فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وحیده شهریاری*، حسین خاکپور صفحات 7-33
  هر یک از سه دین توحیدی (اسلام، یهودیت و مسیحیت) کتب مقدس خاص خود را دارند و کتاب های آسمانی از زمان آدم(ع) تا زمان پیامبر(ص) برنامه واحدی را ارائه داده اند که دعوت به توحید است. همچنین، این کتاب ها اصول و مشترکاتی دارند؛ به عنوان نمونه از مهم ترین آن ها می توان به ذکر داستان انبیاء اشاره کرد. بنابراین، مفسران قرآن کریم در تفسیرهایی که از قرآن ارائه داده اند، از مطالب عهدین نیز بهره جسته اند و در واقع، شناخت رویکردهای مفسران در بهره گیری از عهدین سبب می شود تا بدانیم مفسران در برابر مطالب عهدین و استفاده از آن در تفسیر خود چه موضعی دارند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رویکردهای مفسران در بهره گیری از عهدین پرداخته است و نتیجه می گیرد که مفسران در بهره گیری از عهدین چهار رویکرد اثباتی حداکثری، اثباتی حداقلی، نفیی و دوگانه دارند و هر یک به گونه های مختلف از مطالب عهدین استفاده کرده اند، به طوری که برخی از آنان مطالب عهدین را آورده اند و به نقد کشیده اند و برخی نیز برای تبیین و توضیح مطالب از عهدین بهره جسته اند.
  کلیدواژگان: مفسران، رویکرد، عهدین، تفسیر
 • حسین علوی مهر، عباس یوسفی تازه کندی*، مرتضی سازجینی صفحات 35-63
  مهم ترین مستند مدعیان تحریف قرآن، مجموعه ای از روایات پراکنده است که از مدارک مختلف گردآوری شده است. در رد این گونه روایات، دانشمندان اسلامی روش های مختلفی را به کار برده اند، ولی بیشتر این روش ها جامعیت لازم را ندارند و یا حتی برخی از روش هایی که از سوی اهل تسنن به کار گرفته شده، خود منجر به شبهه تحریف قرآن شده است. از این رو، به کارگیری روشی صحیح و جامع در این امر از سوی علمای دین ضرورت دوچندان دارد. آیت الله معرفت از دانشمندان معاصری است که در رد این گونه روایات روش جامعی را اتخاذ کرده اند. روش ایشان در نقد و توجیه روایات تحریف نما سه مرحله ای است. در مرحله اول آیت الله معرفت به منابع روایات توجه دارند. ایشان بیشتر مدارک روایات ادعایی را بی اعتبار می دانند و عنوان می کنند که بسیاری از آن ها رساله هایی هستند که صاحبان آن ها مجهول و مجعول هستند. مرحله دوم توجه به سند روایات ادعایی است. در این مرحله، آیت الله معرفت به دو شیوه اجمالی و تفصیلی به نقد روایات تحریف نما مبادرت می ورزند و در مرحله سوم به نقد محتوایی روایات باقی مانده می پردازند.
  کلیدواژگان: قرآن، آیت الله معرفت، روایات تحریف نما
 • محمدتقی دیاری بیدگلی، سید محمد تقی موسوی کراماتی* صفحات 65-84
  نوشتار حاضر به نقش انگاره های زبان شناختی قرآن در تکوین رهیافت های سه گانه فراحداکثری، حداقلی و حداکثری جامعیت قرآن پرداخته است. در این پژوهش، روشن می شود که چگونه انتخاب هر یک از آرائی که در این عرصه است، ساختاری متفاوت از موضوع جامعیت قرآن می آفریند. در ارزیابی هایی که میان انگاره های مختلف زبان شناختی همچون زبان رمزی، عرفی، ترکیبی و فطری انجام پذیرفت، سرانجام این نتیجه به دست آمد که رهیافت حداکثری با وجود اختلاف نظر در ارائه انگاره ای واحد از زبان قرآن، نگرشی واقع بینانه و پذیرفتنی از زبان قرآن به دست داده است. اما آنچه می تواند شکل کامل تری از این انگاره بیافریند، آن است که بنای جامعیت قرآن جز بر پایه نظریه ای که تلفیقی از زبان فطری و زبان ترکیبی باشد، استوار نخواهد آمد. زبان فطری فرازمانی بودن جامعیت قرآن را تامین می نماید و زبان ترکیبی، همگانی بودن آن را محقق می سازد.
  کلیدواژگان: جامعیت قرآن، زبان قرآن، زبان نمادین، زبان عرفی، زبان ترکیبی، زبان فطری
 • مهنوش اسکندری* صفحات 85-107
  ترجمه متون دینی، به ویژه قرآن، یعنی کتابی که در فصاحت و بلاغت سرآمد تمام متون است، بسیار دشوار می باشد، حال اگر مترجم در برگردان این کتاب مقدس به تغییرناپذیرها برخورد کند، این کار پیچیده تر خواهد شد. مترجم باید پیش از ترجمه به شناخت و نحوه مواجهه با آن ها بپردازد؛ چراکه در صورت اتخاذ رویه نامناسب در ترجمه، از آنجاکه خواننده روس با متن قرآن آشنایی ندارد، برداشت و تصور نادرستی از آیات قرآن در ذهن او ایجاد خواهد شد. در این مقاله برآنیم ابتدا با تغییرناپذیرهای زبانی و راه های برگرداندن آن ها آشنا شویم. سپس به بررسی برگردان بیست مورد از تغییرناپذیرها در ترجمه روسی کولی یف خواهیم پرداخت. خواهیم دید مترجم نتوانسته چنان که شایسته است، حق مطلب را ادا کند و فهم آیات را برای روس زبانان غیرممکن ساخته است. شناخت راه های مواجهه با تغییرناپذیرها و اتخاذ رویه یکسان در برگردان آن ها می تواند به جلوگیری از این مسئله کمک شایانی کند.
  کلیدواژگان: قرآن، تغییرناپذیرها، برگردان تغییرناپذیرها، زبان روسی
 • سید حمیدرضا رئوف* صفحات 109-132
  موضوع شناخت خداوند و صفات او در قرآن، صورت های متعددی از تشبیه و تنزیه را بر مسلمین آشکار می کرد که فهم و توضیح آن، نگرش های کلامی تشبیهی و تنزیهی متقدم را پدید آورد. در این میان، رویکرد تشبیهی و موسوم به اهل تشبیه از سده اول اسلامی با تحولات متعددی همراه شد و پس از مقاتل بن سلیمان و محمدبن کرام به ابن تیمیه رسید که نماینده حنابله در روزگار خود بود. ابن تیمیه در تفسیر همانند اهل حدیث متقدم، صورت آیات را مبنا قرار می دهد و این باور را با نوعی تعطیل عقلی همراه می سازد. استنادهای حدیثی ابن تیمیه نیز مبتنی بر احادیثی است که تنها از سوی اهل حدیث رواج یافته است. بر این اساس، تنها زمانی می توان به اندیشه وی روی آورد که اولا مانند او قائل به تعطیلی تعقل در باب جمع جسمانیت خدا با اوصاف تنزیهی او در قرآن باشیم. ثانیا با رویکرد حدیثی وی به سراغ احادیث برویم و از آنان تایید بگیریم. در غیر این صورت، با فرض اینکه فردی از اهل سنت باشد، اما به مبانی ابن تیمیه قائل نباشد، نخواهد توانست مانند او فکر کند و به آنچه او مدعی است، ایمان آورد.
  کلیدواژگان: تشبیه، اهل حدیث، اهل تشبیه، ابن تیمیه، صفات الهی، جسمانی
 • مریم سعیدیان جزی* صفحات 133-170
  مسئله موعود و تعیین جایگاه آن در موضوع مهدویت، یک سنت الهی است که در آموزه های اسلامی به آن تصریح شده است. در این میان، اخبار و روایات منسوب به امام علی(ع) جایگاه ویژه ای دارد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که «ضرورت مهدویت و ماهیت آن در اخبار منسوب به امام علی(ع) چیست؟». این موضوع به ویژه از آن رو حائز است که به نظر می رسد سیره مهدوی نمونه جامع و آرمانی است که علی(ع) برای دستیابی به آن قدم برمی داشت. ازاین رو، نسبت جدی میان حکومت جهانی مهدوی با سیره امام علی(ع) وجود دارد. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در اخبار وارده از امام علی(ع)، مهدویت از آموزه های وحیانی به شمار می رود که معرفت به آن از وظایف ایمانی انسان دیندار است. مطابق این امر، حضرت مهدی(عج) از فرزندان علی(ع) و اهل بیت است و به عنوان امام و خلیفه الهی شئون ولایت را داراست. همچنین، مقوله مهدویت در تمام ابعاد آن با مشیت و اراده الهی نسبت مستقیم دارد و مسائلی چون ولادت، غیبت و ظهور امام، انتظار و مانند آن با ربوبیت، علم و قدرت حق تعالی پیوسته است. امام علی(ع) با طرح مقوله مهدویت تنها طریق تقرب به خداوند و سعادت را اندیشه توحیدی می داند که ولایت از شروط و ارکان آن به شمار می رود. به همین سبب، همه انسان های موحد و عدالت جو را به تبعیت از الگوی جامع مهدوی دعوت، و مقابله با ادعاهای ناصوابی که از سوی معاندان درباره مقوله موعود و مهدویت خاصه وارد شده است، وظیفه همگان می داند.
  کلیدواژگان: نص الهی، غیبت، ظهور، انتظار، ولایت، امام علی(ع)، امام مهدی(عج)
 • سیده زینب رضوی کیا (بام زد)، راضیه اخلاقی* صفحات 171-209
  «صد عن سبیل الله » یکی از پرکاربردترین مفاهیم قرآنی است که به شدت در قرآن نهی شده است و شناخت تمام جوانب آن نیز منجر به بازشناسی بسیاری از معارف اسلامی می شود و به رغم جایگاه تعیین کننده ای که در معارف قرآنی و اخلاقی و یا حتی ارتباطی که با مباحث فقهی و کلامی دارد، چنان که باید و شاید، بازشناخته نشده است. «صد عن سبیل الله » به معنای «اعراض از راه خدا و منع و جلوگیری از راه خدا» به کار رفته است و شامل گفتارها، رفتارها و کردارهایی است که باعث بازداشتن مردم از راه خدا می شود. از مصادیق «صد عن سبیل الله »، ظلم است. در آیات قرآن نیز آنان که «صد عن سبیل الله » می کنند، ظالم دانسته شده اند. بازداشتن از راه خدا آثار و پیامدهایی دارد. پیامدهای دنیوی آن، مکافات اعمال این افراد است که در همین دنیا، گریبان بازدارندگان از راه خدا را می گیرد و پیامدهای اخروی آن عبارتند از انواع عذاب های الهی و سزا و کیفر نهایی این افراد.
  کلیدواژگان: سبیل، سبیل الله ، صد عن سبیل، قرآن
|
 • Vahideh Shahriari Pages 7-33
  Each of the three monotheistic religions (Islam, Judaism, and Christianity) has their own scriptures, and all of these scriptures, from the time of Adam (A) to the Prophet (PBUH), have offered the same guidelines, namely the invitation to monotheism. Furthermore, these books have the same origin and share many similarities. For example, one of these significant similarities is the stories of the Prophets, and so commentators of the Holy Quran, in their interpretations, take advantage of the content of the Bible. Actually, identifying the commentators' approaches, in taking advantage of the Bible, helps us understand the commentators' stance toward the content of the Bible and its usage in their interpretation. Using the descriptive-analytical method, this article investigates the commentators' approaches towards the use of the Bible and concludes that commentators generally adopt four approaches in the use of the Bible: Maximum Proof, Minimum Proof, Negation, and Dual approaches. Each of them used the Bible differently, as some of them, criticize the content of the Bible and the others use it for explanatory purposes
  Keywords: Commentators, Approach, Bible, Interpretation
 • Hossain Alavi Mehr Pages 35-63
  The most important document claims distort the Koran, a collection of scattered dream that has been collected from  The most important document proposed by those who claim that the Quran has been distorted is a collection of scattered narrations collected from various documents. The use of an accurate and comprehensive method on the part of the scribes is very important. He argued against the criticism of distortion in three stages: In the first stage, Ayatollah Khomeini examines the source of the narrations. He believes that many of these narrations lack credibility, and that many of them have been reported from unknown and suspicious sources. The second stage has to do with the investigation of the documents supporting the claims of distortion. At this stage, Ayatollah Khomeini criticizes these narrations using brief and explanatory methods. The third stage involves criticizing the content of the remaining accounts.
  Keywords: Qur'an, Ayatollah Mu'rfat, Narrative of the Distortion
 • Mohammad Taqi Diari Bidgoli, Seyyed Mohammad Taqi Musavi Keramati * Pages 65-84
  The present paper address the role of Quran linguistic attitudes in the creation of the trinity view: strong maximal, minimal, and maximal comprehensiveness in the Quran. This investigation explains how the selection of each of these ideas can result in a different structure of the comprehensiveness in the Quran. Finally, in evaluations between different linguistic attitudes such as symbolic, conventional, combinational, and intrinsic language، the writer reaches the conclusion that comprehensiveness of the Quran is based upon the idea that despite some controversy, the maximal approach has yielded a realistic and acceptable idea of the language of the Quran. The comprehensiveness of the Quran is best represented by a synthesis of intrinsic and combinational methods. The intrinsic way ensures the ultra-temporality of the comprehensive of the Quran, and the combination way ensures the generality thereof.
  Keywords: Comprehensiveness Quran, Linguistic of Quran, Symbolic, Conventional, Combinational, Intrinsic
 • Mahnoosh Eskandari * Pages 85-107
  Translation of religious texts, including the Quran, the book that excels in oration, is very difficult. If the translator, in translating this book, faces the problem of realia, the translation will become more complex and hard. Before translating, the translator needs to know realia and how to deal with them, for making improper decisions in the translation will result in misunderstading and misconception since the Russian readers are not familiar with the Quran. In this article, first we intend to learn the linguistic aspects of  realia and how to translate them. We will, then, analyze the Russian translation of twenty realia in Kuliev's translation of the Quran. We come to the conclusion that the translator has not been able to properly translate realia, and this has made an accurate understaidng of the Quran for Russian speakers elusive. Learning translation strategies of the realia and making proper decisions in translating realia can prevent misunderstanding and misconception about the Ayat of the Quran.
  Keywords: The Quran, Realia, Translation of realia, Russian language
 • Seyyed Hamidreza Raoof * Pages 109-132
  Knowledge of God and His attributes offered in the Quran revealed numerous approaches of Simile and purification to Muslims.  Understanding and explaining it created earlier theological approaches to simile and purification. The simile and metaphor approach, known as the Ahl-Tashbih since the first century of Islam, has been associated with multiple variations and then Mqatl Ben Solomon and Mohammed Ben Kram, came to Ibn Taymiyyah to be representatives of the Hanbali in his day. Like the Ahl-Tashbih earlier, Ibn Taymiyya based the work on a literal interpretation of the Quran verses and accompanied this belief by a kind of avoidance of rationality. The hadith Citations of Ibn Taymiyya are also based on the Hadiths spread by only the Ahle Hadith. Accordingly, we can turn to this thought only if: We similarly avoid rationality and God’s transcendental attributes in the Quran; and second, we refer to Hadiths using his approach to get verification. Otherwise, if a person is Sunni, but does not respect the principles of Ibn Taymiyyah, he won’t be able to think like him and believe in what he did.
  Keywords: Assimilation, Ahle Hadith, Ahl-Tashbih, Ibn Taymiyyah, Attributes of God, physical
 • Maryam Saeedyan Jazi * Pages 133-170
  The promised issue and determining its place in the subject of Mahdism is a divine tradition which is stated in Islamic teachings. In this regard, the news and narrations related to Imam Ali (AS) have a special place. This research seeks to answer the following question: What is the necessity of Mahdism and its nature in the news related to Imam Ali (AS)? This is especially true because it seems that the Conduct of Imam Mahdi (AS) is a comprehensive and ideal example that Imam Ali (AS) aimed to realize. Therefore, there is a direct relationship between Mahdavi's world rule and Imam Ali (AS). The results of this research indicate that in the news of Imam Ali (as), Mahdism is one of the most important revelation teachings and learning about it is the duty of religious faith. According to this, Imam Mahdi (AS) is one of the sons of Imam Ali (AS) and Ahlul Bayt (AS) and as the Imam and the divine caliph, he has the status of "Welayat". Also, Mahdism, in all its dimensions, is directly related to the will of God and issues such as "birth", "absence" and "emergence" and "expectation" and so on, are related to God's knowledge and power. Imam Ali (as), by designing Mahdiism, considers the only way of approaching God and prosperity to be monotheistic thinking which entails " Welayat " as its terms and conditions. Therefore, all human beings are invited to follow the Imam Mahdi (AS), and it instructs everyone to deal with the allegations made by the enemies on the promised issue of Mahdiism.
  Keywords: Divine command, Absence, Appearance, waiting, Providence, Imam Ali (AS), Imam Mahdi (AS)
 • Seyyedeh Zeinab Razavi Kia (Bam Zad), Razieh Akhlaghi * Pages 171-209
  “Sad An Sabil Allah” is one of the most frequent Quranic concepts that has been severely forbidden by the Quran. And understanding it can lead to a reconsideration of many of the religious concepts of Islam. In spite of its importance in Islam, it has not been considered thoroughly enough. “Sad An Sabil Allah” means obstructing the path of God, and it involves language, deeds etc. that prevent people from following the path of God. An instance offered by the Quran is oppression, and those who do this are deemed to be oppressors. Obstruction of the path of God has consequences for the person who does this both in this world and in the other (such as Divine punishment and torture).
  Keywords: Path, The Path of God, Sad An Sabil Allah, The Quran