فهرست مطالب

اقتصاد تطبیقی - سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی حاج امینی*، محمد علی ابوترابی صفحات 1-21
  بررسی مبادله سیاستی تورم بی کاری سابقه طولانی دارد که به پژوهش‏های فیشر (Fischer 1926) و فیلیپس (Phillips 1958) برمی‏گردد. در پژوهش حاضر ارتباط تورم شکاف تولید را طی دوره 4Q1988 تا 1Q2013 با استفاده از مدل خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) و با درنظرگرفتن تکانه‏های جانب عرضه کل آزمون می‏کنیم. این مدل 34 اقتصاد با مجموع سهم بیش از 80 درصد از تولید جهانی را شامل می‏شود. یافته‏های پژوهش بدین شرح است: 1. تورم در اغلب کشورها در بلندمدت با شکاف تولید رابطه مستقیم دارد؛ 2. تورم در اغلب کشورها در کوتاه‏مدت در واکنش به تکانه مثبت شکاف تولید افزایش می‏یابد، اما در برخی کشورها مانند ایران تکانه مثبت شکاف تولید در سال‏های اولیه موجب کاهش تورم می‏شود که با منحنی فیلیپس صعودی فریدمن (Friedman 1968b) سازگار است.
  کلیدواژگان: بی کاری، تکانه‏های جانب عرضه کل، خودبازگشت برداری جهانی، مبادله سیاستی تورم شکاف تولید، منحنی فیلیپس. طبقه‏بندی JEL: C32، E10، E30
 • سید عقیل حسینی* صفحات 23-45
  این مقاله به دنبال ردیابی مبادی فلسفی نگرش به مسئله ارزش در تاریخ اندیشه اقتصادی است. تطورات تاریخی اندیشه اقتصادی حاکی از این است که در سنت ارسطویی و اسکولاستیکی به دلیل عدم انفکاک سوژه‎/ ابژه وجوه عینی و ذهنی ارزش درهم‎تنیده و وجوه طبیعی ارزش با وجوه اجتماعی ارزش گره خورده بود، اما پس از رنسانس و با شکل‎گیری تفکیک سوژه/‎ ابژه در عالم تفکر فلسفی و شکل‎گیری نظام اقتصادی سرمایه‎داری مبادله ای مبتنی بر نفع‎طلبی شخصی ابتدا در دوره کلاسیک بر ابعاد ابژکتیو و عینی ارزش تاکید شد. نظریه ارزش مبتنی بر کار در بین اقتصاددانان کلاسیک و مارکس در این بستر ظهور کرد، اما در مرحله بعد متعاقب انقلاب مارژینالیسم بر ابعاد سوبژکتیو ارزش تاکید شد. در این دوره به دلیل سیطره رویکرد کمی ریاضی و نگرش ارزش خنثایی پوزیتیویستی مسئله ارزش منحل و به جای آن به نظریه قیمت توجه شد. درنهایت، جریانات هترودوکس در اقتصاد سعی کردند با تمرکز بر دیالکتیک ابژکتیو/ سوبژکتیو (رئالیسم انتقادی) و ابعاد اخلاقی و ارزشی اقتصاد (رویکرد قابلیت آمارتیا سن) مجددا مسئله ارزش را احیا کنند.
  کلیدواژگان: ارسطو، اقتصاد کلاسیک، رویکرد سوبژکتیو، رویکرد ابژکتیو، مارکس، مارژینالیسم، نظریه ارزش. طبقه بندی JEL: D46، B13، B51
 • یداله دادگر* صفحات 47-70
  اقتصاد سیاسی پارادایمی قوی از مجموعه مطالعات بین رشته ای اقتصاد است که انواع عرصه ها و موضوعات را تحلیل می کند. این یک مسئله اساسی است. درعین حال ، یافته های اقتصاد سیاسی ابزارهای کارسازی برای سیاست گذاری در اختیار مدیران ارشد قرار خواهند داد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، روش های ترکیبی، و کاربرد نظریه های اقتصادی و بین رشته ای اقتصاد سیاسی را تبیین، تحلیل، و ارزیابی می کنیم. کاربرد نتایج این اثر باتوجه به ماهیت بین رشته ای اقتصاد سیاسی می تواند برای حل مسئله های رشته اقتصاد به طور خاص و رشته های علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی کمک کننده باشد. یافته های این مقاله براساس آخرین پژوهش های موجود درخصوص موضوع تا سال 2019 م برای تحلیل ابعاد گوناگون اقتصاد ایران و طراحی ساختار سیاستی باتوجه به اصلاح نهادهای بالادستی بسیار کمک کننده خواهند بود، زیرا مطالعات نشان می دهند که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران جنبه اقتصاد سیاسی دارند و فقط به موضوع اقتصادی مربوط نیستند.
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، تحلیل اقتصادی، سیاست گذاری. طبقه بندی JEL: A11، A14، B41
 • مینو صدیقی کسمایی* صفحات 71-90
  این مقاله درصدد است با مقایسه تطبیقی سه حوزه معرفتی اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، و جامعه شناسی اقتصادی به وجوه اشتراک و افتراق آن ها دست یابد. فصل مشترک این سه حوزه تلاش همگی آن ها برای فهم پدیده های اقتصادی است. دو حوزه اول در حوزه معرفت شناسی اقتصاد قرار می گیرند و حوزه سوم در حوزه معرفت شناسی جامعه شناسی است. در این مقاله در معرفی اقتصاد نئوکلاسیک مفروضات اصلی و پی آمدهای این مفروضات بررسی می شوند. در اقتصاد نهادگرا به انتقاداتی توجه می شود که نورث و کووز به اقتصاد نئوکلاسیک وارد کرده اند و مفهوم «هزینه مبادله» در نظریات نورث، کووز، و ویلیامسون بررسی می شود. در جامعه شناسی اقتصاد به جامعه شناسی اقتصادی کلاسیک با نمایندگی وبر و جامعه شناسی اقتصادی جدید با نمایندگی گرانوواتر توجه می شود. در آخر مقاله برخی از مهم ترین مناقشاتی بررسی می شود که در ایران میان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد، اقتصاددانان مدافع نهادگرایی، و جامعه شناسان اقتصادی وجود دارد..
  کلیدواژگان: اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، جامعه شناسی اقتصادی، خصوصی سازی، دموکراسی. طبقه بندی JEL: B22، B25، Z13
 • عبداله قنبرلو* صفحات 91-111
  لیبرالیسم مجموعه متنوعی از ارزش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را در بر می گیرد که در گذر زمان به اشکال مختلفی تفسیر شده و شاخه های مختلفی را ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی وجوه اصلی لیبرالیسم اقتصادی در عصر مدرن اختصاص دارد. سوال اصلی این است که شاخه های اصلی تحقق یافته لیبرالیسم اقتصادی در دوره مدرن چه بوده اند. در پاسخ به سوال بر سه گرایش اصلی آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم برابری گرا، و نئولیبرالیسم تاکید شده است. گرایش اول در سده های هجده و نوزده و دو گرایش بعدی در سده بیست تحقق یافتند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی فرازوفرود های لیبرالیسم طی سده های اخیر را تحلیل کرده است. این مقاله توضیح می دهد که منطق بازار آزاد در لیبرالیسم پس از تضعیف در نیمه اول سده بیستم مجددا تقویت شد و در دوره نئولیبرالیسم به اوج رسید.1
  کلیدواژگان: آزادی، دموکراسی، دولت رفاه، سرمایه داری، کینزینیسم، لیبرالیسم کلاسیک، نئولیبرالیسم. طبقه بندی JEL: B1، B2، F5
 • شهرام معینی*، مجید صامتی صفحات 113-124
  ازمنظر نظریه های مرسوم نئوکلاسیک مصرف کنندگان، بنگاه ها، و تک تک عامل های اقتصادی حداکثر کننده و بهینه سازند. بنابراین، بدون نیاز به دخالت هر عامل بیرونی، مطلوبیت، سود، و درنتیجه کارآیی و رفاه اجتماعی را حداکثر می کنند، اما ادعا می شود که در صنعت مسکن ایران سطح مقاوم سازی ساختمان ها به ویژه سطح مقاومت لرزه ای بهینه نیست؛ به آن معنا که عامل های بهینه ساز برای این کار بودجه ای کم تر از حد بهینه صرف می کنند. در این مقاله برآنیم با پذیرش این ادعا چرایی این رخداد را با تاکید بر چهارچوب اقتصاد اطلاعات و اقتصاد رفتاری توضیح دهیم. در این مطالعه نخست رخداد کژگزینی در صنعت ساختمان ایران را ، به علت متقارن نبودن اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسکن، واکاوی می کنیم و راه حل هایی برای رفع آن در قالب علامت دهی، غربال گری، و استاندارد سازی اطلاعات ارائه می دهیم. درادامه، اثر نامتعین بودن خطر قطعی زلزله بر مقاوم سازی تحلیل می شود و درنهایت براساس برخی فروض اقتصاد رفتاری کوشش می شود چگونگی کاهش تقاضا و مخارج برای مقاوم سازی، نسبت به سطح بهینه آن، تبیین و راه حل های نظری ارائه شود.
  کلیدواژگان: اقتصاد اطلاعات، اقتصاد رفتاری، کژگزینی، علامت دهی، مقاومت لرزه ای. طبقه بندی JEL: H00، D82، D11، D03
|
 • Mehdi Hajamini *, Mohammad Ali Aboutorabi Pages 1-21
  The inflation-unemployment trade-off investigation has a long history which began with Fisher (1926) and Phillips (1958). This paper examines the trade-off between inflation and output gap for the period 1988Q4-2013Q1 using a Global Vector Autoregressive (GVAR) model and considering the aggregate supply side shocks. Model includes 34 major economies with an accumulative share of more than 80 percent of world GDP. The results are as follows: 1) in most countries, the inflation-output gap trade-off is confirmed in the long-run. 2) The positive relationship between inflation and the output gap is approved in the short-run. A positive shock, however, in the output gap leads to lower inflation in some countries such as Iran which is explainable by upward sloping Philips curve of Friedman (1968b).
  Keywords: Phillips Curve, Inflation-Output Gap Trade-Off, Unemployment, Supply-side Shocks, Global Vector Autoregressive. JEL Classification: C32, E10, E30
 • Seyyed Aqil Hoseiny * Pages 23-45
  This Survey traces the philosophical foundations of the value problem in the history of economic thought. The historical evolution of economic thought implies that there is no subject/object dichotomy in Aristotelian and scholastic traditions; subjective and objective dimensions of value were inseparable from each other and the natural dimension of value was correlated with the social dimension of value. However, after the renaissance and the formation of subject/object dichotomy in modern philosophy and self-interest-based capitalistic economic system, the objective dimension of value was emphasized in the classic age at first. The labor theory of value emerged in this context among classical economists and Marx. But after the marginalistic revolution, the subjective dimension of value was emphasized. Due to the domination of the mathematical approach and positivistic value-free vision in this period, the value dimension was dissolved and was replaced by the price theory. Finally, the heterodox streams tried to revive the value problem by focusing on the objective/subjective dialectics (in critical realism) and ethical and normative dimensions of economics (in AmartyaSen’s capability approach).
  Keywords: Value Theory, Subjective, Objective Approach, Aristotle, Classical Economics, Marx, Marginalism. JEL Classification: D46, B13, B51
 • Yadollah Dadgar * Pages 47-70
  Political economy is a strong paradigm in interdisciplinary studies of economics, which can analyze different economic and non- economic issues. In addition, findings of political economy can provide efficient instruments for policy making in economic systems. Using analytical-descriptive method, interdisciplinary method and employing economic theories, this paper is going to explain, analyze and investigate political economy. Considering the interdisciplinary nature of political economy, which is one of the most fruitful scientific disciplines in social science, the findings of this paper can be helpful in solving the problems of economics and also other social science’s disciplines. The findings of this paper, based on the latest available researches on the subject by 2019, can also be helpful in analyzing the various dimensions of Iran's economy and in designing a policy structure considering superior institutions, since many studies show that many of the problems of Iran's economy are political-economic, not only economic.
  Keywords: Political Economy, Economic Analyzes, Policy Making, Policy Implication, Economics. JEL Classification: JEL:A11, A14, B41
 • Minoo Sedighi Kasmaee * Pages 71-90
  Comparing the three epistemic areas of neoclassical economics, institutional economics, and economic sociology, this paper seeks to reveal their commonalities and differentiations. The common feature of these domains is their trial to understand economic phenomena. The first two areas are in the field of the epistemology of economics and the third one is in the field of the epistemology of sociology. Introducing the neoclassical economics, this paper addresses the main assumptions and implications of these hypotheses. In the institutional economics, the North’s and Coase’s critiques to neoclassical economics will be addressed, and the concept of ‘transaction costs’ in North’s, Coase’s, and Williamson's views is drawn to attention. In the sociology of economics, classical economic sociology and new economic sociology will be discussed focusing on their main representatives that are Weber and Granovetter respectively. Finally, some of the major controversies among free-market advocates, institutionalism advocates, and defenders of economic sociologists in Iran are investigated.
 • Abdollah Ghanbarloo * Pages 91-111
  Liberalism encompasses a diverse range of political, economic, social, and cultural values that have been interpreted over time in various ways and have created various branches. This article deals with the main faces of economic liberalism. There have been three main branches of economic liberalism: Classical liberalism, egalitarian liberalism, and neo-liberalism. Classical liberalism has been developed in 19th century emphasizing the negative nature of freedom in the market. During the 20th century, two other faces of economic liberalism have been emerged. Egalitarian liberalism which likes a more equal distribution of benefits, and neo-liberalism which prioritizes economic liberalization policies such as privatization, deregulation, and free trade. Neo-liberalism supports the idea that free market needs a strong state in order to protect it.
  Keywords: Capitalism, Democracy, Liberty, Classical Liberalism, Welfare State, Keynesianism, Neo-liberalism JEL Classification: B1, B2, F5
 • Shahram Moeeni *, Majid Sameti Pages 113-124
  From the perspective of conventional neoclassical theories, consumers, corporations and economic factors are maximizer and optimizer.Therefore, without the need for interference of any external factor, they maximize the utility, profitability and, consequently, social welfare. But it is claimed that in Iran’s housing industry, the level of building retrofitting, especially the seismic resistance level, is not optimal, which means that the optimizing Agents spend Budget less than the optimal rate for this task. Accepting this claim, this paper tries to explain why this event is occurred emphasizing the framework of information economics and behavioral economics. This study first examines the cataclysmic events in the Iranian Housing industry, due to the lack of asymmetric information flow between housing producers and consumers, and provides solutions in the form of signaling, screening, and standardization of information. Secondly, the uncertainty effect of earthquake definite risk over retrofitting is analyzed. And, finally, based on some behavioral economics’ assumptions, we attempt to explain how to reduce demands for and costs of retrofitting proportional to the optimal level, and to develop theoretical solutions to the problem.
  Keywords: Seismic Resistance, Information Economics, Adverse Selection, Signaling, Behavioral Economics. JEL Classification: H00, D82, D11, D03