فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پروانه ریاحی دهکردی* صفحات 1-30
  هدف اصلی این تحقیق نقش برنامه های تلویزیونی در نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان است. تحقیق از نوع کار بردی و روش آن پیمایشی یا توصیفی است این تحقیق نسبتا سطح وسیعی را پوشش می دهد.جامعه آماری همه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است که باتوجه به تعداد وسیع نمونه آماری 385 نفر انتخاب شد. بر اساس مدل مفهومی متغیر مستقل (برنامه های تلویزیون) دارای مولفه های سریال ها، برنامه های آموزشی و متغیر وابسته (نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی) دارای مولفه های نظام آموزش و پرورش، نظام تربیتی اسلام و عقاید مذهبی است. یافته های تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه های فرعی با استفاده از آزمون کای اسکوئر با توجه به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار وسطح معنا داری، حاکی ازآن است که سریال های تلویزیونی و برنامه های آموزشی بر نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی دانشجویان موثرهستند. فراوانی مورد مشاهده دیدگاه نمونه موردبررسی نشان می دهد ارتباط زیادی بین سریال های تلویزیون و نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان و ارتباط نسبتا ضعیفی بین برنامه های آموزشی تلویزیون و نهادینه سازی حجاب وپوشش اسلامی دانشجویان وجود دارد. در نهایت آزمون فرضیه اصلی نشان داد که برنامه های تلویزیونی بر نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی دانشجویان موثرهستند و ارتباط نسبتا ضعیفی بین نقش برنامه های تلویزیون و نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان وجود دارد.
  کلیدواژگان: برنامه های تلویزیونی، حجاب اسلامی، پوشش اسلامی
 • مرجان سراجق، مریم وثوقی*، سیدمجتبی حسینی صفحات 31-50
  کسب وکارهای جدید نوپا هستند و درنتیجه بسیاری از آن ها اهداف بلندمدت و مشخص ندارند و ساختارها و فرایندهای رسمی کمتری دارند. درنتیجه، انتظار می رود نحوه ایجاد و اداره کسب وکارهای یادشده بسیار مستقیم تر و شدیدتر تحت تاثیر ویژگی های شناختی فرد یا تیم کارآفرین یا مدیریتی آن ها باشد. هدف از تحقیق حاضر طراحی توسعه سبک زندگی از منظر کسب و کارهای نوپا است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر در بر گیرنده سرپرستان خانواده های شهر همدان به تعداد 768239 نفر درسال 1397 می باشد. تحقیق تاثیر عوامل کسب و کارهای نوپا شامل تاثیر ذینفعان، فرهنگ، بازار و ارزش ها بر سبک زندگی را تبیین می کند. با جمع بندی عامل های استخراجی می توان از سبک زندگی تلفیقی(ترکیبی از سنتی و مدرن) نام برد که در خانواده حاکم است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، کسب و کارهای نوپا، اقتصاد
 • میترا گلستانی سروانی، مصطفی عسکریان*، یلدا دلگشایی، امیرحسین محمودی صفحات 51-72
  در دنیای امروز تمام ابعاد حیات سازمان ها دستخوش تغییر و تحول شده است اغلب صاحب نظران و نویسندگان معتقدند که سازمان ها درست مانند انسان ها دارای شخصیت و موقعیت هستند و از آن جایی که مدیران برای حفظ و بقای سازمان هایشان تلاش می کنند بنابراین به دنبال آن می باشند تا از طریق یک فرهنگ سازمانی قوی، سرآمد و ممتاز به عنوان سازمان هایی با انعطاف بالا و خلاق معرفی شوند و به سمت نوآوری و کیفیت در رقابت برتر حرکت کنند می توان گفت فرهنگ سازمانی عاملی مهم در رسیدن به توسعه است. این پژوهش نظر روش کیفی است که در ابتدا از روش فراترکیب (متاسنتز) به بررسی و تحلیل منابع مرتبط بافرهنگ پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری مدل آن طراحی شده است. به منظور خوشه بندی ابعاد فرهنگ نیز از روش MICMAC استفاده شده است. یافته ها نشان داد که چنانچه در مدل ساختاری پژوهش مشاهده می شود الگوی فرهنگ دارای 7 بعد اصلی می باشد که در 6 سطح طبقه بندی شده است سطح بندی مذکور نشان می دهد که از بین ابعاد ساختار سازمانی و ماموریت دارای بیشترین قدرت نفوذ و بعد سازگاری و بعد از آن خلاقیت دارای بیشترین وابستگی هستند
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، بهزیستی، ساختار سازمانی - ساختار - فرهنگی
 • علیرضا زمانی، علیرضا چناری* صفحات 73-104
  یکی از موضوعات مهمی که مدیران موسسات و سازمانها ملزم به مد نظر قرار دادن آن هستند، موضوع رهبری است. برداشت و درک لزوم اینکه مدیران باید کار هدایت و رهبری را انجام دهند، اهمیت موضوع را فزونی می بخشد. در حقیقت از مدیران انتظار می رود به خاطر ماهیت وظایف رسمی و مسئولیت هایی که به آنها واگذار می شود متصف به صفات رهبری باشند. امروزه عصر نوین مدیریت، کلیه مسئولان و دست اندرکاران سازمان ها را متوجه این واقعیت نموده است که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی به فکر استفاده از اندیشه های خلاق باشند. بیشتر مدیران اظهار می دارند که تمایل به داشتن کارمندانی با خلاقیت بیشتر دارند، اما همیشه روشن نیست که مدیران در جهت افزایش خلاقیت پیروان، چگونه باید مدیریت کنند. در حالیکه برخی ویژگی های شخصیتی در ارتباط با خلاقیت افراد مورد شناسایی قرار گرفته، نیازهای فزآینده ای جهت درک عوامل زمین های موجود است که ممکن است خلاقیت افراد را افزایش و یا کاهش دهد. مطالعات اولیه نشان می دهد که سبک های رهبری مانند تحول گرا، عمل گرا، مشارکتی و دستوری ممکن است با خلاقیت پیروان ارتباط داشته باشد
  کلیدواژگان: سبک های رهبری، تعهد سازمانی، جو سازمانی
 • نازنین وحدانی رشوانلویی، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 105-122

  هدف از پژوهش، تبیین رابطه بین تاکتیکهای اجتماعی نفوذ و آمادگی برای تغییر بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد برابر با 100 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 80 نفر تعیین گردید. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی می باشد که به شیوه پیمایشی انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه تاکتیکهای نفوذ یوکل (2003) دارای 44 گویه و پرسشنامه 18 سوالی آمادگی برای تغییر دانهام و همکاران (1989) بود. پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی می باشند. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (پرسشنامه تاکتیک های نفوذ 88/0 و پرسشنامه آمادگی برای تغییر 87/0). برای تجزیه و تحلیل داده ها، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد بین تاکتیک های نفوذ مبادله و درخواست الهام بخش و مشروعیت و همکاری و درخواستهای شخصی با آمادگی برای تغییر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تاکتیکهای درخواست الهام بخش، مشروعیت، همکاری و درخواست شخصی با ضرایب بتای به ترتیب 426/0، 313/0، 305/0 و 422/0 دارای بیشترین تاثیر بر روی آمادگی برای تغییر در کارکنان می باشند.

  کلیدواژگان: اقناع منطقی، مبادله، درخواست الهام بخش، تاکتیک مشروعیت، اطلاع و آگاهی دادن، فشار، همکاری
 • فاطمه دوله، سیف الله سیف اللهی*، حبیب الله زنجانی صفحات 123-154

  حکمرانی خوب الگویی تازه در ادبیات توسعه که از تعامل سه بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت شکل می گیرد. در واقع جامعه مدنی پایدار و دولت شهروند مدار زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار و حکمرانی خوب است. هدف اصلی در این پژوهش«مطالعه و بررسی نقش احزاب سیاسی در شکل گیری حکمرانی خوب در ایران» می باشد. مطالعه و بررسی موضوع به صورت مطالعه ومصاحبه با صاحب نظران و فعالان سیاسی حزبی واساتید دانشگاه با استفاده از نمونه گیری نظری و هدفمند و بهره یابی از روش نظریه بنیادی صورت گرفته است. پایایی و اعتبار پژوهش به صورت قابلیت تایید یا تاییدپذیری به شکل پرهیز از سوگیری پژوهشگر، قابلیت اعتبار یا باور پذیری و اعتماد مصاحبه شوندگان به داده های استخراج شده و اطمینان پذیری در قالب رفت و برگشت داده ها با مصاحبه شوندگان، مشورت با صاحب نظران به دست آمد. داده های پژوهش که در فرآیند بهره یابی از روش نظریه بنیادی به دست آمده است نشان می دهد که «تمامیت خواهی نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی، آگاهی بخشی احزاب سیاسی به صورت مقولات شرایطی، تعاملی پیامدی بوده است. بر مبنای یافته های پژوهش حاضر؛ عمده ترین مشکل و مانع دستیابی به حکمرانی خوب در ایران می باشد؛ از جانب نظام های سیاسی ایجاد شده است. نظام های سیاسی چه پیش و چه پس از انقلاب همواره، توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکل های مدنی را محدود کرده اند. عزیمت به سوی توسعه پایدار و رعایت حقوق شهروند مداری و قانون مداری، زمینه ساز بنیادین دستیابی به حکمرانی خوب در ایران می باشد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی، نتیجه گرایی، سرمایه ساختاری، اثربخشی نقش و وظایف
 • اقباله عزیزخانی *، محمد هدایتی صفحات 155-180
  هدف این پژوهش، بررسی ارزیابی اجتماعی تاثیر برنامه های توانمندسازی سازمان بهزیستی بر کیفیت زندگی سالمندان شهر خلخال می باشد. چارچوب نظری این پژوهش را نظریه های؛ محیط اجتماعی گربویوم، برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه جان ای کروت، سیستم های مبتنی بر جامعه گرین، اوندریچ و لدیتکا، برنامه های مبتنی بر جامعه یامی چن و نظریه سرمایه پیربوردیو تشکیل می دهد. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده است. تعداد نمونه شامل 60 نفر (30 نفر کروه آزمون، 30 نفر گروه شاهد) هستند که از بین سالمندان شهر خلخال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج نشاندهنده تفاوت میان دو گروه آزمون و شاهد است به طوری که سالمندانی که در برنامه های توانمندسازی شرکت داشته و خدمات معناداری را دریافت کرده اند از میزان کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد برنامه های توانمندسازی سالمندان 55 درصد از واریانس میزان کیفیت زندگی سالمندان را پیش بینی می کند. با توجه به نتایج مثبت به دست آمده در این پژوهش و با توجه به کم هزینه تر بودن این برنامه ها، گسترش این برنامه ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: برنامه های توانمندسازی، کیفیت زندگی، سالمندان
 • وحید آقاسی بروجنی*، آذر قلی زاده، اکبر اعتباریان صفحات 181-210
  با توجه به تغییرات سریع جهانی در قرن حاضر، توسعه ی اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای تغییرات فرهنگی جوامع در عرصه های مختلف همچون صنعت، اقتصاد و... بوده است و زنان نیز به عنوان بخشی از یک جامعه می توانند نقش مهمی در اشتغال در یک جامعه داشته باشند. هدف این پژوهش طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری (ISM) عوامل موثر ارتقاء فرهنگ کار برای زنان سرپرست خانوار می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 12 نفر از متخصصان مدیریت فرهنگی می باشند که از بین دانشیاران دانشگاه از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. روش این پژوهش به صورت ترکیبی مبتنی بر روش کیفی و کمی می باشد. در بخش کیفی ابتدا بر اساس روش ارزیابی انتقادی (CASP) مرتبط ترین تحقیقات مربوط به موضوع فرهنگ کار دسته بندی و بر اساس روش امتیاز فراوانی در تحقیقات انتخاب شده، 18 عامل موثر بر ارتقا فرهنگ کار زنان بی سرپرست در قالب 5 مولفه فرعی مشخص گردیدند و مورد تحلیل دلفی قرار گرفتند. سپس در بخش کمی ابتدا شاخص های تایید شده کد گذاری و بر اساس ماتریس متقابل بین مشارکت کنندگان (12 نفر نخبه) تحقیق توزیع گردید و با تشکیل ماتریس مخروطی، مدل ساختاری-تفسیری طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان داد، مدل طراحی شده شامل 11 سطح می باشد که مهمترین و تاثیر گذارترین عامل فرهنگ کار برای زنان بی سرپرست، اصلاح قانون کار به عنوان شاخص مولفه فرعی هنجارهای فرهنگی می باشد و کم اثرترین شاخص بر ارتقای فرهنگ کار، آگاهی بخشی به عنوان یکی از شاخص های مولفه فرعی آموزه های رسانه ای می باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگ کار، زنان بی سرپرست، طراحی مدل ساختاری-تفسیری
 • مریم زارع*، کامران محمدخانی، حمیدرضا آراسته، امیر حسین محمد داودی صفحات 211-244
  طی چند دهه گذشته بویژه از نیمه دوم سده بیستم میلادی موضوع ماندگاری دانشجو در مراکز دانشگاهی به یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی تبدیل شده است . لذا مطالعه حاضر ، ابعاد و مولفه های ماندگاری دانشجویان دانشگاه های ایران را شناسایی نموده است. در مرحله اصلی پژوهش، ابتدا ابعاد و مولفه های فوق از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناسایی شده و سپس با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختارمند، به تایید خبرگان این حوزه رسیده است . پس از آن، به منظور تایید نهایی ابعاد و مولفه های تایید شده در مرحله اول ، توسط500 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران که با روش خوشه ایطبقه ای تصادفی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی انتخاب شدند، با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق دو بعد شامل ابعاد زمینه ای و فردی را شناسایی نمود. بعد زمینه ای عبارت اند از مولفه خانوادگی، مولفه فرهنگی و مولفه اقتصادی و بعد فردی عبارت اند از: ارزش تلاش، تعهد به اخذ مدرک تحصیلی، احتمال رسیدن به هدف، کسب موفقیت، انگیزش، خودکارآمدی و ویژگی های شخصیتی می باشد. نتایج حاکی از آن است که ارتقای سطح ماندگاری دانشجویان دانشگاه آزاد در گرو تقویت این ابعاد و مولفه ها می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ماندگاری دانشجو، ابعاد و مولفه های ماندگاری
 • کریم کریمی آرا، شاپور بهیان*، اصغر محمدی صفحات 245-268
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر ساخت قدرت در خانواده است. اطلاعات این تحقیق با روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه در بین 384 نفر از زنان متاهل شهر خرم آباد با شیوه نمونه گیری خوشه ایمرحله ای گردآوری شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است.نرم افزار مورد استفاده spss بود و داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد که متغیر وابسته ساختار قدرت در خانواده با متغیرهای مستقل نگرش جنسیتی، اقتدارگرایی در شبکه خویشاوندی، فاصله سنی زوجین ،تعداد فرزندان و مدت ازدواج رابطه معنادار دارد. و از طرفی تفاوت میانگین قدرت بین منزلت شغلی زنان و نوع خانواده آنان وجود دارد.یعنی قدرت زنان شاغل افزایش یافته است و هم چنین در خانواده هسته ای مشارکت زنان در تصمیم گیری بالا می رود.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، ساخت قدرت، خانواده
 • مینو طباطبایی* صفحات 269-283
  تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه ای میزان شایستگی مهارتهای تدریس اساتید دانشگاه های پیام نوراستان اصفهان به منظور برنامه ریزی ارتقاء کیفیت آموزشی به روش توصیفی - پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را اساتید و دانشجویان دانشگاه های پیام نوراستان اصفهان در سال تحصیلی 96-95 تشکیل دادند که تعداد 175 نفر از اساتید و 500 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با 22 گویه می باشد.در پژوهش حاضر روایی صوری پرسشنامه با استفاده از اعضای جامعه آماری و روایی محتوایی پرسشنامه نیز توسط برخی از اساتید دانشگاه پیام نور مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (82/0) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSpss (آزمون T تک نمونه ای ، آزمون t دوگروه مستقل و آنالیز واریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مرتبه علمی، گذراندن دوره های آموزشی و سابقه خدمت بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ، ضمن تدریس ، پس از تدریس) تاثیرگذار می باشد ولی رشته تحصیلی و جنسیت بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ، ضمن تدریس ، پس از تدریس) تاثیرگذار نمی باشد.
  کلیدواژگان: اساتید، جنسیت، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، محل اخذ مدرک تحصیلی، گذراندن دوره های آموزشی
 • خیام عباسی*، عبدالرضا هاشمی صفحات 284-307

  یکی از مفاهیم حوزه سیاست در دوران مدرن مفهوم «مشارکت سیاسی» است که اذهان بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده و به خاطر ایجاد دگرگونی و تحول در ساختار جامعه و ایجاد «توازن قدرت میان دولت و جامعه مدنی» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مشارکت سیاسی به آن دسته از کنش های اختیاری گفته می شود که فرد به علت جهت دهی و تعیین روند زندگی اجتماعی به آن مبادرت می کند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا از نظر تجربی عوامل مرتبط با مشارکت سیاسی را در میان دانشجویان دانشگاه آزاد شوشتر بررسی کند. روش پژوهش پیمایش است و اطلاعات مورد نیاز به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای، با توزیع پرسشنامه در بین380 نفر از دانشجویان رشته های علوم انسانی، فنی و کشاورزی جمع آوری شده است. ارزیابی یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای سطح تحصیلات پدر، اعتقاد به رسیدن به هدف، موقعیت های مقتضی مشارکت و استفاده از وسایل ارتباط جمعی با میزان مشارکت سیاسی است.

  کلیدواژگان: مشارکت- مشارکت سیاسی- دانشجویان دانشگاه آزاد شوشتر
|
 • Parvaneh Riahi * Pages 1-30
  The main purpose of this research is the role of television programs in the institutionalization of Islamic dress code and Islamic hijab. Research is a method of work and its method is survey or descriptive. This research covers a relatively large level. The statistical population of all female students of the Islamic Azad University of Tehran Branch The north is 385 people, according to a large number of statistical samples. Based on a conceptual model of an independent variable (TV programs) containing serial components, educational programs, and dependent variables (the institutionalization of Islamic dress and Islamic dress), are components of the education system, the educational system of Islam and religious beliefs.The findings of the research, after collecting information and testing the hypotheses by using the Chi-square test, with regard to the observed and expected frequency and significance level, indicate that TV series and educational programs on the institutionalization of the Islamic curriculum of students They're effective.The frequency of viewing the viewpoint of the sample shows that there is a large connection between the TV series and the institutionalization of the Islamic curriculum of the students and the relatively weak relationship between the TV curriculum and the institutionalization of the Islamic hijab and Islamic cover of the students.Finally, the main hypothesis test showed that TV programs were effective in institutionalizing the Islamic curriculum of students and there was a relatively weak relationship between the role of television programs and the institutionalization of Islamic dress code and Islamic hijab of students.
  Keywords: TV programs, Islamic hijab, Islamic cover
 • Maryam Sarajegh, Maryam Vosoughi *, Seyed Mojtaba Hosseini Pages 31-50
  New businesses are new, and as a result many of them do not have long-term goals and less formal structures and processes. As a result, it is expected that the creation and administration of these businesses will be much more direct and intense under the influence of the individual's cognitive attributes, or their entrepreneurial team or management. The purpose of the present research is to develop a lifestyle development from the perspective of start-ups. The research method is survey and the statistical population of the present study includes the supervisors of families of Hamadan with 768239 people in 1397. Research explains the impact of the factors of start-up businesses, including the impact of stakeholders, culture, market and values ​​on lifestyle. By summing up extractives, one can name the combined style of life (a combination of traditional and modern) that is dominant in the family.
  Keywords: lifestyle, New Business, economics
 • Mitra Golestani, Mostafa Askarian *, Yalda Delgoshaei, Amirhossein Mahmoudi Pages 51-72
  In today's world, all aspects of the life of organizations have undergone change. Most scholars and writers believe that organizations have personality and position just like humans, and since managers are trying to maintain their organizations, they seek to it is possible to say that organizational culture is an important factor in achieving development through a strong excellence and privileged organizational culture as organizations with high and creative flexibility and moving towards Innovation and quality in superior competition. This research is a qualitative method that first investigates and analyzes cultural resources and then uses the structural modeling technique of its model to explore the metatantic method. The MICMAC method has been used to cluster cultural dimensions. The results showed that if the structural model of the research is observed, then the culture model has 7 main dimensions that are classified in 6 levels. The leveling shows that among the dimensions of organizational structure and mission with the highest penetration power and compatibility dimension And then creativity is the most dependent
  Keywords: Organizational culture - well-being - organizational structure, performance
 • Nazanin Vahdani Rashvanlouei, Behrang Esmaeili Shad * Pages 105-122

  The purpose of the research was to investigate the relationship between social influence tactics and readiness for change. The statistical population included all employees of Bojnourd Social Security Hospital equal to 100 people. Sample size was determined using Krejcie and Morgan table of 80 people. This research is applied in terms of purpose, and in terms of method, correlation is carried out in a survey method. The research tool for assessing influence tactics was Yukl's Questionnaire (2003) with 44 items and Dunham et al questionnaire (1989) about the readiness for Change.Questionnaires have a formal and content validity. To determine the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha coefficient was used. The influence tactics questionnaire was 0.88 and the readiness for change was 0.87. To analyze the data, descriptive statistics such as frequency and inferential statistics, Pearson correlation coefficient and regression were used. The findings showed that there is a positive and significant relationship between tactics of exchange, inspirational appeals, legitimating tactics, collaboration and personal appeals with readiness to change and inspirational appeals, Legitimating tactics, collaboration and personal appeals have the greatest impact on the readiness for change in employees (Beta coefficients were 0.426, 0.313, 0.305, and 0.422, respectively).

  Keywords: Exchange, Inspirational Appeals, Legitimating tactics, Personal appeals, collaboration
 • Fatemeh Dowleh, Sayfollah Sayfollahi *, Habibollah Zanjani Pages 123-154

  Good governance is a new pattern in the development literature that is shaped by the interaction of the three private sectors, civil society and the state. In fact, sustainable civil society and the civilian government are the key to achieving sustainable development and good governance. The main purpose of this study is "studying the role of political parties in the formation of good governance in Iran." The study was conducted in the form of a study and an interview with the political experts and political activists of the university, using a theoretical and purposeful sampling and using the method of fundamental theory. The reliability and validity of the research as a confirmatory or confirmatory capability in the form of avoiding a researcher's bias, reliability or reliability, and the confidence of the interviewees in extracted data and reliability in the form of data transfer with the interviewees, in consultation with the experts Came out. The research data obtained in the process of exploiting the fundamental theory method show that "the totalitarianism of the political system, political culture, and the awareness of political parties as a result of interacting conditions have been a consequence. Based on the findings of this study, the main problem and obstacle is the achievement of good governance in Iran, created by political systems. Political systems, both before and after the revolution, have always threatened the distribution of power and limited the freedom of action of parties and civil society organizations. Going to sustainable development and respecting the rights of citizens and orthodontics is a fundamental basis for achieving good governance in Iran.Key words: good governance, political parties, civil society, political culture, modern state.

  Keywords: Good governance, social capital, outcomeism, structural capital, the role of roles, duties
 • Maryam Zare *, Kamran Mohammadkhani, Hamid Reza Araste, Amir Hosain Mohammad Davoodi Pages 211-244
  Over the past few decades, especially since the second half of the twentieth century, students' persistence longevity in university centers has become one of the most important research topics. Therefore, this study was conducted to identify the dimensions and components of the Islamic Azad universities students' persistence. On the main stage of the research, first, the under investigated aspects and components were identified through a comprehensive study of theoretical foundations and research background, and then, the results were approved by experts in this field employing a semi-structured interview. Subsequently, in order to confirm the identified dimensions and components approved in the first phase, 500 students from Islamic Azad universities of Tehran province were selected using stratified random cluster sampling method in three undergraduate, postgraduate and postgraduate degrees and completed a researcher-made questionnaire. The results of the study showed that 71 items in the format of 10 dimensions and 39 items for effective factors in the format of 8 dimensions were identified. The findings revealed that university students' persistence was formed out of two dimensions, contextual and individual factors, and there was a significant positive relationship between the financial, supportive, educational and consulting factors with Azad university students' persistence.
  Keywords: Higher Education, Islamic Azad University, Student's persistence, Dimensions, Components of persistence
 • karim karimiara, shapoor behyan * Pages 245-268
  The purpose of this study was to investigate the effect of some social and cultural factors on building power in the family. The data of this research were collected by survey method and questionnaire distributed among 384 married women in Khorramabad city by cluster sampling. A questionnaire was used to collect data. The software used was spss and the data were analyzed using Pearson correlation coefficient and t-test. The test of the relationship between independent and dependent variables showed that the dependent variable of power structure in the family with independent variables of gender attitude, kinship network authoritarianism, age difference of couples, number of children and duration of marriage has a significant relationship. On the other hand, there is a difference in the mean power between the job status of women and their family type. That is, the power of working women has increased, and women's participation in decision-making is rising in the nuclear family.
  Keywords: Social factors, cultural factors, building power, family
 • Minou Tabatabaie * Pages 269-283
  The present study was conducted with the aim of comparing the competency of Teaching of Teachers of Isfahan Payame Noor Universities in order to plan the quality improvement through descriptive-survey method. The statistical population of the study consisted of faculty members and students of Isfahan's Payame Noor Universities in the academic year of 2016-2017 and 175 professors and 500 students were selected by random sampling method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire with 22 items. In this study, the face validity of the questionnaire was confirmed by some of the professors of Payame Noor University using the members of the statistical community and content validity of the questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was also obtained using Cranach’s alpha coefficient (0.82). Data were analyzed by SPSS software (T-test, independent t-test and ANOVA). The findings of the research indicated that academic level, teaching time and experience of teaching skills (before teaching, teaching, after teaching) were effective, but the field of study and gender on teaching skills (before teaching, along with Teaching, after teaching) is not effective.
  Keywords: professors, gender, field of study, service record, place of university degree, training courses