فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - پیاپی 28 (بهار 1398)
 • پیاپی 28 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • لیلا ایزدپرست، محمدرضا اسماعیلی*، جاسم منوچهری صفحات 11-20
  هدف تحقیق بررسی نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در رفتار خرید مصرف کنندگان کتاب های ورزشی در ایران بود. تحقیق حاضر جزو تحقیق های توصیفی همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه ناشران، فروشندگان و خریداران کتاب های ورزشی بود. ابزار تحقیق دو پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه دانکن (2005) و رفتار مصرف کننده لرمن (2006) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شد. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار نیز از آزمون آلفای کرانباخ بر روی یک نمونه اولیه 30 نفره استفاده شد (7/0α>). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. دیافته نشان داد که بین تمامی مولفه های ارتباطات بازاریابی یکپارچه شامل تبلیغات، ترویج فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم با رفتار مصرف کننده و مولفه های آن شامل ویژگی های شخصی، ویژگی های روان شناختی، ویژگی های فرهنگی و ویژگی های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (01/0=p). همچنین، نتایج مدل معادلات ساختاری نشان از تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه و مولفه های آن بر رفتار مصرف کننده داشت و برازش مدل با استفاده از روش های متداول تائید شد. با توجه یافته ها، به نظر می رسد که با استفاده از ارتباطات بازاریابی یکپارچه بتوان رفتار مصرف کننده کتاب های ورزشی را تحت تاثیر قرار داده و در پیشبرد اهداف بازاریابی نتایج بهتری کسب کرد؛ لذا این روش به بازاریابان کتاب های ورزشی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ارتباطات بازاریابی یکپارچه، رفتار خرید مصرف کننده، کتاب ورزشی
 • رحیم رمضانی نژاد، علی اشکانی*، حمیدرضا گوهر رستمی صفحات 21-36
  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر گذار از مسیر شغلی - ورزشی در بین کشتی گیران مطرح بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل صاحب نظران در حوزه موضوعی پژوهش بود. نمونه آماری از بین پیشکسوتان، مدیران، کارشناسان، مربیان و ورزشکاران مطرح در ورزش کشتی به صورت نمونه-گیری هدفمند و دردسترس انتخاب و نظرخواهی شدند (234 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای براساس مطالعه کتابخانه ی و مصاحبه های نیمه هدایت شده بود (5 عامل، 22 بعد، 87 گویه). روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و مدلسازی معادلات ساختاری ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار جهت تحلیل داده ها از نرم افزار pls استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل شناسایی شده شامل؛ زمینه فردی و بستر شغلی (متغیرهای مستقل)، مدیریت استعداد و ساختار گذر شغلی (متغیرهای متغیر میانجی) و مطلوبیت گذر شغلی (متغیر وابسته) بودند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که این سه عامل به طور مستقیم اثر معنی داری بر مطلوبیت گذر شغلی ندارند اما به صورت صورت غیرمستقیم و از طریق ساختار گذر شغلی اثر معنی داری دارند. براساس یافته ها میتوان گفت که مدیریت مسیر شغلی در ورزش کشتی مبتنی بر نوعی مدیریت سیستمی است. می توان عوامل زمینه فردی و بستر شغلی را به عنوان عوامل پیشایندی، مدیریت استعداد و ساختار گذر شغلی را به عنوان عوامل فرایندی و مطلوبیت گذر شغلی را به عنوان عوامل درنظر گرفت که عوامل فرایندی نقش محوری دارند و تعیین کننده هستند.
  کلیدواژگان: ورزش کشتی، ورزشکاران حرفه ای، فرایند ورزشی، مسیر شغلی
 • رسول نظری*، محمد علی قره، شیوا اسداللهی صفحات 37-44
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری را تمام مدیران باشگاه های بدنسازی استان اصفهان تشکیل دادند. تعداد مدیران برابر با 220 نفر برآورد گردید. از بین جامعه آماری 140 نفر به عنوان نمونه ی آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه ای از بین شهرستان های استان انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خلاقیت، مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری استفاده شد. پس از اینکه روایی صوری و محتوایی مورد تائید متخصصان قرار گرفت. از طریق آزمون مجدد میزان پایایی محاسبه شد برای هر سه پرسشنامه(91/0, 93/0, 89/0=α) بدست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تحلیل مسیر ارائه الگو رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری حاکی از مناسب بودن مدل است.

  نتیجه گیری

  از آنجا که نوآوری و خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست، لذا مدیران در ارتباط با مشتریان باید راه های نوآورانه را جهت وفاداری هر چه بیشتر مشتریان مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: ارتباط با مشتری، باشگاه، خلاقیت، وفاداری، مدیریت
 • سهیلا مجلسی ارده جانی*، غلام رضا شعبانی بهار، مجید سلیمانی، حبیب هنری صفحات 45-56

  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود که داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 95 می باشد که به تعداد 890 نفر (569 مرد،321 زن) هستند. به ازای هر پارامتر آزاد 5 نفر منظور شد که به این ترتیب حجم نمونه 350 نفر معین گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه آمادگی سازمانی و مدیریت دانش می باشد که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تایید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایانی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آمادگی سازمانی و مدیریت دانش به ترتیب 0/78 α= و 0/75 α= مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون دوجمله ای و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Smart-PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آمادگی سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان اثر مثبت و معنی دار داشته است t= 3/221  و P<0/01

  کلیدواژگان: عامل محتوای تغییر، عامل پشتیبانی از تغییر، فرهنگ دانش، خلق دانش، تسهیم دانش
 • داود مودی*، مهدی طالب پور صفحات 57-66

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک)تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی استان خراسان جنوبی بود. روش تحقیق برحسب نحوه گردآوری اطلاعات، روش تحقیق آمیخته (کیفی - کمی) و بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 48 نفر از مدیران استخرهای شنای استان خراسان جنوبی بودند.. ابزار پژوهش براساس نظرات خبرگان، مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که در چهار شاخص، توان مالی، مزیت رقابتی، ثبات محیطی و توان یا جذابیت صنعت موقعیت استراتژیک استخرهای شنای استان خراسان جنوبی را تعیین می کند. برای اطمینان از روایی پرسشنامه ها، بعد از تدوین آن ها از نظرات و راهنمایی های استادان صاحب نظر در حوزه کسب و کارهای ورزشی استفاده شد. پایای پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (88/0=α) بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی (آزمون فریدمن و کولموگروف اسمیرنوف) و ماتریس تحلیل موقعیت و اقدام استراتژیک استفاده شد. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک کسب وکارهای ورزشی در موقعیت رقابتی قرار می گیرد و مدیران برای حفظ موقعیت کسب وکار، استراتژی یکپارچگی عمودی با بالا، یکپارچگی عمودی به پایین، رسوخ در بازار و توسعه بازار را مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: توان مالی، مزیت رقابتی، ثبات محیطی، توان صنعت
 • معصومه حسینی*، لیلا قربانی قهفرخی صفحات 67-74

  ارزیابی بازاریابی کالاهای ورزشی شهر تهران بر اساس مدل AHA و SWOTچکیدههدف پژوهش حاضر ارزیابی بازاریابی کالاهای ورزشی در شهر تهران بر اساس مدل SWOT وارائه و تدوین راهبردهای مناسب بازاریابی کالاهای ورزشی برای بخش بازاریابی وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، از بین کلیه فروشندگان، بازاریابان و مدیران باشگاه های ورزشی تعداد 384 پرسشنامه کامل به عنوان نمونه به روش در دسترس انتخاب شد ، پرسشنامه مورد استفاده براساس مدل SWOT توسط محقق به روش دلفی در 35 سوال و 4 بعد مدل قوت، ضعف، فرصت و تهدید تنظیم شد، برای تحلیل نیز از مدل AHA و SWOT در هفت گام استفاده شد. یافته های حاصل از بررسی و تحلیل ماتریس ارزیابی نقاط قوت و ضعف مدل SWOT نشان داد که نمره نهایی در نقاط قوت برابر با (78/3) در نقاط ضعف(3/1)فرصت های بیرونی (11/3) و تهدیدهای بیرونی(5/1) می باشد. درنتیجه استراتژی SO دارای بیشترین وزن بوده و به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد. پیاده سازی این استراتژی و راهبردهای مرتبط با آن به بخش بازاریابی وزارت ورزش و جوانان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی، بازاریابی ورزشی، کالای ورزشی، مدل AHA، مدل SWOT
 • منا فرزادفر*، بهرام یوسفی، شهاب بهرامی صفحات 75-86
  رای ایجاد فرهنگ حجاب و پو شش مناسب در جامعه، باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد نسبت به این موضوع را محکم کنیم و این، یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی دقیق. بنابراین، تهدید و اجبار، هیچ گاه به عنوان اولین راهکار، اثر بخش نخواهد بود.هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای اجتماعی حضور زنان محجبه مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی بود. روش تحقیق به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران نخبه و صاحب نظران در زمینه ورزش بانوان تشکیل دادند که از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی با 10 نفر از ورزشکاران نخبه که در رویدادهای بین المللی شرکت کرده بودند مصاحبه صورت گرفت. داده ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و مصاحبه ها تا اشباع نظری محقق صورت گرفت. بعد از سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و گزینشی مقوله ها استخراج گردید. یافته ها در دو بخش پیامدهای داخلی و پیامدهای بین المللی طبقه بندی گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از نرم افزار طبقه بندی داده های کیفی Nvivo 10 استفاده شد
  کلیدواژگان: حضور زنان محجبه، پیامد های حضور، رویدادهای ورزشی، تحقیق کیفی
 • احسان ططری*، محمد احسانی، رسول نوروزی سید حسینی، هاشم کوزه چیان صفحات 87-98
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مشارکت در ورزش های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. نمونه آماری تحقیق حاضر را تمامی هیئت های ورزش همگانی و سازمان ورزش شهرداری های مراکز استان ها تشکیل می دادند. روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان صورت گرفت که با توجه به تعداد فراوان اعضای هیئت های ورزشی و ورزش شهرداری ها تعداد 385 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن به وسیله اساتید و آزمون های آماری تایید گردید. پرسشنامه ها از طریق ایمیل و شبکه های مجازی و حضوری توسط نمونه ها تکمیل گردید. نتایج نشان داد که ضریب تاثیر مولفه های مربوط به بازاریابی اجتماعی (آمیخته بازاریابی اجتماعی) مقادیر بالا و معناداری هستند و از بین هر سه آن ها ارتباطات بازاریابی اجتماعی از ضریب تاثیر و قویتری برخوردار است (948/0) و پس از آن هزینه مشارکت (953/0) و قابلیت دسترسی (921/0) قرار داشتند. همچنین در مدل به دست آمده ضریب تاثیر بین فرهنگ مشارکت با بازاریابی اجتماعی (892/0)، در ارتباط با مدیریت (584/0) و در نهایت در ارتباط با مشارکت در ورزش (597/0) گزارش شده است که حاکی از اهمیت فراوان فرهنگ مشارکت است. بنابراین فرهنگ مقوله ای پایه برای سایر مقوله های مطرح شده در مدل می باشد. یکی دیگر از مقوله هایی که مصاحبه شوندگان جهت افزایش مشارکت مردم از طریق بازاریابی اجتماعی آن را امری بدیهی می دانستند مدیریت منسجم و قوی در این زمینه بود.
  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، ورزش های تفریحی، شهرداری ها، فرهنگ مشارکت
 • الهام مرادی*، علی محمد صفانیا، حسین پورسلطانی زرندی صفحات 99-108
  رفتار شهروندی سازمانی عاملی است که می تواند منجر به ارتقاء کارایی سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، تمام کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. نمونه ی آماری به حجم 201 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سکوت سازمانی(داین و همکاران، 2003)، عدالت سازمانی(نیهوف و مورمن، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990) استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار Spss-22 و Amos-22، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر عدالت سازمانی، نتوانست در ارتباط بین ابعاد سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش میانجی را ایفا کند. به طور کلی، نتایج نشان داد که سکوت سازمانی سبب کاهش رفتار شهروندی سازمانی می گردد و عدالت سازمانی، نمی تواند بر این رابطه، اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، کارکنان، ادارات ورزش و جوانان
 • علیرضا صفر علیزاده*، رضا نیک بخش، اکبر آفرینش خاکی صفحات 109-120

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین مناظر و طراحی نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک ساختاری مقایسات زوجی دیمتل بود.پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته وبه روش کمی وکیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی 90 نفر از کارشناسان، اعضای مجمع عمومی فدراسیون، بودند که 73 نفر طبق جدول مورگان به صورت هدفمند انتخاب گردیدند ودر بخش کیفی از مشارکت12 نفر از اعضای شورای راهبردی بهره گرفته شد. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته تعیین مناظر بود که روایی آن به تائید 5 نفر از اساتید و پایایی ان با آزمون آلفای کرونباخ و ضریب 82/. مورد تابید قرار گرفت. آزمون فرضیه ها به وسیله آزمون خی دو وspss23 انجام شد و در ترسیم نقشه استراتژیک از تکنیک دیمتل و مدل اصلی نقشه استراتژیک طراحی شده توسط کاپلان و نورتون در سازمان های غیرانتفاعی بهره گرفته شد.در این پژوهش مناظر، نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان، روابط علی و معلولی مستقیم و غیرمستقیم راهبردها، شدت میزان تاثیرگذاری هرکدام از استراتژی ها در دستیابی به برنامه های فدراسیون در افق در نظر گرفته شده و نیز تقدم و تاخر آن را در دستیابی به هدف ترسیم گردید.

  نتیجه گیری

  نقشه طراحی شده تسهیلگر مسیر دستیابی به ماموریت و استراتژی های مشخص شده برای فدراسیون ورزش های ناشنوایان از مجرای جاری سازی و پیاده سازی استراتژی هاست

  کلیدواژگان: دیمتل، فدراسیون ورزش های ناشنوایان، کارت امتیازی متوازن، منظر، نقشه استراتژیک
|
 • Leila Izadparast, Mohammadreza Esmaeili *, Jasem Manouchehri Pages 11-20
  The purpose of the study was to investigate the role of integrated marketing communication (IMC) in consumer shopping behavior in sports books in Iran. The present research is a descriptive correlational research. The statistical population included all publishers, sellers and buyers of sports books. The research tool was Duncan's integrated marketing communications questionnaire (2005) and consumer behavior (2006). The face and content validity of the questionnaires were confirmed by 7 sports management professors and confirmatory factor analysis was used to evaluate the construct validity. Cranbach's alpha test was used to calculate the instrumental reliability coefficient on a 30-member sample (> 0.7). In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used. Subjects showed that among all the components of integrated marketing communication including advertising, sales promotion, public relations, personal sales and direct marketing with consumer behavior and its components including personal characteristics, psychological characteristics, cultural attributes, and attributes There is a positive and significant relationship between social status (p = 0.01). Also, the results of structural equation model show the impact of integrated marketing communications and its components on consumer behavior and fit the model using conventional methods. According to the findings, it seems that using integrated marketing communications can influence consumer behavior of sports books and better results in marketing goals, so this approach is recommended to marketers of sports books. .
  Keywords: Integrated marketing communications, Consumer shopping behavior, Sports books
 • Rahim Ramezannejad, Ali Ashkani *, Hamid Reza Goharrostami Pages 21-36
  The purpose of this research was consideration of effective factors on passing of occupational-athletic path among famous wrestling. The research method is descriptive-correlative. Statistical population includes specialists in research field. Statistical sample were deans, managers, experts, coaches and famous athletes in wrestling who were selected in form of meaningful and accessible sampling (n=234). The instrument of research-made questionnaire was in basis of library study and semi-conducted interview (5 factors,22 dimension, 87 subscales). The validity of instrument was confirmed and evaluated by using specialists’ idea and modeling structural equation. For analyzing data was used PLS software. The results was indicated that recognized factors were personal field and occupational spread (independent variables), talent management and structure of occupational path (mediator variables) and desirability of occupational path (dependent variable). The results of line analysis indicated that these three factors don’t have significant effect on desirability of occupational path directly, but it has significant effect by structure of occupational path indirectly. can state that occupational path management is basis on kind of systematical management in wrestling as we can propose personal field and occupational spread as circumstances factors, talent management and structure of occupational passing as process factors and desirability of occupational passing as factors which have main role and are determinative.
  Keywords: Sports wrestling, professional athletes, sports process, career path
 • Rasool Nazari *, Mohammad Ali Ghareh, Shiva Asadolahi Pages 37-44
  Objective

  The purpose of this study was to model the relationship between creativity, customer relationship management and customer loyalty management and sports clubs.

  Methodology

  The study was descriptive and correlation. The population was all managers of Isfahans fitness and sport clubs. The number of directors was estimated to be 220. A sample population of 140 randomly selected clusters of the city. The data from questionnaires creativity, customer relationship management and customer loyalty were used. After the face and content validity was confirmed by experts. Through test-retest reliability was calculated for each of three questionnaires (α =0.91, 0.93, 0.89), respectively. In order to compare the results of regression and structural equation modeling was used. All data were analyzed using SPSS and LISREL.

  Results

  The results show that path analysis presenting a model of the relationship between creativity managers and customer relationship management with customer loyalty favorable model.

  Conclusion

  Since innovation and creativity, the ability to combine ideas or create continuity between the ideas, therefore, managers must be innovative ways to communicate with customers more loyal customers consider.

  Keywords: Club, Creativity, Customer Relationship, loyalty, Management
 • Soheila Majlesi Ardehjani *, Gholam Reza Shabanibahar, Majid Soleimani, Habib Honari Pages 45-56

  The purpose of this study was to develop a knowledge management model based on the organizational readiness of the staff of the Ministry of Sports and Youth. This research was correlational and its data were collected using a questionnaire The statistical population includes all employees of the Ministry of Sport and Youth in 1995, which is 890 (569 men, 321 women). For each free parameter, 5 people were enrolled, thus the sample size was 350. Sampling was done using simple random sampling. The instrument for data collection was organizational readiness and knowledge management. The face validity of the questionnaires approved by 15 sports management professors and their ending by using Cronbach's alpha coefficient for organizational readiness and knowledge management questionnaire were α = 0.78 andα = 75 / 0 Approved. The data were analyzed using the binomial test and using structural equation modeling method through Smart-PLS software. The results showed that organizational readiness had a positive and significant effect on knowledge management of the staff of the Ministry of Sport and Youth (t = 3.221, p < 0.01). Explaining a clear and precise approach to the benefits of deploying a knowledge management system is considered necessary.

  Keywords: content of change, Operating support for change, Knowledge culture, knowledge creation, Sharing knowledge
 • Davood Moodi *, Mahdi Talebpoor Pages 57-66

  The purpose of this study was to evaluate the performance evaluation matrix and strategic position (SPACE analysis) in sport businesses in South Khorasan Province. The method of research is based on the method of data collection, the mixed method (qualitative-quantitative) and on the basis of the purpose, is a type of applied research. The statistical population of the study included 48 managers of swimming pools in southern Khorasan province. The research tool was developed based on experts' opinions, exploratory study and rewriting of the basics and similar studies by the researcher, which determines the strategic position of the swimming pools in South Khorasan province in four indicators: financial strength, competitive advantage, environmental stability, and the power or attractiveness of the industry. To ensure the validity of the questionnaires, after compiling them, the opinions and tips of the professors in the field of sports business were used. The reliability of the questionnaires was also obtained using Cronbach's alpha coefficient (α = 0.88). Data were analyzed using descriptive, inferential statistics (Friedman test, Kolmogorov-Smirnov test), position analysis and strategic action matrix. The results indicate that the strategic position of sports businesses is in a competitive position And managers to maintain a business position, vertical integration strategy with high, vertical integration down, market penetration and market development.

  Keywords: Financial strength, competitive advantage, environmental stability, industry strength
 • Masoume Hosseini *, Leila Ghorbani Ghahfarokhy Pages 67-74

  Evaluation of sports Products marketing in Tehran based on the SWOT model and AHA modelAbstractThis research Was Performed With purpose Evaluation of sports marketing in Tehran based on SWOT model and provide a sports product marketing strategy for the Marketing Department of Sports and Youth ministry. The Research method is descriptive and type of this research is surveying. The statistic population were384 person of managers, Marketers and seller that chosen by Available method. The questionnaire arrange by researcher based on the Delphi method in 35 questions and 4 dimensions of strength, weakness, opportunity and threat. Data was Analyzed in 7 step by AHA Model and SWOT model. The Finding of the assessment matrix of weaknesses and strengths showed: The final score of strengths is equal (3.78), score of weakness is equal (1.3), score of opportunity is equal (3.11) and score of threat is equal (1.5). Thereby SO strategy has highest score and chosen as best strategy.

  Keywords: Evaluation, sports marketing, sports product, SWOT model, AHA model
 • Mona Farzadfar *, Bahram Yoosefy, Shahab Bahrami Pages 75-86
  "Hijab" is one of the most valuable cultural and social phenomena in Iranian-Islamic civilization, its history dates back to the arrival of Islam, but in Islamic culture it reaches the height of its excellence and value.The hijab and chastity of the religious phenomenon is an important value in Islamic teachings and paying attention to cultural-social contexts is very desirable and necessary, and its extension and deepening requires fundamental and continuous education in the family, school, university and community.In order to create a proper hijab culture and society in the society, we must first consolidate the beliefs and insights of individuals on this issue, that is, institutionalizing the right beliefs and accurate culture. Therefore, threats and coercion will never be effective as the first solution.The purpose of this study was to identify the social consequences of the presence of Muslim veil women in international sporting events. The research methodology was qualitative, phenomenological. The statistical population of the present study was elite athletes and experts in women's sports that were interviewed using snowball sampling method with 10 elite athletes who participated in international events. Data were collected by semi-structured interviews and interviews were conducted to investigator's theoretical saturation . After three stages, open source, axial, and selective categories were extracted. The findings were classified in two sections: internal implications and international outcomes. The Nvivo 10 qualitative data classification software was used to analyze the interview data.
  Keywords: The presence of veiled women? the consequences of attendance, sports events, qualitative research
 • Ehsan Tatari *, Mohammad Ehsani, Rasool Noruozi Seyed Hosini, Hashem Kuzechian Pages 87-98
  The purpose of the present study was to design a model of participation in recreational sports with a social marketing approach. The population of the study is consisted of the entire public sports boards and the sports organizations of municipalities of capital of provinces. Sampling was done through the application of the Morgan table and according to the numerousness of the participants of sports boards and the aforementioned sports organizations of municipalities,a number of 385 individuals have been selected as the sample of study. Data collection instruments included researcher made questionnaires whose reliability and validity have been approved by the help of professors and various statistical tests.The questionnaires were distributed among the participants through social networks, in person meeting and e-mailing.Results manifested that the impact factors of the entire components relating to social marketing are significantly high and among them, the component of communications of social marketing had the strongest impact factor (0.948) while participation cost (0.953)and accessibility (0.921) have occupied later priorities.In addition in our model the impact factor between participation and marketing was calculated as 0.892 while in relation to management and participation in sports, the obtained values are respectively 0.584 and 0.597.These values show the significant importance of participation culture.In this sense, culture is a basic category for the rest of categories state in the model.Another category which was considered as an important one in the views of respondents for improving public participation through social marketing was a solid and strong management in this context.
  Keywords: Social Marketing, recreational sports, municipalities, culture of participation
 • Elham Moradi *, Alimohammad Safania, Hossein Poorsoltani Zarandi Pages 99-108
  organizational citizenship behavior is a factor that can lead to increase organizational efficiency, organizational innovation and competitive advantage. Therefore the aim of this study was to investigate the mediating role of organizational justice (OJ) in the causal relationship between dimensions of organizational silence (OS) with organizational citizenship behavior (OCB) in staff of youth and sport organizations of Khouzestan province and providing a conceptual model. Statistical population was all of the staff of youth and sport organizations of the Khuzestan province. Statistical samples on the base of Krejcie and Morgan table were 210 person (143-male, 58-female), that were selected by si random sampling. In order to gather data, OS questionnaire (Van Dyne et al, 2003), OJ questionnaire (Niehoff & Moorman, 1993), and OCB questionnaire (Podsakeff et al, 1990), were used. Analyzing data and examining proposed model were done through structural equation modeling (SEM), by using SPSS-22 and AMOS-22 software packages. The results showed that there are significant relationships between OS dimensions and OJ with OCB. Also the results revealed that OJ can't play mediating role relationship between OS dimensions with OCB. It was concluded that OS decrease OCB and OJ can not impact on their relationship.
  Keywords: Organizational Silence(OS), Organizational Citizenship Behavior(OCB), Organizational Justice(OJ), Staff, youth, sport organizations
 • Alireza Safaralizadeh *, Reza Nikbakhsh, Akbar Afarinesh Khaki Pages 109-120

  The purpose of this research was to design perspective and strategic map for Deaf Sports Federation using DEMATEL paired comparisons method and Balanced Scorecard. The research was a The study was a mixed method research. The statistical population of the research was in the quantitative section of 90 experts, members of the General Assembly of the Federation, which 73 were selected according to the Morgan table. The qualitative section was used to co-operate with 12 members strategic Council. The tool was a researcher-made questionnaire designed to determine the scenery whose validity was confirmed by 5 professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha and Coefficient 82 /. The case was flooded. The hypothesis test was performed using Chi-square and SPSS23 tests, and in the drawing of a strategic plan, the Dimetal technique and the main model of the strategic map designed by Kaplan and Norton in non-profit organizations were used.In this research, the perspective, strategy map, the direct and indirect causal and causal relationships of strategies, the intensity of each strategy's influence on the achievement of federation programs in the horizon, and its priority and late It identifies it in achieving the goal.Designed map, Facilitates the path to achieving the mission and strategies specified for the Deaf Sports Federation from the direction of streaming and implementing strategies.

  Keywords: Balanced scorecard, deaf sports fedratsion, dematel, perspective strategymap