمان در استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیندهای آموزشی و اداری در استان کرمانشاه انجام شد. روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلم های استان کرمانشاه بوده که در زمان اجرای پژوهش تعداد آن ها 22742 نفر و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 378 نفر (201 نفر زن و 177 نفر مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی یاووز و سواد رایانه ای سون، راب و کاریسمیادجی استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 0.84 و 0.79 به دست آمده است. روش های آماری مورد استفاده، شامل آمار توصیفی (میانگین، درصد، فراوانی) و آمار استنباطی (تی تک نمونه ای) بوده است. یافته ها نشان داد، نگرش (0.008 = sig) و سواد رایانه ای (0.01 = sig) معلمان مدارس هوشمند در استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیندهای آموزشی و اداری به صورت معناداری تاثیرگذار می باشد. با توجه به یافته ها پیشنهاد می گردد، نگرش و سواد رایانه ای را به عنوان دو مولفه در انتخاب معلمان این مدارس در نظر داشت
  کلیدواژگان: نگرش، سواد رایانه ای، مدرسه هوشمند، فن آوری اطلاعات
 • رضا شکرگزار، محمدجواد رضائیان*، اکبر نصرالهی صفحات 21-37

  این مقاله به لحاظ روش کمی و به لحاظ هدف کاربردی و به دنبال شناسایی و مقایسه شاخص های کارآمدی خبرگزاری های داخلی است. روش تحقیق کمی- پیمایشی و شیوه جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه جامع محقق ساخته می باشد، نمونه آماری به تعداد 90 نفر از کارکنان سه خبرگزاری و با شیوه تصادفی ساده انتخاب گردیده است .با توجه به اینکه در این زمینه چیشینه و تحقیقی که صرفا کارامدی را در خبرگزاری ها بررسی کند در داخل و خارج وجود نداشته است ، ابتدا با انتخاب و مصاحبه بااساتید و پیشکسفتان در مدیریت و خبرگزاری ها پرسشنامه تهیه و در اختیار کارکنان خبرگزاری ها قرار گرفته است .یافته ها و نتایج تحقیق پس از انجام آزمون های تجزیه، تحلیل آمار توصیفی و استنباطی نشان داد: نیازسنجی خبری مخاطبان، مهم ترین و پرکاربرترین مولفه کارآمدی خبرگزاری ها و شایسته سالاری و حفظ و داشتن نیروی ماهر ، کاردان و شفافیت در خبررسانی، کم کاربردترین مولفه کارآمدی سه خبرگزاری است ، و براساس ضرایب و میانگین رتبه های کارآمدی: خبرگزاری اول (کارآمدترین) ایسنا با کسب بالاترین نمرات، ، خبرگزاری ایرنا با کسب نمرات متوسط، خبرگزاری دوم (کارآمدتر) و خبرگزاری ایلنا با کسب نمرات کم تر، خبرگزاری سوم (کم کارآمدترین) رتبه بندی شد.

  کلیدواژگان: سنجش کارآمدی، رسانه، خبرگزاری، کارآمدی خبرگزاری داخلی، پیمایش
 • محمدجواد خمامی، محمدجواد تقی پور*، سعید شریفی صفحات 39-51
  زمینه

  متعاقب فشار مضاعف رسانه هایی نظیر بی بی سی، منوتو، صدای آمریکا و ایران اینترنشنال بر امنیت روانی جامعه در فضای مستعد ناشی از پاندمی کرونا و تحریم بر اقتصاد کشور و مشخصا شبکه بانکی ، سازوکاری برای مصون سازی و بلوغ مشتری در قالب مدل رسانه ای هدف پژوهش حاضر است.

  روش

  در این مقاله از ظرفیت نظریه داده بنیاد یا گراندد تیوری به منظور بهره گیری از تجارب نخبگان شبکه بانکی و رسانه جهت مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی در مصاحبه با 34 نفر از 20 بانک خصوصی برای مدل سازی معادلات ساختاری طی مراحل کدگذاری باز و محوری و انتخاب مقوله ها، بهره برداری شده است .

  یافته های تحقیق:

  شرایط علی:پیامدهای تحریم،تبعات پاندمی کرونا،تهاجم رسانه ای از طریق شبکه های اجتماعی و سرنوشت برجام را شامل می شود.مقوله اصلی: بحث مصون سازی و تاب آوری در شبکه بانکی معطوف به کشش قیمتی تقاضا متاثر از سطح اقبال مشتریان است.شرایط زمینه ای: در پلتفرم بانکداری الکترونیکی و خاستگاه رسانه نمود یافته است.

  شرایط مداخله گر: 

  مشمول سطوح کارکردی پیشرانی مشتری و نیز حاکمیت شرکتی می گردد.

  راهبردها: 

  ارتقای سواد رسانه ای مخاطب تا حصول به اقناع مشتری،مدیریت بهره وری با کاهش هزینه توام با کاستن بهای تمام شده و در بستر بانکداری حرفه ای همراه با کاهش ریسک تمرکز و اصلاح بهینه ترکیب پرتفوی به نیت سودآوری بنگاه.پیامدها: در استحکام مالی ، افزایش دامنه و برد مشتریان و در نهایت تاب آوری و مصون سازی متجلی خواهد شد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، اقتصاد مقاومتی، پاندمی کرونا، جنگ روانی شبکه های اجتماعی، مدل رسانه ای
 • اکرم سالاری، سید علیرضا افشانی*، شادی ضابط صفحات 53-68
  هدف این پژوهش، ارایه مدل کیفیت تحلیل بینش مشتری بانک صادرات با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای است. روش تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. جامعه هدف پژوهش شامل کارشناسان حوزه روابط عمومی و بازاریابی که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته است و تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که برای کیفیت تحلیل بینش مشتری بانک صادرات، باید بسترهایی را فراهم کرد که موجب افزایش تولیدات آن می شود. این بسترها شامل شرایط علی (کثرت فعالیت های رقابتی سالم/ ناسالم و ضرورت عدم نگاه ابزاری)، شرایط زمینه ای (کارکرد مولفه های فردی- اجتماعی مخاطبین، برهمکنش نیاز- واکنش و تغییر ذایقه مشتریان)، شرایط مداخله گر (مخاطرات تبلیغات تقلیدی، ایستایی تبلیغات و موفقیت/ شکست زمینه مند تبلیغات) استراتژی ها (استفاده سیستماتیک از مکانیزم های بازخورد، اطلاع رسانی مناسب به جامعه هدف، مشتری مداری، کیفیت بومی سازی تبلیغات، ایجاد احساس تعلق همدلانه، مدیریت مشارکتی، تولید تبلیغات کارآمد و ماهیت ارتباط معطوف به هدف) و 5 پیامد (بازخوردهای مثبت، اقناع مشتریان، جذب/ فرار منابع مالی/ غیرمالی، تحقق اهداف بانک و مشتری و بازخوردهای منفی) می باشد. نتایج نهایی نشان می دهد که بینش مشتری در واقع از پاسخ شرکت به تهدیدها و فرصت های محیطی پشتیبانی می کند و به رشد متمرکز بر مشتری کمک می نماید. بر همین اساس تحلیل بینش مشتری برای درک انتظارات آن ها از تبلیغات در قالب های مختلف و با تدوین مدل مناسب خود را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بینش مشتری، بانک صادرات، مدیریت مشارکتی، مشتری مداری، تبلیغات
 • علی محمد موحدی متین، سید محمد دادگران*، محمدرضا رسولی صفحات 69-86

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی نحوه بازتاب سبک دینی در سریال های خانوادگی ماه رمضان و با یک رویکرد ترکیبی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه سبک زندگی و رسانه شامل اساتید دانشگاه، حوزه، مدیران و مسیولان رسانه ملی می باشد و در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه سریال های پخش شده در ماه رمضان سال 1397 از شبکه های یک، دو و سه است. یافته های کیفی پژوهش مبین آن است که نوع پوشش، دین باوری، ارتباطات اخلاقی اسلامی، خویشتن داری، کمک به دیگران، توجه به ارزش های اقتصادی همراه با گذشت و کمک به دیگران، بخشش، صداقت، تعاون، آثار اعمال، توسل به ایمه، توکل به خدا، امید، خانواده، صله رحم، تکریم ایتام، تقواگرایی، اعتدال و میانه روی، پایبندی به ارزش های اخلاقی مولفه هایی از سبک زندگی دینی هستند که در سریال های خانوادگی ماه رمضان سیمای جمهوری اسلامی بیش تر مورد توجه قرار گرفته اند. یافته های کمی نیز نشان داد که لباس و پوشش، خوردن و آشامیدن، مسکن و امکانات زندگی و خواب و بیداری بالاترین درصد فراوانی را در میان مولفه های تعامل انسان با خود در سبک زندگی دینی دارا می باشند

  کلیدواژگان: تلویزیون، رسانه ملی، سبک زندگی، سریالهای خانوادگی، ماه رمضان
|
 • Hadid Ghahramani Tolabi *, Elham Kaveiani Pages 7-19
  In today's age, information and communication technology is a powerful tool that there is no other choice but to face it. Information and communication technology is penetrating various fields, including education, at a stunning speed. Undoubtedly, smart schools can be considered as one of the most obvious signs of the influence of information technology in the field of education.The present study was conducted with the aim of investigating the attitude and computer literacy of teachers in the use of information technology in educational and administrative processes in Kermanshah province. The method of conducting this research was a descriptive survey. The statistical population of this research is all the teachers of Kermanshah province, which at the time of the research, their number is 22,742, and by multi-stage and simple random cluster sampling method, 378 people (201 women and 177 men) as a sample were chosen. To collect data, two standard questionnaires of attitudes towards the use of Yavuz and computer technology by Son, Rob and Karismiadji have been used. The reliability of the questionnaires is 0.84 and 0.79, respectively. The statistical methods used included descriptive statistics (mean, percentage, frequency) and inferential statistics (one-sample t test). The findings showed that the attitude (sig = 0.008) and computer literacy (sig = 0.01) of teachers of smart schools are significantly effective in using information technology in educational and administrative processes. According to the findings, it is suggested to consider attitude and computer literacy as two components in the selection of teachers in these schools
  Keywords: Attitude, Computer literacy, Smart School, Information Technology
 • Reza Shokrgozar, MohammadJavad Rezaayan *, Akbar Asrollahi Kasmany Pages 21-37

  This research seeks to identify and compare the efficiency indicators of three domestic news agencies in terms of quantitative method and applied purpose. The research method is quantitative-survey and the method of data collection is a researcher-made comprehensive questionnaire. The statistical sample was selected from 92 employees of three news agencies by simple random sampling.Findings and results of the research after conducting analytical tests, descriptive and inferential statistics analysis showed: audience news needs assessment, the most important and most widely used component of news agencies efficiency and meritocracy and maintaining the forces of having a skilled and transparent workforce in news, The least used component of efficiency is three news agencies and based on coefficients and average efficiency ratings: ISNA news agency with the highest scores, first news agency (most efficient), IRNA news agency with average scores, second news agency (more efficient) and ILNA news agency with lower scores, news agency It was ranked third (least efficient).The least used component of efficiency is three news agencies and based on coefficients and average efficiency ratings: ISNA news agency with the highest scores, first news agency (most efficient) ISNA news agency with the highest scores, first news agency (most efficient), IRNA news agency with average scores, second news agency (more efficient) and ILNA news agency with

  Keywords: Efficiency measurement, media, news agency, internal news agency efficiency, Survey
 • Mohammadjavad Khomami, Faeze Taghipour *, Saeed Sharifi Pages 39-51

  Base:

  Extra burden on Iran Society Psychological Security, by Hyper medias like BBC,VOA,Euro News also new targeted networks like Manoto ,Iran International,etc. In terms of Corona Pandemic & Sanctions Consequences, lead the bank oriented economy of Iran to take on customer driven values to immunization of media based model that is the basis & background of this research. Being affected by new generation of wars known as Psychological Media Warfare, Iran has encountered an expensive experience about the potential of social media, satellite and TV channels that aims at the banking system in which plays the role of vital artery in the bankoriented economy of the country.

  Material & Method

  This paper has used qualitative method and Grounded Theory Methodology by semi structured interviews with 34 banking and media elite managers, out of 20 Private Bank in Iran, to identify critical factors after coding process in a media based model.

  Research Achievement:

  Casual Conditions: are Sanction & Corona Virus Pandemic Consequences , also Social Media Cultural Invasion and USA withdrawal from JCPOA(Joint Comprehensive Plan of Action) results.

  Phenomenon: 

  Resilience & Immunisation depend on Price Elasticity of Demands as Core Category.

  Context: 

  Level of E-Banking Platforms & Media Sources.

  Interving Conditions:

   Customer drived Values & Corporate Governance.

  Conclusion

  By Approach Adoption of paradigm Strategies as Customer Persuasion & Productivity Management, also Risk & Cost management due to Portfolio Modification in a Proffesional Banking Intermediation, the Immunisation can be possible.

  Keywords: resilience, Economic Strength, Corona Virus Pandemie, Social Media Warfare, Media Model
 • Akram Salari, Seyed Alireza Afshani *, Shadi Zabet Pages 53-68
  The aim of this research is presenting a model of Saderat bank customer insight analysis quality by using grounded theory.  Aim society is combination of marketing and public relation experts that 12 of them have chosen by using purposive and theoretical sampling. Data collecting tool is semi structured interview and data analysis has done in three stages, open, axial and selecting coding.  Findings show that to achieve Saderat bank customer insight analysis quality should provide background that cause to increase products. The background includes: 2 causal conditions (plurality of healthy/unhealthy competitive acts, lack of instrumental look necessity), 3 contextual conditions (function of social-personal component for contacts, interaction of requirement-reaction, change of customer taste), 3 intervening conditions (risks of imitative advertisement, advertising stationary, contextual success/failure of advertisement), 8 strategies (systematic using of feedback mechanisms, suitable noticing to aimed society, customer orientation, quality of advertising localization, creating empathic feeling, participatory management,  producing efficient advertising and the nature of target oriented communication), 5 consequences (positive feedbacks, customer satisfaction, attraction/nan attraction financial/ non-financial references, bank and customer goal achievements and negative feedbacks). Final results show that customer insight supports the organization feedbacks to environment opportunities and threats and aids customer-concentrated growth. According to this, customer insight analysis shows itself to understand their expectations and edit a suitable model.
  Keywords: customer insight, Saderat bank, Advertising, participatory management, customer orientation
 • Ali Mohammad Movahedimatin, Seyed Mohammad Dadgaran*, Mohammadreza Rasouli Pages 69-86

  The aim of this study was to identify how religious style is reflected in Ramadan family series with a combined approach. The statistical population in the qualitative section includes experts in the field of lifestyle and media, including university professors, seminarians, managers and officials of the national media, and in the quantitative part, the statistical population includes all serials broadcast in the month of Ramadan in 1397 from channels one, It is two and three. Qualitative findings of the study indicate that the type of cover, religion, Islamic moral relations, self-control, helping others, paying attention to economic values with forgiveness and helping others, forgiveness, honesty, cooperation, the effects of actions, resorting to Imams, reliance on God, hope, family, mercy, respect for orphans, piety, moderation and adherence to moral values are components of the religious lifestyle that are more important in the family series of the Islamic Republic TV during Ramadan. They are located. Quantitative findings also showed that clothing and clothing, eating and drinking, housing and living facilities and sleep and wakefulness have the highest percentage among the components of human interaction with themselves in religious lifestyle

  Keywords: TV, national media, Lifestyle, family series, Ramadan