فهرست مطالب

Insect Biodiversity and Systematics - Volume:5 Issue: 2, Jun 2019
 • Volume:5 Issue: 2, Jun 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا رجبی مظهر، کنستانتین سامارتسف *، شیلا گلدسته، سمیرا فراهانی صفحات 87-94
  این تحقیق با استفاده از تله‎های نوری و مالیز در پنج سایت مختلف شامل اکوسیستم های کشاورزی، مراتع و جنگلها در غرب ایران (استان همدان) در سالهای 1394-1395 انجام شد. 15 گونه متعلق به سه جنس (Bracon Fabricius، Glyptomorpha Holmgren و Pseudovipio Szépligeti) شناسایی شد که در بین آنها پنج گونه شامل: Bracon concavus Tobias، B. fumigidus Szépligeti، B. iskilipus Beyarslan & Tobias، B. moczari Papp و B. novus Szépligeti برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: Bracon، گزارش های جدید، همدان، ایران، فون
 • محمدرضا بابایی *، سیدعلی اصغر فتحی، حسن بریمانی ورندی صفحات 95-105
  در این مطالعه تعداد 37 گونه متعلق به 25 جنس از مگس های سیرفیده جمع آوری و شناسایی شدند. یک جنس و گونه  Brachyopa (Brachyopa) bicolor (Fallén, 1817)  و دو گونه Heringia (Neocnemodon) latitarsis (Egger, 1865) و Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843) برای اولین بار از ایران گزارش شدند. همچنین در این مطالعه مگس های سیرفیده ساپروکسیلیک ایران به طور مختصر مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: گزارش جدید، مگس های گل، منطقه جنگلی، گونه های ساپروکسیلیک، ایران
 • سحر نظری، علیرضا منفرد *، علیرضا نعمتی، شهرزاد ازهاری صفحات 107-120
  در این مطالعه، 46 گونه از زنبورهای گرده افشان بالا خانواده Apoidea و 17 گونه از کنه های مرتبط به آنها، از استان چهارمحال و بختیاری و تعدادی دیگر از گونه ها از یاسوج و دزفول جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. چهار گونه از کنه ها برای ایران جدید بودند: Sennertia zhelochovtsevi، Vidia lineata، Sennertionyx manicati و Crabrovidia oudemansi. این کنه ها بر روی زنبورهای خانواده های Halictidae، Megachilidae، Apidae و Andrenidae شناسایی شدند. کنه های شناسایی شده متعلق به خانواده های Neopygmephoridae، Scutacaridae، Chaetodactylidae، Anoetidae، Acaridae، Saproglyphidae و Winterschmidtiidae بودند. در  میان زنبورهای شناسایی شده بیشترین کنه های همراه، روی نمونه های خانواده Halictidae و کمترین آنها روی خانواده   Andrenidae مشاهده شده است. گونه ی Halictus (Halictus) resurgens Nurse, 1903 دارای بالاترین درصد ارتباط با کنه ها بود. تمام نمونه ها در کلکسیون حشرات گرده افشان ایران در دانشگاه یاسوج نگهداری می شوند. در این مقاله لیستی از گونه های کنه های همراه با زنبورها و گونه های زنبورها ارایه شده است. بعضی از نمونه ها متعلق به جنس Imparipes Berlese, 1903 (12 نمونه) و Chaetodactylus Rondani, 1866 (11 نمونه) برای دنیای علم جدید بودند که در مقاله ی بعدی شرح داده می شوند.
  کلیدواژگان: کنه ها، ایران، زنبورهای گرده افشان، Apoidea
 • مهلا شجاعی، محمد خیراندیش*، سیدمسعود مجدزاده، حسین لطف علی زاده صفحات 121-126

  گونه ی Caenocrepis arenicola (Thomson, 1878) (Hymenpotera: Pteromalidae) یک رکورد جدید برای ایران می باشد. یک نمونه ماده از این گونه از جنوب استان کرمان بوسیله ی تور از روی Medicago sativa در آبان 1395 جمع آوری شد. این گونه پارازیتویید تخم Pachycerus madidus (Olivier, 1807) (Coleoptera: Curculionidae) است که در منطقه پالئارکتیک پراکنش دارد. ویژگی های مورفولوژیک و پراکنش جغرافیایی آن ارائه شده است

  کلیدواژگان: فون، Chalcidoidea، گزارش جدید، کرمان، ایران
 • راوندران هانیما *، پوتووایی گیریش کومار، پاویتو میتال سورشان، الطاف حسین شیخ صفحات 127-141
  یک گونه جدید از زنبورهای Tiphiidae به نام Tiphia kashmirensis Hanima & Girish Kumar sp. nov. از کشمیر هند توصیف شد. جنس نر گونه Tiphia khasiana نیز برای اولین بار توصیف شد. کلید گونه های جنس Tiphia از شبه قاره هند ارایه شده توسط Allen (1975) برای گونه جدید و جنس نر گونه T. khasiana اصلاح شد.
  کلیدواژگان: kashmirensis، گونه جدید، توصیف T، khasiana، T، exacta، کلید شناسایی
 • احمد محمدی *، سمیر علی عروس، محمد کروزی صفحات 143-152
  مطالعه حاضر به منظور تعیین فون حشرات چهار اکوسیستم کشاورزی مختلف در منطقه مورد مطالعه در شمال غرب الجزایر انجام شد.. نمونه برداری منظم با استفاده از تله گودالی باربر و تور حشره گیری علاوه بر مشاهدات بصری در مزرعه انجام شد. نه (9) راسته حشرات از چهار منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. حشرات شناسایی شده در هر اکوسیستم با اکوسیستم های دیگر متفاوت بودند. سخت بالپوشان و راست بالان فراوانی و تعداد گونه بیشتری داشتند. تنوع زیستی حشرات در مناطق کشت نشده (شاخص تنوع: 4.15 بیت، معادل 0.89) مقدار بیشتری نسبت به مزارع قابل کشت (مقدار شاخص بین 1.68 و 2.87 بیت، معادل 0.41 و 0.72) داشت. تنوع زیستی کم، در مناطق کشت شده در نتیجه ارتباط حشرات با فعالیت های کشاورزی در این مناطق است. بنابراین، مهم است که این اختلالات را به منظور افزایش مواد غذایی، زیستگاه و مکان های زمستان گذارانی برای حشرات کاهش دهیم. این امر تنوع زیستی پایدار را ایجاد می کند و در نتیجه نقش کنترل بیولوژیک در سیستم های مدیریت آفات را افزایش می دهد.
 • فاطمه احتشامی، حسین لطف علی زاده *، ژرارد دلوار صفحات 153-158
  گونه Proconura persica Delvare, 2011 (Hymenoptera: Chalcididae) اولین بار از ایران توصیف شده است. نمونه های قبلی همگی ماده بودند. اخیرا جمعیتی از این گونه از شیراز در جنوب ایران جمع آوری شد که شامل افراد هر دو جنس ماده و نر بود. جنس نر گونه ی P. persica که قبلا ناشناخته بود برای اولین بار توصیف شد و ویژگی های افتراقی برای تشخیص این گونه از گونه های نزدیک ارایه شد.
  کلیدواژگان: پارازیتویید، کرم گلوگاه انار، Chalcididae
|
 • Alireza Rajabi Mazhar, Konstantin Samartsev*, Shila Goldasteh, Samira Farahani Pages 87-94
  A survey of Braconinae wasps was conducted at five sites, represented by various agroecosystems, rangelands and forests in Western Iran (Hamadan province) during 2015−2016 with a series of light and Malaise traps. Fifteen species belonging to three genera (Bracon Fabricius, Glyptomorpha Holmgren and Pseudovipio Szépligeti) were identified, among them five species, viz. Bracon concavus Tobias, B. fumigidus Szépligeti, B. iskilipus Beyarslan & Tobias, B. moczari Papp and B. novus Szépligeti, were recorded for the first time from Iran. 15 species are new provincial records for Hamadan.
  Keywords: Bracon, new records, Hamadan, Iran, fauna
 • Mohammad Reza Babaei*, Seyed Ali Asghar Fathi, Hassan Barimani Varandi Pages 95-105
  In this study a total of 37 syrphid species belonging to 25 genera were identified in Mazandaran province, northern Iran. One genus and species, Brachyopa (Brachyopa) bicolor (Fallén, 1817) and two species Heringia (Neocnemodon) latitarsis (Egger, 1865) and Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843) are recorded for the first time from Iran. In addition, saproxylic syrphids of Iran are briefly discussed.
  Keywords: New records, hoverfly, forest area, saproxylic species, Iran
 • Sahar Nazari, Alireza Monfared*, Alireza Nemati, Shahrzad Azhari Pages 107-120
  In this study 46 species of bees (Hymenoptera: Apoidea) and their 17 associated mite species from Chaharmahal and Bakhtiari province reigns with some specimens collected from Yasouj and Dezful have been examined. Four species of mites were new for Iran: Sennertia zhelochovtsevi Zachvatkin, Vidia lineata Oudemans, Sennertionyx manicati (Giard) and Crabrovidia oudemansi Fain. These mites were found on bees’ families of Halictidae, Megachilidae, Apidae and Andrenidae. The identified mites were belonging to families of Neopygmephoridae, Scutacaridae, Chaetodactylidae, Anoetidae, Acaridae, Saproglyphidae and Winterschmidtiidae. Among bees’ families, the most association was observed on Halictidae and the lowest was on Andrenidae. Bee species of Halictus (Halictus) resurgens Nurse, 1903 had the highest percentage of association. All specimens are deposited in the Iranian Pollinator Insects Museum of Yasouj University. Herein a list of mite species associated with bees and bees’ species list are provided. Some specimens belong to genera of Imparipes Berlese, 1903 (n=12 specimens) and Chaetodactylus Rondani, 1866 (n=11 specimens) were new for science which would be described in a subsequent paper.
  Keywords: Apoidea, mites, Iran, pollinator bees
 • Mahla Shojaey, Mohammad Khayrandish*, Seyed Massoud Madjdzadeh, Hossein Lotfalizadeh Pages 121-126

  Caenocrepis arenicola (Thomson, 1878) (Hymenpotera: Pteromalidae) is a new record for Iran. A female specimen of this species was collected from south of Kerman province by sweeping net on Medicago sativa in November 2016. It is egg parasitoid of Pachycerus madidus (Olivier, 1807) (Coleoptera: Curculionidae) which distributed in the Palaearctic region. Morphological characteristics and its geographical distribution are presented.

  Keywords: Fauna, Chalcidoidea, New record, Kerman, Iran
 • Raveendran K.P. Hanima*, Puthuvayi Girish Kumar, Pavittu Meethal Sureshan, Altaf Hussain Sheikh Pages 127-141
  A new species of tiphiid wasp, namely, Tiphia kashmirensis Hanima & Girish Kumar sp. nov. is described from Kashmir, India. Male of Tiphia khasiana is described for the first time. Key to species of Tiphia from the Indian subcontinent of Allen (1975) is modified here to accommodate the new species and male of T. khasiana.
  Keywords: Tiphia kashmirensis, New species, T. khasiana, T. exacta, key
 • Ahmed Mohammedi*, Samir Ali Arous, Mohamed Kerrouzi Pages 143-152
  The present study has been carried out in order to determine the entomofauna of four different agroecosystems from the study area, northwestern Algeria. Regular sampling was done using the Barber pitfall trap and the sweep net in addition to visual observations in the field. Nine (09) taxonomic orders of insects was identified from the four studied environments. It varies from one agroecosystem to another. Coleoptera and Orthoptera were the most represented in terms of both species and numbers. Entomofaunal diversity was more important in un-cultivated fields (diversity index = 4.15 bits, equitability = 0.89) than in arable fields (index ranging from 1.68 to 2.87 and a equitability between 0.41 and 0.72). Limited biodiversity in cultivated areas was the consequence of insect communities’ interactions disturbances caused by agricultural practices in these environments. Therefore, it is important to reduce these disturbances in order to enhance food resources, habitats and overwintering sites for insects. This will ensures sustainable entomological diversity, thereby increasing the role of biological control in pest management systems.
  Keywords: Agriculture, Agroecosystem, Diversity, Entomofauna, Insects
 • Fatemeh Ehteshami, Hossein Lotfalizadeh*, Gérard Delvare Pages 153-158
  Proconura persica Delvare, 2011 (Hymenoptera: Chalcididae) was originally described from Iran. Type materials of this species were include just female specimens. Recently we collected a population of this species from Shiraz in the south of Iran comprising males and females. The previously unknown male of P. persica is described for the first time and diagnostic characters are illustrated to differentiate this species from related species of the genus.
  Keywords: Chalcididae, parasitoid, Carob moth, Pomegranate