فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1397)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم مقدم اصیل*، محمد رحیمی صفحات 1-17
  مبنای تمدن و توسعه بر پایه روابط اجتماعی استوار است. مساله توسعه از چالش های اصلی جوامع بشری می باشد. شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار برتوسعه هدف اصلی این بررسی می باشد. در این مطالعه رابطه متغیرهای سلامتی، نشاط اجتماعی، آزادی، تحصیلات و همبستگی ملی با توسعه اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص ها در چهار کشور ایران، چین، ژاپن و مالزی به تفکیک بررسی شده و برای تحلیل دقیق تر به مقایسه ایران با سه کشور مذکور پرداخته شده است. روش بررسی در این مقاله بصورت تلفیقی یعنی تاثیر عوامل خرد و کلان وتحلیل ثانویه ای از آمارهای "بررسی ارزش های جهانی "است. عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته با روش های مختلف آماری مانند رگرسیون، میانگین و... بررسی شده است. از متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی در همه کشورها احساس آزادی، احساس تعلق به جامعه و خلاقیت می باشد ، آزمون ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی و احساس آزادی در ایران در مقایسه با چهار کشور دیگر بسیار پایین می باشد و روند نزولی رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی اصلی ترین پیامد این عوامل میباشد. مجموعه ناهمگون این عوامل منجر به شکل گیری وضعیت رشد و توسعه کنونی در ایران شده است.
  کلیدواژگان: آزادی، تحصیلات، همبستگی ملی و توسعه اقتصادی
 • علی کریمی*، فاطمه افراسیابی صفحات 18-34
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل ارتباط بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و اوقات فراغت با سلامت عمومی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی صورت گرفت. روش تحقیق، توصیفی - همبستگی و ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه بود که با استفاده از فورمول کوکران 357 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد.برای ارزیابی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار pls استفاده شد..نتایج نشان داد، رابطه معنی داری بین متغیرهای عوامل اجتماعی-فرهنگی و اوقات فراغت(45/0=r)، ورزش(52/0=r)، دینداری(49/0=r)، وضعیت تاهل(70/0=r)، موسیقی(46/0=r) و استرس(30/0=r) با سلامت عمومی دانشجویان وجود دارد. نتایج رگرسیون همچنین نشان می دهد 5 متغیر ،33/0 (عوامل اجتماعی -فرهنگی و اوقات فراغت) +29/0(دینداری) + 26/0(ورزش) + 20/0(موسیقی) + 17/0 (استرس) بر متغیر وابسته تاثیر معنی داری داشته و در مجموع 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته (56/0=R²) را تشریح کرده اند. همچنین بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری مشاهده گردید که به طور کلی متغیر اجتماعی- فرهنگی بر متغیر سلامت عمومی با ضریب مسیر 76/0 و متغیر اوقات فراغت بر سلامت عمومی با ضریب مسیر 36/0 اثرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی- فرهنگی، &quot، اوقات فراغت&quot، سلامت عمومی ، &quot، دانشجویان&quot
 • محمد شاپوری، باقر ساروخانی*، محمد صادق مهدوی صفحات 35-54
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر افزایش سال های زناشویی بر انسجام درون گروهی خانواده های تهرانی صورت گرفته است. بر اساس یافته های پیشین و بررسی نظریات مرتبط در این زمینه، از مبانی نظری رویکردهای نهادگرایی، سیستمی و نونهادگرایی به عنوان چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و مطالعه کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خانوارهای شهر تهران در سال 1395 بوده است. حجم نمونه در این تحقیق 598 نفر به دست آمده است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش «نمونه گیری خوشه ای و احتمالی» است. تمام داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS آماره های توصیفی، جداول یک بعدی و دو بعدی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. برای سنجش پایایی و اعتبار داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین اعتباری صوری آن توسط محققان و اساتید صاحب نظر به دست آمده است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه اصلی این پژوهش تایید گردید، بدین معنا که بین مدت زمان سپری شده از ازدواج (سال های زناشویی) و انسجام درون گروهی رابطه معنادار با شدت همبستگی ضعیف وجود دارد و جهت این رابطه نیز منفی است. از میان فرضیه های فرعی مطرح شده نیز فرضیه ای که وجود رابطه بین متغیر سن را با انسجام درون گروهی مطرح ساخته بود مورد پذیرش قرار گرفته و فرضیه هایی که وجود رابطه بین متغیرهای میزان تحصیلات و مدت اقامت در شهر تهران را با انسجام درون گروهی مطرح ساخته بودند، تایید نشدند.
  کلیدواژگان: &quot، انسجام&quot، &quot، انسجام درون گروهی&quot، &quot، زناشویی&quot، &quot، خانواده&quot
 • منوچهر ثابتی، منصور وثوقی*، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 55-74
  در این پژوهش با رویکرد جامعه‏ شناختی به موانع نهادمندی احزاب اولیه‏ ایران پرداخته شده است. حزب، سازمانی است که اولین بار در جوامع غربی تاسیس گردید. اقشار و طبقات اجتماعی از طریق احزاب، مطالبات خود از حاکمیت را دنبال می‏ کردند، نظام دموکراسی غرب بستر مناسبی برای رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی بود که احزاب می‏ توانستند در آن به رقابت با هم بپردازند. همزمان با شکل گیری و تثبیت مدرنیسم در جوامع غربی و استقرار نظام دموکراتیک، احزاب بعنوان نهادهای اجتماعی- سیاسی در ساختار جامعه مدرن وظایف و کارکردهای معینی برعهده گرفتند. چنین شرایطی منجر به نهادمندی احزاب و تشکیل نظام‏ های سیاسی تک‏ حزبی، دو حزبی و چندحزبی شد. در ایران، مقارن با انقلاب مشروطه و تاسیس پارلمان، اولین احزاب سیاسی به وجود آمدند. نظام سیاسی پادشاهی، فرهنگ سیاسی سنتی، اقتصاد معیشتی، وابستگی روشنفکران و... از جمله موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه بودند. این پژوهش با روش تاریخی- اسنادی و با تکنیک فیش‏ برداری انجام شده است.
  کلیدواژگان: &quot، حزب&quot، &quot، نهادمندی&quot، &quot، فرهنگ سیاسی مشارکتی&quot، &quot، نظام سیاسی&quot
 • مرتضی عسگرانی*، بهزاد شوقی صفحات 75-96
  تغییر و تحولات مداوم محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت های گوناگون اجتناب ناپذیر می سازد. از طرف دیگر سازمان ها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند. یکی از فرایندهایی که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت می نماید و منجر به ایجاد بالندگی در فرد می گردد، آموزش است. لذا با توجه به آنچه گفته شد، هدف این پژوهش شناسایی مولفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری شهر تهران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های ارتقای کیفیت آموزشی و بالندگی مدیران شهرداری عبارتند از فردی، آموزشی و سازمانی.
  کلیدواژگان: کیفیت آموزش، بالندگی مدیران شهرداری، مولفه فردی، مولفه آموزشی، مولفه سازمانی
 • فهد کمالوندی، عالیه شکربیگی*، امید علی احمدی صفحات 97-121
  هدف این مقاله، بررسی نقش خرید و فروش آراء بر مشارکت سیاسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ایلام می-باشد. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری را کلیه ی شهروندان واجد شرایط شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای حوزه شمالی استان ایلام در سال 1394 تشکیل می دهد. حجم جامعه 301199 نفر بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری چند مرحله‏ای انتخاب شده اند.اطلاعات در قالب پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری پس از انجام یک آزمون مقدماتی با ضریب آلفای کرونباخ 6/87 درصد جمع آوری شده است. تحلیل یافته ها نشان داد که بین سن، تحصیلات، شغل و محل سکونت با مشارکت سیاسی تفاوت معناداری وجود دارد. از طرفی بین جنسیت و تاهل تفاوت معناداری مشاهده نشد. میزان مشارکت سیاسی و خرید و فروش آراء از دیدگاه شهروندان استان ایلام به ترتیب 89/3 و 53/3 است که بالاتر از سطح متوسط قرار دارد. در این میان، میانگین بعد حق رای و شرکت در انتخابات از ابعاد مشارکت سیاسی دارای بیشترین میانگین و مهمترین بعد خرید و فروش آراء، شیوه های خرید رای با میانگین 04/4 می باشد. همچنین یک رابطه ی معنادار و مستقیم بین خرید و فروش آراء و مشارکت سیاسی در استان ایلام با همبستگی 471/0 و خطای 000/0 وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که با بالا یا پایین بودن خرید و فروش آراء با میزان سهم(ضریب تعیین) 3/22 درصد، میزان مشارکت سیاسی در استان ایلام افزایش(کاهش) می یابد.
  کلیدواژگان: خرید و فروش آراء، مشارکت سیاسی، انتخابات، استان ایلام
 • محمدتقی حکیم خانی قراخانلو، سیروس فخیمی آذر* صفحات 122-141
  پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه نشاط اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان آتش نشانی کلانشهر تبریز انجام شده است. به این منظور، ابتدا نظریه های موجود در مورد نشاط اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته، سپس با استفاده از مطالعه میدانی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک تحقیق همبستگی و از نظر زمانی یک مطالعه مقطعی و یک بررسی پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی تبریز هستند. طبق فرمول کوکران ،تعداد نمونه مورد نیاز 234 نفر از کارکنان می باشد. در تحقیق حاضر برای ارائه نتایج از روش ها و آماره های توصیفی و نیز برای آزمون فرضیه ها از آزمون t نمونه و همبستگی پیرسون استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نشاط اجتماعی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی (745/0=r)، بعد قانونی(519/0=r)، بعد اقتصادی(547/0=r)، بعد اخلاقی(656/0=r) و بعد نوع دوستانه(335/0=r) مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان آتش نشانی تبریز، رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: نشاط اجتماعی، شادکامی، نشاط درمحیط کار، مسئولیت پذیری اجتماعی، ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی
 • علی مرادی* صفحات 143-161
  تاثیر مذهب و مظاهر آن در حفظ و بقای نظام اجتماعی و نقش آن در تقویت همبستگی بین اعضای جامعه باعث شده است تا بسیاری از عالمان اجتماعی و به ویژه جامعه شناسان آن را به عنوان هسته محوری مطالعات خود قرار دهند. هدف این مطالعه شناخت نقش سهل گیری مذهبی در میزان گرایش دینی دانش آموزان دبیرستانی استان کرمانشاه با تاکید بر نماز می باشد. این مطالعه با روشی توصیفی از نوع پیمایش انجام و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه توام با مصاحبه استفاده گردید. از روش ارزیابی اعتبار صوری با استفاده از نظر متخصصین و برای پایایی آن از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری کل دانش آموزان دبیرستان های استان کرمانشاه در سال تحصیلی 90-91 که برابر 181796 نفر بودند. داده ها حاصل استخراج پرسشنامه هایی است که توسط 400 نفر از دانش آموزان مستقر در شهر کرمانشاه تکمیل گردیده و اساس تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش حاضر قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که سهل گیری مذهبی به تنهایی 44 درصد از تغییرات مربوط به متغیر گرایش های دینی دانش آموزان را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: سهل گیری مذهبی، گرایش دینی، دانش آموزان
|
 • Maryam Moghadam Asil *, Mohammad Rahimi Pages 1-17
  The basis of civilization and development is based on social relations and the issue of development is one of the main challenges facing human societies. This article aims to elaborate more on the social, economic and cultural factors that influence development. Moreover, the relationship between health, social wellbeing, freedom, education and national solidarity with economic and social development will be investigated and how the impact of these factors has led to the formation of the current state of development in Iran. These indicators have been investigated separately in four countries, such as Iran, China, Japan and Malaysia and for a more precise analysis; Iran has been compared with other three countries. The method of study in this article is compilation which means considering the combination of impacts of micro and macro factors and secondary analysis of the "Global Values" statistics. The factors influencing the dependent variable are investigated by various statistical methods such as regression, mean, and so on. Among the variables that affect economic growth are the feeling of freedom, feeling of belonging to society and creativity Which has the most impact in all countries on the dependent variable Tests show Economic growth in Iran is lower than from other four countries. The most important factor is the reduction of social capital and the lack of freedom as well
  Keywords: liberty, education, national solidarity, economic development
 • Ali Karimi *, Fatemeh Afrasiabi Pages 18-34
  The purpose of this study was to analyze the relationship between socio-cultural factors and leisure time with general health of students with an emphasis on sport activities. The research method was descriptive - correlational and data collection tool was a questionnaire 357 students were selected using Formal Cochran as an accessible sample. This research was carried out using a survey method and a questionnaire. To assess the research tools, formal validity was used and for reliability of Cronbach's alpha. For data analysis, structural equation modeling was used with pls software. The results showed that there was a significant relationship between socio-cultural factors and leisure time (r = 0.45), sport (r = 0.52), religiosity (r = 0. 49), marital status (r = 0.70) ), Music (r = 0.46) and stress (r = 0.31) with general health of students. The results of regression also show that 5 variables, 0.33 (socio-cultural and leisure) (0.29 (religiosity) + 0.26 (sport) + 20.0 (music) + 0.17 (stress) The dependent variable has a significant effect and in total 56% of the variation of dependent variable (R² = 0.56) have been explained. Also, on the basis of path analysis of structural equations, it was observed that the sociocultural variable was generally influenced by the general health variable with a path coefficient of 76% and leisure time variable on general health with a path coefficient of 0.36.
  Keywords: socio-cultural factors, leisure time, mental general, students
 • Mohmmad Shapouri, Bagher Saokhani *, Mohmmad Sadegh Mahdavy Pages 35-54
  This research has been conducted to effect of increasing marital age on the Families intergroup solidarity, with a focus on a case study of Tehran city. Based on the previous findings and an examination of related theories in this field, the theoretical foundations of institutionalism, systems and new institutionalism approaches have been chosen as the theoretical framework of the research. This is a quantitative survey research, with a statistical population of families living in Tehran in 2016 and a sample size of 598 people. The study has used "cluster and probability sampling". All required data for this research have been collected with a researcher-made questionnaire and analyzed through descriptive statistics, one dimensional and two dimensional and inferential tables in SPSS. In order to measure the validity and reliability of the collected data, Cronbach's alpha has been drawn upon. In addition, the face validity has been obtained by researchers and experts' judgments. According to the results, the main hypothesis of the research was confirmed, meaning that there is a weak but negative significant correlation between increasing marital age and family intergroup solidarity. Of the secondary hypotheses, that proposing a relationship between the variable of age with family intergroup solidarity were accepted and those suggesting a relationship between the variables of education level and length of residency in Tehran with family intergroup solidarity were not proved.
  Keywords: &quot, solidarity&quot, &quot, intergroup solidarity&quot, &quot, Marriage&quot, &quot, family&quot
 • Manuchehr Sabeti, Mansor Vosooghi *, Alireza Mohsenitabrizi Pages 55-74
  This investigation studies obstacles of institutionalization of Iran’s political parties with sociological approach. Party is an organ that established first in west societies. Social statuses and classes follow their interests from government through parties. West democracy system was best ground to growth participate political culture that parties would compete together. As the formation and consolidation of modernism in Western societies and the establishment of a democratic system, parties as socio-political institutions assumed responsibilities and functions in the structure of modern society. This situation leads to parties institutionalization and establish single, two and multi party system. In the political structure and culture of Iran in the Qajar era, people had no expectations of the political system and did not have any political institutions and national cognitive decisions. first political parties in Iran emerge near Mashroteh revolution. Kingship political system, subject political culture, traditional economy, depended enlightened and…were obstacles to party institutionalization in near Mashroteh. This investigation does by historic- documentary method.
  Keywords: &quot, party&quot, &quot, institutionalization&quot, &quot, participate political culture&quot, &quot, political culture&quot
 • Morteza Asgarani *, Behzad Shoghi Pages 75-96
  Continuous environmental change will make organizational improvements and improvements in a variety of inevitable situations. On the other hand, organizations need to improve and develop operational operations in order to keep pace with environmental changes. One of the processes that enhances the competencies of the staff and leads to the growth of the person is education. Therefore, according to the above mentioned, the purpose of this research is to identify the components of improving the quality of education and growth of Tehran municipality managers. The research method was applied in terms of purpose and in terms of qualitative data type. The statistical population of the study consisted of university experts and senior managers of Tehran municipality. The sample was selected using purposeful sampling method and saturation principle of ten people. In this study, the librarian method and semi-structured interview (qualitative section) were used to collect data. The interview with the experts indicated that the interview was valid, and a reliable method was used to calculate the reliability of the two coders. The results indicated that the interview was valid and valid. Content analysis was used to analyze the research data. The results showed that the components of improving the quality of education and the growth of municipality managers are individual, educational and organizational.
  Keywords: Quality of education, City managers' inclining, Individual component, Educational component, Organizational component
 • Fahad Kamalvandi, Alieh Shekarbeugi *, Omid Ali Ahmad Pages 97-121
  Abstract The aim of this study is the investigation of vote purchasing role on the political involvement of people in Islamic parliament election at Ilam province. the research method is the statistical population of residents that are qualified for vote at 10th period in Islamic parliament election at Ilam at the north provinces at 1394. The population was made of 301199 people; 384 people was selected based on Cochran sampling method. The data are gathered based on questionnaires. The results were calculated by the help of Cronbach alpha index after a primarily test as 87.6%. data were analyzed in a descriptive, inferential level. The data also were confirmed for research variables. Structural equation model was used for explanation of research model. the data analysis showed that there is a meaningful difference among age, education and residence for political involvement. Regression analysis showed that increase and decrease at the vote purchasing level as a 22.3% portion, will increase or decrease the political involvement at Ilam province, respectively.
  Result
  political involvement has affected by different factors. Vote purchasing is an important factor for victory and engaging people to voting.
  Keywords: vote purchasing, political involvement, election, Ilam province
 • Mohammadtaqi Hakimkhani, Sirous Fakhimiazar * Pages 122-141
  Abstract The present study with the aim of investigate the relationship between social vitality with the amount social responsibility firefighting personnel was conducted metropolis of Tabriz. For this purpose, Beginning the existing theories about social vitality and social responsibility were studied, Then using field study To check hypotheses Research Been paid. Research Methodology based on the objective,of Practical and based on the nature ,a correlational study and In terms of time is a cross-sectional study and a survey is time. A questionnaire was used for data collection. The population of the investigation are all Staff of the fire department Tabriz. According to the Cochran formula, The number of samples required is 234 Person of employees. In study is to present for Deliver results of the methods and descriptive statistics and for hypothesis testing t-test and Pearson correlation and Data analysis was performed with SPSS software. The results shows that Between the social vitality and social responsibilityTabriz fire staff, there is a significant relationship.
  Keywords: Social vitality, Happiness, vitality in the work environment, social responsibility, social responsibility dimensions
 • Ail Moradi * Pages 143-161
  The influence of religion and its manifestations on the preservation and survival of the social system and its role in strengthening the solidarity among members of the community has led many social scientists, and in particular sociologists, to put it as the core of their studies.The purpose of this study is to identify the role of religious indulgence in the religious attitude of high school students in Kermanshah province with emphasis on prayer. This study was carried out using a descriptive survey type and a questionnaire was used to collect the data. The face validity method was used by experts and its reliability was measured using Cronbach''s alpha. The statistical population of all students of Kermanshah high schools in the academic year of 90-91 was 181796 people. The data were extracted from questionnaires completed by 400 students based in Kermanshah and based on the analysis of the findings of this study. Data analysis was done by descriptive statistics and inferential statistics. The results of multiple regression show that religious leanings alone account for 44% of variations in student''s religious tendencies.
  Keywords: Religious Tolerance, Religious Attitude, Students