فهرست مطالب

یافته - پیاپی 15 (زمستان 1381)
 • پیاپی 15 (زمستان 1381)
 • 81 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/12/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقایسه نتایج شنوایی حاصل از ترمیم یک مرحله ای زنجیره ای استخوانچه ای
  محمد تقی خرسندی آشتیانی، سید هادی صمیمی اردستانی، علیرضا محبی صفحه 3
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی نتایج شنوایی و موفقیت ترمیم زنجیره ای یک مرحله ای در عمل تمپانوماستوئیدکتومی, فاکتورهای تاثیرگذار بر روی آن و مقایسه آن با نتایج حاصل از ترمیم تاخیری زنجیره استخوانچه ای در مرحله II بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 57 ترمیم یک مرحله ای زنجیره استخوانچه ای در ضمن تمپانوماستوئیدکتومی (8/36%) Canal-Wall up (CWU) وCanal-Wall %63.2 Down(CWD) در گروه اول, و 40 مورد ترمیم زنجیره استخوانچه ای در مرحله II (50% در Closed Cavity و 50% (Open Cavity در گروه دوم بعنوان کنترل انجام شد. نتایج شنوایی بعد از متوسط مدت پیگیری 5/21(33-17) ماه ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متوسط تغییر (ABG) Air-Bone Gap در گروه اول db 64/13-(09/18- در CWU و 05/11 - در CWD) بوده و درصد ≤20 (ABG) بعد از عمل در این گروه 9/57% بوده است. در گروه دوم متوسط تغییر db ABG 97/14 - و درصد ≤20 ABG بعد از عمل در این گروه 5/75% بوده است. اختلاف بین این تغییر در 2 گروه (2.12db) از لحاظ آماری معنی دار نبوده است (P=0.58)در ضمن اختلاف تغییر متوسط Bone Conduction (BC) در دو گروه (2.12db) نیز از لحاظ آماری معنی دار نبود (P=0.20).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که در صورت از بین رفتن کامل پاتولوژی, ترمیم زنجیره استخوانچه ای یک مرحله ای, امکان پذیر، با ارزش و دارای عوارض کمی است و نتایج آن قابل مقایسه با ترمیم دو مرحله ای می باشد.
  کلیدواژگان: تریمیم زنجیره استخوانچه ای، عفونت مزمن گوش میانی، Stapes
 • کیفیت باکتریولوژیک آب میوه و بستنی در شهر خرم آباد
  قدت الله شمس خرم آبادی، ناهید جهانبانی صفحه 11
  مقدمه
  بستنی و آبمیوه از جمله مواد غذایی پر مصرف خصوصا در فصل گرما است که بخش عمده آن به صورت سنتی و غیر پاستوریزه تهیه و عرضه می شود. آلودگی این مواد غذایی می تواند سبب بروز و شیوع عفونت ها و مسمومیت های غذایی در انسان گردد.
  مواد و روش ها
  به منظور کنترل کیفیت باکتریولوژیکی بستنی و آبمیوه عرضه شده در سطح شهر خرم آباد این پژوهش توصیفی - مقطعی در فصل تابستان انجام شد. به همین منظور از محصولات 40 باب بستنی و آبمیوه فروشی شهر خرم آباد نمونه برداری و در مجموع تعداد 135نمونه بستنی سنتی و پاستوریزه و 104 نمونه آبمیوه سنتی و پاستوریزه از نظر وجود کلیفرم واشیریشیاکلی با استفاده از روش های استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 67 درصد نمونه های بستنی سنتی 260 درصد نمونه های بستنی پاستوریزه و 84 درصد نمونه های آبمیوه سنتی دارای کلیفرم بیش از حد استاندارد و غیرقابل مصرف است. همچنین 62 درصد نمونه های آبمیوه سنتی آلودگی به اشریشیاکلی را نشان دادند. این در حالی است که تعداد اشریشیاکلی کلیه نمونه های بستنی و آبمیوه پاستوریزه مطابق استاندارد است.
  نتیجه گیری
  مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد بستنی و آبمیوه های سنتی نسبت به نوع پاستوریزه آن دارای آلودگی بیشتر است که می تواند ناشی از عدم رعایت اصول و موازین بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی و بهسازی محیط این گونه امکان باشد.
  کلیدواژگان: کلیفرمها، اشریشیاکلی، آبمیوه، بستنی
 • مقایسه اثر یک ترکیب گیاهی با گلوکانتیم بر لیشمانیوز پوستی
  شاهرخ ایزدی، محسن محمودی، مهندس امیر احمداخوان، مهدی محبعلی، فریبرز معطر صفحه 17
  مقدمه
  لیشمانیوز یکی از شش بیماری مهم انگلی مناطق گرمسیری دنیاست. روش های درمانی متعددی برای لیشمانیوز ارائه شده است اما مقاومت تدریجی انگل به برخی از داروها مشکلات جدیدی را در رابطه با این بیماری به وجود آورده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی که در سال 1378 به مدت 18 ماه در مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی اصفهان وابسته به دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، اثر یک پماد گیاهی تهیه شده از سه نوع گیاه شامل برگ درخت زیتون دارای ماده موثر نیم بیول، برگ درخت زبان گنجشک حاوی مشتقات فلاونوییدی و کوئرستین، پوست سبز میوه گردو دارای مواد تانن ویوگلون، بر روی زخمهای جلدی ناشی از لیشمانیاماژور، در موشهای نژاد خالص بالب سی مورد بررسی قرار گرفت. موشهای تحت بررسی به 5 گروه ده تایی به شرح زیر تقسیم شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول شامل موش هایی بودند که به لیشمانیوز جلدی مبتلا نبوده و هیچ نوع دارویی دریافت نکرده بودند. گروه دوم شامل موشهای مبتلا به لیشمانیوز جلدی بودند که از هیچ نوع دارویی جهت درمان آنها استفاده نگردید. گروه سوم موش هایی را شامل می شد که به وسیله تزریق موضعی گلوکانتیم تحت درمان قرار گرفتند. گروه چهارم شامل موشهایی بود که تحت درمان پماد گیاهی مذکور قرار گرفتند و بالاخره گروه پنجم شامل موشهای تحت درمان به وسیله پایه اصلی پماد (وازلین) بودند. مدت درمان با پماد گیاهی روزی دو نوبت به مدت30 روز بود. اثر درمانی ترکیبات مذکور به وسیله اندازه گیری قطر زخمها و شمارش اجسام لیشمن قبل و در زمان های درمان تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ترکیب گیاهی مورد استفاده در بهبودی موش های Balb/c مبتلا به لیشمانیوز جلدی تاثیر معنی داری (P>0.05) نداشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به تجربیات حاصل از این پژوهش, پیشنهاد می گردد اثربخشی این دارو به صورت لوسیون و در مراحل ابتدایی ظهور سالک مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، ترکیب گیاهی، درمان، موش بالب سی
 • رابطه اعتیاد به سیگار و تریاک با غلظت چربی های خون در بالغین شهرستان کرمان
  علیرضا ظهور، سعدالله شمس الدینی صفحه 23
  مقدمه
  افزایش کلسترول و تری گلیسرید خون از عوامل خطر برای بیماری های قلبی - عروقی محسوب می شوند و تاثیر سیگار و تریاک در تغییر میزان چربی های خون در پژوهشهای محدودی مورد بحث قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این بررسی به صورت مقطعی در سال 1379 بروی کلیه مراجعین بالای 20 سال (756 مرد و 1292 زن) که برای معاینه عمومی تندرستی به کلینیک تندرستی کرمان مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. قد و وزن افراد به منظور محاسبه ضریب توده بدنی (BMI) اندازه گیری و مقدار کلسترول و تری گلیسرید سرم آنان در وضعیت ناشتا بوسیله دستگاه اتوآنالایزر RA 1000 تعیین گردید. ضمنا پرسشنامه ای به منظور مشخص نمودن خصوصیات فردی، وضعیت اعتیاد و نوع اعتیاد از طریق انجام مصاحبه با افراد تحت بررسی تکمیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اعتیاد به سیگار و تریاک در جامعه کرمان به خصوص در مردان از شیوع چشمگیری برخوردار است؛ به طوری که حدود 30% مردان و 5% زنان تحت بررسی بنابراظهار خودشان معتاد به سیگار، تریاک و یا هر دو بودند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان کلسترول و تری گلیسرید افراد معتاد به سیگار و تریاک ضمن کنترل تاثیر شاخص توده بدنی، به طور معنی داری بیش از افراد غیر معتاد (در هر دو جنس) بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی ضرورت آموزش اثرات زیانبار مصرف سیگار و تریاک در افزایش چربی های خون را روشن می سازد.
  کلیدواژگان: سیگار، تریاک، کلسترول، تری گلیسرید
 • تعیین مقدار متوسط PT جهت اندازه گیری INR درجامعه شهری خرم آباد
  عارف حسینیان امیری، محمد جواد طراحی صفحه 29
  مقدمه
  اختلالهای انعقادی جزو مهمترین دسته از بیماری هایی است که انسان به آنها مبتلا می شود و هر ساله باعث مرگ و میر قابل توجهی در افراد جامعه می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از بین افراد گروه سنی60-20 ساله شهر خرم آباد تعداد 298 مورد که هیچ گونه بیماری در هنگام آزمایش نداشته و سابقه بیماری های خونریزی دهنده یا اختلالهای انعقادی را نیز نشان نمی دادند و در عین حال از هیچ گونه داروی ضد انعقادی نیز استفاده نمی کردند، انتخاب و مقدار PT آنها اندازه گیری شد. کلیه آزمایش ها به روش Tilt - tube testدر یک آزمایشگاه مرجع به طریق استاندارد انجام گرفتند. ضمنا جهت کاهش خطای اندازه گیری، تمامی نمونه ها توسط یک نفر مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که در مردان، مقدار PT معادل 13.47 ثانیه و حدود اطمینان آن بین 63/13 - 31/13 است. در زنان، مقدار متوسط PT معادل 57/13 ثانیه و حدود اطمینان آن 75/13-39/13 است. در کلیه نمونه ها مقدار متوسط PT معادل 52/13 ثانیه با حدود اطمینان 95% و میانگین جمعیت 1/1 ±52/13 یعنی 13.63-13.41 تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  مقایسه نتایج حاصله در مورد PT در خرم آباد, نشان می دهد که این مقادیر بصورت معنی داری کمتر از مقادیر متوسط در کتب مرجع است. توصیه می شود مقدار متوسط PT بدست آمده در این مطالعه جهت استفاده به آزمایشگاه ها خرم آباد ارائه شود.
  کلیدواژگان: اندازه گیری INR، PT، شهر خرم آباد
 • بررسی شیوع چاقی و ارتباط بین چاقی و عدم تخمک گذاری در دانش آموزان دبیرستانی
  سهیلا اکبری صفحه 33
  مقدمه
  بیش از 30% جمعیت بالای 30 سال نزدیک به 20% اضافه وزن دارند و متاسفانه در خلال 100 سال گذشته به دلیل کم تحرکی و زندگی مرفه، تعداد مبتلایان به چاقی همواره رو به افزایش است. همراه با افزایش چاقی میزان بعضی از بیماری ها از جمله بیماری پلی کیستیک تخمدان رو به افزایش است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به منظور تعیین شیوع چاقی و بررسی ارتباط بین تخمک گذاری و چاقی بر روی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهرستان خرم آباد انجام گرفت. مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بود. که برای انجام تعداد 986 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از دبیرستانهای دخترانه شهر خرم آباد انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و مشاهده بود.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که شیوع اضافه وزن بر اساس BMI:24-30 حدود 8/%17بوده و شیوع چاقی بر اساس BMI>30 حدود 7/3% بوده است. میزان تخمک گذاری در گروه با اضافه وزن نسبت به عدم تخمک گذاری در این گروه 2/43% در مقابل 8/56% بوده و این نسبت در گروه افراد چاق 1/36% در مقابل 9/63% بوده است. آزمونهای آماری ارتباط معنی داری را بین چاقی و عدم تخمک گذاری نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده آموزش صحیح به دانش آموزان دختر در مورد سیکلهای قاعدگی، علائم و نشانه های قبل از قاعدگی دیسمنوره و... امری ضروری است. چنانچه اختلالهای مذکور ناشی از چاقی باشد باید با شناخت به موقع و درمان فوری از عوارض صعب العلاج آن کاست.
  کلیدواژگان: چاقی، تخمک گذاری، شاخص توده بدن
 • تشخیص کلستاز صفراوی با جداسازی ایزوآنزیم الکالین فسفاتاز (High-Mr) سرم افراد با بیلیروبین بالا
  غلامرضا شهسواری، سیدعلی اصغر مشتاقی، محسن آنی صفحه 39
  مقدمه
  الکالین فسفاتاز به غشای پلاسمایی بافتهایی نظیر روده جفت، کبد، استخوان و کلیه متصل است. تمام این ایزوآنزیمها و ایزو فرمها تقریبا KD 230 وزن ملکولی داشته که بطور کلی به آنها ایزوآنزیم با وزن ملکولی پایین (Low-Mr) ALP اطلاق می گردد.
  مواد و روش ها
  از آنجایی که کلستاز صفراوی همواره با افزایش سطح پلاسمایی بیلیروبین در بیماران همراه است، در این مطالعه توصیفی از سرم بیمارانی که در سال 1380 به آزمایشگاه تشخیص طبی بروجرد مراجعه نمودند (تعداد 104 بیمار که 80 درصد آنها سن بالای 50 سال داشتند) و دارای سطح پلاسمایی بیلیروبین بالایی بودند،ایزوآنزیمهای High-Mr و Low-Mr الکالین فسفاتاز توسط کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون با سفاکریل S-300 بر روی یک ستون 0.9×50cm تفکیک گردید. فعالیت ALP توسط روش اصلاح شده پسی ولوری مورد اندازه گیری قرار گرفت. در نتیجه ژل فیلتراسیون سرم بیماران High-Mr در جزء 15 و Low-Mr در جزء 19 وارد شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، الگوی کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون سرم بیماران با کلستاز صفراوی دارای دو پیک (جزء های 15 و 19) ولی بیماران با عدم ناهنجاری های صفراوی یک پیک (جزء 15) است. فعالیت (High-Mr) ALP جزء 15. در بیماران کلستاز IU/L 30-12 و در افراد طبیعی IU/L5/2-0 بدست آمد. نتیجه ژل فیلتراسیون سرم 104 بیمار با سطح پلاسمایی بیلیروبین بالا نشان داد که 24 بیمار مطابق با الگوی ژل فیلتراسیون بیماران کلستاز صفراوی می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده میزان فعالیت ایزو آنزیم صفراوی در ناهنجاری های صفراوی 12-6 برابر افراد طبیعی می باشد و هم چنین سطح پلاسمائی ایزو آنزیم الکالین فسفاتاز (Low-Mr) تقریبا دو برابر افراد سالم بود.
  کلیدواژگان: انسداد صفرا، الکالین فسفاتاز، بیلیروبین
 • میزان آگاهی مادران در مورد تغذیه کودکان مبتلا به اسهال
  فریبا طرهانی، سیمین کاظمی صفحه 43
  مقدمه
  بیماری های اسهالی از عوامل مرگ ومیر کودکان کشورهای در حال توسعه و همچنین عامل مهم سوء تغذیه است. این تعیین میزان آگاهی و دانش مادران خرم آبادی در مورد تغذیه کودکان مبتلا به اسهال در سال 1381 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بود که به منظور انجام آن تعداد 384 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای حاوی سوالاتی درباره آگاهی از تغذیه کودکان مبتلا به اسهال در اختیار آنان قرار داده شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها و استخراج اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Spss-win مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که بین سن مادران با میزان آگاهی آنان ارتباط معنی داری وجود ندارد (P>0.05) در خصوص ارتباط بین میزان تحصیلات با آگاهی، نتایج حاکی از آن بود که 2/2 افراد بی سواد آگاهی خوب و 1/31 آگاهی ضعیف داشتند؛ ولی مادران با تحصیلات دانشگاهی 25 درصد آگاهی خوب و 4/10 درصد آگاهی ضعیف داشتند (P<0.05) بین تعداد فرزندان و آگاهی مادران از چگونگی تغذیه کودک مبتلا به اسهال نیز ارتباط آماری معنی داری وجود داشت، (P<0.05) به عبارتی هر چه تعداد فرزند کمتر باشد، وضعیت آگاهی آنان در خصوص تغذیه کودکان مبتلا به اسهال بهتر است.
  نتیجه گیری
  بنابراین لزوم آموزش به مادران در خصوص تغذیه کودکان مبتلا به اسهال امری ضروری است.
  کلیدواژگان: آگاهی، تغذیه، اسهال کودکان
 • میزان مصرف نورپلانت و علل خارج ساختن آن در شهرستان خرم آباد
  ناهید لرزاده صفحه 47
  مقدمه
  در میان روش های جلوگیری از بارداری، استفاده از نورپلانت به علت کارایی زیاد و پذیرش مناسب توسط استفاده کنندگان اثر طولانی مدت و کم زحمت بودن آن از روش های مناسب جلوگیری از بارداری است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد و هدف کلی آن بررسی میزان مصرف نورپلانت و علل خارج ساختن آن در مراجعین به درمانگاهای تنظیم خانواده شهرستان خرم آباد در سال 1378 بود. به همین منظور تعداد 199 نفر از افرادی که جهت کاشتن نورپلانت به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد مراجعه کرده بودند و همچنین 24 نفری که اقدام به خارج کردن نورپلانت کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان داد که بیشتر مصرف کنندگان نورپلانت, در گروه سنی 29-20 سال (83/63 درصد) و در زنانی که دارای 2-1 فرزند بودند (25/48) قرار داشتند. زنانی که قبلا از آمپول مدروکسی پروژسترون استات طولانی اثر استفاده می کردند، گرایش بیشتری به استفاده از نورپلانت (2/37 درصد) و افرادی که از IUD استفاده کردند، کمترین میزان گرایش به نورپلانت را داشتند بیشترین علت ترک روش قبلی پیشگیری، تمایل شخصی و اطمینان بیشتر به نورپلانت بود (65/28%). بیشترین علت خارج ساختن نورپلانت خونریزی بود (6/41%).67% موارد خارج ساختن نورپلانت در سنین زیر 35 سال بود.
  نتیجه گیری
  مهمترین عوارض نورپلانت شامل خونریزی، آمنوره و سردرد بود که بیشترین زنان زیر 35 سال مشاهده شده بود.
  با توجه به اینکه عوارض ایجاد شده با نورپلانت به خوبی با قرص خوراکی استروژن قابل درمان است و با توجه به کارآیی بالای این روش و طولانی بودن مدت پیشگیری آن، روش مناسبی در استان لرستان جهت عشایر و کوچ کنندگان است.
  کلیدواژگان: نورپلانت، خونریزی، آمنوره
 • بررسی امید به آینده در زندانیان زندان مرکزی خرم آباد
  میترا صفا، رامین منظمی مطلق صفحه 53
  مقدمه
  نا امیدی به عنوان یکی از علائم مهم در بیماران افسرده به شمار می رود و از طرفی زمینه ساز بسیاری از سستی ها و رکود افراد در زندگی اجتماعی است.
  مواد و روش ها
  هدف از این پژوهش بررسی امید به آینده در بین آن دسته از زندانیانی بود که نتیجه آزمون غربالگری افسردگی در آنان توسط پرسشنامه و مصاحبه بالینی مثبت بوده است.
  مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بود که در آن تعداد 191 نفر از زندانیان زندان مرکزی خرم آباد از طریق آزمون افسردگی بک (BDI) و مصاحبه بالینی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان داد که 92/64 درصد از زندانیان نا امید و 08/35 درصد آنها نسبت به آینده امیدوار بودند. بیشترین درصد ناامیدی (4/83%) مربوط به گروه سنی 44-20 سال بود. بین افزایش سن و خطر احتمال ابتلا به افسردگی رابطه معنی داری وجود داشت. نا امیدی در مردان (59/57%) بیشتر از زنان (41/43%) مشاهده شد. میزان نا امیدی در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد بود همچنین ناامیدی در بین زندانیان که ساکن روستا بودند (72%) بیشتر از زندانیان ساکن شهری (28%) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که امید به آینده یکی از علائم بسیار مهم در تعیین سلامت روانی انسان و داشتن عملکرد و ارتباط بین فردی و اجتماعی مناسب است.
  کلیدواژگان: امید به آینده، زندانیان، افسردگی
 • مقاله مروری
 • مروری کوتاه بر نحوه کشت سلولهای سرطانی به دو روش پاتریپسین و بدون تریپسین
  آذین نوروزی، راضیه یزدان پرست صفحه 57
  یکی از معضلات کشت سلول های چسبنده، آسیبی است که سلولها هنگام جدا شدن از ظرف کشت متحمل می شوند. این آسیب ها اغلب باعث از بین رفتن و مرگ تعداد زیادی از سلولها می شوند. در این مقاله دو روش جدا کردن سلولهای چسبنده از ظروف کشت سلول به اختصال شرح داده شده اند. روش اول شامل محلول تریپسین 05/0 الی 07/0 درصد حاوی EDTA 1 میلی مولار و روش دوم شامل محلول5-10 EDTA میلی مولار حاوی 1 میلی گرم بر میلی لیتر آلبومین است.
  در روش آلبومین هر چه غلظت محلول EDTA کمتر باشد، مدت زمان بیشتری برای گرد شدن سلولها مورد نیاز است. در روش تریپسینه کردن، برای سلولهایی که قدرت چسبندگی زیادی دارند یا در صورتی که تحت تیمار خاصی چسبندگی سلولها افزایش یابد، باید از درصد بالاتری از تریپسین استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کشت سلولی، سلولهای چسبنده، روش باتریپسین، بدون تریپسین
 • گزارش مورد
 • پیوند مجدد آلت بدنبال قطع کامل آن
  مهرداد صادقی صفحه 61
  قطع کامل آلت از تروماهای نادر در اورلوژی محسوب می گردد که در صورت بروز، باید سگمان قطع شده در شرایط هاپیوترمیک و استریل هر چه سریعتر به همراه بیمار به مرکز مجهز به امکانات جراحی میکروسکوپیک جهت پیوند مجدد انتقال یابد. گاها در شرایط غیرمعمول به علت تاخیر در مراجعه و سپری شدن زمان طولانی از وقوع حادثه، عدم تشخیص صحیح اولیه و تاخیر در انتقال به اطاق عمل، عدم امکانات و یا عدم رضایت بیمار و همراهان وی جهت اعزام یک اورلوژیست در یک مرکز جراحی با امکانات معمولی، ممکن است مجبور به انجام این عمل شود.
  بیمار مورد معرفی پسربچه 12 ساله ای است که به دنبال ترومای آلت با اره برقی ارجاع شده بود. در حین اکسپلور ناحیه صدمه دیده در زیر بیهوشی متوجه قطع کامل آلت در وی شدیم که تصمیم به پیوند مجدد گرفته شد. دو سر ورید دورسال آلت در زیر میکروسکوپ با نایلون 8-0 بهم متصل شدند. پیوند و ترمیم بقیه قسمتهای آلت نیز به روش ماکروسکوپیک صورت گرفت. در پیگیری بیمار تا سه ماه بعد از عمل، سگمان پیوندی کاملا سالم و بیمار حس آلت و نعوظ نسبتا طبیعی داشت.
  کلیدواژگان: پیوند مجدد آلت، قطع آلت، ترمیم ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک