فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 54، پاییز 1396)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 54، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید بشارتی گیوی* صفحات 1-14
  چکیده فارسی: سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. وجود سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه اجتماعی ، طی کردن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ، ناهموار و مشکل می شود. رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم و صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد، ولی باعث ارتقای عملکرد سازمان می شود. در این مقاله، ابتدا با با بررسی سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین آنها در شرکت گاز استان اردبیل بررسی شده و برای بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان اردبیل ابتدا تست نرمال بودن داده ها انجام گرفته و چون داده ها نرمال نبودند از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شد. نتایج بیانگر ارتباط معنی دار بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی است.
  کلیدواژگان: &quot، سرمایه اجتماعی&quot، رفتار شهروندی سازمانی، &quot، شرکت گاز استان اردبیل&quot
 • سوسن سهامی* صفحات 15-30
  هدف این تحقیق بررسی برازندگی اثر سرمایه اجتماعی بر احساس علاقه اجتماعی است. علاقه اجتماعی به معنای تلاش فعالانه فرد در جهت ارتقاء سطح رفاه و آسایش نوع بشر است. و شرایط اجتماعی انسجام بخش و سرمایه اجتماعی به طور مناسب علاقه اجتماعی را توسعه پیدا می کند. جامعه آماری این تحقیق شامل جوانان شهر شیراز است و تعداد حجم نمونه 457 نفر است که باروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این تحقیق برای سنجش مفاهیم تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که این پرسشنامه از روایی صوری،محتوایی و سازه ای برخوردار است و پایایی مقیاس ها بر اساس آلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. در این پژوهش، پس از تعیین مدل های اندازه گیری با احتساب خطا دو متغیرهای نهفته، سرمایه اجتماعی بر علاقه اجتماعی اثر مثبت ومعنی داری داشته است و شاخص های کلی برازش، برازندگی مدل را تایید می کنند. مدل برازنده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی که مبتنی بر شبکه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی، اعتماد سیاسی و اعتماد وحمایت خانواده است علاقه اجتماعی را که تفکر در بهزیستی دیگران، احساس همدلی، کنش با دیگران را برمی انگیزد.
  کلیدواژگان: علاقه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد، شبکه اجتماعی، مشارکت اجتماعی
 • علی کریمی* صفحات 31-46
  هدف از پژوهش ، تحلیل تاثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی بر گرایش دانشجویان به ورزش همگانی است. پژوهش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور (5000 نفر) می باشد که با استفاده از جدول کوکران 357 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش استفاده از تلفیق نظریات گافمن،گیدنز، بوردیو و بلوخ است که مفهوم جدیدی را به نام سبک زندگی ورزش محور طراحی کرده اند. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار pls استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای جمعیت شناختی با ضریب مسیر 14/0 و مقدار T 06/4، متغیر نمایشی از جنبه های فردی با ضریب مسیر 17/0 و مقدار T 83/4، متغیر قضاوت دیگران از مدیریت فرد بر بدن با ضریب مسیر 39/0 و مقدار T 83/10، متغیر نقش رسانه های ارتباطی با ضریب مسیر 13/0 و مقدار T 13/3، متغیر سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با ضریب مسیر 11/0 و مقدار T 24/3و متغیر طبقه اجتماعی-اقتصادی با ضریب مسیر 15/0 و مقدار T 33/3 بر گرایش دانشجویان به ورزش همگانی تاثیر داشته است .. در این میان تاثیر قضاوت دیگران از مدیریت فرد بر بدن دارای بیشترین تاثیر و متغیر سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمترین تاثیر را بر گرایش به ورزش همگانی داشته است.
  کلیدواژگان: &quot، ورزش همگانی &quot، &quot، سرمایه اجتماعی ورزش محور&quot، &quot، سرمایه اقتصادی ورزش محور&quot، &quot، سرمایه فرهنگی ورزش محور &quot
 • غلامرضا لطیفی، هادی عبداللهی*، بریا فرجی، سجاد کاوه شالدهی صفحات 47-70
  هدف تحقیق حاضر ارائه تبیینی از مبنای قومی روحیه بازاری در میان دانشجویان سه قومیت اصلی در دانشگاه گیلان یعنی گیلک، تالش و ترک است. برای توضیح یافته های تحقیق از نظریه اخلاق کار پروتستانی و روحیه سرمایه داری وبر و همچنین نظریه انگیزه پیشرفت مک کللند و ریختار بوردیو استفاده گردید. جمعیت آماری شامل 124 نفر از دانشجویان ترک، گیلک و تالش در دانشگاه گیلان، به همراه 69 نفر از بازاریان رضوانشهر و رشت است که به صورت نمونه گیری زنجیره ای یا گلوله برفی انتخاب گردیدند. ابتدا با استفاده از مدل تیپ ایده آل وبر، تیپ ایده آل بازاری از متن مصاحبه با بازاریان شهر رشت استخراج شد و سپس این مدل در میان دانشجویان سه قومیت مختلف از طریق انجام مصاحبه عمیق مورد تحلیل جامعه شناختی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که دانشجویان ترک هم به لحاظ رفتار اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ ویژگی های شناختی به تیپ ایده آل بازاری نزدیک و دانشجویان دو قومیت دیگر از آن تیپ فاصله دارند. درواقع شالوده های فرهنگی موجود در نزد برخی از اقوام می تواند برای رشد روحیه بازاری گری موثر باشد و در صورت تقویت این شالوده های خاص قومیتی می توان از آن ها برای موفقیت در بازار یاری گرفت. بر این اساس، توجه به ساختمان ذهنی قومیت ها در برنامه ریزی توسعه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: قومیت، اخلاق کار، روحیه بازاری، ساختمان ذهنی، تیپ ایده آل
 • مریم مقدم اصیل* صفحات 71-91
  مبنای تمدن و توسعه بر پایه کار و اندیشه انسانی بنا شده است، بنابراین شناخت نوع و ویژگی های فرهنگ کارجوامع حائز اهمیت است. پرسش اصلی ما یافتن رابطه متغیرهایی مانند جنسیت، سلامتی، شادابی و نشاط، احساس آزادی، تحصیلات و خلاقیت با فرهنگ کار در ایران است. مقایسه این شاخص ها در پنج کشور، چین، ژاپن، مالزی و ترکیه با ایران به ارزش و کیفیت کار این تحقیق افزوده است. روش بررسی در این مقاله بصورت تلفیقی یعنی تاثیر عوامل خرد و کلان وتحلیل ثانویه ای از آمارهای "بررسی ارزش های جهانی "است. عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته با روش های رگرسیون خطی و لجستیک، میانگین ، انحراف معیار، آزمون تجزیه واریانس، آزمونF، سطح معناداری و ضریب تعیین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. از میان متغیرهای تاثیر گذار بر فرهنگ کار خلاقیت بیشترین تاثیر را در همه کشورها دارد، تاثیر همه متغیرهای مستقل به جز تحصیلات بر فرهنگ کار مثبت است. نتایج آزمون ها فرهنگ کار ایران را در مقایسه با چهار کشور دیگر بطور چشمگیری پایین تر نشان می دهد و برپایه پژوهش مذکور مهم ترین عامل تاثیرگذار برفرهنگ کار کاهش سرمایه اجتماعی و عدم احساس آزادی در زندگی فردی و اجتماعی که تاثیر بر شاخص هایی مانند شادابی و سلامتی، خلاقیت و نوآوری در کار و تولید است.
  کلیدواژگان: فرهنگ کار، سلامتی، تحصیلات، خلاقیت، احساس آزادی
 • سارا منیری فر*، رضا اسماعیلی، منصور حقیقتیان، حسین ایمانی جاجرمی صفحات 92-109
  عنوان: مطالعه جامعه شناختی محله محوری و مشارکت اجتماعی تحقیق حاضر به بررسی محله محوری و مشارکت اجتماعی پرداخته است.هدف از انجام این طرح درک و تفسیر مدیران ارشد و افراد مطلع در خصوص مشارکت اجتماعی و مدیریت محله می باشد روش شناسی مورد استفاده، روش تحقیق ترکیب متوالی می باشد که شامل دو روش کیفی و کمی می باشد در ابتدا با 22 نفر از مدیران و افراد مطلع در خصوص مفهوم مشارکت و مدیریت محله مصاحبه گردید تا به اشباع نظری رسیدیم و با توجه به مقولات بدست آمده از داده های کیفی و نظریات مطرح شده مدل نظری ترسیم گردید و در بخش کمی به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق برابر با 487 نفر می باشد بر اساس یافته های بدست امده میزان مشارکت بر طبق نظر ارنشتاین در پائین ترین سطح آن قرار دارد و بیشتر مصاحبه شوندگان مشارکت را حضورشهروندان در کلاس ها اموزشی می دانستند و بر اساس نتایج تحلیل مسیر می توان گفت بیشترین تاثیر بر مشارکت اجتماعی به ترتیب اعتماد اجتماعی، مدیریت محله و تعلق محله داشته است.
  کلیدواژگان: &quot، مشارکت اجتماعی &quot، &quot، اعتماد اجتماعی&quot، &quot، مدیریت محله&quot، &quot، احساس تعلق محله ای&quot
 • نرجس عزیزی، رضا علی محسنی صفحات 110-127
 • سیروس نوروزی، ااصغر محمدی، علی سیفی زاده* صفحات 128-149
  این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی (مهاجرت، کالای فرهنگی، ازدواج برون گروهی...) بر زوال فرهنگی گرجیان ساکن در فریدن بزرگ (منطقه پرتیکان) ساکن در بوئین میاندشت انجام شده است. در چهارچوب نظری این پژوهش، از نظریات تغییر، تحویل و زوال فرهنگ و نظرات اندیشمندان روان شناسی، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی نظیر (دورکیم، پارتو، وبر، زیمل، پارک و...) استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری تحقیق، جمعیت 20 سال به بالا منطقه فریدن می باشد. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و تعداد حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و برای آزمون مدل تجربی تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که: ازدواج برون گروهی فرهنگ گرجی را حفظ نکرده است. همچنین استفاده از کالای فرهنگی و میل مهاجرت به گرجستان در حفظ فرهنگ گرجی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: زوال فرهنگ، ازدواج برون گروهی، میل به مهاجرت، میل به استفاده از کالاهای فرهنگی
|
 • Sousan Sahami * Pages 15-30
  The present study aims to investigate the goodness of fitting index for Social Capital with Social Interest. Social interest means active efforts to promote the welfare of mankind. Social cohesion and social capital to develop appropriate social interest. The population of this study is chosen from the young adults of Shiraz and the sample consists of 457 people, which were randomly selected through cluster sampling. In this study, the measurement of concepts has been done through researcher-made questionnaire. The questionnaire enjoys the required face and content validity. Also, the reliability of the scales was supported by split half reliability and Cronbach''s alpha.Having determined. The measurement models for the latent variables in social interest and social investment, the results revealed that the Structural Equation Modeling (SEM) supports the fact that the causal role of Social investment on social interest is positive and the indices supports the Goodness of Fitting Index. Graceful model shows that social capital based on social networks, social trust, political trust, confidence and support of family provokes social interest based on in the welfare of others thinking, empathy, interaction with others
  Keywords: Social interest, social capital, The Planning structural equation
 • Ali Karimi * Pages 31-46
  The objective of study was to analyze the effect of socio-economic and cultural factors on students' tendency to public sport. This is a descriptive-correlational research. The statistical population consisted of all students of Payam-e Noor University of Kermanshah (n=5000), which 357 of them were selected as sample of study using the Cochran sampling. The research tool included the combination of views of Gaffman, Giddens, Bourdieu, and Bloch, developed a new concept called sport-oriented life style. Structural equation model with PLS software was used to analyze the data. The results show that the demographic variables with path coefficient of 0.14 and the T value of 4.06, the representative variable of individual aspects with path coefficient of 0.17 and the T value of 4.83, the variable of others’ judgment of individual management of his body with path coefficient of 0.39 and the T value of 10.83, the role of communication media with the path coefficient of 0.13 and the T value of 3.13, the variable of social, economic, and cultural capital with path coefficient of 0.11, and the T value of 3.24, and the variable of socio-economic status with path coefficient of 0.15 and T value of 3.33 affected the students' tendency to public sport.In this regard, the impact of the judgment of others on individual management on the body had the greatest impact and the variables of social, economic, and cultural capital had the lowest impact on the students’ tendency to public sports.
  Keywords: &quot, public sport, &quot, sport-oriented social capital&quot, &quot, sport-oriented economic capital&quot, &quot, sport-oriented cultural capital
 • Gholamreza Latifi, هادی عبداللهی *, Bardya Faraje, Sajad Kaveh Pages 47-70
  The aim of this study provide an explanation of the basis of ethnic Commercialism Three ethnic groups among students in University of Gilan, Gilak, effort and leave. To explain the findings of the theory of the Protestant work ethic and the spirit of capitalism, Weber and Bourdieu's theory of achievement motivation Mkkllnd and formations were used. The population consisted of 124 students left, Gilak and effort at the University of Gilan, Rasht, along with 69 people from merchants Rezvanshahr and that as a chain or snowball sampling were selected. First, using the model of ideal type Weber's ideal type of interview transcripts of the merchant market in Rasht was extracted.Then this model among students of three different ethnicity sociological analysis through in-depth interviews were conducted. The results indicate that students leave in terms of both economic and social and cognitive characteristics of the type of ideal market close and students of both ethnicities other than that type Faslhdarnd. In fact, the cultural foundations in with some relatives may be effective for mold growth Commercialism.And in particular for strengthening the foundations of ethnicity can be used to successfully help market it. Accordingly, due to the mental construction of ethnicity in development planning is necessary
  Keywords: ethnicity, work ethic, market sentiment, building mental, ideal ty
 • Maryam Moghadam Asil * Pages 71-91
  The principles of civilization and development will be held on work and human thought. Therefore, knowing all kinds and features of work cultures could be an important issue. The main question is finding the relation between some variables such as sexuality, health, happiness, freedom, education and creativity with work culture in Iran. Comparison between these variables in five different countries like Iran, china, japan, Malaysia and turkey could be add some positive value to this research. Research methodology on this research was a combination between minor and major issues on work ethics. The result of this investigation is Secondary analysis on global values. Some affecting factors such as the dependent variable linear and logistic regression methods, mean, standard deviation, variance analysis test, test, F, P and coefficient of determination were analyzed. Through all the factors, creativity is the most effective one. Influence of all the independent factors except academic degree could be positive on work ethics. Tests make it clear that work ethics in Iran compares to other four countries is significantly lower and based on the argument mentioned above the most important factors on work ethics would be decreasing the value of social capital and lack of feeling of freedom in either private or social life which could has serious effect on some factors such as happiness, health and creativity on work ethics and production
  Keywords: work ethic, healthy, education, Creativity, freedom
 • Sara Monirifar *, Reza Esmaili, Mansour Haghighatian, Hossein Imani Pages 92-109
  Abstract Title: A sociological study central neighborhood and social participation The current study investigates the pivotal neighborhood and social cooperation. The aim of this design is to fathom and interpret senior administrators and the informed people with regards to social participation and the neighborhood management. The methodology of the study is the consecutive combination which includes both qualitative and quantitative methods. Firstly, a number of 22 administrators and informed people were interviewed regarding the concept of participation and neighborhood management and a theoretical absolution was obtained. Given the findings of the qualitative data and the theories posed, a theoretical model was designed. In the quantitative section, the assumptions of the study were tested. The number of population of the study is 487. The findings are indicative of the fact that the degree of participation was at the lowest level according to Arneshtain. The majority of the interviewees regarded attendance in the training sessions as part of social participation . Based on the results of path analysis, we can say that social confidence, neighborhood management and neighborhood bondage have had the highest impact on social cooperation.
  Keywords: &quot, social participation &quot, &quot, social confidence&quot, &quot, neighborhood management&quot, &quot, neighborhood bondage&quot
 • Siyus Norozi, Asghar Mohamadi, Ali Seyf Zadeh * Pages 128-149
  This research was conducted with the aim of investigating the impact of social factors (migration, cultural commodities, outsourced marriages ...) on the cultural degeneration of the Georgians living in the Great Frieden (Perichen region) in Buin Miandasht. In the theoretical framework of this research, theories of change, delivery and decay of the culture and views of the thinkers of psychology, social psychology and sociology such as Durkheim, Pareto, Weber, Simmel, Park, etc. have been used. The research method was a survey and data collection tool was a questionnaire. The statistical population of the research is the population of 20 years old up to the Frieden area. Systematic random sampling method and sample size were 384 people. To test the hypotheses, Pearson correlation coefficient, analysis of variance, and multiple regression were used to test the empirical model of the research. The results of the research show that: out-of-wedlock Georgian culture has not been preserved. Also, the use of cultural goods and the desire to migrate to Georgia has been effective in preserving Georgian culture.
  Keywords: Deterioration of culture, outsourced marriage, desire to use cultural goods