فهرست مطالب

گردشگری شهری - سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن شاطریان*، صدیقه کیانی سلمی، فاطمه شیخ زاده صفحات 1-17
  تصویر ذهنی گردشگران، از تاثیرگذارترین مولفه های توسعه گردشگری محسوب می شود. تصویر ذهنی مجموعه ای از باورها و نظراتی است که یک فرد نسبت به یک مقصد دارد. فستیوال گلابگیری به عنوان رویدادی تاثیرگذار در توسعه گردشگری هر ساله در مناطق گردشگری شهرستان کاشان برگزار می شود و بدین روی گردشگران زیادی را به خود جلب می کند. هدف این پژوهش بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران فستیوال گلابگیری بر کیفیت ادراک شده از عناصر ملموس، ناملموس و ارزش خدمات در دو منطقه قمصر و نیاسر است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. روش بررسی توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار های spss و Amos تجزیه و تحلیل و مدل سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که تصویر ذهنی گردشگران از مقصد بر کیفیت ادراک شده از عوامل ملموس و ناملموس با بارهای عاملی 87/0 و 86/0 اثر معناداری داشته است. اما اثر تصویر ذهنی مقصد بر ارزش ادراک شده با سطح معناداری بالاتر از 05/0 مورد تایید قرار نگرفته است. همچنین اثر گذاری نقش واسط کیفیت عوامل ناملموس ادراک شده بر ارزش ادراک شده از خدمات با کسب بار عاملی 64/0 مورد تایید قرار می گیرد. اما کیفیت عوامل ملموس ادراک شده بر ارزش ادراک شده اثر معناداری نداشته است.
  کلیدواژگان: ارزش ادراک شده، تصویر ذهنی، جشنواره گل و گلاب، کیفیت خدمات، قمصر، نیاسر
 • حسین یوسفی*، علی محمدی، محمد حسین جهانگیر صفحات 19-32
  موضوع گردشگری شهری در شهرهای بزرگی از جمله شهر تهران، دارای اهمیتی فراوانی برای گذران فراغت مردم شهر محسوب می شود. یکی از نقاط تفرجی مهم شهر تهران که در سال های اخیر بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است، منطقه تفرجی چیتگر واقع در غرب شهر تهران می باشد. در پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت توسعه تفرج محیطی این منطقه، از دو مدل کوپراس و بوسیار استفاده شده است. به منظور ترکیب هر دو مدل، معیارهای دخیل در مدل بوسیار یعنی مسایل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در مدل کوپراس به عنوان ورودی مدل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در مدل بوسیار، مزیت مسایل اقتصادی و اجتماعی با اختصاص نمره 46/0 بیش ترین تاثیر را از رشد تفرج در این منطقه پذیرفته اند درحالی که هزینه های اقتصادی آن (نمره 16/0) کم ترین تاثیرپذیری را داشته است. نتایج بدست آمده از روش کوپراس نیز نشان داد که مسایل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به ترتیب با کسب نمره کوپراس 052/0، 021/0 و 013/0 بیش ترین تاثیرپذیری را داشته اند. با این تفاوت که بر خلاف روش بوسیار اثر بخشی زیر معیارها در این روش قابل تشخیص و ارزیابی نیستند. در هر دو روش جنبه های محیط زیستی منطقه دارای شرایط نامطلوبی شناسایی شدند که براساس آن توسعه تفرج در این منطقه ملزم به توجه و ارتقای شرایط محیط زیستی منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: تفرج شهری، مدل های ارزیابی، بوسیار، منطقه چیتگر
 • رفعت شهماری اردجانی*، جواد کاموسی علمداری صفحات 33-46
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی گونه های گردشگری موثر بر توسعه ی گردشگری منطقه آزاد ارس انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران حاضر در منطقه آزاد ارس در خردادماه سال 96 است.، که حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 نفر بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اثر گذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته گونه های گردشگری و توسعه ی گردشگری مورد تایید قرار گرفته است. در مدل ساختاری بدست آمده، گردشگری تفریحی با ضریب تاثیر 59/0بیشترین تاثیر را یر متغیر گونه های گردشگری گذاشته است. بعد از این گونه گردشگری، گونه های گردشگری تاریخی، گردشگری طبیعت، گردشگری تجاری و گردشگری شهری به ترتیب با ضریب تاثیر 49/0، 36/0، 26/0 و 21/0 بیشترین تاثیر را دارند، کمترین تاثیر نیز مربوط به گونه گردشگری ماجراجویانه با ضریب 01/0 است. در ارتباط با متغیرهای توسعه ی گردشگری، بیشترین تاثیر مربوط به متغیرهای زمینه سازی ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش توجه سازمان منطقه آزاد ارس به سرمایه گذاری در بخش گردشگری این منطقه و ایجاد تسهیلات در زمینه صدور ویزا و روادید برای گردشگران خارجی است. کمترین ضریب تاثیر را متغیر تقویت ارائه امکانات در مجاورت جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ارس با ضریب تاثیر 19/0 به خود اختصاص داده است. ضریب تاثیر گونه های گردشگری بر توسعه ی گردشگری برابر 29/0 است.. همچنین با توجه به آزمون استون- گیسر، می توان گفت که مدل در نظر گرفته شده در این پژوهش، ظرفیت و توان پیش بینی لازم را دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گونه های گردشگری، توسعه ی گردشگری، منطقه آزاد ارس
 • محمد حسن نسیمی، علی اکبر رضایی*، حسین وظیغه دوست، سید رضا صالحی امیری، فاطمه عزیز آبادی فرهانی صفحات 47-66
  پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با رویکرد وفاداری ذینفعان در کلان شهر تهران انجام پذیرفت. بر هیمن اساس محقق به دنبال پاسخ به این سوال ها می باشد که: آمیخته بازاریابی گردشگری شامل چه ابعادی بوده و آیا ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری بر وفاداری ذینفعان تاثیر دارد؟.روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی تاییدی است. جامعه آماری در بخش کیفی و کمی شامل کلیه افراد فعال در حوزه گردشگری می باشند. روش نمونه گیری طبقه ای و تعیین حجم نمونه بر اساس اصل اشباع و حجم نمونه در بخش کمی 384 نفر و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایمی باشد. روش جمع آوری اطلاعات در بخش کمی، دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در این پژوهش برای سنجش اعتبار ابزارگردآوری داده ها، از اعتبار محتوا و شاخص لاوشه و اعتبار صوری و اعتبار سازه(تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) شامل آزمون Kmo، بارتلت استفاده شده است. برای تعیین پایایی مدل از دو معیار پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخصهای روایی همگرا (Ave) و روایی واگرا و از نرم افزارهای آماری Smart-PLS و 22 Spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت مدل از سه معیار ، ، Gofاستفاده شده است. نتایج پژوهش مدل نهایی را در 8 بعد آمیخته بازاریابی گردشگری شامل(محصول، قیمت، ترویج، مکان، شواهد فیزیکی، بهروه وری و کیفیت، افراد و فرآیند) مورد تایید قرار داد. نتایح تحقیق نشان می دهد بین ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری و وفاداری نگرشی و همچنین بین ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری و وفاداری رفتاری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در ضمن رابطه مثبت و معنی دار بین وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری ذینفعان وجود دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، آمیخته بازاریابی، گردشگری، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری
 • رعنا شیخ بیگلو*، زهرا سلطانی صفحات 67-85
  مقاصد گردشگری و جوامع آنها درصدد یافتن راه های جدیدی برای رقابت در بازار گردشگری هستند و گردشگری شبانه به عنوان یکی از این راه ها در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. شهر شیراز به عنوان یکی از کانون های اصلی گردشگری در کشور، پتانسیل های قابل توجهی در این زمینه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مطلوبیت گردشگری شبانه از دیدگاه گردشگران شهر شیراز می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، گردشگران وارد شده به شهر شیراز در فروردین 1396 بوده که حداقل به مدت سه شبانه روز در این شهر اقامت داشته اند. حجم نمونه معادل 400 نفر بوده و گردآوری داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه صورت پذیرفته است. پرسشنامه دارای سه بخش شامل مشخصات عمومی گردشگران، ارزیابی گردشگران از میزان مطلوبیت عوامل محیطی و جاذبه های گردشگری شهر شیراز در ساعات شبانه و نظر گردشگران در خصوص میزان اهمیت عوامل محیطی و جاذبه های مختلف در توسعه-ی گردشگری شبانه بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های رتبه های علامت دار ویلکاکسون، فریدمن، من-ویتنی، کروسکال والیس، رگرسیون ساده و چندگانه صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، در میان متغیرهای محیط شبانه ی شهر شیراز، متغیرهای «آب و هوا» و «زیبایی منظر شبانه» از دیدگاه گردشگران مطلوبیت بیشتری داشته اند. در میان جاذبه های مختلف، مطلوبیت شبانه ی بناها و آثار تاریخی در رتبه ی نخست و مطلوبیت شبانه ی جاذبه های فرهنگی، باغ ها و پارک ها، فضاهای تفریحی و جاذبه های مذهبی به طور مشترک در مرتبه ی بعدی قرار دارند. نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان می دهد که 30.9 درصد از واریانس «رضایتمندی گردشگری» به وسیله ی واریانس متغیرهای «مطلوبیت محیطی» و «جاذبه های گردشگری شبانه» تبیین می شود. همچنین، 54.4 درصد از واریانس «وفاداری گردشگری» به وسیله ی «رضایتمندی گردشگری شبانه» تبیین می شود.
  کلیدواژگان: گردشگری شبانه، مطلوبیت محیطی، جاذبه های گردشگری، رضایتمندی، شیراز
 • علیرضا دربان آستانه*، محمدرضا رضوانی، سید حسن مطیعی لنگرودی، فاطمه محمدزاده لاریجانی صفحات 87-106
  محیط به شدت رقابتی در بخش گردشگری، فعالان این حوزه را وادار می کند تا به دنبال روش های جدید برای بهبود مزیت رقابتی خود باشند. مدیریت زنجیره تامین گردشگری یکی از استراتژی های اثربخش است که بنگاه های فعال گردشگری می توانند برای افزایش مزیت رقابتی خود مورد استفاده قرار دهند. مطالعه در زمینه ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین در بخش خدماتی نظیر گردشگری در مقایسه با بخش تولیدی بسیار محدود است؛ این امر بیانگر ضرورت توجه به مطالعه بیشتر در این حوزه است. از این رو، این پژوهش سعی دارد تا با بررسی ادبیات مربوط به مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی، فرایندها و مولفه های مدیریت زنجیره تامین در بخش گردشگری روستایی را با استفاده از روش دلفی شناسایی کرده و با استفاده از روش دنپ الگویی از تاثیرگذاری و رتبه بندی فرایندها را از دیدگاه خبرگان ارائه کند. منطقه مورد مطالعه مناطق کوهستانی- جنگلی شهرستان های مازندران مرکزی است. جامعه آماری، خبرگان دانشگاهی و مدیران محلی هستند که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. دو پرسشنامه به صورت طیف لیکرت و مقایسات زوجی طراحی و برای امتیاردهی در اختیار آن ها قرار گرفت. برای افزایش روایی صوری از نظر خبرگان و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب سازگاری مقایسه های زوجی صورت گرفته استفاده شد. پرسشنامه با ضریب سازگاری 0035/0، از پایایی لازم برخوردار بود. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که بنا به نظر خبرگان محلی، فرایند مدیریت ارزیابی عملکرد دارای بالاترین اولویت و فرایند مدیریت دانش دارای کمترین اهمیت در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین مقصدهای گردشگری شهرستان های مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدیریت زنجیره تامین گردشگری، تکنیک DANP، شهرستان های مازندران مرکزی
 • یونس غلامی*، مریم خاکی، سمانه صادقیان، سیده فاطمه قاسمپور صفحات 107-120
  ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد چکیده صنعت گردشگری به عنوان منبعی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود. از سوی دیگر، توسعه گردشگری علاوه بر تاثیرات اقتصادی کلان بر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و... شهروندان اثرگذار خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ادراک از توسعه گردشگری بر شادمانی شهروندان شهر مشهد می باشد. این مطالعه یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش نمونه گیری غیرتصادفی بوده است. جامعه تحقیق شامل همه شهروندان مشهدی در اطراف مکان های توریستی در شهر مشهد می باشند. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 384 تن تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون میانگین و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار WARP PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه گردشگری شهری بر شادمانی ذهنی شهروندان مشهدی موثر است. همچنین از بین مولفه های موجود در متغیر ادراک از توسعه توریسم، تاثیرات اجتماعی و تاثیرات اقتصادی خرد بر شادمانی ذهنی شهروندان موثر هستند. همچنین باید تحقیقاتی در مورد ریشه های عدم حساسیت شهروندان به تاثیرات محیطی و فرهنگی و اقتصادی کلان توسعه توریسم انجام گیرد. واژگان کلیدی: گردشگری شهری، شادمانی ذهنی، توسعه گردشگری.
  کلیدواژگان: گردشگری، شهری، شادمانی، ذهنی
 • مهناز کشاورز* صفحات 121-134
  گردشگری یک فعالیت پویا، متنوع، پاکیزه و نیز یکی از بخش های رشد یابنده در سیستم اقتصاد ملی به شمار می رود، گردشگری به عنوان فعالیتی چند وجهی دارای اثرات مثبت از قبیل اشتغال زایی، کسب درآمد، جذب ارز و همچنین تقویت زیرساخت ها است و پس از صنعت نفت و خودروسازی سومین منبع درآمدزای جهان است. صنعت گردشگری در ایران با وجود پتانسیل مناسب، نتوانسته به سهم قابل قبولی در محاسبه درآمد ملی دست یابد، شهر خرم آباد یکی از مناطق پر جاذبه، دارای پتانسیل ها و میراث ارزشمند گردشگری به عنوان پایلوت توسعه پایدار گردشگری و دارای شناسنامه جهانی، امکانی مناسب برای توسعه پایدار شهری بر پایه گردشگری پدید آورده است، هدف مقاله، تحلیل عوامل موثر در توسعه پایدار گردشگری در شهر خرم آباد در راستای کمک به توسعه صنعت توریسم و تبدیل شهر به یک مقصد گردشگری بین المللی پایدار و رقابتی می باشد. روش پژوهش، بر اساس هدف، کاربردی و از نوع توسعه ای استراتژیک می باشد در این مقاله، ابتدا عوامل تاثیرگذار بر گردشگری خرم آباد لیست شدند، اهمیت نسبی عوامل کلیدی استراتژیک موجود به روش دلفی و با نظر کارشناسان تعیین گردیدند و 14 عامل با اهمیت بیشتر در توسعه گردشگری در شهر خرم آباد، انتخاب شدند. سپس با استفاده از متدولوژی تحلیلی نوین، تحت عنوان "مدل سازی ساختاری تفسیری" (ISM‎) روابط بین این عوامل تعیین و بصورت یکپارچه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضمن بررسی ارتباط و تعیین توالی عوامل موثر در گردشگری شهر خرم آباد، عوامل مذکور سطح بندی شدند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار گردشگری، گردشگری پایدار، مدل ساختاری تفسیری ISM، شهر خرم آباد
 • علی حسنی*، معصومه رحیم زاده صفحات 135-148
  گردشگری یکی از صنایع رو به رشد در آینده خواهد بود. بر خلاف بسیاری از صنایع دیگر که متاثر از پیشرفت فناوری ممکن است کاملا تغییر ماهیت دهند، گردشگری حتی به شکل موجود هم می تواند سهم بزرگتری از اقتصاد کشورها و شهرها داشته باشد. اما پتانسیل بالای گردشگری در اقتصاد شهری مانند شهر تهران، مملو از عدم قطعیت هایی است که برای فهم بهتر آینده ی آن باید از روش های آینده نگاری استفاده کرد. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد تا به آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران بپردازد. محوریت مقاله حاضر بر روی گردشگران خارجی است. از منظر روش تحقیق این پژوهش کاربردی و توصیفی - تحلیلی است و از روش های کارگاه آینده، پانل خبرگان و سناریونگاری بر اساس عدم قطعیت های بحرانی بهره می برد و شش پیشران کلیدی با عناوین افزایش تقاضا برای سفر در کل دنیا، روابط خارجی، کسب و کارهای نوآفرین، آزادی های گردشگر، اقتصادی دولتی و زیرساخت های شهر تهران شناسایی شد که دو پیشران با عناوین اقتصاد دولتی و روابط خارجی به عنوان عدم قطعیت های کلیدی شناخته شدند. در نهایت، تحقیق حاضر به چهار سناریوی مستقل برای آینده گردشگری شهر تهران رسید که به ترتیب: تهران مخوف، تهران: میزبان مهمانان سرزده، تهران چشم انتظار و تهران: بازدید برای عموم آزاد نام گذاری شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که جز در سناریوی تهران: بازدید برای عموم آزاد، وضعیت گردشگری تهران خوب نیست و این صنعت نمی تواند کمکی به اقتصاد شهری تهران داشته باشد.
  کلیدواژگان: آینده نگاری، صنعت گردشگری، سناریونگاری، گردشگری شهری، شهر تهران
 • مصطفی محمدی*، سید محمد میرتقیان رودسری صفحات 149-167
  امروزه گردشگری یکی از مسایل مهم و موثر اقتصادی و از عوامل مهم و برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان محسوب می شود. در حال حاضر، رقابتی که مقصدهای گردشگری شهری در آن قرار گرفته اند، نیاز به درک فرآیندی است که به واسطه ی آن، بتوانند نقش مهمی را در رضایت و وفاداری گردشگران خود ایفا نمایند. تحقیق حاضر با هدف شناخت و ارزیابی نقش عوامل موثر بر وفاداری گردشگران در مقصد گردشگری رامسر صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بر اساس تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق گردشگران ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری شهری رامسر را در بر می گرفت. تعداد نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن با محاسبه ی آلفای کرونباخ (895/0) تایید گردید. از تحلیل عاملی تاییدی برای اطمینان از اعتبار مدل های اندازه گیری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از بسته نرم افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 صورت پذیرفت. نتایج بیانگر تایید تمامی فرضیه ها بود و مشخص ساخت که نوآوری بازاریابی، جذابیت فعالیت های شهری، تصویر مقصد، ویژگی های مقصد گردشگری و کیفیت ادراک شده از طریق متغیرهای واسطه ای چون ارزش ادراک شده و رضایت، نقش مهمی را در وفاداری به مقصد گردشگری شهری رامسر ایفا می نمایند. با توجه به تحلیل یافته ها، نتایج و پیشنهادات لازم ارایه گردید.
  کلیدواژگان: گردشگری، مقصد شهری، وفاداری به مقصد، رامسر
|
 • Sedigheh Kiani Salmi, Fatemeh Sheikhzadeh, Mohsen Shateriyan * Pages 1-17
  The mental image of tourists is one of the most influential components of urban tourism development. The mental image is the set of beliefs, and opinions that one person has toward a destination. Golab Festival is considered as an influential event in tourism development in the tourism areas of Kashan every year And this attracts many tourists. we tried to study the effect of mental image of tourists on the quality of tangible, intangible and perceived value of services and the relationship between the quality of tangible and intangible agents with perceived value during the harvest season in Ghamsar and Niasar. The present study is an applied. The method was descriptive-analytical and surveying, the data were collected by questionaire and were modelling and analyzed by Spss & Amos softwares. The results indicate that the mental image of tourists from the destination has a significant effect on the perceived quality of the tangible and intangible factors with factor loadings 0.87 and 0.86. However, the effect of the target image has not been confirmed on perceived value with a significant level above 0/05. Also, the effect of the interface role has been confirmed between the perceived intangible factors on the perceived value of services with factor load 0.64 . But the quality of perceived tangible agents did not have a significant effect on perceived value.
  Keywords: Perceived value, mental image, flower, rose flower festival, quality of service, Qamesar, Niasar
 • Hossein Yousefi *, Ali Mohammadi, Mohammad Hossein Jahangir Pages 19-32
  The issue of urban tourism in large cities such as Tehran has great importance for the leisure of the people in the city. One of the most important recreation destinations in the city, which has attracted tourists in recent years, is Chitgar recreation Area, located in the west of Tehran. In present study according to the goal of study which is assessing the recreation development status in mentioned area, two models that are COPRAS and BOCR models were used. In order to combine both models, main criteria of BOCR which means economical, social and environmental issues considered as model’s inputs in COPRAS model. Results reveal that in BOCR model, economical and social advantages with allocation of 0.46 score have taken most impact while economical costs (0.16 score) have taken lowest impact in compare to others. Results from COPRAS model shows economical, social and environmental issues with allocation of 0.052, 0.021 and 0.013 COPRAS score have most influence from recreation development respectively. However, in contrast to the BOCR model, Effectiveness of sub-criteria will not be recognizable. In both methods environmental issues identified in undesirable condition and due to this matter recreation development in this area needs to pay attention and develop the environmental conditions.
  Keywords: Urban recreation, Assessment models, BOCR, Chitgar district
 • Rafat Shahmari Ardejani *, Javad Kamousi Alamdari Pages 33-46
  Present study is done with the aim of affecting tourism typology on development of tourism in Aras free zone. The tourist’s demographic research is on 22 of May to 21 of June.2017 in the Aras free zone that the volume of the sample is obtained with simple random sample method 100 people. To analyze is used the data model at least squares part in software Warp - PLS. Findings indicate that the effectiveness of the independent variables dependent variables tourism typology and tourism development. In the structural model as the coefficients obtained higher show that the variable is considered more influence. In the structural model obtained, recreational tourism has the most affected tourism typology by a factor of the variable impact of the 0.59. After such tourism, historical tourism, natural tourism, trade tourism and city tourism have the most affected, respectively, by an impact factor of 0.49, 0.36, 0.26 and 0.21. Also a minimal impact factor is related to adventure tourism by 0.01. In connection with tourism development variables, most influential variables related to setting opportunities for the private sector to invest, increase the attention of the free zone Aras to invest in the tourism sector in the region and facilities in the field of visas for foreign tourists. Minimal impact factor is r provide strengthening variable for tourism attractions in the vicinity of the Aras free zone with 0.19 impact factor. Impact on tourism typology coefficient against tourism development is 0.29. Also Stone - Geiser test that the model has capacity and predictive power.
  Keywords: Tourism, tourism typology, tourism development, Aras free zone
 • Mohamad Hassan Nassimi, Ali Akbar Rezaie *, Hossine Vazifeh Dust, Sayed Reza Salehi Amiri, Fatemeh Aziz Abadi Farehani Pages 47-66
  This research was conducted to design a tourism marketing mix model with emphasis on stakeholder loyalty in Tehran metropolis.The research method is a combination of confirmatory exploratory type. The statistical population in the qualitative and quantitative section includes all the active people in the field of tourism and a qualitative stratified sampling method The sample size was 384 with Krejci and Morgan tables and random cluster sampling.The data collection method in the quantitative section is two researcher-made questionnaires.To analyze the data, Smart-PLS and 22 SPSS software were used and the three criteria of R2, Q2 and GOF were used to check the adequacy of the model. The results of the study confirmed the final model in the eight dimensions of the tourism marketing mix (product, price, promotion, Place, physical evidence, Productivity and Quality, people, and process).The results of the research show that there is a positive and meaningful relationship between dimensions of tourism marketing mix and attitudinal loyalty.There is a positive and significant relationship between the dimensions of the mix of tourism marketing and self-confidence. There is a positive and meaningful relationship between the supporter of the attitude of the stakeholders and the supporter of respecting personality.
  Keywords: Marketing, Marketing mix, Tourism, attitude loyalty, behavioral loyalty
 • Raana Shaykh Baygloo *, Zahra Soltani Pages 67-85
  Tourist destinations and their societies are seeking to find new ways for competition in tourism market; as one of these ways, night tourism has been considered in recent years. Shiraz city with variety of attractions is one of the main tourist destination in Iran and has notable potentials for night tourism development. The aim of this paper was to investigate desirability of urban night tourism from Shiraz tourists’ viewpoints. Research statistical population was those tourists who arrived in Shiraz city in March 2017 and stayed there at least for three nights. Sample size was 400 and needed data was gathered through questionnaire. The questionnaire included three parts including general attributes of tourists, tourists’ viewpoint about nighttime desirability of city environment and tourist attractions, and tourists’ viewpoint about importance of environment and tourist attractions for night tourism development. Statistical methods of Wilcoxon signed-rank test, Friedman test, Mann Whitney test, Kruskal-Wallis test, Simple and multiple regression and SPSS software were applied for analyzing of data and testing hypotheses. Results showed that among urban nighttime environment criteria, the criteria of weather condition and night city beauty were more desirable for tourists. Among different attractions, historical monuments were the most desirable, and nighttime desirability of cultural attractions, gardens and parks, recreational spaces and religious places ranked second. 30.9 percent of variance of tourist satisfaction’ was explained by variances of ‘environment desirability’ and ‘nighttime tourism attractions’, and 54.4 percent of variance of tourist loyalty was explained by variance of tourist satisfaction.
  Keywords: Night tourism, Environment desirability, Tourist attractions, satisfaction, Shiraz
 • Ali Darban Astaneh *, Mohammadreza Rezvani, Hasan Motiee, Fatemeh Mohammadzadeh Larijani Pages 87-106
  The highly competitive environment in tourism services, tourism activists are forced to seek new ways to improve their competitive advantage. Tourism Supply chain management is one of the most effective strategies that tourism firms can use to increase their competitive advantage. A study on the performance evaluation of supply chain management in the service sector, such as tourism, is very limited in comparison with the manufacturing sector. This shows the necessity of further study in this field. The purpose of this study was to identify the processes and components of rural tourism supply chain management using the Delphi method and their ranking with the DANP method. For this purpose, two groups of academic experts and local managers of Mazandaran were selected by snowball sampling method. Two questionnaires were designed In the form of Likert spectrum and paired comparisons. Experts' views were used to increase formal validity. To assess the reliability of the questionnaire, the fitting coefficient of paired comparisons was used. The fitting coefficient was 0/0035 and it was of sufficient reliability. The studied area is mountainous and forest villages of central Mazandaran city including Savadkouh, Babol, Amol and Noor. A total 28 tourism routes and 164 tourist villages were identified. Finally, of 164 villages, 72 villages were identified as the main destination of tourists in tourism routes. Of the identified villages, 19 villages were located in Savdkouh, 17 villages in Babol, 19 villages in Amol and 17 villages in Noor.The results show that, according to local experts, the management process of performance assessment has the highest priority and the knowledge management process has the least importance in assessing the performance of rural tourism supply chain management. Based on the results, the rank and importance of the processes are as follows: 1) Performance Management; 2) Capacity Management; 3) Financial Management; 4) Market Management; 5) Demand Management; 6) Risk Management; 7) Customer Relationship Management; 8) Supplier Relationship Management; 9) Order Process Management; 10) information management; 11) knowledge management.
  Keywords: Performance evaluation, Supply chain management, Rural Tourism, DANP Technique, Central Mazandaran
 • Maryam Khaky, Samane Sadeghian, Fateme Ghasempour, Yones Gholami * Pages 107-120
  Evaluation of citizens' perception of urban tourism development and its effect on mental happiness Case study of Mashhad metropolis In this century, the tourism industry is a source of economic development in developmental and non-developmental countries. On the other hand, the development of tourism will be affected on the environmental, social and economic aspect of the citizens' life It seems it is necessary the participation and support of local residents for the sustainability of the tourism industry in each destination. Since it is essential the goodwill and cooperation of the local community for the success and sustainability of any tourism development project, Understand and request the views of the residents from such support is of great importance for government, policy makers and local businesses. The aim of this study was to evaluate the perception of tourism development on the happiness of the citizens of Mashhad. This article is including descriptive survey. We used non-random sampling method to select individuals for this survey. The sample includes all citizens around the popular places of the city of Mashhad. For determine the sample size, we used Morgan table and 384 individuals were determined. For data analysis, we used the mean test and structural equation using warp PLS software. The results indicate that urban perceived tourism development, effects on subjective happiness of Mashhad's citizens According to analyzes, tourism development has an impact on mental happiness of 40%; this effect is significant at a confidence level of 99% at different times of repossession.. The social and micro economic aspect of the perceive tourism development, impact on subjective well-being Citizens' perceptions of the socio-economic impacts of tourism development lead to their mental happiness. This moderate effect (β = 0.34) is evaluated. Also, the third hypothesis of research based on the socio-economic (micro-economic) impacts of urban tourism development has been confirmed on the citizens' mental happiness and the impact rate is 34%. The fifth hypothesis of the research is based on the social impact of urban tourism development on the citizens' mental happiness at 99% confidence level and 22% impact rate.
  Keywords: Urban, Tourism, subjective, well-being
 • Mahnaz Keshavarz * Pages 121-134
  Tourism is regarded as a dynamic, diverse and clear activity as well as one of the growing parts in national economy system of countries. As a multi-dimension activity, tourism has many positive effects such as job creation, income acquisition, foreign exchange attraction as well as strengthening infrastructure. After oil industry and automation industry, tourism is the third source of income in the world. In spite of appropriate potential, Iranian tourism industry has not been able to reach an acceptable share in national income computation. As an attractive city, Khorramabad has created tourism potential and valuable inheritance, as a sustainable development pilot of tourism with global ID and an appropriate possibility for urban sustainable development based on tourism. The purpose of the present study was to analyze the factors influencing sustainable tourism development in Khorramabad in order to help tourism industry development and change the city into a competitive and sustainable international tourism destination. This research was an applied study with strategic developmental design. In this article, the factors affecting khorramabad tourism were firstly identified and the relative importance of key strategic factors was determined using Delphi method. Analyzing the identified factors, 14 factors with the highest important in tourism development of Khorramabad were selected. Then, using Interpretive Structural Modeling (ISM), the relation between tourism development and these factors was analyzed and the factors were ranked
  Keywords: sustainable tourism development, Sustainable Tourism, interpretive structural modeling ” ISM”, Khoramabad City
 • Ali Hasani *, Masoumeh Rahimzadeh Pages 135-148
  Tourism will be one of the fast growing industries. Unlike many other industries that are affected by the advancement of technology, they can completely change, tourism will have a larger share of the economy of countries and cities. But the potential contribution of tourism in urban economics, such as Tehran, is fraught with uncertainties, which should be used for future prospecting to understand its future. In this regard, the present study tries to address the tourism industry's future prospects in Tehran. The focus of this article is on foreign tourists. From the perspective of the research method, this research is applied and descriptive-analytic, and uses the methods of the future workshop, panel of experts and scenario planning. Six key drivers were identified with increasing demand for travel throughout the world, foreign relations, innovative businesses, tourism freedoms, government economic and infrastructures in Tehran, with two adventurers with titles of state economics and foreign relations as uncertainty. By identifying two key uncertainties, namely, the planned economy and foreign relations, the present study was divided into four independent scenarios for the future of tourism in Tehran, respectively: The firs "scenario scary Tehran", the second "Tehran: hosting unwanted guests", the third "Awaited Tehran" and the last one "Tehran: free visit to the public". The findings of the research show that Tehran's tourism situation is not good except in free visit to the public scenario, and this industry cannot contribute to Tehran's urban economy.
  Keywords: Foresight, Tourism Industry, Scenario planning, Urban Tourism, Tehran
 • Mostafa Mohammadi *, Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari Pages 149-167
  Today, tourism is one of the most important and effective economic issues and is one of the prominent factors of communication, social and cultural in the world. The competition that tourist destinations are currently facing has created a need to understand the process by which these destinations generate satisfaction and loyalty. The purpose of this study was to identify and evaluate the role of factors affecting the loyalty of tourists in Ramsar tourist destination. The present study was applied, descriptive and correlation based on structural equation modeling based on partial least squares method. Population (participants) of the study consisted of Iranian tourists visiting Ramsar city tourism destination. The sample size was 400 people. Sampling method was simple random. Data were collected through a questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed through content validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.889). A confirmatory factor analysis was used to ensure the reliability of the measurement models. Data analysis was performed using SPSS24 and SmartPLS2 software packages. The results showed that all hypotheses were confirmed and determined that marketing innovation, the attractiveness of urban activities, destination image, tourism destination characteristics and perceived quality through intermediary variables such as perceived value and satisfaction played a significant role in Loyalty to the city of Ramsar. According to the analysis, the results and suggestions were presented.
  Keywords: Tourism, Urban Destination, Loyalty to Destination, Ramsar