فهرست مطالب

 • پیاپی 179 (اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهشید طالبی طاهر*، سارا میناییان، لیلا بهادری زاده، واهان مرادیانس، امید مرادی مقدم، محمدرضا اسدی پتاه، یاسمن هندی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
     پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مصنوعی یکی از عوارض جدی حمایت تنفسی در بخش های مراقبت ویژه می باشد. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت انتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از ترشحات تنفسی بیماران مبتلا به پنومونی با دو روش دیسک دیفیوژن و E.test  می باشد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی  مقطعی در4  بخش مراقبت ویژه بیمارستان رسول اکرم (ص) از مهر 1395تا ابان 1396 انجام گرفت. مجموعا 58 بیمار مبتلا به پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مصنوعی (VAP) با گونه اسینتوباکتر بومانی مورد مطالعه قرار گرفتند. حساسیت میکروبی با دو روش دیسک دیفیوژن و  E.testتعیین گردید. نتایج به روش اماری chi2 برای بیان ارتباط معنی داری مورد استفاده قرار گرفت. p<0.05 به عنوان ارتباط معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  مقاومت باکتری اسینتوباکتر بومانی جدا شده از ترشحات تنفسی نسبت به سیپروفلوکساسین، کوتریموکسازول، لووفلوکساسین، کولیستین، جنتامایسین، ایمی پنم، مروپنم، امپی سیلین-سولباکتام وپیپراسیلین-تازوباکتام با روش  E.testبه ترتیب 96.55%، 86.21%، 100%،27.59%،41.38%،70.69%،93.10%، 63.79%و 50% بوده است.   حساس ترین دارو کولیستین بوده است.
  نتیجه گیری
  مقاومت اسینتوباکتربومانی به داروها در بخش مراقبتهای ویژه رو به افزایش است، و یافته های مطالعه نشان داده است که تنها داروی با اثربخشی نسبی کولیستین بوده است.به سیپروفلوکساسین، کوتریموکسازول، لووفلوکساسین، کولیستین، جنتامایسین، ایمی پنم، مروپنم، امپی سیلین-سولباکتام وپیپراسیلین-تازوباکتام با روش  E.testبه ترتیب 96.55%، 86.21%، 100%،27.59%،41.38%،70.69%،93.10%، 63.79%و 50% بوده است.   حساس ترین دارو کولیستین بوده است.
  نتیجه گیری
  مقاومت اسینتوباکتربومانی به داروها در بخش مراقبتهای ویژه رو به افزایش است، و یافته های مطالعه نشان داده است که تنها داروی با اثربخشی نسبی کولیستین بوده است.  حساس ترین دارو کولیستین بوده است.
  کلیدواژگان: پنومونی وابسته به دستگاه، اسینتوباکتربومانی، مقاومت دارویی
 • الهام سادات مصطفوی، احمد آسوده* صفحات 10-29
  انسولین برای دیابت نوع یک و دیابت پیشرفته ی نوع دو، جهت تنظیم گلوکز خون و افزایش طول عمر بیماران ضروری می باشد. تزریق مکرر زیرجلدی انسولین معمولا همراه با درد، نکروز موضعی بافت، عفونت و آسیب عصب می باشد. اخیرا جهت غلبه بر این محدودیت ها و افزایش رضایتمندی بیماران، تعدادی از روش های جدید انتقال مانند انتقال خوراکی انسولین گسترش یافته اند. انتقال خوراکی انسولین و سایر پروتئین ها/ پپتیدهای درمانی همراه با جذب روده ای ضعیف و تجزیه آنزیمی آن ها در دستگاه گوارش می باشد. با این حال، پپتیدهای نفوذ کننده به سلول (CPPs, Cell Penetrating Peptides) و پپتیدهای ترانسیتوزیز، پتانسیل امیدبخشی را به عنوان حامل هایی که به انسولین کونژوگه شده و قادرند از اپیتلیوم روده عبور کنند، به نمایش گذاشته اند. مطالعات متعددی نشان داده اند که پس از کونژوگه کردن انسولین با CPP ها و پپتیدهای ترانسیتوزیز، این بیومولکول ها می توانند فعالیت زیستی خود را حفظ کنند و همچنین پایدار هستند و نسبت به تجزیه پروتئازی مقاوم می باشند. در این مقاله مروری، پس از معرفی انواع مختلف پپتیدهای نفوذ کننده به سلول و همچنین پپتیدهای ترانسیتوزیز، ما بر روی مطالعات صورت گرفته در مورد کاربرد این پپتیدها به عنوان تکنولوژی قدرتمندی برای انتقال خوراکی انسولین از طریق دهان تمرکز کرده ایم. براساس نتایج این مطالعات، انسولین خوراکی نه تنها کاندید مناسبی برای تزریقات دردآور در بیماران دیابتی خواهد بود، بلکه همچنین روند فیزیولوژی تولید انسولین داخلی را توسط پانکراس شبیه سازی می کند.
  کلیدواژگان: دیابت، انسولین، پپتیدهای نفوذ کننده به سلول، پپتیدهای ترانسیتوزیز
 • مسعود غیاثیان، سجاد دانشیار *، الهه نوروزبیگی، فرزانه اثنی عشری صفحات 30-38
  زمینه و هدف
  کمبود ویتامین D یک اختلال شایع در سالمندان می باشد که کمبود آن ممکن است با اختلال شناختی ارتباط داشته باشد. هدف از انجام مطالعه بررسی ارتباط 25 OH ویتامین D و اختلالات شناختی در سالمندان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه موردی- شاهدی 35 فرد مبتلا به اختلال شناختی با 35 فرد که اختلال شناختی نداشتند بررسی شدند. سطح سرمی 25 OH ویتامین D در هر دو گروه به صورت ناشتا به روش ELISAاندازه گیری شد. سطح ویتامین D کمتر ازng/ml 30 ناکافی و بیشتر از آن کافی در نظر گرفته شد. داد ها با استفاده از چک لیستی که شامل اطلاعات دموگرافیک و سطح سرمی ویتامین D در دو گروه بود جمع آوری و با نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه شاهد 78/4±91/67 سال و گروه مورد 63/3±91/68 سال بود (328/0p=). میانگین سطح سرمی 25 OH ویتامین Dگروه شاهد ng/ml 28/37 و گروه مورد ng/ml 06/23 بود که اختلاف مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود (003/0p=). 20 نفر (1/57%) از گروه شاهد و 10 نفر (6/%) از گروه مورد سطح کافی ویتامین D داشتند (01/0p=). نسبت شانس وقوع اختلال شناختی در افراد گروه مورد 3/3 برابر بیشتر از افراد گروه شاهد بود که این تفاوت نیز معنی دار بود (001/0p=).
  نتیجه‏ گیری: افراد سالمند مبتلا به اختلال شناختی نسبت به افراد سالم سطح سرمی ویتامین D کمتری دارند که این کمبود ممکن است با اختلال شناختی آن ها ارتباط داشته باشد. بااین حال تایید نتایج این مطالعه نیازمند مطالعات آتی با حجم نمونه بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: ویتامین D، اختلال شناختی، سالمندان
 • بابک هوشمند مقدم*، مژگان اسکندری، ناهید بیژه، محسن محمدنیا احمدی، جواد نوروزی صفحات 39-49
  زمینه و هدف
   با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی و ایمونولوژیکی بدن انسان به دنبال فعالیت حاد وامانده ساز و شواهد موجود در طب سنتی از آثار زرشک در تقویت سیستم ایمنی، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمونوگلوبین هایA،G ،M  و کورتیزول دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز بود.
  روش کار
  در این مطالعه کار آزمایی بالینی،20 دختر جوان فعال سالم (سن 28/1±92/23 سال؛ وزن 71/5±69/55 کیلوگرم) به طور تصادفی در دو گروه تجربی (مصرف 250 میلی لیتر آب زرشک و فعالیت درمانده ساز) و کنترل (مصرف 250 میلی لیتر دارونما و فعالیت درمانده ساز) قرار گرفتند. هر دو گروه پس از مکمل یاری دو هفته ای، فعالیت ورزشی منتخب تا حد واماندگی را بر روی نوارگردان اجرا کردند. در این پژوهش ارزش غذایی آب زرشک استخراج و تغذیه آزمودنی ها مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه های خونی جهت سنجش متغیرهای ایمنی هومورال در شرایط مشابه در سه مرحله پیش آزمون، پس از دو هفته مکمل یاری و پس از آزمون وامانده ساز، اندازه گیری و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0p≤ تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه مصرف کننده آب زرشک مقادیر ایمونوگلوبین های A (026/0=p)، G (013/0=p) وM  (017/0=p) پس از فعالیت حاد وامانده ساز به طور معناداری نسبت به گروه کنترل، بیشتر بود؛ درحالی که در گروه تجربی مقادیر کورتیزول (018/0=p) به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، مصرف دو هفته آب زرشک با افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن باعث کاهش آثار سرکوبگر فعالیت حاد وامانده ساز  بر سیستم ایمنی دختران فعال می شود
  کلیدواژگان: زرشک، فعالیت وامانده ساز، ایمونوگلوبین، کورتیزول
 • پیمان رضاقلی*، صدیقه حنانی، فریبا نصیری زیبا، نمام علی آزادی صفحات 50-57
  مقدمه
  تکنولوژیست های اتاق عمل به دلیل ماهیت حرفه ایی حساسی که دارند مدام در معرض اختلالات خواب قرار میگیرند و این اختلالات منجر به عوارض جسمی و روانی می شود. استرس شغلی یکی از عوامل مهم ایجاد عوارض جسمی و روانی و همچنین کاهش بهره وری در تکنواوژیست های اتاق عمل می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی پرسشنامه ها به تعداد134 نفر از جامعه تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران که به صورت در دسترس انتخاب شدند داده شد. پرسشنامه ها شامل: اطلاعات دموگرافیک ،شاخص کیفیت خواب پیتسبرگ و استرس شغلی کاهن و همکاران بود. برای تجزیه و تحیل داده ها از روش تحلیل چند متغیره استفاده شد.
  نتایج
  ارتباط بین کیفیت خواب استرس شغلی معنی دار نبود(P>0/05).کیفیت خواب و استرس شغلی با هیچ کدام از متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنی داری نداشته اند(P>0/05). میانگین کیفیت خواب و استرس شغلی افراد متاهل و افراد مجرد تفاوت معنی داری وجود ندارد(P>0/05).
  نتیجه گیری
  مدیران پرستاری با آگاهی از نتایج این پژوهش، با برقراری ارتباط صحیح با تکنولوژیست های اتاق عمل و حمایت آنان و ایجاد محیط مناسب برای ادامه فعالیت حرفه ای تکنولوژیست ها از بروز استرس شغلی بکاهند و همچنین برای تکنولوژیست های اتاق عمل کلاس ها و کارگاه های آموزشی، جهت افزایش راهکارهای تنظیم الگوی خواب و مدیریت استرس بصورت دوره ایی برگزار گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، استرس شغلی، تکنولوژیست های اتاق عمل
 • میترا همتی، منصور رضایی، معصومه عبدالحسینی، شبنم ستاری، غزل حیدری، ناهید مددی، گلی، کمال احمدی * صفحات 58-64
  زمینه و هدف
  ویتامین D نقش اساسی در تکامل و پایداری استخوان، تکثیر و تمایز سلولی دارد. هدف از این مطالعه تعیین سطح سرمی ویتامین D و برخی فاکتورهای موثر بر آن در کودکان 2 تا 6 سال شهر کرمانشاه بود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در 32 مرکز بهداشتی استان کرمانشاه روی 389 نفر از کودکان 2 تا 6 سال، بین سال های 95-1394 انجام گرفت. پرسشنامه ها با رضایت کتبی و شفاهی بین والدین کودکان توزیع شد و مشخصات کودکان و نوع تغذیه آن ها در آن ثبت گردید. قد و وزن کودکان با استفاده از ترازوی سیکا با حداقل پوشش، اندازه گیری و ثبت شد. سطح سرمی ویتامین D با روش ELISA بررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 389 کودک مورد بررسی، 180 نفر (3/46%) دختر و 209 نفر (7/53%) پسر بودند. نتایج نشان داد که 7/8% از کودکان کمبود شدید و همچنین به ترتیب 1/49% و 2/42% درصد سطوح ناکافی و نرمال ویتامین D داشتند. بیشترین میانگین سرمی ویتامین D در فصل تابستان گزارش شد و ارتباط معناداری بین سطح سرمی ویتامین D با سن، قد، وزن و مدت مواجهه با نور آفتاب وجود داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه با توجه به کمبود بالای ویتامین D و اهمیت آن در رشد و سلامت کودکان، آگاه کردن والدین در خصوص اهمیت این ویتامین و همچنین غنی سازی مواد غذایی امری ضروری در برنامه سلامت می باشد.
  کلیدواژگان: میانگین سرمی ویتامین D| فاکتورهای موثر| کودکان
 • مهدی نجم، علی احسان حیدری *، رامتین حدیقی، سعید بهادری، کوروش کبیر، محمدرضا نقوی، منیره سزاوار رحمت صفحات 65-73
  زمینه و هدف
  مالاریا از بیماری های گرمسیری مهم می باشد که در مناطقی از جهان و ایران شیوع دارد. عامل مالاریا در برابر داروهای شیمیایی مختلف مقاومت نشان داده که این داروها دارای عوارض جانبی متعدد می باشند. لذا، استفاده از گیاهان دارویی مختلف به خصوص گونه های مختلف گیاه درمنه به خاطر داشتن ماده موثره آرتمی سنین اهمیت ویژه ای دارند. ازاین رو این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاه درمنه معطر بر روی پلاسمودیوم برگه ای در مقایسه با داروی کلروکین در موش های سفید آزمایشگاهی انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، تعداد بیست و پنج عدد موش سفید آزمایشگاهی به پنج گروه پنج تایی تقسیم شدند. چهار گروه از آن ها با پلاسمودیوم برگه ای آلوده شدند. از این بین، دو گروه با غلظت های مختلف عصاره درمنه معطر (25 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش) و یک گروه با داروی کلروکین تحت درمان قرار گرفتند. گروه چهارم نیز به عنوان گروه دارونما تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون T زوجی و مستقل انجام شد.
  یافته ها
  در گروه هایی که با غلظت 75 میلی گرم از عصاره مذکور درمان شده بودند میزان پارازیتمی در روزهای پنجم و هشتم کاهش معنی داری در مقایسه با گروه دارونما پیدا کرد (001/0p<). درعین حال میزان کاهش پارازیتمی در گروه دریافت کننده غلظت 75 میلی گرم در روز پنجم بیش از گروهی بود که غلظت 25 میلی گرم دریافت کرده بودند (005/0p<). طول عمر موش ها در گروه تحت درمان با کلروکین و غلظت 75 میلی گرم از نظر آماری تفاوت معنی داری با سایر گروه ها داشتند (05/0p<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد عصاره الکلی درمنه معطر در غلظت 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش روی انگل پلاسمودیوم برگه ای اثر قابل توجهی دارد.
  کلیدواژگان: درمنه معطر، کلروکین، پلاسمودیوم برگه ای، فعالیت ضد مالاریایی، موش سفید آزمایشگاهی
 • آتوسا جوزایی، منیره موحدی*، مریم خسروی، فرشته گلاب صفحات 74-84
  زمینه و هدف
  واحد p65، یکی از زیر واحدهای NF-κB می باشد و فسفوریلاسیون آن توسط استرس اکسیداتیو باعث فعال شدن NF-κB  می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تزریق آدنوزین پس از ایسکمی ریپرفیوژن مغزی بر بیان ژن NF-κB /p65 و سطح فعالیتROS  بافت هیپوکامپ مغز در رت های نرویستار است.
  روش کار
  40 سر رت نر نژاد ویستار بطور تصادفی به 4 گروه کنترل سالم (10=n)، گروه ایسکمی ریپرفیوژن (10=n)، گروه ایسکمی ریپرفیوژن + آدنوزین دوز mg/kg1/0(10=n)  و گروه ایسکمی ریپرفیوژن + آدنوزین دوز mg/kg 4/0 (10=n)  تقسیم شدند. ایسکمی در حیوانات توسط بستن شریان کاروتید به مدت 45 دقیقه ایجاد شد. تزریق داخل صفاقی آدنوزین 24 ساعت بعد از ایسکمی انجام شد. بیان ژن NF-κB /p65 و فعالیت ROS، به ترتیب توسط Real time PCR و اسپکتروفلوریمتر اندازه گیری شدند. از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. سطح معنی داری 05/0> p بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، ایسکمی موجب افزایش معنی دار بیان ژن NF-κB /p65 و فعالیت ROS در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0>p). همچنین هر دو دوز آدنوزین نیز منجر به کاهش معنی دار بیان ژن NF-κB /p65 و فعالیت ROS در مقایسه با گروه ایسکمی شد(05/0>p).
  نتیجه گیری
   ایسکمی ریپرفیوژن مغزی باعث استرس اکسیداتیو می شود. به نظر می رسد، تزریق آدنوزین در کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب ناشی از  ایسکمی ریپرفیوژن مغزی موثر باشد.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، التهاب، هیپوکامپ، ایسکمی ریپرفیوژن مغزی
 • وحید راثی*، محسن عربی صفحات 85-92
  مقدمه
   گذر از بیماری های  قابل انتقال به غیر قابل انتقال سالیان زیادی است که در همه کشورهای جهان حتی در کشورهای درحال توسعه اتفاق افتاده است. دیابت و عارضه ایسکمیک قلبی آن از مهمترین بیماری های دسته دوم هستند. در سال های اخیر بحث در مورد نقش چاقی و افزایش وزن به عنوان عامل خطر هر دو بیماری مجددا بالا گرفته است.  هدف ما در این مطالعه تعیین رابطه شاخص توده بدنی و شیوع بیماری ایسکمیک قلبی در بیماران دیابتی نوع 2 در ایران می باشد.

  روش کار
   این مطالعه در سال 1397به روش مقطعی بر روی666بیمار شامل کلیه بیماران دیابتی نوع 2 ثبت نام شده در طرح پزشک خانواده جمعیت روستایی شهرستان ملارد انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی پرونده های سلامت افراد انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها با ابزار SPSS به روش Chi-square Test صورت گرفت.

  یافته ها
   از این تعداد 177 نفر مرد و 489  نفر زن بودند. یافته های ما نشان دادند که 73 نفراز این بیماران دیابتی نوع 2 یعنی 10/96 درصد ، (51 زن و 22 مرد) مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی بودند. از نظر شاخص توده بدنی 2/7 ٪ در گروه زیر وزن نرمال ، 21/9 ٪ درگروه دارای وزن نرمال ، 37 ٪ درگروه دارای اضافه وزن ،27/4 ٪ درگروه چاقی درجه1، 8/2 ٪ در گروه چاقی درجه2 ، و2/7 ٪ در گروه چاقی درجه3 قرار داشتند.

  نتیجه گیری
  طبق یافته های ما اگرچه شیوع دیابت نوع 2 در افراد دارای اضافه وزن و با چاقی درجه1 نسبت به افراد با وزن نرمال و یا زیر وزن بیشتر است، ولی شیوع عارضه ایسکمیک قلبی در بیماران دیابتی نوع 2 با این روند مطابقت نمی کند و شیوع بیماری ایسکمیک قلبی نه تنها در افراد با وزن نرمال کم نیست بلکه اندکی از چاقی درجه 1 کمتر و از چاقی درجه 2 و 3 نیز بیشتر است. همچنین توزیع بیماری ایسکمیک قلبی در زنان و مردان دیابتی نوع 2 در بین گروه های با شاخص توده بدنی مختلف باهم متفاوت بوده و در بیماران با وزن نرمال شیوع بیماری ایسکمیک قلبی در زنان بیشتر از مردان است.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، چاقی، دیابت نوع 2، بیماری ایسکمیک قلبی
 • فریبا عیوضی، محمد اکبری*، شهره نوریزاده دهکردی، زهره مقسومی صفحات 93-100
  زمینه و هدف
  این مطالعه جهت شناسایی شیوع انحرافات ستون مهره ای نظیر FHP ، کیفوز تشدید یافته ناحیه سینه ای، لوردوز تشدید یافته ناحیه کمری و اسکولیوز در میان دانش آموزان 7 تا 9 ساله در ناحیه جنوب تهران انجام شد. موارد و
  روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 2114 دانش آموز سالم با میانگین سنی 81/0± 99/7 انجام شد که 1059 نفر آنها دختر و 1055 نفر آنها پسر بودند. مشخصات فردی ، ارزیابی  مشاهده ای صفحه ساجیتال نسبت به خط شاقولی از نمای طرفی بدن و ارزیابی اسکولیوز با آزمون FBT انجام و در spss نسخه 21 ثبت شد. ارتباط میان متغیرها با روش رگرسیون بررسی شد.

  یافته ها
    شیوع FHP 68/4 %، لوردوز تشدید یافته 69/1 %، کیفوز تشدید یافته 68/6 % و اسکولیوز 15/7 % بدست آمد. ارتباط معنی داری میان FHP با سن و جنس ، همچنین میان کیفوز تشدید یافته با BMI و نیز میان لوردوز تشدید یافته با جنسیت و BMI در نهایت میان اسکولیوز با BMI بدست آمد. کیفوز تشدید یافته، لوردوز تشدید یافته و اسکولیوز در میان دختران بیشتر بود در حالیکه FHP در پسران شایع بود. کودکان با BMI کم مستعد بروز لوردوز تشدید یافته ، کیفوز تشدید یافته و اسکولیوز بودند. همچنین ارتباط معنی داری میان انحرافات ستون مهره ای و نحوه حمل کیف مدرسه بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع زیاد انحرافات ستون مهره ای در این گروه سنی، انجام یک برنامه غربالگری منظم در مدارس جهت شناسایی و درمان این کودکان و نیز شیوع معنی دار انحرافات ستون مهره ای در کودکان با BMI  کم، لزوم توجه والدین به توده بدنی متناسب کودکان ضروری به نظر میرسد. 
  FHP: Forward Head Posture
  FBT: Forward Bending Test
  BMI: Body Mass Index
  کلیدواژگان: غربالگری، مدرسه ابتدایی، انحراف ستون مهره ای
|
 • Sara Minaeian, Leila Bahadorizadeh, Vahan Moradians, Omid Moradimoghadam, Mohamadreza Asadipanah, Yasaman Hendi Pages 1-9
  Background
  Ventilator associated pneumonia(VAP) is one of the serious complications of ventilator support, occurring in ICUs. The aim of this study was to determine the susceptibility pattern of Acinetobacter baumannii isolated from patients with VAP by two
  methods
  disk diffusion and E.Test.
  Methods
  This descriptive-cross sectional study was conducted in the four ICUs of Rasoul-e-Akram hospital in Tehran, from Mehr 1395 to Aban 1396. A total of 58 endobronchial aspirates from intubated patients who had been clinically diagnosed to have VAP by Acinetobacter baumannii Were studied. The in vitro susceptibility was determined by disk-diffusion and broth microdilution MIC methods. The results used in chi 2 assay to express a meaningful relationship, p<0.05 was considered statistically significant.
  Results
  With the E.test method high percentage of isolates were resistant to levofloxacin (100%), carbapenems(meropenem: 93.10%, imipenem 70.69%), piperacillin-tazobactam(50%) and aminoglycosides(gentamicin41.38%), the most sensitive antibiotic was colistin.
  Conclusion
  The antimicrobial resistance of Acinetobacter baumannii In ICUs is increasing, and the findings of the study have shown that colistin is the only drug with relative efficacy.
  Keywords: : ventilator associated pneumonia, Acinetobacter baumannii, drug resistance
 • Elham Sadat Mostafavi, Ahmad Asoodeh* Pages 10-29
  Insulin is essential for type 1 and advanced type 2 of diabetes to maintain blood glucose levels and increase the patient’s longevity. Frequent subcutaneous insulin injections are usually associated with pain, local tissue necrosis, infection and nerve damage. Recently, a number of new delivery methods such as oral insulin delivery have been developed to overcome these limitations and increase patient’s satisfaction. Oral delivery of insulin and other therapeutic peptides/ proteins are associated with poor intestinal absorption and enzymatic degradation in the gastrointestinal tract. However, cell penetrating (CPPs) and transytosing peptides have exhibited promising potential as carriers that conjugated to insulin and capable to across the intestinal epithelium. Numerous studies have shown that after conjugation of insulin with CPPs and transytosis peptides these biomolecules can retain their biological activity and also are stable and resistant to proteolytic degradation. In this review, following the introduction of different types of CPPs and also transytosis peptides, we have focused on the studies that they use these peptides as a powerful technology for oral insulin delivery. Based on the results of these studies, oral insulin will not only be a good candidate for painful injections in diabetic patients, but also mimics the physiology of endogenous insulin secreted by pancreas.
  Keywords: diabetes, insulin, cell penetrating peptides, transytosis peptides
 • Masoud Ghiasian, Sajjad Daneshyar *, Elahe NouruzBeigi, Farzaneh Asna ashari Pages 30-38
  Background
  Vitamin D deficiency is a common disorder in elderly, previously suggested to be associated with cognitive impairment. This study was aimed to determine the association between 25(OH) vitamin D and cognitive impairment in the elderly.
  Methods
  In this case-control study, 35 individuals who met criteria of cognitive impairment were examined against 35 individuals who did not have cognitive impairment. Serum 25(OH) vitamin D levels were measured in both fasting groups by ELISA kits. Data were collected using a checklist containing demographic data and serum vitamin D levels in two groups and analyzed using SPSS 16 software.
  Results
  The mean age of the control group was 67.91±4.78 years and of the case group was 68.91±3.63 years (p=0.328). The mean serum level of 25(OH) vitamin D in the control and case groups was 37.28 ng/ml and 23.06 ng/ml, respectively. The observed difference was statistically significant (p=0.003). 20 (57.1%) of control group and 10 (28.6%) of case group had sufficientlevels of vitamin D (p=0.01). The odds ratio of cognitive impairment in the case group was 3.3 times higher than control group, which was also statistically significant (p=0.001).
  Conclusion
  Elderly people with cognitive impairment have lower levels of vitamin D than healthy ones with same age, which may be related to their cognitive impairment. However, confirmation of the results of this study requires further studies with a larger sample sizes.
  Keywords: Vitamin D, Cognitive impairment, Elderly
 • Babak Hooshmand Moghadam*, Mozhgan Eskandari, Nahid Bijeh, Mohsen Mohammadnia Ahmadi, Javad Norouzi Pages 39-49
  Background and Purpose
   Regarding the physiological and immunological changes of the human body following the acute exhaustive activity and the evidence in traditional medicine of the effects of barberry on the strengthening of the immune system, and since saffron is a valuable and rich carotenoids spice and has been used in traditional medicine for a variety of uses, the aim of this study was Evaluation of the Effect short-term Barberry Juice Supplementation On the response of immunoglobulin A, G, M and cortisol in active girls following exhaustive exercise activity.
  Methods
  In this clinical trial study, 20 healthy young girls (23.92 ± 1.28 years, weight 55.69 ± 5.71 kg) were randomly divided into two experimental group (Consumption of 250 ml Barberry Juice and exhausting activity) and control group (Consumption of 250 ml placebo and exhausting activity). After the two-week supplementation, both groups performed exercise activity until they were of exhaustion on the treadmill. In this research, the nutritional value of Barberry Juice was extracted and the subjects' nutrition was analyzed. Blood samples were measured to measure the humoral immune variables in similar conditions in three stages of pre-test, after two weeks of supplementation and after the exhaustive test and using Independent T-test, ANOVA with repeated measure and Bonferron's post hoc test were analyzed at p≤0.05.
  Results
  The results showed that in the experimental group, the levels of immunoglobulin A (p=0.026), G (p=0.013) and M (p=0.017) after acute exhaustive activity were significantly higher than the control group, whereas in the experimental group cortisol values (p = 0.018) were significantly lower than the control group.
  Conclusion
  It seems that, Consumption of Barberry Juice for two weeks with increased immune function, Reduces the effects of acute exhausting activity on the immune system in active girls.
  Keywords: Barberry, exhausting activities, Immunoglobulins, Cortisol
 • PAIMAN REZAGHOLY*, Sedigheh Hannani, Fariba Nasiriziba, Namamali Azadi Pages 50-57
  Introduction
  Operating room technologists are constantly exposed to sleep disturbances due to their occupationally sensitive nature and these disorders lead to physical and psychological complications. Job stress is one of the important factors of physical and mental complications, as well as reduction of efficiency in operating room technologists.
  Method
  In this descriptive-analytical study, the sample size was 134, which was calculated using the sample size formula and included the operating room technologists working in educational hospitals of Iran University of Medical Sciences who were available and the questionnaires were given to them. The questionnaires included the following items: 1) Demographic information such as age, sex, work record, marital status and educational level, 2) Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 3) Kahen et al. job stress questionnaire.
  Results
  The quality of sleep and job stress did not have a significant relationship with any of the demographic variables. there is no significant difference in mean of sleep quality and occupational stress among single and married people.
  Discussion
  Nursing managers are aware of the results of this study by properly communicating with the operating room technologists and supporting them and creating the right environment for the continuing professional activity of technologists to reduce occupational stress, as well as for operating room technology technologists, classes and workshops to increase Sleep patterns and stress management are organized periodically.
  Keywords: Sleep Quality, Job Stress, Operating Room Technologists
 • Mitra Hemmati, Mansour Rezaei, Masome Abdolhossini, Shabnam Satari, Ghazal Heidary, Nahid Madadi, goli, Kamal Ahmadi * Pages 58-64
  Background
  Vitamin D plays critical role in the development and bone stability, cell proliferation and differentiation. The aim of this study was to determine the serum levels of vitamin D and its affecting factors in infants aged 2 to 6 years in Kermanshah.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was performed in 32 health centers of Kermanshah on 389 children from 2 to 6 age, between 2014-2015. The questionnaires were distributed by verbal and written consent from parents of children and characteristics of them and type of their nutrition were recorded. The height and weight of infants were measured and recorded using the Sika scales with minimal coverage. The serum vitamin D levels were analyzed by ELISA method and the data were analyzed using SPSS v. 20 software.
  Results
  In this study, from 389 children 180 (46.3%) were female and 209 (53.17%) male. The results showed, 8.7% of infants had severe deficiency and 49.1% and 42.2% had insufficient and normal levels of vitamin D respectively. The highest mean serum vitamin D level was reported in summer, and there was a significant relationship between serum vitamin D levels with age, height, weight, and exposure to sunlight (p<0.05).
  Conclusion
  In this study, due to the high deficiency of vitamin D and its importance in children's growth and health, parents should be notifyed about the importance of this vitamin and also the necessity of enrichment of food in the health program.
  Keywords: Vitamin D serum mean| Effective factors| Infants
 • Mehdi Najm, Aliehsan Heidari *, Ramtine Hadighi, Saeed Bahadory, Koroosh Kabir, Mohammad reza Naghavi, Monireh Sezavar rahmate Pages 65-73
  Background
  Malaria is one of the most important tropical diseases that is prevalent in some of regions of Iran and the world. The malaria agent is resistant to different chemical drugs which have several side effects. So, the use of various medicinal plants, especially different species of Artemisia herb which have artemisinin as its active ingredient, is significantly important. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of alcoholic extract of Artemisia fragrance herb as compared with chloroquine in laboratory albino mice exposed to Plasmodium berghei (P.berghei).
  Methods
  In this experimental study, twenty-five mice were divided into five groups (n=25 mice/group) placed in separate cages: four groups were infected with P.berghei. Two groups were treated with different concentrations (25 and 75 mg/kg) of alcoholic extract of Artemisia fragrance and one group was treated with chloroquine current drug. The fourth group was a placebo group without receiving any drugs. The data were analysed using SPSS software and paired and student T-test.
  Results
  In groups treated with 25 and 75 mg of the extract, parasitemia decreased significantly on days 5 and 8 compared to placebo groups (p<0.001). Mean while, the parasitemia rate decreased in the 75 mg group than in the group receiving 25 mg on day 5 (p<0.005). The life span of the mice in the group treated with chloroquine and 75 mg of the extract had a statistically significant difference with other groups (p<0.05).
  Conclusion
  This study showed that alcoholic extract of Artemisia fragrance in 75 mg/kg mice weight concentration has a significant effect on P.berghei parasite.
  Keywords: Artemisia fragrance, Chloroquine, Plasmodium berghei, Antimalarial effects, Laboratory albino mice
 • Atossa Jozaie, Monireh Movahedi*, Maryam Khosravi, Fereshteh Golab Pages 74-84
  Background
   Unit of p65 is one of the subunit of NF-κB and its phosphorylation by stress oxidative causes activation of NF-κB. The aim of present study was to investigate the effects of adenosine injection after of brain ischemia reperfusion injury on gene expression of NF-κB /p65 and ROS in male Wistar rats.
  Methods
  40 male wistar rats were randomly divided into four groups, healthy control (n=10), ischemia reperfusion (n=10), ischemia reperfusion + adenosine dose of 0.1 mg/kg (n=10) and ischemia reperfusion + adenosine dose of 0.4 mg/kg  (n=10). The animals were subjected to ischemia by the ligation of common carotid arteries for 45 min. Intraperitoneal injection of adenosine was done after 24 h ischemia in rats. The gene expression of NF-κB /P65 and ROS activity were examined by Real time-PCR and Spectroflourimeter, respectively. One-way ANOVA and Bonferroni post hoc test were used to analysis the data. The significant level was set at p<0.05.  
  Results
  The results showed that ischemia induced significant increase in gene expression of NF-κB /p65 and ROS activity compared to control group (p<0.05). Also, both dose of adenosine resulted in significant decrease in gene expression of NF-κB /p65 and ROS activity compared to ischemia group(p<0.05).
  Conclusion
  Brain ischemia reperfusion causes the stress oxidative. It appears that injection of adenosine is effective in reduction of stress oxidative and inflammation due to brain ischemia reperfusion.
  Keywords: Stress oxidative, Inflammation, Hippokamp, Brain ischemia reperfusion
 • Vahid Rasi*, Mohsen Arabi Pages 85-92
  Introduction
   The transition from communicable to non-communicable diseases has occurred over many years in all countries of the world, even in developing countries. Diabetes and its ischemic heart complication are among the most important second groupe diseases. In recent years, discussions about the role of obesity and weight gain have risen again as a risk factor for both diseases. Our objective of this study was to determine the relationship between body mass index and prevalence of ischemic heart disease in type 2 diabetic patients in Iran.

  Methods
  This study was conducted in 1397 in 666 patients with type II diabetic patients registered in the Family physician system in Malard county. Data were gathered through medical records and then was analyzed by SPSS software using Chi-square method.

  Results
  Of these, 177 were male and 489 were female. The findings showed that 73 type 2 diabetic patients (10.96%) had ischemic heart disease (51 women and 22 men). In terms of body mass index, 2.7% were in the under-weight group, 21.9% in the normal weight group, 37% in the overweight group, 27.4% in the grade1 obesity group, 8.2% in the grade 2 obesity group, and 2.7% were in the grade 3 obesity group.

  Conclusion
  According to our findings, although the prevalence of type 2 diabetes in overweight and grade1 obesity people is higher than normal or underweight individuals, but prevalence of ischemic heart complication in type2 diabetic patients is not consistent with this trend, and not only ischemic heart disease is not low in normal weight subjects, but also is slightly lower from grade 1 obesity and is higher than grade 2 and 3 obesities. Also, the distribution of ischemic heart disease in type 2 diabetic women and men is different among groups with different BMIs and prevalence of ischemic heart disease in females more than males in normal weight group.
  Keywords: Body mass index, Obesity, Type 2 diabetes, Ischemic heart disease
 • Fariba Eivazi, Mohammad Akbari*, Holakoo Mohsenifar, Shohreh Noorizadeh Dehkordi, Zohreh Maghsoomi Pages 93-100
  Background
  This study was done to evaluate the spinal alignment to verify the prevalence of spinal malailgments such as FHP⃰, thoracic hyper kyphosis, lumbar hyper lordosis and scoliosis in 7-9 year-old students in south of Tehran 2017.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 2114 healthy students with mean age of 7.99±0.81 years old, including 1059 girls and 1055 boys were screened. A sociodemographic questionnaire used to gathering personal information and visual spinal assessment from side of body to determine any derailment toward plumb line and FBT⃰ for detecting scoliosis. Data analysis was done using descriptive and regression methods on SPSS software version 21.
  Results
  The prevalence of FHP was 68.4%, hyper lordosis 69.1%, hyper kyphosis 68.6% and scoliosis 15.7%. There was significant association among FHP with gender and age, also between hyper kyphosis with BMI⃰, among hyper lordosis with gender and BMI and finally among scoliosis with age and BMI. Hyper kyphosis, hyper lordosis and Scoliosis were more frequent in girls but FHP in boys. Another interesting result was susceptibility among underweight children with hyper kyphosis, hyper lordosis and scoliosis. There wasn’t any significant association among FHP, hyper kyphosis, hyper lordosis and scoliosis with habit of school bag carriage.
  Conclusion
  According to the high prevalence of spinal malailgments at this age, it seems necessary to implement screening programs in schools to find problems exactly, then made perfect plan and finally perform the planning to decrease progressions of malaignments at the right time.

  BMI⃰= Body Mass Index
  FBT⃰= Forward Bending Test
  FHP⃰= Forward Head Posture
  Keywords: Screening, Primary school, Spinal malailgments