فهرست مطالب

یافته - پیاپی 18 (پاییز 1382)
 • پیاپی 18 (پاییز 1382)
 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/07/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • طاهره زندیه صفحه 3
  مقدمه
  تحقیقات متعدد ثابت نموده مزوتلیومای بدخیم در کارگرانی که در تماس با ذرات آسبس هستند به طور واضح و فراوان دیده می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان پاسخهای ایمنی در کارگرانی که در تماس با آسبس هستند و مقایسه آن با افراد نرمال بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 7 بیمار مبتلا به آسبستوزیس، 73 کارگر در تماس با فیبرهای آسبس به عنوان گروه مورد و 59 کارگر بدون تماس به عنوان کنترل از دو کارخانه فارسیت درود و تهران مورد بررسی قرار گرفتند.
  جواب ایمنی سلولی نسبت به PHA و درصد T سل ها و TG سل ها (T ساپرسورسل ها) در 7 بیمار، 16 کارگر در تماس با آسبس و 23 کنترل انجام شد. هم چنین جواب آلرژی تاخیری به وسیله آنتی ژنهای PPD و کاندیدین در 57 کارگر و 29 کنترل تست شد.
  یافته ها
  در کشت لنفوسیتها نسبت به PHA تغییر آماری مشاهده نشد؛ ولی درT سلها در بیماران (14±34) در مقایسه با کنترل (21±59) تقلیل یافته بود؛ در صورتی که TG سلها در بیماران (16±15) و کارگران در تماس با آسبس (8±19) نسبت به کنترل (3±9) افزایش یافته بود (P<0.001).
  کارگران در تماس با آسبس 61% نسبت به PPD و 65% نسبت به کاندیدین جواب مثبت دادند که در مقایسه با کنترل (83% با PPD و 88% نسبت به کاندیدین) کاهش یافته بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که در بیماران آسبستوزیس و کارگرانی که بیشتر از 11 سال با آسبس تماس دارند، اختلال ایمنی سلولی وجود دارد که معمولا این اختلال سلولی بعد از تماس زیاد با فیبرهای آسبس و قبل از بروز علائم فیبروزی قابل مشاهده، با رادیوگرافی قابل تشخیص است.
  کلیدواژگان: آسبستوز، سیستم ایمنی، حساسیت، کارگران
 • مجتبی خاکساریان، محمد جوان، علی سنبلی، فرشته معتمدی صفحه 11
  مقدمه
  گیاه هاپیریکوم پرفوراتوم در پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی کدگذاری گردید و عصاره گیری با استفاده از روش جوشاندن (decoction) انجام شد. گزارشات فراوانی راجع به اثرات ضد افسردگی هایپریکوم و پرفوراتوم وجود دارد؛ اما در رابطه با اثرات ضد دردی خانواده هایپریکوم (به ویژه هایپریکوم پرفوراتوم) مطالعات کمی انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات مهاری عصاره آبی علف چای بر درد حاد (حرارتی و شیمیایی) و درد مزمن (شیمیایی) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 70 عدد موش صحرایی نر Sprague- Dawely در محدوده وزنی 200-230 گرم برای تمام آزمایش ها و برای تعیین دوز کشنده از 50 عدد موش سوری با محدوده وزنی 37-34 گرم انجام شد. برای اندازه گیری درد از دو روش آزمایش فرمالین (مدل درد حاد و مزمن شیمیایی) و آزمایش Tail- flick (درد حاد حرارتی) استفاده عصاره هایپریکوم با سدیم سالیسیلات به عنوان شاهد مثبت مقایسه گردید. محدوده دوز کشنده LD50 حدود 6000mg/kg تعیین گردید. آنالیز آماری بر حسب مورد، unpaired، paired t-test و ANOVA انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمایشات نشان می دهد که تجویز داخل صفاقی سدیم سالیسیلات (300mg/kg) بر زمان تاخیر آزمون Tail flick اثری نداشت؛ در حالیکه عصاره آبی در تمامی دوزهای مصرفی باعث افزایش زمان تاخیر آزمون گردید. هم چنین عصاره آبی در تمامی دوزهای مصرفی بی دردی حیوان را در هر دو فاز آزمون افزایش داد؛ اما سدیم سالیسیلات فقط بر فاز دوم آزمون فرمالین موثر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهند که عصاره آبی هایپریکوم بر مدل های درد حاد (حرارتی و شیمیایی) و درد مزمن (شیمیایی) موثر می باشد و هم چنین می توان اثرات ضد دردی محیطی و مرکزی برای عصاره قایل شد.
  کلیدواژگان: آزمون فرمالین، آزمون Tail، Flick، هاپیریکوم پرفوراتوم، موش صحرایی
 • غلامرضا طالعی، محمد مشکوه سادات، بهرام دلفان صفحه 19
  مقدمه
  با توجه به افزایش روز افزون مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیکها و عوارض جانبی آنها استفاده از گیاهان دارویی و عصاره های گیاهی مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. در این پژوهش اثرات آنتی باکتریال عصاره های سماق لرستان، الف و درمنه (جوشن) و همیشه سبز بر روی شش باکتری گرم منفی و گرم مثبت استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  برای انجام این پژوهش آزمایشی ابتدا برگ یا میوه تازه گیاه در سایه خشک و تبدیل به پودر شد، سپس در چند مرحله عصاره آن در حلالهای آلی به دست آمد. با تغییر نمودن حلال، عصاره در سرم فیزیولوژی استریل بازسازی شده آزمایش دیسک دیفیوژن (DD) و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) به روش برات میکرودایلوشن انجام گرفت. پس از آماده شدن حداقل غلظت کشندگی باکتری ها (MBC)، مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره سماق لری (وحشی لرستان) اثر قوی آنتی باکتریال دارد؛ به طوری که در رقت بسیار پایین (MIC=5μg/ml) رشد باسیلوس سرویس را متوقف نمود و در غلظت MBC=78μg/ml موجب مرگ این باکتری شد. اثر عصاره سماق بر باکتری های گرم مثبت بیشتر از گرم منفی بود؛ به عنوان مثال اثر باکتریواستاتیک و باکتریوسیدال این عصاره بر روی انتروکک فکالیس برابرMBC=MIC=30μg/ml بود. در حالی که همین اثر برای سودموناس و اشرشیاکلی 600μg/ml یا بیشتر بود. هم چنین عصاره گیاه الف در غلظت های پایین برباسیلوس سروس اثر آنتی باکتریال داشت و در غلظت 600μg/ml بر استاف اپیدرمیدیس و اشرشیاکلی موثر بود. اثر آنتی باکتریال عصاره همیشه سبز بر باکتری های مورد آزمایش بسیار کم و یا در غلظت مورد آزمایش بی اثر بود. عصاره گیاه جوشن نیز به همین ترتیب بر بعضی از باکتری های مورد آزمایش موثر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق می توان امیدوار بود که عصاره سماق را می توان در درمان بعضی از باکتری های مقاوم مانند انتروکک فکالیس استفاده نمود. هم چنین در صنایع غذایی نیز به عنوان محافظت کننده مواد غذایی قابل استفاده می باشند.
  کلیدواژگان: آنتی باکتریال، گیاهان داروئی، عصاره گیاهی
 • راحله عصایی، علیرضا سرکاکی، محمد بدوی، ناصر پژوهی صفحه 25
  مقدمه
  شواهد نشان می دهد که اعتیاد یکی از والدین به مورفین منجر به اختلال در فرآیند یادگیری و حافظه فرزندان می شود. با توجه به نقش گلوتامات در ناحیه شکنج دندانه ای هیپوکامپ بر یادگیری، در این مطالعه اثر اعتیاد یکی از والدین بر غلظت گلوتامات پایه و تحریکی ناحیه شکنج دندانه ای فرزندان موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 20 سر موش صحرایی ماده و 8 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با مصرف خوراکی مورفین با دوز 32 میلی گرم / کیلوگرم، 2 بار در روز معتاد شدند. به منظور انجام جفت گیری 20 سر موش ماده معتاد با 8 سر موش نر غیر معتاد و 28 موش نر معتاد با 20 سر موش ماده غیر معتاد در قفس های جداگانه ای قرار گرفتند. پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ مایع خارج سلولی ناحیه شکنج دندانه ای آنها در حالت پایه و تحریک الکتریکی (با فرکانس 10 هرتز و جریان 700 میکرو آمپر) مسیر نفوذی، به روش میکرو دیالیز استخراج و با استفاده از دستگاه HPLC و ردیاب فلورسنت اندازه گیری شد. نتایج به صورت میانگین ± خطای معیار بیان گردید و نتایج به روش آنالیز واریانس دو طرفه مقایسه شدند.
  یافته ها
  در فرزندان نر گروه مادر معتاد، غلظت گلوتامات پایه و تحریکی ناحیه شکنج به روش آنالیز واریانس هیپوکامپ به ترتیب 0.04±0.67؛ 0.1±1.11 و در فرزندان ماده به ترتیب 0.06±0.47؛ 0.05±0.88 ناتومول بود (n=5). مقادیر غلظت های مشابه در گروه پدر معتاد، به ترتیب 0.15±1.06، 0.2±2.03 و 0.05±0.9؛ 0.11±1.75 ناتومول بود (n=5).
  نتایج نشان داد که در فرزندان هر دو گروه مادر معتاد و پدر معتاد، غلظت گلوتامات خارج سلولی پایه و تحریکی ناحیه شکنج دندنه ای نسبت به گروه شاهد خود به طور معنی داری کاهش یافته است. در گروه مادر معتاد میزان گلوتامات پایه و تحریکی در ناحیه شکنج دندنه ای در فرزندان ماده کمتر از فرزندان نر بود. میزان گلوماتات پایه و احریکی ناحیه شکنج دندنه ای فرزندان در گروه مادر معتاد به طور معنی داری کمتر از گروه پدر معتاد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که مصرف مورفین می تواند منجر به کاهش غلظت گلوتامات مایع خارج سلولی ناحیه شکنج دندانه ای در فرزندان گردد که به نوبه خود می تواند موجب اختلالاتی در روند حافظه و یادگیری شود. بنابر این آگاه کردن افکار عمومی از عواقب اثر اعتیاد بر فرزندان بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: گلوتامات، مورفین، هیپوکامپ، موش صحرایی
 • معصومه غفارزاده، فاطمه یاری صفحه 33
  مقدمه
  یکی از مشکلات عمده خانم ها در سنین بعد از یائسگی بیماری قلبی - عروقی یا CVD است که باعث مرگ و میر خانم ها در زمان یائسگی می شود. یک علت عمده بیماری های قلبی - عروقی آترواسکروز است و چنین فرض شده است که استروژن باعث محافظت زنان در برابر آترواسکروز می شود. سویا به دلیل دارا بودن ایروفلان هایی چون ژنیستین و دایدزین که جزء استروژنهای گیاهی طبقه بندی شده است. به عنوان یک منبع عمده استروژن گیاهی شناخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر سویا بر روی لیپیدهای سرم در خانم های یائسه مبتلا به هیپروکلسترونمی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 100 خانم یائسه دچار افزایش کلسترول پلاسما مراجعه کننده به بیمارستان زنان عسلیان خرم آباد در سال 1381 انجام گرفت. این افراد به طور تصادفی به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند که به گروه آزمایش سویا به صورت کپسولهای 500mg با دوز 2gr/day دوبار در روز و به گروه گواه کپسولهای حاوی ماده بی اثر داده شد. 12 هفته پس از مصرف سویا از هر دو گروه نمونه خون گرفته و به آزمایشگاه ارسال شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان داد که بین میانگین کلسترول سرم قبل از درمان و 12 هفته بعد از درمان اختلاف معنی داری وجود ندارد (p=NS). بین سطح کلسترول گروه آزمایش قبل و بعد از مصرف سویا تغییر معنی داری حاصل نشد (p=NS). هم چنین بین سطح کلسترول آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p=NS).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق سویا نمی تواند جایگزین مناسبی برای استروژن در درمان یائسگی باشد.
  کلیدواژگان: لیپیدهای سرم، یائسگی، سویا
 • طاهره جوادی، اعظم محسن زاده، علی فرهادی صفحه 37
  مقدمه
  سرخک بیماری است که به راحتی از شخصی به شخصی دیگر سرایت می کند. گر چه امروزه تعداد موارد ابتلا به سرخک به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافته؛ اما هنوز هم بیماری شایعی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی موارد ابتلا به سرخک در کودکان شهرستان خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی انجام شد. کلیه کودکانی که در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد با تشخیص سرخک بستری شده بودند (124 بیمار) مورد بررسی قرار گرفتند. متغییرهای مورد مطالعه شامل سن، جنس، ماه و فصل بستری بود. اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 124 بیمار تحت بررسی، 78 نفر (62.9%) پسر و 46 نفر (27.1%) دختر بودند. بیشتر موارد در سنین زیر 9 ماهگی47.6%)) و 7-6 سالگی (37.9%) روی داد. بین سن ابتلا به سرخک و هم چنین بین جنس و ابتلا به سرخک رابطه آماری معنی داری وجود داشت (P<0.05). بیماران بستری شده طی فروردین تا اسفند 1381، 31 نفر (25%) و طی فروردین تا 1382، 93 نفر (75%) بودند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بیشترین میزان بروز سرخک قبل از 9 ماهگی و پس از 6 سالگی بود و این در حالی است که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت ایران، واکسن سرخک طی دو دوز شامل 9 ماهگی و 15 ماهگی تزریق می گردد. بنابراین توصیه می شود در صورت تایید نتایج این مطالعه در سایر شهرستان ها، تغییرات اساسی در برنامه واکسیناسیون ایران انجام شود.
  کلیدواژگان: شیوع سرخک، واکسن سرخک، خرم آباد
 • ناهید لرزاده، افسانه دهنوردی، مرضیه مومن نسب صفحه 41
  هدف
  با توجه به شیوع بالای زایمان زودرس و عوارض شناخته شده آن و اینکه گیرنده های HCG در میومتر رحم انسان وجود دارد و HCG سبب مهار انقباضات میمومتر در خارج از بدن می شود، درصدد برآمدیم تا اثرات درمان HCG را در زایمان زودرس بررسی کرده و همچنین با سولفات منیزیم که درمان متداول آن است نیز مقایسه کنیم.
  موارد و
  روش ها
  این مطالعه با روش کارآیی بالینی (Clinical trial) بر روی بیماران با حاملگی بین 20-35 و مبتلا به انقباضات رحمی با کیسه آب سالم و دیلاتاسیون سرویکس کمتر از 4 سانتی متر بستری در زایشگاه های شهرستان خرم آباد بین سالهای بهمن 79 لغایت بهمن ماه 81 صورت پذیرفت.
  در این بررسی 101 بیمار را به 2 گروه تقسیم کردیم گروه مورد (50 نفر) که تحت درمان با HCG (گونادوتروپین جفتی انسانی) به صورت 5000 واحد در شروع و سپس 10000 واحد در 500 سی سی سرم قندی ریخته و با سرعت 20 قطره در دقیقه به بیماران داده شد و گروه شاهد (51 نفر) که تحت درمان متداول با سولفات منیزیم قرار گرفتند.
  درمان را تا قطع انقباضات رحمی ادامه دادیم و عوارض جنینی و مادری حین درمان نیز ثبت می شد. بیماران 24 ساعت بعد از قطع درمان در بیمارستان و سپس بعد از ترخیص در مراجعاتی که به درمانگاه و مطب داشتند تا زمان زایمان پی گیری شدند.
  یافته ها
  گروه ها به لحاظ سن مادر، سن حاملگی، گراویدیتی تقریبا مشابه بودند. میزان تاخیر در گروه HCG 22.68. روز و در گروه سولفات منیزیم، 24.57 روز بود. در گروه HCG 9 نوزاد (18 درصد) و در گروه سولفات منیزیم نیز 9 نوزاد (17.8 درصد) در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بستری شدند.
  میانگین وزن در گروه HCG 2334 گرم و در گروه سولفات منیزیم، 2287 گرم بود که اختلاف معنی دار نداشتند. در هیچکدام از گروه ها دارو قطع نشد ولی میزان شکایت و عوارض در گروه سولفات منیزیم صد در صد بوده و در گروه HCG صفر بوده است (P<0.0001).
  نتیجه گیری
  با توجه به مشابه بودن تاثیر هر دو دارو در تاخیر زایمانی و سرکوب انقباضات رحمی و میانگین وزن هنگام تولد و بدون عارضه بودن HCG استفاده از این دارو در پیشگیری از زایمان زودرس به عنوان جانشین سولفات منیزیم منطقی به نظر می رسد و HCG یک کاندیدا مناسب درمان زایمان زودرس می باشد.
 • غلامعلی سبزواری، عبدالحسین دلیمی صفحه 47
  مقدمه
  کیست هیداتید از بیماری های انگلی مشترک انسان، دام، گوشتخواران اهلی و وحشی می باشد. این بیماری در انسان موجب ضایعات و آسیبهای عضو شده و گاهی منجر به مرگ می شود.
  هدف از انجام این مطالعه بررسی رشد کیست هیداتید ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی، تعیین حساسیت آنها، تهیه مقاطع بافتی و چگونگی رشد و تشکیل مراحل کیست هیداتید ثانویه بود.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی رشد کیست هیداتید ثانویه و تعیین حساسیت موش سوری و هامستر سفید، تعداد 36 سر موش سوری و 27 سر هامستر سفید، با تزریق داخل صفاتی لارواکینوکوکوس گرانولوزوس گوسفندی مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ سپس به مدت 9 ماه، ماهیانه تعداد معینی از حیوانات کالبدگشایی شده و محوطه صفاق، کبد، ریه، کلیه و طحال از نظر آلودگی به کیست، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این بررسی کیست هیداتید ثانویه در موش سوری از ماه سوم تشکیل گردید و در ماه های بعد به خصوص ماه هشتم و نهم در کلیه موشها کیست هیداتید به تعداد زیاد رشد کرد؛ به طوری که در دو سر از موشهایی که در ماه نهم کالبدگشایی شدند، تعداد 8 و 14 کیست در محوطه صفاتی آنان مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  کلیه کیست ها غیر بارور و استریل بوده و با افزایش مدت آلودگی بر تعداد موش های مثبت و تعداد کیست ها افزوده گردید. بررسی مقاطع بافتی، دیواره کیست و واکنش سلولهای دفاعی را نشان داد. موش سوری حیوان مناسبی برای رشد کیست هیداتید ثانویه می باشد و از ماه سوم آلودگی کیستها قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: اکینوکوکوس گرانولوزوس، موش سوری، هامستر، رشد
 • فرحناز چنگاوی، فاطمه جنانی، محمد جواد طراحی صفحه 53
  مقدمه
  مطالعان نشان داده است میزان بروز عوارض در انواع مختلف آیودی متفاوت است و هر چه اندازه آیودی کوچکتر باشد، عوارضی مثل خونریزی و درد کمتر است، هدف از انجام این مطالعه تعیین و مقایسه عوارضی مثل خونریزی، درد و رفع خود به خود آیودی در استفاده کنندگان آیودی های cuT 380 A و cu Safe 300 در سه ماهه اول بعد از جایگذاری بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است که بر روی کلیه خانم های متقاضی آیودی مراجعه کننده (243) به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد طی 9 ماه انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه و با استفاده از مصاحبه و مشاهده جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد طی سه ماه شدت و شیوع درد خودبخود در گروه cuT 380 A بیشتر از گروه cu Safe 300 بود و با استفاده از آزمون های آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شد؛ ولی از نظر شدت خونریزی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد که آیودی های جدید(cu Safe 300) که در اندازه ای کوچکتر و سازگار با انقباضات رحم ساخته شده اند، کم عارضه تر بوده و بسیار مورد پذیرش استفاده کنندگان واقع شده اند بنابراین توصیه می شود در صورت امکان استفاده از این آیودی جدید نیز در مراکز بهداشتی درمانی گسترش یابد.
  کلیدواژگان: عوارض آیودی، cu Safe 300، cuT 380A
 • سید سعید شاهرخی، علی فرهادی، کامبیز کردی صفحه 57
  مقدمه
  پروستاتیت مزمن بیماری مزاحم، آزاردهنده و شایعی است که بسیاری به آن مبتلا هستند. درمان این بیماری مشکل است و اغلب به خاطر عودهای مکرر آن مشکلات پیچیده ای برای بیمار و پزشک معالج به دنبال دارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای از بیمارانی که مبتلا به پروستاتیتی مزمن بودند و به درمان های دارویی رایج پاسخ رضایت بخشی نمی دادند. بیست نفر به طور تصادفی انتخاب و کاندید عمل TUI شدند. قبل از عمل اطلاعاتی در خصوص مشخصات فرد و علایم بیماری آنها در فرم مخصوص ثبت می شد پس از توضیح کامل نحوه عمل جراحی و عوارض احتمالی عمل جراحی و کسب رضایت، بیمار تحت عمل جراحی TUI قرار می گرفت. حداقل شش هفته بعد از عمل و در پیگیری های بعدی از بیمار علایم بیماری قبل از عمل (مطابق فرم قبل از عمل) ثبت و مقایسه می شد.
  معیار بررسی تغییرات علایم بارز پروستاتیت مزمن شامل: شب شاشی، تکرار ادرار، سوزش ادرار، کالیبر و جریان غیر طبیعی ادرار، در انتهای ادرار قطره قطره آمدن ادرار، درد در حین مقاربت، برگشت انزال بداخل مثانه (از عوارض احتمالی عمل)، اختلال در تمایل جنسی بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون Wilcoxon مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد بیماری که تحت درمان با TUI قرار گرفتند به میزان قابل توجهی نسبت به قبل از عمل بهبودی پیدا کردند. علایم بارز پروستاتیت شامل شب شاشی تکرار ادرار و... به طور معنی داری (P<0.05) نسبت به قبل از عمل کاهش پیدا کرده بود. میزان رضایت بیماران کاملا مشهود بود و نیاز به درمان دارویی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود انجام TUI به عنوان یک آلترناتیو درمانی مناسب برای مبتلایان به پروستاتیت مزمن مقاوم به درمان مدریکال مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پروستاتیت مزمن، درمان دارویی، TUI
 • اکرم انصار، محمود فرشچیان، ابوالفضل خیراندیش صفحه 61
  مقدمه
  آلوپسی آرئاتا از جمله شایعترین بیماری های پوستی است که حدود 1% افراد جمعیت را درگیر می کند. علاوه بر این همراهی آلوپسی آرئاتا بسیاری از بیماری های خود ایمنی دیگر گزارش شده است که لزوم معاینه و بررسی دقیق این بیماران را می رساند. از جمله شایعترین بیماری های همراه آلوپسی آرئاتا بیماری های خود ایمنی تیروئید است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اختلالات عملکرد غده تیروئید در بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا مراجعه کننده به بیمارستان سینا همدان طی سالهای 80-79 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک بررسی توصیفی آینده نگر است که جامعه آماری آن را کلیه بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینا همدان طی سالهای 80-79 (200نفر) تشکیل می دهد. بعد از تشخیص بالینی، برای کلیه بیماران آزمایشهای عملکرد غده تیروئید درخواست شد و سپس این نتایج به همراه یافته های بالینی بیماران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  46.8% بیماران مرد و 53.2% زن بودند و سن متوسط بیماران 24 سال بود. 8.77% بیماران همزمان اختلال عملکرد غده تیروئید داشتند که در همه آنها از نوع هیپوتیروئیدی بود. در زنان مبتلا به آلوپسی آرئاتا شیوع هیپوتیروئیدی 13.67% و در مردان مبتلا به آلوپسی آرئاتا شیوع هیپوتیروئیدی 3.88% بود.
  نتیجه گیری
  شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا خصوصا در زنان مبتلا قابل توجه است؛ لذا توصیه می شود در کلیه بیماران به آلوپسی آرئاتا تستهای عملکرد غده تیروئید انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آلوپسی آرئاتا، هیپرتیروئیدی، هیپوتیروئیدی
|
 • Tahereh Zandieh Page 3
  Introduction
  A large number of studies have proved a relationship between maligant mesothelioma and workers exposed to asbestos. The purpose of this study was to evaluate the degree of immunocompetence of the asbestos workers in comparison with non asbestos workers.Methods and materials: In this study 7 asbestotic patients, 73 workers exposed to asbestos and 59 controls from 2 Farsit factories in Iran were examined. Some aspects of immunological response were evaluated in 7 patients, 16 asbestos workers and 23 controls. Delayed hypersensitivity by using PPD and candidin antigen in 57 asbestos workers and 29 controls were determined.
  Findings
  Chest roentenogram showed no significant radiographic differences. Measurement of PHA response and counting T-cells and TG (T suppressor) cells indicated no significant difference in PHA response where as the number of T-cell in patients (34±14) and asbestos workers (34±16) was reduced in comparison with controls (59±21) and that of TG-cells in the former (15±6) and latter (19±8) was increased (9±3) compared with the controls(p>0.001). 61% of the asbestos workers had positive reaction to PPD and 65% of them had positive reaction to candida when compared with the controls (83% with PPD and 86% with candidin). Statistically the above results showed significant differences.
  Conclusion
  Results show cell mediate immunodeficiency in asbestotic patients and asbestos workers, more than 11 years contact with asbestos. These defect is after long time contact with asbestos and before fibrosis sings with chest roentenogram.
  Keywords: Asbestos, Immune system, Delay hypersensitivity, Workers
 • Mojtaba Khaksarian, Mohammad Javan, Ali Sonboli, Fereshte Motamedi Page 11
  Introduction
  Hypericum perforatum L was coded in medicinal plants research center of Shaheed Beheshti university and using decoction method was extracted. There are many reports concerning the antidepressant effects of Hypericum perforatum L. (HP), but there are few studies indicating its antinociceptive effects of Hypericum specially Hypericum perforatum L.
  Materials and Methods
  In this experimental study 70 male Sprague- Dawely rats weighing 200-230g were used for all experiments. Both chronic (formalin test) and acute (tail flick test) pain models were used. In this study aqueous extract of HP extract was administered intraperitoneally (i.p.) to evaluate its antinociceptive effect. Intraperitoneally (i.p.) administration of aqueous HP extract was assessed in three doses (200, 400 and 800 mg/kg). Antinociceptive effects compared with sodium salicylate (SS) as a positive control. The 50% letal dose (LD50) of the extract was about 6000 mg/kg.
  Findings
  Results of the experiments show that administration of 300 mg/kg of SS i.p. had no effect on tail-flick latency, while all doses of HP extract increased it. In both phases of formalin test, all doses of HP extract alleviated the animal’s nociception, but SS 300 mg/kg produced antinociception only in the second phase of formalin test.
  Conclusion
  It seems that HP extract effects on both acute and chronic pain. Its peripheral and central mechanisms of action remain to be elucidated.
  Keywords: Hypericum perforatum L, Antinociceptive, Formalin test, Tail flick test, Rat
 • Gholamreza Talei, Mohammad Hadi Meshkatosadat, Bahram Delfan Page 19
  Introduction
  There is an increasing concern regarding the emergence of highly antibiotic resistant bacteria and therefore interests for the development of new antibiotics are increasing worldwide. Plant extracts are popular for having the least side effects and being natural. We have investigated antibacterial activity of extracts from four Lorestan medicinal plants including Artemisia Persica Boiss, Rhus Coriaria, Ephedra Intermedia and Daphne Mucronata Royle.
  Materials And Methods
  Fruit, bark or leaves were collected from the Zagros highlands around Khorramabad city, soaked in hexan for 48 hours then the solvent was separated and evaporated under reduced pressure in order to remove the plant waxes. Then the concentrated oils were shaken with ethanol and were froze at -10 degrees. After evaporation of ethanol, absolute extract was obtained. The extract was resuspended in sterile sailin containing %4 ethanol and used in the broth micro dilution assay technique to determine the Minimum Inhibitory (MIC) and Bactericidal concentration (MBC).The control was similarly contained saline with %4 ethanol. Antibacterial effects were examined on six standard (ATCC) gram negative and positive bacteria. Blank disks were impregnated with extract for disk diffusion assay on the Muller Hinton Agar plate. The experiments were carried out three times and mean of concentrations was calculated.
  Findings
  Rhus Coriaria extracts show a strong antibacterial activity on the most bacteria examined. Suprisingly the MIC= 5µg/ml and MBC = 78µg/ml for bacillus cerus and MIC=MBC =30µg/ml for Enterococci were observed which are particularly interesting and significant. Antibacterial activities were also observed for other bacteria but the effect on gram positive was more evident. Daphne Mucronata and Artemisia Persica also showed some antibacterial activities on some of the examined bacteria including B. cerus and Staph aureous and E. coli. Ephedra Intermedia had very little effect on the examined bacteria at the tested concentration.
  Conclusion
  Rhus Coriaria or Lorian sumac has strong antibacterial activities on gram positive bacteria particularly on the entrococci. Animal and clinical trial of this extract may be useful for possible use of Rhus Coriaria against antibiotic resistant Enterococci infections.
  Keywords: Antibacterial, Medicinal plants, plant extract
 • Rahele Assaee, Alireza Sarkaki, Mohammad Badavi, Naser Pajouhi Page 25
  Introduction
  Evidences show that parental morphine addiction impairs CNS development, learning and memory in offsprings. Regarding the role of glutamate in dentate gyrus on learning and memory, in this study the effect of parental morphine addiction on extracellular glutamate concentration of dentate gyrus was assessed.
  Materials And Methods
  In this study 20 female and 8 male rats were addicted by oral administration (32mg/kg twice daily) of morphine for 5 days. Then the animals were exposed to20 non addicted female, and 8 non addicted male rats In pubert offsprigs. Basal and electrical stimulated (700µA and 10Hz frequency) of extracellular glutamate concentration of dentate gyrus were collected by in vivo microdialysis technique and measured using flurometric HPLC.
  Findings
  In male offsprings of sham control1, sham control2, test1 and test2 basal and electrical stimulated of extracellular glutamate concentration of dentate gyrus were: 0.67±0.04, 1.11±0.1, and in female offsprings were 0.47±0.06, 0.88±0.05 (n=5). The basal and stimulated extra cellular glutamate concentration of dentate gyrus was decreased in both test1 and test2 offsprings. It was less in test1 than test2 offsprings. The glutamate concentration of dentate gyrus in female offsprings of test1 group was less than that of the male offsprings.
  Conclusion
  The results suggest that parental morphine addiction may cause learning deficiency through reduction of extracellular glutamate concentration in dentate gyrus so the side effects of parental morphine addiction in offsprings must be considered.
  Keywords: Glutamate, Morphine, Dentate gyrus, LTP
 • Masoume Ghafarzadeh, Fatemeh Yari Page 33
  Introduction
  Cardiovascular diseases (CVD) are among the major problems in post- menopausal women. One of the important reasons for CVD is atherosclerosis and it is supposed that estrogen prevent women from atherosclerosis. Soya contains, isoflavones suh as Genistein and Daidzen, that subelassed phytoestrogens. The present study was carried out to determine the effects of soya on hypercholesterlemic postmenopausal women’s lipid and lipoproteins levels in serum.
  Materials And Methods
  This study is a clinical trial on 100 hypercholesterolemic postmenopausal women, undergoing to check in Khorramabab Assali hospital in 2002. We divided the patients into two groups randomly. The first group received capsule containing 500 mg soya, at the does, 2 gr/day, SID, and second group received placebo capsule, for 12 weeks. The research was a triple blind study. We took blood sample for laboratory measurement prior and, as well as 12 weeks after the treatment. Differences between two groups were analyzed using SPSS software.
  Findings
  Results of the study showed that the mean of serum cholesterol, TG, HDL and LDL were not significant different between soya and placebo groups, before treatment and 12 weeks after the treatment (PV>0.05). These findings showed that soya has no significant effect on CHOL, TG, HDL and LDL levels in hyper cholesterolemic postmenopausal women.
  Conclusion
  Regarding the above mentioned results soya can not be a good substitution for estrogen.
  Keywords: Serum lipids, Menopause, Soya
 • Tahereh Javadi, Azam Mohsen Zadeh, Ali Farhadi Page 37
  Introduction
  Measles is a contagious disease which is passed on easily from a person to the other. Today, although, the number of measles cases have been decreased dramatically, but it is still a common disease. The aim of this research is to study the patients with measles in Khorramabad city.
  Materials And Methods
  This cross – sectional study was carried out on 124 patients who were admitted with diagnosis of measles in Khorramabad Shahid Madani hospital. The method of sampling was simple. The studied variables include age, sex and the season of admission. Data was collected by questionnaire and analyzed using SPSS software.
  Findings
  From 124 patients who completed the study, 78(62.9%)were boys and 46(27.1%) were girls. 59(47.6%) were <9 months old,2(1.6%) were 9 months to 1.5 years old, 16(12.9%) were 1.5 – 6 years old and 47(37.9%) were 6-13 years old. The correlation between measles and age and also, measles and sex with p<0.05 was significant. Of patients who were hospitalized, 31 (25%)were in March to February, 2002 and 93(75%) were in March to July, 2003.
  Conclusion
  In this study the most outbreak rate of measles was under the age of 9 months and after the age of 6 years, while according to the ministry of health and treatment program, inoculation of measles is done during 2 doses, the first one at the age of 9 months and the other at the age of 15 months. So changing vaccination time is recommended, provided the results of this study are confirmed in the other cities.
  Keywords: Measles prevalence, Children
 • Nahid Lorzadeh, Afsaneh Dehnoori, Marziye Momen Nasab Page 41
  Introduction
  Considering the high incidence of preterm labor and its known complications, and that human myometrium contains receptors for human chronic gonadotropin (hCG) and that hCG can inhibit myometrial contractions on vitro, made me study treating effects of hCG on preterm labor. This clinical trial study was carried out to compare the effect of hCG, and magnesium sulfate (mgso4) on prevention of preterm labor.
  Materials And Methods
  The study group included 101 women at weeks 22-35 of the gestation with intact membranes and cervical dilatation less than 4cm in preterm labor in referrals of obstetric – clinics in Khorramabad city during the years 2001-2003. The case and control groups were treated with hCG protocol of the dosage consisted of one single dose of hCG 5000 1v and 10000 units of hCG in 5oo dextrose as a drip of 20 drops per minute. Treatment continued until preterm labor arrested and then complications of mother and fetus were recorded. On condition of a successful cease of labor, the patients were discharged and followed uptill deliven time.
  Findings
  Both groups were similar to each other regarding maternal age, gravity, and gestational age. Mean delay of labor was 22/68 days after administration of hCG and 24/27 days for (mgso4) that was not significant. The number of newborns that admitted in NICU were 9 (18%) for hCG and were 9(17/8%) for magso4. Mean weight at labor was 2334gr and 2287gr for hCG and mgso4. The complaint rate was 100% and 0% for magnesium sulfate and hCG groups respectively (P<0/0001).
  Conclusion
  since both drugs are alike regarding their effect on birth time, weight and delay of labor and furthermore, hCG exhibits potent tocolysis without fetal side effects. So it is recommended hCG to be used instead of mgso4 to prevent preterm labor.
  Keywords: Preterm labor, hCG, Mgso4
 • Gholam Ali Sabzehvary, Nezhad, Abdol Hosein Dalimi Page 47
  Introduction
  Hydatid cyst is among parasitic diseases common between man and domestic animals, as well as domestic and non domestic carnivorous animals. This disease causes organ damage and injuries in human, and sometimes leads to death. This study aims at assessment of secondary hydatid cyst growth in laboratory animals and determination of their sensitivity.
  Materials And Methods
  The Present study was carried out to find the sensitivity of white mice and hamster for secondary Echinococcus using Echinococcus granulosus protoscoloces obtained from Iraninan sheep.36 male white mice (NMRI Strain), 27 male hamsters (albino variety) both were injected intraperitoneally with E.granulosus protoscoloces. White mice and hamsters each receivod 1000 and 10000 the protoscoloces rospectively. During 9 months, 4 mice and 3hamsters were killed each month and their liver, lung, Peritoneal cavity, kidney and spleen were examined for presence of hydatid cyst.
  Findings
  Secondary hydatid cysts were found in mice after 3 months past inoculation and after 9 months all the mice became infected. By rising the period of infection, the number of positive infected mice and number of the cyst increased significantly in 2 mice (8 and 14 cysts found in peritoneal areas of them).
  Conclusion
  Hydatid cyst did not develop in hamsters, all cysts were found sterile and infertile.
  Keywords: Echinococcus granulosus, white mouse, Hamster, Development
 • Farahnaz Changavi, Fatemeh Janani, Mohammad Javad Tarrahi Page 53
  Introduction
  Series studies have shown that complications vary based on the kind of IUD, and the smaller the size of IUD is the less the complications, such as bleeding and pain, will be. The aim of this study was to determine and to compare complications including bleeding, pain and etc in CU-T 380 A and CU Safe 300 IUDs users, three months after insertion.
  Materials And Methods
  The present research is a clinical trial study carried out on 243 women demanding for IUD referred to Khorramabad health and treatment centers. Data were gathered using questionnaire and interview.
  Findings
  Results showed that severity and prevalence of pelvic pain and spontaneously remove of IUD were more in CU-T 380 A group than that of CU safe 300 group. Statistical test showed significant differences between these two groups, but no significant difference was observed from view point of bleeding.
  Conclusion
  This study shows that new IUDs (CU Safe 300) which are smaller in size have less complications and are in much demand by women, so utilizing this new IUD in health and treatment centers is suggested.
  Keywords: CU, T 380 A, CU Safe 300, IUD complications
 • Seyed Saeed Shahrokhi, Ali Farhadi, Kambiz Kordi Page 57
  Introduction
  Chronic prostatitis is an obtrusive, annoying and common disease that many people are suffering from it, and it is followed by complicated problems for the patient and the treating physician because of recrudescence of the disease.
  Materials And Methods
  In this interventional study 20 patients with prostatitis, who had no satisfactory answer to the common pharmacotherapy, were selected randomly and were candidate for surgery, before operation the patients’ personal information and their disease symptoms were recorded in a special questionnaire, then patients were put in current of surgery procedures and its probable complications, and finally in case of written satisfaction of the patients, they undergo TUI surgery. After six months from operation and later follows- up, before and after operation the symptoms were compared. The criteria for studying evident symptoms of chronic prostatitis include: nocturia, polyuria, irritation of urine, caliber and unnormal flow of urine, drop by drop urination at the end of urination, pain during intercourse, return of ejaculation into bladder (probable complication of the surgery) and sexuality disorder. Gathered data was analyzed using Wilcoxon test.
  Findings
  Results showed that patients treated with TUI returned to a good state of health significantly in comparison with their condition before the surgery. Evident symptoms of chronic prostatitis reduced (p>0.05) significantly too. The patients were quite satisfied, as well as need for pharmacotherapy decreased significantly.
  Conclusion
  TUI is recommended as a suitable alternative treatment for patients with chronic prostatitis resistant to pharmacotherapy.
  Keywords: Prostatitis, TUI, Pharmacotherapys