فهرست مطالب

فرهنگ مشاوره و روان درمانی - پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضوان صالحی*، محمدرضا عابدی، پریسا نیلفروشان صفحات 1-29
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی برای دانش آموزان سال اول دبیرستان بوده است. روش پژوهش کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و مطالعه متون بوده است. جامعه پژوهش، والدین دانش آموزان موفق، معلمان و متخصصان مشاوره و روانشناسی و متون مرتبط با موضوع بوده است. نمونه گیری به صورتبه صورت هدفمند بوده به این صورت که تا جایی که دیگر به اطلاعات جدیدی دست پیدا نمی شد، نمونه گیری نیز پایان می پذیرفت؛ بنابراین نمونه شامل 40 نفر از والدین دانش آموزان موفق، 15 نفر از معلمان و 15 نفر از متخصصان رشته های روان شناسی و مشاوره بوده که در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. متون مرتبط نیز شامل کتب، پایان نامه ها و مقالات منتشرشده و قابل دسترس در سال های 1990 تا 2014 بود. داده های حاصل از مصاحبه با روش نظریه زمینه ای و متون به روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند و مقوله های اصلی موفقیت تحصیلی استخراج شد. بدین ترتیب عوامل موفقیت تحصیلی در چهار مقوله اصلی کدگذاری شده که هرکدام دارای مقوله های فرعی دیگری می شد. مقوله های اصلی به دست آمده عبارت اند از: 1- عوامل فردی پایدار شامل مقوله های فرعی هوش، شخصیت و رغبت؛ 2- عوامل فردی ناپایدار شامل خودپنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، مهارت های تحصیلی، انگیزه پیشرفت، انطباق پذیری مسیر شغلی و هوش هیجانی؛ 3-عوامل خانوادگی شامل شیوه فرزندپروری، مشارکت والدین، دلبستگی و وضعیت اجتماعی اقتصادی؛ 4- عوامل مربوط به جو تحصیلی شامل ادراک از جو مدرسه و جامعه. به طورکلی موفقیت تحصیلی از عوامل متعددی چون فرد، خانواده، مدرسه و جامعه متاثر است.
  کلیدواژگان: مدل مفهومی، موفقیت، تحصیلی
 • رضا فراوانی*، ناصر امینی، عزت دیره، عبدالله شفیع آبادی صفحات 31-58

  هدف از انجام پژوهش حاضر مدل یابی ساختاری پیش بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح واره وابستگی/ بی کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی گری سیستم های مغزی- رفتاری در بین دانش آموزان کرج بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات ساختاری بود و جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان های پسرانه و دخترانه مناطق چهارگانه شهر کرج در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای پژوهش، 200 نفر در نظر گرفته شد. ابزار این تحقیق پرسشنامه های مقیاس اعتیادپذیری، فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره ناسازگار اولیه (SQ-SF)، تحمل پریشانی و نسخه کوتاه پرسشنامه سیستم های مغزی-رفتاری گری-ویلسون بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش، تحلیل مسیر بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS21 و Lisrel نشان داد که: مدل ساختاری پژوهش برازش مطلوب و قابل قبول با داده های پژوهشی داشت. نتایج نشان داد که تاثیر متغیر تحمل پریشانی بر متغیر سیستم مغزی رفتاری گریز تائید شد. همچنین تاثیر متغیر طرح واره وابستگی/ بی کفایتی بر متغیر سیستم مغزی رفتاری بازداری در سطح تائید شد و تاثیر متغیرهای بازداری رفتاری، جنگ وگریز بر متغیر اعتیادپذیری در سطح تائید شد. نتایج در فرضیه 4 و 5 نیز نشان داد که رابطه مستقیمی بین تحمل پریشانی و طرح واره وابستگی/ بی کفایتی با اعتیادپذیری، وجود دارد. همچنین رابطه ی غیرمستقیم اثر تحمل پریشانی بر اعتیادپذیری غیرمعنادار و اثر متغیر طرح واره وابستگی/ بی کفایتی ازطریق سیستم های مغزی-رفتاری بر اعتیادپذیری معنادار بود (05/0>p). در مجموع نتیجه گرفته شد که تعامل چندگانه متغیرهای طرح واره وابستگی/ بی کفایتی، تحمل پریشانی و سیستم های مغزی-رفتاری نقش مهمی در پیش بینی اعتیادپذیری نوجوانان دارند.

  کلیدواژگان: اعتیادپذیری، طرح واره وابستگی، بی کفایتی، تحمل پریشانی، میانجی گری سیستم های مغزی - رفتاری
 • سید صدر الدین شریعتی، فاطمه صحرایی* صفحات 59-80
  روابط عاطفی میان والدین در خانواده که مهم‏ترین نهاد تربیتی جامعه و نخستین آموزشگاه فرد شمرده می‏شود، اثرگذارترین عامل حرکت مطلوب فرزندان برای انتخاب سبک و شیوه زندگی اسلامی است. این پژوهش به بررسی تعدادی از نقش‏هایی که والدین می‏توانند در تربیت عاطفی فرزند خود داشته باشند می‏پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به منظور گردآوری داده های لازم برای دستیابی به اهداف پژوهش، متون مرتبط با موضوع پژوهش، گردآوری شده و با شیوه کیفی به تحلیل آن ها پرداخته شده است. بعد از استخراج متون مرتبط جایگاه والدین در این تربیت و ضرورت تربیت عاطفی کودک توضیح داده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است کارهایی که والدین در تربیت عاطفی فرزند می‏توانند انجام دهند که در آموزه‏های دینی و بخصوص سیره امام رضا (ع) بر آن ها تاکید شده است ازجمله: همسویی بینش ها، اندیشه از خود دانستن فرزند، تکریم و احترام متقابل، حسن رفتار، همدلی، خوش رویی، محبت، هدیه دادن و الگوی شایسته بودن.
  کلیدواژگان: تربیت، تربیت عاطفی، خانواده، نقش والدین، سیره امام رضا(ع)
 • مهدی واحدی*، عباس قلتاش، پریسا چرخ آبی صفحات 81-109

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دوزبانه دوره پیش دبستانی شهرستان کارون در سال 1397 بود. جامعه موردتحقیق کلیه نو آموزان دختر و پسر پیش دبستانی شهرستان کارون بود که طی آزمونی مقدماتی تعداد 30 کودک از آنانی که نمرات پایین تری در پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و هوش کلامی وکسلر کسب نمودند، به عنوان حجم نمونه به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)، مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی (1964) و بسته آموزش مفاهیم علوم (تجربی-اجتماعی) از طریق قصه گویی بود. داده ها با آزمون کلموگروف- اسمیرنف، آزمون لوین و روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (آنکوا و مانوا)  و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 24) تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه گویی بر مهارت های اجتماعی با سطح معناداری 0001/0 و خرده مقیاس-های آن (رفتار اجتماعی، رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتار تکانشی، اطمینان زیاد به خود داشتن و ارتباط با همسالان) و هوش کلامی نوآموزان دوزبانه دوره پیش دبستانی شهرستان کارون تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش در سیستم آموزش وپرورش شهرستان کارون بخصوص مراکز پیش دبستانی، موردتوجه قرار گیرد و از نتایج آن در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها استفاده شود تا با کاهش عوامل بازدارنده به تقویت مهارت های اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان کمک شود.

  کلیدواژگان: مفاهیم علوم، قصه گویی، مهارتهای اجتماعی، هوش کلامی و پیش دبستانی
 • فاطمه شجاعی*، رضوان السادات جزایری، سید احمد احمدی، مریم السادات فاتحی زاده صفحات 111-134
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات میزان تفاوت سطح تحصیلی زوجین بر سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج، انجام گرفته است. طرح این پژوهش، توصیفی علی- مقایسه ای بود. حجم نمونه 120 نفر از زوجین شهر اصفهان بودند که حداقل 5 سال از زندگی مشترک آن ها می گذشت. این افراد به صورت خوشه ای از میان زوجینی که در نواحی مختلف اصفهان ساکن بودند انتخاب و در سه گروه، الف: میزان تحصیلات مرد بالاتر از زن است (40 نفر)، ب: میزان تحصیلات زن بالاتر از مرد است (نفر 40) وج: سطوح همسان تحصیلی بین زوجین (40 نفر)، قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری زناشویی زوجی اصلاح شده (RDAS)، پرسشنامه ی سنجش عملکرد (کارایی) ازدواج و پرسشنامه نئو فرم کوتاه 60 سوالی استفاده شد که با استفاده از نرم افزار spss تحلیل آماری انجام گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس (آنکوا) و (مانکوا) نشان داد که میزان سازگاری زناشویی و برخی مولفه های عملکرد ازدواج، در ترکیبات زوجی گوناگون به لحاظ سطوح تحصیلی، متفاوت است. بر اساس نتایج، سازگاری زناشویی در همسرانی که تحصیلات مرد بالاتر از زن بود، بیشتر نشان داده شد؛ اما هیچ تفاوتی در عملکرد ازدواج زوجین با سطوح مختلف تحصیلی، به دست نیامد؛ اما از نظر ابراز گری عاطفی، ارتباط، اقتصاد و مسائل مالی، زوجینی که میزان تحصیلات همسانی داشتند، ن در وضعیت بهتری قرار داشتند.
  کلیدواژگان: سطح تحصیلی، سازگاری زناشویی، عملکرد ازدواج، ویژگی های شخصیتی
 • خدیجه شیرالی نیا*، معصومه ایزدی، خالد اصلانی صفحات 135-146
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر-کودک و سلامت روان مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن آگاهانه و مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود جامعه آماری شامل 585 مادران کودکان پیش دبستانی مدارس منطقه سه، شهر اهواز در سال 1396 بود که تعداد 280 نفر براساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه فرزندپروری ذهن آگاهانه (MIPQ)، سیاهه رفتاری کودک (CBCL)، پرسشنامه استرس -فرزندپروری (PSI)، مقیاس رابطه کودک- والد (CPRS) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر مستقیم فرزندپروری ذهن آگاهانه بر مشکلات رفتاری کودکان معنادار نیست؛ اما اثر مستقیم فرزندپروری ذهن آگاهانه بر استرس فرزندپروری، منفی معنادار؛ اثر مستقیم فرزندپروری ذهن آگاهانه بر سلامت روان مادران مثبت معنادار و اثر مستقیم فرزندپروری ذهن آگاهانه بر کیفیت رابطه والد کودک نیز مثبت معنادار است. همچنین، نتایج نشان داد که نقش واسطه ای استرس فرزندپروری، سلامت روان و کیفیت رابطه مادر-کودک در رابطه بین فرزندپروری ذهن آگاهانه و مشکلات رفتاری کودکان معنادار است. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که مشکلات رفتاری کودکان می تواند تحت تاثیر استرس فرزندپروری، سلامت روان و کیفیت رابطه مادر-کودک قرار گیرد؛ بنابراین آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه و بهبود سلامت روان مادران می تواند به عنوان روشی برای پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری کودکان مورداستفاده مشاوران خانواده و کودک قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فرزندپروری ذهن آگاهانه، مشکلات رفتاری کودکان، استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر-کودک، سلامت روان مادر
 • ابراهیم نامنی*، علی اکبر خدادای صفحات 147-175

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط خانوادگی میلر بر بهزیستی روان شناختی و خشونت زناشویی از نگاه زنان آزار دیده انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش تمام زوجین قربانی خشونت زناشویی است که در بازه زمانی بهار 96 به مراکز مشاوره ناحیه 2 شهر مشهد مراجعه کردند که از میان آن ها 30 زوج قربانی خشونت زناشویی به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) قرار داده شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه درمان هفتگی 90 دقیقه ای تحت درمان قرار گرفت و گروه گواه طی این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکرد. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس خشونت زناشویی استراس و همکاران (1996) و بهزیستی روان شناختی ریف (1980) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تجزیه وتحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، آموزش غنی سازی روابط خانوادگی میلر بر بهزیستی روان شناختی و خشونت زناشویی از نگاه زنان آزار دیده تاثیر دارد؛ لازم به ذکر است، ماندگاری اثر درمان بعد از دو ماه حفظ شده است (05/0›p). بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که هرچه روابط بین زوجین غنی تر شد از نظر زنان آزار دیده، بهزیستی روان شناختی آنان بهبود یافت و در اثر این بهبود، خشونت زناشویی همسران آن ها کاسته شد.

  کلیدواژگان: غنی سازی ارتباط، بهزیستی روانشناختی، خشونت زناشویی، زنان آزار دیده
 • علی قره داغی*، فائزه کمیلی پور صفحات 177-193

  این پژوهش باهدف تعیین مداخلات مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر عاطفه مثبت و عاطفه منفی زنان دارای همسر با اختلالات روانی در سال 1395 و در شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، با گروه کنترل بود. جمعیت آماری شامل کلیه زنان دارای همسر با اختلال روانی مراجعه کننده به مراکز مشاوره تحت پوشش سازمان نظام و بهزیستی اصفهان بودند. از بین زنان 30 نفر که تمایل به همکاری در جلسات درمانی داشتند انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی گمارده در این طرح گروه آزمایش در طی 10 جلسه آموزش گروهی 90 دقیقه ای با تناوب هر هفته دو بار در معرض مداخلات مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر قرار گرفت همه آزمودنی ها قبل از مداخله، پس از آن و 45 روز بعد در مرحله پیگیری به پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران (1988) پاسخ دادند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که مداخلات مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر باعث افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید (001/0>p). به علاوه این تاثیر در مرحله پیگیری نیز تائید شد (001/0>p). بنابراین جهت افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی زنان دارای همسر مبتلا به اختلال روانی می توان از مداخلات مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر استفاده نمود.

  کلیدواژگان: رفتار درمانی شناختی مثبت نگر، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، اختلالات روانی
 • سهیلا باباخان زاده*، پروین احتشام زاده، زهرا افتخار صعادی، سعید بختیارپور، احمد علی پور صفحات 195-220
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی با تاکید بر کارکردهای اجرایی بر دو متغیر سندرم شناختی - توجهی و حس انسجام خود در دانش آموزان دارای اضطراب انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که در سال 96-95 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 20 دانش آموز دارای اضطراب بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب بک (BAI; 1990)، پرسشنامه حس انسجام خود آنتونوسکی SOC-13; 1993)) مقیاس سندرم شناختی توجهی (CAS; 2009) و پرسشنامه 30 سوالی فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A; 2004) بود. دانش آموزان طی سه مرحله به آزمون ها پاسخ دادند. مداخله درمان فراشناختی (آدریان ولز _ 2009) طی هفت جلسه 45 تا 60 دقیقه ای و تکلیف منزل با استفاده از نرم افزار بهسازی حافظه فعال_ روان تجهیز سینا (1389) برای گروه آزمایش انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون پارامتریک، تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA)، صورت گرفت. نتایج نشان داد درمان فرا شناختی با تاکید بر کارکردهای اجرایی، سندرم شناختی - توجهی را کاهش و حس انسجام خود دانش آموزان را بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: کلیدی واژه ها: حس انسجام خود، سندرم شناختی، توجهی، درمان فراشناختی، کارکرد اجرایی
 • سجاد رویین تن*، شهدخت آزادی، همایون افشین، ناصر امینی صفحات 221-242
  سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می شود. بیماران سرطانی دچار مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می شوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال درروند کیفیت زندگی آنان گردد. این پژوهش باهدف اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی، در بیماران مبتلابه سرطان در شهر یاسوج تدوین گردیده است روش پژوهش در این تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از بیماران سرطانی که در سه ماهه چهارم1396 و سه ماه اول سال 1397 در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بستری گرفته و دارای پرونده بالینی می باشند. و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 30 نفر از بیماران در محدوده سنی 19 تا 55 سال، تحت شیمی درمانی در مرکز انتخاب و به دو گروه 15 نفر آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این مطالعه محدودیتی ازنظر نوع سرطان وجود نداشت و معیارهای ورود به مطالعه به این شرح بوده هوشیار بودن، سن 19 تا  55 سال، قطعی بودن تشخیص سرطان با تایید پزشک متخصص، حداقل گذشت یک مرتبه درمان با مواد شیمی درمانی و. جهت گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل آن از پرسشنامه امید به زندگی و تحلیل کوواریانس استفاده گردیده است؛ و یافته های پژوهش نشان داد درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی در شهر یاسوج موثر است سطح معنی داری برای تایید فرضیه 5/0>P بود.
  کلیدواژگان: امید درمانی گروهی، درمان مبتنی بر پذیرش و امید به زندگی، کیفیت زندگی، افسردگی، سرطان
|
 • Rezvan Salehi * Pages 1-29
  The aim of the present study, which is done qualitatively, is to develop a conceptual model of academic success for the first-year high school students. To do so, the data required were gathered through interview and reviewing the related literature. The research population consisted of the parents of successful students, the instructors and the specialists of psychology and counseling as well as the related literature. The sampling was purposeful so that unless new information is gained, the sampling may terminate. The sample included 40 successful students’ parents, 15 instructors and 15 specialists of psychology and counseling participating in a semi-structured interview. Additionally, the related literature consisted of books, theses, and the available published papers from 1990 to 2014. Data obtained from the interview and literature review were analyzed through the grounded theory and qualitative content analysis method, respectively, and the main categories of academic success were extracted. Then, the factors affecting the academic success were encoded into four main categories, each containing some subcategories. The main obtained categories are: 1. Consistent personal factors including subcategories of intelligence, personality and interest; 2. Inconsistent personal factors including academic self-concept, academic self-efficacy, academic engagement, academic procrastination, academic skills, achievement motivation, career adaptability, emotional intelligence; 3. Family factors including parenting style, paternal involvement, attachment and socioeconomic status; 4. Factors related to the academic atmosphere including students’ perception of school environment and society.
  Keywords: academic, success, Model
 • Reza Faravani *, Dr.Naser Amini, Ezat Deyreh, Abdollah Shafiabadi Pages 31-58

  The aim of the present study was to Structural Modeling Prediction Addiction Potential Among Students in Karaj city. The research was a Correlation research and The target population of this study was All second-grade boy and girl students in secondary schools in Karaj of 1396-97. In this study, was used Multi-stage cluster random sampling method. The sample size was 200 people according to the number of variables in the research. The instruments of this study were Addiction Potential Scale, (SQ-SF), Distress Tolerance Scale, Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ). Analyzing of data is performed using Path analysis. by using SPSS21 and Lisrel the results showed that The structural model of research was fit and satisfactory with research data. the results showed that The effect of distress tolerance on the variables of the escape behavioral brain system was confirmed. the effect of dependency / incompetence variable on the variables of inhibition of behavioral brain system was confirmed and The effect of behavioral inhibition, war and escape variables on addiction variables was confirmed. The results in hypotheses 4 and 5 showed that There is a direct correlation between distress tolerance and dependency / incompetence with addiction. Also indirect relationship of distress tolerance on addiction was not significant and The effect of variables of dependency / deficiency schemata through brain-behavioral systems was significant on addictionl (p <0.05). Overall, it was concluded that multiple interactions between The variables of Independence/Incompetence Schema and Distress Tolerance and Brain-Behavior Systems variables, play an important role in predicting adolescent addiction.

  Keywords: Addiction Potential, Dependence, Incompetence schema, Distress Tolerance, Brain-Behavior Systems
 • Seyed Sadradin Shariati, Fatemeا Sahraii * Pages 59-80
  Emotional relations between parents in family which is the most educative structure is society and the first school for any person is the most effective optimal motion factor of children to choose Islamic life style. This research considers some of the parents' roles which they can use for their children's emotional education method of research is descriptive- analytic. In order to gathering required date's to reach to the researches goods related texts to the researches have been gathered and have been analyzed by qualitative method. After extraction of related texts parents' role in this education and necessity of child's emotional education have been explained. Results of this research shows that parents can do something in child's emotional education which they have been emphasized in religious doctrines especially in Imam Rezas method such as: concerted look, thought of child's ownership, reciprocal respect, good behavior, thinking a like amiability, love, giving gift, being a suitable model.
  Keywords: Education, emotional education, Family, parents' role, Imam Reba's method
 • Mahdi Vahedi *, Gholtash Abbas, Parisa Charkhabi Pages 81-109

  The purpose of this study was to investigate the effect of teaching the concepts of science in the storytelling way on social skills and verbal intelligence of the bilingual students of pre-school period in the city of Karoun in 1397. The research population of all pre-school boys and girls in Karoun, who study in 98-97 years, was a sample of 30 children who received lower scores in the Matson's social skills and verbal intelligence questionnaire. Sample size was selected using purposeful and accessible method. The research design was quasi-experimental and pre-test-posttest with control group. The instrument was the Social Skills Questionnaire (Matson et al., 1983), The Wechsler Intelligence Scale for Pre-School Children (1964), and the Package of Teaching Concepts (Experimental-Social) through Storytelling. Data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov test, Levine test, and multivariate analysis of covariance (Ankwa and Manua) using SPSS software (version 24). The results showed that the teaching of science concepts in the storytelling way to social skills and its subscales (social behavior, non-social behavior, aggression and impulsive behavior, high self-esteem and communication with peers) and verbal intelligence of bilingual students The school is influenced by Karoun.

  Keywords: concepts of science, storytelling, social skills, verbal, preschool intelligence
 • Fatemeh Shojaie *, Rezvanosadat Jazayeri, Sayyed Ahmad Ahmadi, Maryam Sadat Fatehizade Pages 111-134
  The purpose of this study was to investigate the effect of couples' educational level differences on marital adjustment and marital function.. The sample includes 120 couples in Isfahan in 2017 that passed at least 5 years of their marriage. These individuals were selected from couples who live in six regions of Isfahan by a clustering method, and the sample was divided into three groups as follows: 1 - Male educational level is higher than that of female (40), 2 - Female educational level is higher than that of male (40), and 3 - Female and male have the same level of education (40). To collect data, the Revised Martial Adjustment Questionnaire (RDAS), Measurement of Marital Function Questionnaire and Short Neo-Form Questionnaire (60 items) were used. Data were collected to compare marital function and martial adjustment of couples with different compositions of educational levels by SPSS statistical software. The results of covariance (ANCOVA) and multivariate analysis of variance (MANCOVA) showed that the level of martial adjustment and some of the components of marital function in couples, differs with different compositions educational levels. Based on the findings of this study, martial adjustment is more ideal for couples in which male educational level is higher than that of women. There is also no difference in the martial function of couples with different levels of education, but in terms of emotional expression, communication, economics and financial affairs, couples with an equal educational level are in a more ideal situation.
  Keywords: Educational Level, marital adjustment, Marital Function, Personality traits
 • Khadijeh Shiralinia *, Maasumeh Izadi, Khaled Aslani Pages 135-146
  The aim of this study was to determine the mediating role of parenting stress, the quality of mother-child relationship and maternal mental health in the relationship between mindful parenting and behavioral problems in pre-school children. The research design was descriptive and correlational. The statistical population consisted of 585 mothers of pre-school children of district 3 schools in Ahwaz in 1396, in which 280 people were selected based on Cochran formula using multistage random sampling method. The instruments used in this study included MIPQ, Child Behavioral Logbook (CBCL), PSI, Child-parenting (CPRS) and General Health Questionnaire (GHQ). The evaluation of the proposed model was analyzed using the path analysis method. Bootstrap method was used to test indirect relationships. The results showed that immediate effect of mindful parenting on child behavior was not significant on children behavioral problems. But the direct effect of mindful parenting on the parenting stress has a significant negative effect; the direct effect of mindful parenting on mother's mental health has a significant positive effect and the direct effect of mindful parenting on the quality of mother-child relationship is positive. Also, the results showed that the role of the mediator Parenting stress, health and quality of mother-child relationship in the relationship between mindfulness parenting and behavioral problems of children is significant. According to research findings, behavioral problems of children can be influenced by the stress of parenting, health and quality of mother-child relationship.
  Keywords: Mindful Parenting, child behavioral problems, Parenting Stress, mother-child relationship, mother's health
 • Aliakbar Khodadadi Pages 147-175

  The present study was conducted aimed at investigating the effectiveness of Miller’s family relationship enrichment training in psychological well-being and marital violence from the perspective of abused women. The research method was semi-experimental (pre-test -post-test and follow-up with control group). The statistical population comprised all the couples who were victims of marital violence and referred to counseling centers in District 2 of Mashhad in Spring 2017. Of these couples, 30 were selected through convenience and purposeful sampling and were randomly assigned into two experimental (15 couples) and control (15 couples) groups. the experimental group received treatment for 8 sessions of a 90-minute weekly treatment, and the control group received no intervention during this period. to collect data, the Instrument for the Study of Marital Violence Scale (Strauss et al., 1996) and Reef's Psychological Well-being (1980) were employed. the research data was analyzed using the variance analysis with repeated measurements. the research findings demonstrated that Miller’s family relationship enrichment training affects psychological well-being and marital violence from the perspective of abused women (P>0.05). Also, the sustained effect of treatment was maintained after two months (p <0.05). according to the research results, it can be concluded that with enriched relationships between couples, their psychological well-being will be improved from the perspective of abused women and as a result of this improvement, marital violence of their spouses will decrease.

  Keywords: Relationship enrichment, Psychological well-being, marital violence, abused women
 • Ali Gharadaghi *, Faezeh Komeylipour Pages 177-193

  The aim of this study was to determine the effectiveness of positive cognitive-behavioral therapy on female's positive and negative affection with spouse with mental disorders in Isfahan city. The research method was a quasi-experimental design with pre-test-post-test design with control group. The statistical population included all women with spouse with mental disorder referred to counseling centers under the welfare organization of Isfahan. The sampling method was purposeful and among 30 women who were willing to cooperate in therapeutic sessions, they were assigned randomly in two groups: experimental (15) and control group (15). The experimental group received 10 sessions of positive cognitive behavioral therapy. After completion of sessions and 45 days after the follow up, they responded to the Watson et al. (1988) positive and negative affective questionnaire. The results of multivariate analysis of covariance showed that positive cognitive-behavioral therapy interventions increased positive emotional and decreased negative affect in the experimental group compared to the control group (p <0.001). In addition, this effect has been confirmed in the follow-up phase (p <0.001). Therefore, positive cognitive-behavioral interventions can be used to increase positive affection and reduce negative affection for women with spouse with mental disorders.

  Keywords: Positive Cognitive Behavioral Therapy, positive affection, Negative Affection, Mental disorders
 • Soheila Babakhanzadeh *, Parvin Ahteshamzadeh, Zahra Eftekharsaadi, Saeed Bakhtiyarpor, Ahmad Alipor Pages 195-220
  This study done with the purpose of investigate the effectiveness metacognitive therapy with emphasis on executive functions on two variables of cognitive- attention syndrome and sense of coherence in anxious students. The statistical population of this study was all female high school students in the Tehran, who were studying in the academic year of 1395-96 . The sample consisted of 20 anxious students who were selected by multistage purposive sampling. The research tools included Beck anxiety Inventory ( BAI; 1990 ), Antonovsky’s sense of coherence Inventory (SOC- 13 ,1993); Cognitive-Attention Syndrome Scale(CAS , Adrian Wells 2009) and the Meta-cognition questionnaire for adolescents(MCQ-A , 2004). Students responded to questions in three steps. Meta-cognitive therapy intervention (Adrian Wells, 2009) was conducted for seven sessions of 45-60 minutes and homework using the Tajhiz Sina’s WORKING MEMORY TRAINING Software(2010).Data analysis was carried out using parametric test, multivariate covariance analysis (MANCOVA). The results of the analysis showed that cognitive therapy, with emphasis on executive functions, reduced cognitive-Attention syndrome and improved the sense of coherence among students.
  Keywords: cognitive-Attention syndrome, sense of coherence, meta-cognitive therapy, executive functions
 • Sajad Roientan *, Shahdokht Azadi, Homayon Afshin, Dr.Naser Amini Pages 221-242
  The aim of this study was to determine the efficacy of combination therapy based on acceptance, commitment and hope in improving quality of life in patients with cancer in Yasuj. The research method is a semi-experimental design with pre-test and post-test design with two experimental and control groups. The statistical population of this study included 100 cancer patients who were admitted to Yasuj Shahid Beheshti Hospitals in the 3rd month of 1396 and the first two months of 2018and have clinical records. In a simple random sampling, 30 patients between the ages of 19 and 55 years were selected for chemotherapy in the center and divided into two groups of 15 subjects. In this study, there was no limited type of cancer, and the criteria for entering the study were as follows: being alert, aged 19 to 55 years, definite diagnosis of cancer with the approval of a specialist physician, at least once, treatment with chemotherapy drugs, and for data collection and analysis. Life expectancy inventory and covariance analysis were used. The findings of the study showed that combination therapy based on acceptance, commitment, and hope of health in improving the quality of life in Yasuj is significant level for confirming the hypothesis of P <0.5.
  Keywords: group hope, acceptance therapy, life expectancy, Quality of life, Depression, Cancer