فهرست مطالب

Journal of Research and Health
Volume:9 Issue: 4, Jul-Agu 2019

 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا عطاردی، احمدرضا عطاردی* صفحات 282-283
 • محمد عاشوری*، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، معصومه پورمحمدرضا تجریشی، باقر غباری بناب، سیده سمیه جلیل آبکنار صفحات 284-293
  مقدمه
  آسیب ذهنی تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که استفاده از برنامه های فرزندپروری با نتایج خوبی همراه است. هدف این پژوهش، متناسب سازی برنامه آموزش فرزندپروری با نگاه مثبت در بستر ارزش های فرهنگی و ارزیابی اثربخشی آن بر سلامت روان شناختی و تعامل مادر با کودک آهسته گام بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. 40 نفر از مادران دانش آموزان آهسته گام که به روش نمونه گیری تصادفی از مدارس استثنایی شهرستان های تهران انتخاب شده بودند در این پژوهش شرکت داشتند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایش، برنامه آموزش والدین را در 12 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر و مقیاس رابطه مادر-کودک پیانتا بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری، در نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی میانگین تفاوت نمره های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از خرده مقیاس های سلامت عمومی یا رابطه مادر-کودک تفاوت معناداری دارند (001/0P=). نتایج نهایی تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که برنامه آموزش فرزندپروری بر سلامت روان شناختی و تعامل مادر با کودک آهسته گام اثر مثبت و معناداری داشت (001/0P=).
  نتیجه گیری
  برنامه آموزش فرزندپروری با نگاه مثبت در بستر ارزش های فرهنگی بر سلامت روان شناختی و تعامل مادر با کودک آهسته گام اثر معناداری داشت. با توجه به این که آموزش مهارت های فرزندپروری منجر به بهبود سلامت روان شناختی و تعامل مادر با کودک می شود، برنامه ریزی جهت آموزش فرزندپروری با نگاه مثبت در بستر ارزش های فرهنگی اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: فرزندپروری، سلامت روان شناختی، تعامل، کودک آهسته گام
 • مجتبی حبیبی، هادی سیدعلی تبار*، مینو پورآوری صفحات 294-301
  هدف مطالعه حاضر، بررسی پایایی و روایی مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی بود. گروه نمونه شامل 528 نفر (185 زن و 343 مرد) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس از مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی بود. روایی واگرای این مقیاس با استفاده از مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت، رضایت زناشویی کانزاس و خرده مقیاس رضایت جنسی انریچ بررسی شد. ساختار عاملی مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی در یک عامل مرتبه اول با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. همین طور این مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود. از سوی دیگر این سازه با مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت به صورت مثبت و با مقیاس رضایت زناشویی کانزاس و خرده مقیاس رضایت جنسی انریچ از همبستگی منفی معناداری برخوردار بود. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. می توان گفت این مقیاس ابزار خودگزارش دهی مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی و هم چنین مشاوره زوجین است.
  کلیدواژگان: مقیاس نگرش به روابط فرا زناشویی، روایی، پایایی
 • طیبه رحیمی پردنجانی*، علی محمدزاده ابراهیمی صفحات 302-308
  تنوع و شیوع سوءمصرف مواد مخدر در حال گسترش است و  پیامدهای آن بر روی سلامت جسمانی و روانشناختی، به همان اندازه، نگرانی های اقتصادی و اجتماعی آن جدی می باشد. خودکارامدی عمومی یک عامل حیاتی پایه گذار سوءمصرف مواد و همچنین درمان موفقیت آمیز آن است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر امید درمانی بر خودکارامدی عمومی سوءمصرف کنندگان مواد بود. روش پژوهش شبه آزمایشی همراه با گروه گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری کلیه سوءمصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر مشهد بودند. 40 آزمودنی از بین افراد داوطلب انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 2ساعته امیددرمانی شرکت کردند. هر دو گروه مقیاس خودکارامدی عمومی را در قبل و بعد از جلسات درمانی تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تحلیل شدند. نتایج حاکی از افزایش معنی دار خودکارامدی عمومی گروه آزمایش بعد از مداخله بود. مطابق با یافته های پژوهش، امید درمانی نقش مهمی در افزایش خودکارامدی عمومی سوءمصرف کنندکان مواد داشته و بدین طریق می تواند موفقیت برنامه های درمانی و سایر پیامدهای مثبت درمانی را به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: امیددرمانی، خودکارامدی عمومی، سوءمصرف کنندگان مواد
 • حسین خشنود خانکهدانی* صفحات 309-314
  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) توانایی شناسایی دقیق هزینه ها و ارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد سیستم و افزایش کارآیی مراکز را دارد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی ارائه شده در سال 1391 به روش ABC و تعیین انحراف بهای تمام شده با تعرفه مصوب می باشد.پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی ست که به صورت مقطعی وگذشته نگر انجام-شده است، که پژوهشگر به بررسی و محاسبه بهای تمام شده تعداد 1077کلیشه خدمت در قالب 19 نوع مختلف تصویر برداری در بخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز در سال 91 اقدام نموده است. داده های مورد نیاز پژوهش، ازطریق گزارشات، فرم های طراحی شده، مصاحبه با مسئولین وپرسنل بیمارستان و مشاهده مستقیم فعالیت های مراکز بیمارستان گردآوری شده و نیز بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با رویکرد تسهیم هزینه معادلات همزمان مراکز فعالیت صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده زیان ده بودن تمامی خدمات ارائه شده این مرکز فعالیت با رقم قابل توجه می باشد. که میانگین تعرفه های خدمات 625,626ریال و میانگین بهای خدمات ارائه شده 3,036,390ریال محاسبه گردیده که به طور میانگین در هرخدمت نشان دهنده 2,410,764ریال زیان می باشد.
  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، خدمات بخش رادیولوژی، تسهیم مستقیم، تعرفه ها، بیمارستان اردیبهشت
 • فاطمه ترابی پرونج، علیرضا عطاردی بیمرغی*، بی بی اقدس اصغری، احمدرضا عطاردی صفحات 315-323
  هدف این پژوهش تعیین میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران، پرستاران و عوامل موثر بر آن ها در بیمارستان علامه بهلول گنابادی شهر گناباد می باشد. روش  پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش پژوهش همبستگی است. پژوهش حاضر بر روی تمام بیماران بستری و پرستاران شاغل در بیمارستان بهلول شهر گناباد  در سه ماهه اول سال 1397انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 100 نفر بیمار  و 100 نفر پرستاربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه حقوق بیمار بکایی(1392)  گرداوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر با 88/0 محاسبه شد.داده ها با استفاده از نرم افزار22-SPSS و از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اولویت محورهای رعایت حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری بیمارستان علامه بهلول به ترتیب، محورهای دریافت مطلوب خدمات سلامت، دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات، رعایت حریم خصوصی بیمار، قرار گرفتن اطلاعات به نحو مطلوب و کافی در اختیار بیمار و حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات بود. همچنین بین میزان آگاهی و رعایت حقوق بیمار به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی در بین پرستاران رابطه وجود داشت.
  کلیدواژگان: آگاهی و رعایت حقوق بیمار، بیماران، پرستاران، منشور حقوق بیمار
 • محمد واحدیان شاهرودی، مهدی مشکی، حبیب الله اسماعیلی، سمیه مرادی قله زو*، الهه لعل منفرد، مریم دمیرچی صفحات 324-329
  زمینه و هدف
  همان طور که طول عمر افزایش می یابد، اهمیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نیز، با توجه به حفظ کارکرد و استقلال افراد و افزایش کیفیت زندگی آن ها، روزبه روز بیشتر آشکار می شود. پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان انجام فعالیت بدنی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در سالمندان شهر کلات در سال 1393 انجام شد.
  روش تحقیق
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد،371 نفر از سالمندان شهر کلات در سال 1393 به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات مربوط به سنجش آگاهی، سوالات مبتنی برسازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و قصد رفتاری) بود. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری 05/0 با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند.
  یافته ها
  طبق نتایج میانه سنی سالمندان 69 سال بود که 53 درصد آن ها زنان بودند که 2/32درصد سالمندان لاغر، 33درصد طبیعی، 27درصد اضافه وزن و 8/7درصد چاق بودند. در این پژوهش قصد رفتاری با تمام سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده همبستگی مثبت و معنی دار داشته، سازه کنترل رفتاری درک شده بیشترین پیشگویی کنندگی (38/0=2r) در واریانس قصد سالمندان نسبت به فعالیت بدنی را دارا بود. سازه های نظریه باهم توانستند 7/26درصد واریانس قصد را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد سالمندان در خصوص فعالیت بدنی موفق بوده و با توجه به نقش سازه کنترل رفتاری درک شده در پیشگویی قصد رفتار، لزوم توجه به مولفه مذکور به منظور آموزش قصد در سالمندان تاکید می گردد.
  کلیدواژگان: نظریه رفتار برنامه ریزی شده، سالمندان، فعالیت بدنی
 • نوال حیدری، ایران جهان بین، فریبا قدس بین* صفحات 330-336
  باتوجه به شیوع 40 تا 50 درصدی عفونت ادراری درزنان ونقش آموزش بهداشت درتغییررفتارهای بهداشتی، این مطالعه باهدف تعیین نقش آموزش برانواع رفتارهای پیشگیری کننده ازعفونت ادراری درنوجوانان دختر صورت پذیرفت.این مطالعه شبه تجربی روی 168 نفر از نوجوانان دختردبیرستانی درشیرازدرسال 1393 انجام گردید. تاثیرمداخله آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روا وپایا گردیده بود، مورد بررسی قرارگرفت. مداخله شامل برگزاری 6 ساعت کلاس آموزشی طی 4 جلسه برای نوجوانان بود. درپایان داده های جمع آوری شده با استفاده ازروش های آماری توصیفی، آزمونهای آماری تی تست جفتی ومستقل درسطح 5% معنی داری وبا استفاده ازنرم افزار   SPSS18مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.قبل از انجام مداخله دوگروه آزمون وکنترل از نظرنمره 4 حیطه رفتار ونمره کل آن اختلافی بایکدیگرنداشتند، اما بعدازمداخله میانگین نمره رفتاردرتمام حیطه ها به طورمعنی داری افزایش می یابد.(P<0.05) باتوجه به تاثیرمثبت آموزش بر رفتارهای بهداشتی نوجوانان استفاده از این روش جهت تغییررفتارهای پیشگیری کننده ازعفونت ادراری در ایشان را می توان توصیه نمود.
  کلیدواژگان: نوجوانان، رفتار، عفونت ادراری
 • Roya Roya Arjmand Kermani* صفحات 337-346
  زمینه
  پژوهش حاضر با در نظر گرفتن متغیر کیفیت زندگی کاری به عنوان یک متغیر واسط، رابطه بین پدیده سرطان اطلاعاتی و فرایند یادگیری را مورد بررسی قرار داده است.
  روش
  جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان دانشگاه پیام نور به تعداد 240 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری 148 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه؛ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون، پرسشنامه فرآیند یادگیری کلب و پرسشنامه سرطان اطلاعاتی محقق ساخته است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیه ها، نخست با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مدلهای اندازه گیری پژوهش در نرم افزار Amos Graphics برآورد و آزمون شدند؛ سپس، از طریق تکنیک رگرسیون چندگانه، داده ها به مدلهای معادله ساختاری برازش شدند. برای بررسی مدلهای پژوهش، شش شاخص مجذور کای، مجذور کای بهنجار شده، برازش افزایشی، برازش تطبیقی، توکر لوئیس و ریشه دوم مربعات خطای برآورد بررسی و ارزیابی شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهد که سرطان اطلاعاتی با فرآیند یادگیری و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور قزوین رابطه منفی معناداری دارد؛ همچنین کیفیت زندگی کاری با فرایند یادگیری کارکنان رابطه مثبت معناداری داشته است. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که کیفیت زندگی کاری کارکنان در رابطه بین سرطان اطلاعاتی با فرآیند یادگیری نقش واسطه گری ایفا می کند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کار، سرطان، اطلاعات
 • زینب شریفی، مهدی نوری پور* صفحات 347-354
  برخورداری از یک زندگی سالم پیش شرط تحقق توسعه پایدار است. از طرف دیگر، سرمایه اجتماعی از متغیرهای مهم تاثیرگذار بر سلامت افراد جامعه است. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بین روستاییان بخش مرکزی شهرستان دنا بود. جامعه آماری تحقیق 2500 سرپرست خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان دنا بود که 300 سرپرست خانوار از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری کیفیت زندگی وابسته به سلامت از پرسشنامه استاندارد SF-36 و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی سوالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS استفاده شد. ضرایب همبستگی بین هر دو حیطه سلامت جسمانی، سلامت روانی و 5 بعد سرمایه اجتماعی مثبت بدست آمد. افزون بر این، همبستگی بین سلامت روانی و 2 بعد اعتماد اجتماعی و شبکه اجتماعی در سطح 5 درصد و همبستگی بین سلامت روانی و انسجام اجتماعی در سطح 1 درصد معنی دار شد. با این وجود ضریب همبستگی بین سلامت روانی و 2 بعد هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی معنی دار نشد. با توجه به اینکه بین سلامت روانی و اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی و انسجام اجتماعی رابطه وجود داشت، جهت بهبود سلامت روانی افزایش ابعاد مذکور بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، سلامت، توسعه پایدار
 • beheshti mohammad hosein، mojtaba emkani، ali tajpoor، ali firoozi*، ghasem yarahmadi، hamid piramoon، sekineh khosheshahi، negar zobeidi صفحات 355-362
 • روح الله سرانجام، عبدالله فروزان فر، سید عبدالوهاب سماوی* صفحات 363-370
  این مطالعه به منظور پیش بینی خودکارآمدی مقابله ای بر اساس حمایت اجتماعی، رشد شخصی و  ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سرطان در شهر بندرعباس انجام شده است. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی، رشد شخصی، ذهن آگاهی فرایبرگ و خودکارآمدی مقابله ای استفاده شد. نمونه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 120 نفر از بیماران مبتلا به بیماری سرطان، مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و مطب برخی از متخصصان سرطان در شهر بندرعباس در سال1396، بوده است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد حمایت اجتماعی، رشد شخصی و ذهن آگاهی 60 درصد از واریانس متغیر خودکارآمدی مقابله ای را تبیین کردند (p <0.05). بر این اساس حمایت اجتماعی با مقدار بتای 22/0، رشد شخصی با مقدار بتای 57/0 و ذهن آگاهی با مقدار بتای 14/0 با خودکارآمدی مقابله ای رابطه ی مثبت و معنی داری داشتند (p <0.05).  به طور کلی یافته های تحقیق حاضر از نقش حمایت اجتماعی، رشد شخصی و  ذهن آگاهی در خودکارآمدی مقابله ای در بیماران سرطانی حمایت کرده است.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، رشد شخصی، ذهن آگاهی، خودکارآمدی مقابله ای، بیماران سرطانی
|
 • Alireza Atarodi, Ahmadreza Atarodi* Pages 282-283
  Societies are mostly using smartphones and the World Wide Web in the era of information technology, (IT). Information technology and its impact is revealed to everyone on modern society. IT enables communication worldwide but reduced face-to-face interaction, reduced physical activity, made headache, fatness, heart disease, diabetes, neck pain, cost, job loss, and so many other health problems. Either way, IT systems that run can yield good and bad results. IT affects the environment, individuals and society as a whole. The way we use IT determines if its impacts are positive to society or negative. For example, we can make the most of our Internet smartphones and web to develop our societies, make them new and modern. Internet-based computers have changed the way people relate and make their living environment better, organize their work, their communities and their time and place faster, easier and
  Keywords: Information Technology
 • Mohammad Ashori*, Gholam Ali Afrooz, Ali Akbar Arjmandnia, Masoume Pourmohamadrez, Tajrishi, Bagher Ghobari, Bonab, Seyedeh Somayeh Jalil, Abkenar Pages 284-293
  Mental impairment has undesirable effects on the all aspect of individual's life, while the use of parenting programs has been associated with beneficial outcomes. The aim of this research was the adaptation of a positive parenting program (Triple-P) training based on the cultural values and evaluation of its effectiveness in psychological health and interaction of mother with slow paced (SP) children. This research was a semi-experimental study designed as pretest-posttest using control group. The magnitude of 40 mothers of students with SP participated in this study. They were selected according to the random cluster sampling method from exceptional schools of Tehran provinces. The participants were divided into two groups; each group consisted of 20 participants. The experimental group received Triple-P training in twelve 90-minute sessions, while no intervention was carried out on the control group. The instruments of present research were general health questionnaire and parent-child relationship scale. The results of MACNOVA showed that Triple-P had a positive significant effect on the psychological health and interaction of mothers with SP children. Since parenting skills training can lead to the enhanced psychological health and improved mother-child interaction, planning for Triple-P training based on cultural values has particular importance.
  Keywords: Child, Health, Interaction, Psychological
 • Mojtaba Habibi, Sayed Hadi Sayed Alitabar*, Minoo Pouravari, Somaieh Salehi Pages 294-301
  Infidelity is a harmful and a main problem in the therapy of couple relationships. The present study examined the reliability, validity and factor structure of the attitudes toward the infidelity scale among the patients referred to counseling centers in Tehran. 528 participants (185 females and 343 males) were selected by convenience sampling method from 5 centers. The study instrument was Whately’s attitudes toward infidelity scale, which translated by 7 psychologists & back translated by an English expert. After a pilot study on 30 participants, the necessary corrections were made. The structure of the scale factor was confirmed in a first-order factor using confirmatory factor analysis. This scale had a good internal consistency (Cronbach's alpha=0.71 and test-retest=0.87) It had correlation with Alport internal and external religious orientation scale respectively 0.29 and 0.16, also negative correlation with Kansas Marital satisfaction scale and Enrich sexual satisfaction subscales (-0.22 and -0.16 respectively). This study showed that ATIS is an efficient tool for research and couple counseling and has an appropriate validity and reliability for Iranian society.
  Keywords: Attitude, Marriage, attitudes toward infidelity scale
 • Zahra Saboor, Tayebe Rahimi Pordanjani*, Ali Mohammadzadeh Ebrahimi Pages 302-308
  The variety and prevalence of substance abuse are growing and its consequences on physical and psychological health, as well as, on global social and economic concerns are heavy. General self-efficacy is a critical factor underlying substance abuse and its successful treatment. The present study was aimed to investigate the effect of hope therapy on general self-efficacy among substance abusers. This study was quasi–experimental with pretest–posttest and control group. The statistical population comprised all of the substance abusers who referred to addiction treatment centers. Convenience sampling method was used to select 40 participants among volunteers. The participants randomly were assigned into the experimental and control groups. The experimental group received eight sessions of two-hour of hope therapy. Both groups responded to general self-efficacy scale before and after the treatment. There was a significant improvement in general self-efficacy of substance abusers after hope therapy sessions. According to research findings, using of hope therapy could have important role in increasing the general self-efficacy of substance abusers and thereby can lead to successful treatment programs and other positive outcomes in the treatment of substance abuse.
  Keywords: Hope, Self-Efficacy, Substance Abuse
 • Hossein Khoshnoud Khankahdani* Pages 309-314
  The Activity-Based Costing (ABC) method possesses the capability to identify the costs accurately and provide non-financial information for improving system function and increasing its efficiency. The present study aimed to calculate the final costs of radiology services to determine the final costs deviation from the enacted tariffs. This study was a retrospective cross-sectional analysis of radiology final costs for 19 different types of radiology services (1077 stereotypes) at the hospital in Shiraz, Iran. The required data was collected through reports, specified forms, interviewing with hospital personnel and authorities as well as direct observation of hospital activity centers. The final costs of the radiology services were determined using the activity-based costing method as well as the cost sharing of activity centers through concurrent equations technique. The results showed a great amount of loss for all provided services in this center. The Mean tariff of the services equaled 625,626 Rials while the mean final cost of the provided services equaled 3,036,390 Rials. So, the findings of this study show an average loss of 2,410,764 Rials for each service.
  Keywords: Cost Allocations, Cost-Benefit Analysis, Cost Sharing, Health Care Costs, Hospital Costs, Hospital Radiology Department
 • Fatemeh Barati, Alireza Atarodi*, Bibi Aghdas Asghari, Ahmadreza Atarodi Pages 315-323
  People have some rights to use it for living, patients are people and they should be aware of their rights. The purpose of this study was to determine the level of awareness and observation of patients’ rights and the factors affecting it from the perspective of the patients and nurses among all hospitalized patients and the nurses working at Bohlool hospital in Gonabad city. 100 patients and 100 nurses were selected as the statistical sample. Data were collected using the patients' rights questionnaire of bokai. The priority of the patients’ rights were as the followings: respect to patient privacy and secrecy principle (96% Moderate and Good), receiving desirable health services (92% Moderate and Good), access to an efficient complaints system (90% Moderate and Good), patient’s access to appropriate and adequate information (91% Moderate and Good), and the right to making choice and decision freely for the patients (76% Moderate and Good) in receiving hospital services, respectively. Also, there was a relationship between the level of awareness and observance of patients rights with demographic variables among the nurses. The results of the research showed that the lack of the patients’ awareness from their health and treatment rights and the enforcement lack of patients’ rights charter by the health and medical personnel can endanger health, life and safety of the patients. Therefore, the awareness and observance of these rights seemed necessary.
  Keywords: Awareness, Hospital, Nurses, Patients’ Rights
 • Mohammad Vahedian, Shahroodi, Mahdi Moshki, Habibollah Esmaily, Somaye Moradi Gholezo*, Elaheh Lael, Monfared, Maryam Damirchi Pages 324-329
  Today, with increasing the lifespan, the importance of health-promoting behavior and paying attention to maintaining individuals' function and autonomy are becoming increasingly evident and regular physical activity is considered as one of the important aspects of healthy lifestyle. This study aimed to apply the theory of planned behavior to predict the intention to do physical activity in the elderly. This study was conducted on the 371 elderly. A three-part questionnaire including demographic, knowledge, and theory of planned behavior questions was used. The views of the elderly were requested directly in this regard. According to the results, the elderly’s mean age was 69 and the sample included 53% women. The behavior intention in this study had a positive significant correlation with all planned behavior theory constructs. The perceived behavior control construct hold the most prediction power regarding the variance of the elderly’s intention of physical activity behavior. The constructs of theory could predict 26.7% of the variance of intention. Based on the results of this study, the theory of planned behavior was successful in predicting the elderly’s intention to do physical activity and the necessity of paying attention to the component is emphasized to teach intention to elderly people, considering the role of the perceived behavior control construct in predicting behavior intention.
  Keywords: Elderly, Physical Activity, theory of planned behavior
 • Naval Heydari, Iran Jahanbin, Fariba Ghodsbin* Pages 330-336
  Based on the 40 to 50% prevalence of urinary tract infection in women and the role of education in changing health behaviors, this study was conducted aiming to determine the role of education on preventive behaviors of urinary tract infection in female adolescents. This quasi-experimental study was conducted on 168 high school female adolescents; they were selected using cluster and simple sampling methods. The effect of education was examined by using a valid and reliable questionnaire which had been designed by the researcher. The intervention consisted of six-hour training classes over 4 sessions for the teens. Before the intervention, neither control nor intervention groups had differences in 4 domains of behavioral score and total score, but after the intervention, the mean scores in all areas were significantly increased. Considering the positive impact of education on health behaviors of adolescents, the use of this method is useful to change their behaviors in the prevention of urinary tract infection.
  Keywords: Female Adolescents, Health Behavior, Urinary Tract
 • Roya Arjmand Kermani*, Mohammad Khaledian Pages 337-346
  New technologies have increasingly facilitated information production process and also have made it possible for many people to access to a large amount of information. This causes information cancer phenomenon in which the information destroy resources, facilities, and human labor aimlessly and destructively. This study has been considered to investigate the relationship between the phenomenon of information cancer and learning process according to quality of work life as a mediation variable. 148 participants were and they are selected according to a simple random sampling method. Tools for data collection were three questionnaires- questionnaire of Walton’s quality of work life, questionnaire of Kolb's Learning Styles and questionnaire of information cancer – that were used by the sample after the examination of nominal validity and reliability of questionnaire of work quality, learning process and information cancer by the help of Cronbach's alpha coefficient with following values: 0.862, 0.926 and 0.903 and affirmation of their confidence. The findings showed that there is a significant relationship between information cancer with the quality of work life and learning process in the confidence level. Also there is a significant relationship between quality of work life and learning process in the confidence level. The results of the research showed that this limit of confidence distance mentioned the significance of the indirect path of the primary model. It became clear that the quality of work life plays a mediation role in the relationship between information cancer and learning process of personnel.
  Keywords: Cancer, Learning Process, Quality, Work Life
 • Zeinab Sharifi, Mehdi Nooripoor* Pages 347-354
  Having a healthy lifestyle is a prerequisite for achieving sustainable development. Moreover, social capital is one of the important variables affecting the health of individuals in society. Thus, the purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and health-related quality of life among rural people in Dena region located in southwest of Iran. 300 households were selected using multistage cluster sampling method. For data collection, SF-36 standard questionnaire was used to measure health-related quality of life. A research made questionnaire was also applied in order to examine social capital which its validity and reliability were confirmed. The correlation coefficients between both physical health and mental health and 5 dimensions of social capital was positive. Furthermore, the correlation between mental health and social trust and social networks was significant; moreover, the correlation coefficient between mental health and social cohesion was significant. However, the correlation between mental health and social norm and social participation was not significant. Considering a relationship between mental health and social trust as well as social networks and social cohesion, enhancement of the above dimensions should be taken into account in order to improve mental health.
  Keywords: Development, Health, Quality of life, Social capital
 • Mohammad Hosein Beheshti, Mojtaba Emkani, Maryam Borhani Jebeli, Ali Tajpoor, Ali Firoozi Chahack*, Ghasem Yarahmadi, Hamid Piramoon, Sekineh Khoshehsahi, Negar Zobeidi Pages 355-362

  Sound is one of the most effective exogenous factors affecting human brain processing mechanisms and audio disturbance, which play a major role in human error and occupational accidents. The purpose of this study was to evaluate the effect of sound frequency on human noise annoyance. This research is an interventional study that was carried out on 60 students of Gonabad University of Medical Sciences in 2017 that 30 were female and 30 were male. Measurements and tests to determine the degree of noise annoyance was performed during exposure to sound at various frequencies of 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 Hz. Sound.exe software was used to determine the sound with different frequencies and noise annoyance were determined based on the acoustic questionnaire “Acoustics -- Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys” which is available in the ISO / TS 15666 standard. Data analysis was performed using SPSS.
  The mean age of males was 21.12 years with a standard deviation of 0.13 and the mean age of females was 19.19 years with a standard deviation of 0.5. According to the results of this study, in female subjects, the maximum degree of noise annoyance is at 4000 Hz, and the frequency of previous and subsequent frequencies of 4000 Hz decreases the degree of noise annoyance. Also, in male subjects, the highest degree of noise annoyance is at 8000 Hz. And from 500 to 8000 Hz, the frequency of noise annoyance increases, respectively. The results of ANOVA test showed that there is a significant relationship between noise annoyances with different frequencies. The results of t - test showed that there is a significant difference between male and female dissonance. According to the results of the study, the highest degree of sound irritation is at 4000 and 8000 Hz. In this study, the gender variable as one of the factors affecting anxiety was studied Because of individual differences in overall sensitivity to sound and sound sensitivity with different frequencies, also because there are other environmental factors that may affect cognitive functions in addition to sound, it is suggested these factors investigate in future studies.
  Keywords: noise, frequency noise, annoyance
  Keywords: noise, frequency noise, annoyance
 • Ruhollah Saranjam, Abdollah Forouzanfar, Abdolvahab Samavi* Pages 363-370
  One of the most significant and complex health issues in our country is cancer. Coping with psychological syptoms of cancer such as stress, anxiety and depression is the most challenging blind spot for patients suffering from the cancer. The purpose of this study is to predict coping self-efficacy based on social support, personal growth and mindfulness in people with cancer. 120 participants were selected through available sampling method. For collecting data, social support questionnaire, Robitschek's personal growth initiative scale, the Freiburg mindfulness inventory and the coping self-efficacy scale have been used. For data analysis, multiple regression is used in an Enter method. The results show a positive and critical relationship between social support, personal growth and mindfulness with coping self-efficacy. Also, the results proves that social support, personal growth and mindfulness explains 60% of the variance of coping self-efficacy. In general, the findings of the present article have supported the role of social support, personal growth and mind-awareness in coping self-efficacy in cancer patients.
  Keywords: Cancer, Mindfulness, Self Efficacy, Support, personal