فهرست مطالب

پژوهشنامه نقد ادب عربی - سال نهم شماره 17 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال نهم شماره 17 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی قائمی*، ابراهیم احمدی صفحات 7-55
  یکی از مقوله های کلیدی در دانش معنی شناسی جهت تعیین معنای دقیق واژگان، مطالعه ی حوزه های معنایی است. از این روش می توان برای فهم بهتر قرآن کریم بهره برد. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی واژگان همنشین «صد» و با هدف تبیین حوزه ی معنایی «صد» و معناشناسی درزمانی و همزمانی واژه ی «صدید» در قرآن کریم انجام شده و در پی پاسخ به این سوالات است: 1- واژه ی «صد» با کدام حوزه های معنایی ارتباط دارد؟ 2-کدام یک از واژگان مجاور«صد» در تعیین حوزه ی معنایی آن نقش برجسته تری ایفا می نماید؟ 3-کدام واژگان همنشین در تبیین معنای «صدید» نقش قابل ملاحظه ای دارند؟ با تحلیل واژگان همنشین مشخص شد که واژه ی «صد» به حوزه ی معنایی کفر، ظلم، نفاق، فسق و ضلالت تعلق و با آن ها تعامل و رابطه ی معنایی دارد.کافران، منافقان و ظالمان به عنوان همنشین های فاعلی، نقشی تعیین کننده در تبیین حوزه ی معنایی «صد» ایفا می کنند.کفر از میان این واژگان به عنوان همنشین تقدمی، نقش چشمگیرتری دارد. این پژوهش علاوه بر تعیین حوزه ی معنایی «صد» به معناشناسی درزمانی و همزمانی واژه ی «صدید» مشتق از ماده ی«صد» در قرآن کریم نیز پرداخته است. بررسی واژگان همنشین و جانشین صدید نشان داد که کلمه ی «صدید» در سطح روابط همنشینی با کلمات خاب، جبار، عنید، یسقی، ماء، یتجرع و یاتی و در سطح روابط جانشینی با واژگان حمیم و غساق ارتباط معنایی دارد. با تحلیل همنشین ها و جانشین های «صدید» نیز مشخص شد که صدید ارتباط عمیقی با حوزه های معنایی کفر، عذاب و جهنم دارد.
  کلیدواژگان: معنی شناسی، حوزه ی معنایی، صد، صدید، درزمانی، همزمانی
 • مهین حاجی زاده*، آرزو شیدایی، صدیقه حسینی صفحات 57-96
  رسانه ها به عنوان ابزار ارتباط، همواره اهمیت کلیدی در تاثیر بر افکار عمومی دارند و برای رسیدن به این منظور از شگردهای گوناگونی استفاده می کنند. یکی از این شیوه ها بازنمایی واقعیت یا عرضه آن به گونه ای است که مخاطب را برای پذیرش واقعیت از دریچه نگاه آن رسانه اقناع نماید. تکرار و تعمیم بازنمایی منجر به کلیشه سازی یا ساخت تفکر قالبی درباره یک موضوع یا گروه خاص در ذهن مردم جامعه می گردد. کتب ادبی هر کشوری نیز به عنوان یک رسانه که هدف آن اقناع مخاطب است، کمابیش درگیر کلیشه های مثبت یا منفی است که از جانب جامعه به نویسنده القا شده است و او نیز در یک کنش متقابل مروج این تفکرات قالبی می باشد. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی به واکاوی کلیشه های جنسیتی موجود در کتاب «زوجه احمد»، اثر «احسان عبدالقدوس» بپردازد. هدف این جستار ارائه خوانشی ارتباط محور از این متن ادبی و بررسی میزان بهره گیری این نویسنده برجسته مصری از کلیشه های مربوط به جنسیت برای انتقال اندیشه هایش می باشد. دستاورد حاصل از این تحلیل نشانگر آن است که وی در این داستان تلاش نموده است تا با ساخت شخصیت کلیشه ای از یک زن موفق، نقش های زن و مرد را به صورت انگاره های قالبی به مخاطب القا نماید. این داستان در حقیقت پاسخی به نظریات افراط گونه مکتب فیمینیسم است که تمامی کلیشه های جنسیتی را عامل ظلم به زن و تضییع حقوق او می داند.
  کلیدواژگان: بازنمایی، کلیشه، جنسیت، احسان عبدالقدوس، زوجه احمد
 • الهه ستاری*، مهدی خرمی سرحوضکی صفحات 97-122
  امروزه استفاده از نظریات روانشناسی برای تحلیل ادبیات و آثار ادبی کارایی قابل ملاحظه پیدا کرده است در این میان، نظریه ی روانکاوی ژاک لکان با تکیه بر عناصر سه گانه، مشهور به نظم های سه گانه از قبیل نظم خیالی، نظم نمادین و نظم واقع در دوره ی اخیر  به یکی از پرکابردترین نظریات برای نقد و بررسی فرآورده های ادبی تبدیل شده است. این نظریه در تحلیل شخصیت های روانی و سوژه هایی که مسیر تکاملی خاصی را می پیمایند، مفید و موثر است و برای تحلیل همه جانبه ی چنین شخصیت هایی به کار می آید. در میان قصائد عربی برخی از آن ها ممتاز و در درجه ی اولی اهمیت قرار می گیرد، از جمله ی آن ها قصیده ی البحار و الدرویش خلیل حاوی است که  به گونه ای نمادین از رابطه ی میان شرق و غرب با توجه به به کارگیری دو شخصیت بحار و درویش سخن می گوید. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصیفی – تحلیلی و تکیه بر نظریه ی لکان و عناصر سه گانه در نظریه ی او به تحلیل قصیده ی بحار و درویش از خلیل حاوی بپردازد. نتیجه نشان می دهد که شاعر به عنوان روایتگر شخصیت های نمادین دریانورد و درویش آن ها را به سرعت از ساحت خیالی بیرون آورده و وارد ساحت غیر ممکنات یا نظم واقع قرار داده است و در طی این مرحله کنش های شخصیت را برای دسترسی به ناپیداها و امور غیر ممکن که در امر نمادین اتفاق می افتد به تصویر کشیده است. سرانجام قصیده با مرگ که از عناصر ساحت واقع است پایان می پذیرد و این ساحت پر بسامدترین ساحت در قصیده مورد نظر است.
  کلیدواژگان: لکان، خلیل حاوی، قصیده ی بحار و درویش، نظم های سه گانه، امر واقع
 • نصرالله شاملی، سمیه خداوردی* صفحات 123-162
  اهمیت علم آوا شناسی در بررسی تغییرات معنایی جمله و آهنگ های نحوی کلام است که در همین راستا با تکرار صامت ها و مصوت ها تحت عنوان هماهنگی آوایی، به بررسی زیبایی شناسی صوت و معنا در کلام می پردازد و قدرت القایی معانی خاص را پیدا میکند پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی ، ما را به این دریافت رسانید که توازن و هماهنگی حاصل از تغییرات نحوی در فواصل مختلف دعا، از جمله تقدیم و تاخیر، تقدیم متعلق بر مسند و... چینش صحیح فواصل، منجر به رابطه علی و معلولی گشته و حس وحدت و یگانگی موسیقایی کلام را تقویت نموده است؛ همچنین مناسبت فواصل در صنایع بلاغی دعا، نوعی تلازم علی و معلولی در کلام ایجاد کرده که بر حسب ترتیب الفاظ و معانی مرتب بر آن، بر زبان امام (ع) جاری گشته است.
  کلیدواژگان: دعای عرفه، آوا شناسی، تناسب فواصل، پدیده های بلاغی فواصل
 • فخرالسادات طباطبایی*، محمد جنتی فر صفحات 163-186
  کتاب نهایه الایجاز فی درایه الاعجاز از امام فخر رازی (606 ه.ق) یکی از کتابهای مهم و قابل توجه در حوزه مباحث بلاغی است. این کتاب که در واقع تلخیصی از دو کتاب اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجانی است، متضمن برخی آرا و دیدگاه های امام فخر رازی نیز می باشد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از روش مقایسه ای، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری فخر رازی در مباحث علم بیان را از کتاب نهایه الایجاز فی درایه الاعجاز، مورد بررسی و نقد قرار داده و اختلافات و اشتراکات آنها را ارزیابی می نماید. برخی نتایج مقاله حاکی از آن است که فخر رازی در کتاب خود آرای عبدالقاهر را مورد تحلیل قرار داده و در اغلب موارد همراه با استدلال لغوی و منطقی بر آن صحه می گذارد و در برخی موارد نیز با استاد خود با سبکی منطقی که با مسائل بلاغی سازگار نیست، به گفت و گو می پردازد. فخر رازی نظرات و دیدگاه-های فشرده عبدالقاهر جرجانی را به گونه ای مبسوط بیان می کند و خود نیز تحلیل هایی دیگری به آن می افزاید. و در عین حال خود نیز بر برخی از صاحب نظران و دانشمندان بعدی تاثیر گذاشته است.
  کلیدواژگان: تاثیر، تاثر، نهایه الایجاز فی درایه الاعجاز، فخر رازی، عبدالقاهر جرجانی، علم بیان
 • صلاح الدین عبدی*، نسرین عباسی صفحات 187-211
  بررسی و تحلیل روایت شنو شالوده ای است برای شناخت فرم و چگونگی ارائه حوادث داستانی به نحوی که مفهوم تازه ای را به مخاطب القا کند. این حوزه از دانش تا جائی پیشرفت نموده که می توان آن را به عنوان یک شاخه علمی از روایت، بررسی نمود. رمان الطنطوریه، اثر رضوی عاشور، نویسنده ی معاصر مصری به دلیل ظرفیت، پتانسیل و تکنیک های خاص روائی، گزینه ای مناسب برای مطالعات روایت شناسی محسوب می شود. نویسنده در این رمان نشان داده است که راوی برای آفرینش جهان روایی خود، روایت شنو خاص خود را مخاطب قرار داده است. روایت شنو در این داستان ضروری است؛ طوری که نبود آن به معنای نیستی روایت است. روایت شنو در این رمان، جزو شخصیت ها(حسن) و درون داستانی است و در کنش بخش های مختلف روایت، دخیل است. نگرش او همسو با جهان بینی راوی است. علاوه بر روایت شنو اصلی، شخصیت های دیگر و از جمله راوی در موقعیت های کوتاه برای واقعی و ملموس نشان دادن حوادث، درجایگاه روایت شنو نقش ایفاکرده اند و همچنین در برش های کوتاهی از رمان، روایت شنو در مقام راوی جلوگرشده است. نویسنده در این رمان، نکاتی را بیان نموده که متوجه روایت شنو برون داستانی(خواننده) نیز می شود. این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ابعاد و موقعیت شناختی روایت شنو پرداخته تا با درک و فهم آن عناصر، عرصه برای کشف، شهود، درک عمیق و روش تولید معنا از متن رضوی عاشور فراهم کند.
  کلیدواژگان: رمان، روایت شنو، جهان بینی، رضوی عاشور، الطنطوریه
 • بهنام فارسی*، علی بیانلو صفحات 213-247
  متناقض نما شگردی هنریست که به عنوان یکی از مولفه های برجسته سازی و آشنایی زدایی در متون ادبی مورد توجه ناقدان قرار گرفته است. این فن در ادبیات جدید به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های شعر معاصر به شمار آمده و برای آن انواع، کارکردها و مقاصد خاصی در نظر گرفته شده است. این پژوهش می کوشد تا با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، کارکرد متناقض نما و انواع آن را در شعر احمد مطر کاویده و به این مساله پاسخ دهد که وی برای بیان چه اغراضی از این شیوه بیانی استفاده کرده است. نتیجه پژوهش حاکی از این است که متناقض نما مهمترین ویژگی اسلوبی شعر احمد مطر به شمار می رود که شاعر آن را در دو گونه متناقض نمای ترکیبی و متناقض نمای معنایی به کار برده است. کارکرد این شگرد در شعر او در جهت تبیین برخی مفاهیم سیاسی، اجتماعی، آزادگی و مفاهیم ذاتی به کار گرفته شده و با استفاده از زبان تمسخر و تهکم و به شکلی طنزگونه در راستای بیان برخی اغراض مثل، تمسخر حکام و سردمداران عرب و سرزنش جامعه عربی به خاطر پذیرفتن ظلم و ستم به کار بسته شده است.
  کلیدواژگان: شعر معاصر عربی، احمد مطر، متناقض نما، زبان طنز
 • حسین مهتدی*، عبدالحسین فقهی صفحات 249-290
  عوامل متعددی در شکل دهی شخصیت کودک تاثیر دارد؛ از جمله می توان به خانواده، اجتماع، مدرسه، رادیو و تلویزیون، کتاب و دیگر وسایل ارتباطی اشاره کرد. یکی از گونه های ادبی که تاثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت کودک دارد ادبیات کودک است. کودکان از زمانی که صحبت کردن را یاد می گیرند در مرتبه اول از طریق دیگران و در مرتبه دوم به وسیله خودشان با کتاب های داستان و شعر آشنا می شوند در این میان داستان و قصه به دلیل قابلیت خاصی که دارد در انتقال مفاهیم تربیتی به کودک تاثیر به سزایی دارد. آنچه به عنوان فرضیه این پژوهش مطرح است این است که داستان به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی غیررسمی به طور نیمه مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مهمی در انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان دارد. بر پایه این فرضیه این سوال مطرح می شود که مهم ترین مفاهیم تربیتی بکار رفته در داستان های کودکانه چیست؟ نگارندگان در این پژوهش بر آن هستند تا با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی مهم ترین مفاهیم تربیتی داستان های کوتاه لبنان را با تکیه بر کتاب «النعاس و امیر العواصف» اثر کودکانه نویس لبنانی علی حجازی مورد بررسی قرار دهند. در پایان این نتیجه گرفته می شود که این کودکانه نویس لبنانی ضمن رعایت زیبایی های هنری در قالبی خاصی مفاهیم تربیتی همچون وفاداری، اجتناب از تکبر و غرور، تقویت حس وطن دوستی، دوراندیشی و اجتناب از سستی؛ تقویت روحیه شکرگزاری از دیگران و... را در کتاب خود به کودکان منتقل می کند.
  کلیدواژگان: مفاهیم تربیتی، ادبیات کودک، داستان، علی حجازی، النعاس و امیر العواصف
|
 • Ebrahim Ahmadi, Morteza Ghaemi* Pages 7-55
  One of the main components of semantics is the semantic field in which the exact meaning of words is determined. Semantic fields can be used to understand the Holy Quran more comprehensively. This analytical- descriptive study tends to find collocations of Sadda, and investigate the diachronic and synchronic semantic fields of Sadda and Sadid in the Holy Quran. The study asks with what semantic fields Sadda can be associated. Also, it asks which collocation can determine better the semantic fields of Sadda and Sadid. The study believes that the semantic fields of Sadda include the Arabic collocations of Sadda which have the meaning of disbelief, oppression, hypocrisy and debauchery. It becomes evident that Sadid as the nominative form of Sadda has facilitated the identification of the semantic fields of Sadda. Apart from identification of the semantic fields of Sadda, the study also discusses the diachronic and synchronic semantic fields and semantics of Sadid in the Holy Q u r an .
  Keywords: Semantic Field, Sadda, Sadid, Diachronic, Synchronic *
 • Mahin Hajizadeh*, Arezoo Sheydai, Seddigeh Hoseini Pages 57-96
  The media has always played a key role in influencing public opinion. Representation is one of the important means with which media achieves its highest influence. Representations can only deliver a series of versions of reality. Each of these versions is materialized in a way to persuade readers/audiences that it only can deliver the ultimate truth. Repetitions and generalizations are two representational strategies with which stereotypes can be formed. In the media and literature of any nation, a number of stereotypes exist. These stereotypes are reflective of their society’s status, and at the same time can actively affect the society. As a result, the rapport between the society and the emergent stereotypes are mutual, and none of them can be regarded as the determining instance over the other. Considering the above-mentioned facts, the present research analyzes the gender stereotypes in Ehsan Abdolqoddus Zavjat Ahmad. Through its descriptive-analytical method, the study claims that as a prominent Egyptian writer, Abdolqoddus has heavily utilized gender stereotypes for conveyance of his ideas. Presenting a successful woman against the male characters of the novel is one way Abdolqoddus has used and challenged the gender stereotypes of Egyptian society Unlike the abstract cry of feminists for annihilation of gender stereotypes, Abdolqoddus has focused on both the limitations and opportunities such stereotypes can deliver for both men and women of a traditional Egyptian society.
  Keywords: Representation, Stereotype, Gender, EhsanAbdolqoddus, Zavjat Ahmad
 • Elaheh Sattari*, Mehdi Khorrami Pages 97-122
  Today psychological theories have come to be considered as remarkably efficient means of analyzing literary works. In particular Jacques Lacan's psychological theory has recently become one of the most widely used tenets for critical study of literary works. In most of the Lacanian studies of literary works, Lacan’s notion of three orders (the imaginary, the symbolic and the Real) is utilized. This psychological notion is useful and effective for the psychological analysis of fictional characters which have been set to experience particular evolutionary paths. Moreover, this theoretical framework is especially effective in presenting scholars with a comprehensive framework for analyzing fictional characters of literary works. Among Arabic odes, some odes such as Khalil Havi’s “The Sailor and the Pious Man” are notably distinguished and important. This ode depicts a symbolic representation of the relation between the East and the West through two characters: the Sailor and the Pious Man. Considering this symbolic representation, the present study analyzes Havi’s ode through utilizing Lacan's psychological notion of the three orders. The study claims that the ode’s poet - as the narrator of the symbolic characters of the Sailor and the Pious Man - quickly pulls them out of the imaginary order, and puts them in the Real. Throughout this stage, the poet narrates the characters’ actions which are taken for achieving the unseen and the impossible. The nature of both the actions and their purpose can be psychologically situated in the Lacanian Real. Apart from referring to the nature of actions and their purpose, it needs to be mentioned that the ode is filled with references to death; a concept which constitutes the semantic identity of the Real. Keywords: The Sailor and the Pious Man, The Three Orders, The Real, Lacan, Khalil Havi.
  Keywords: The Sailor, the Pious Man, The Three Orders, The Real, Lacan, Khalil Havi
 • Nasrollah Shameli, Somayeh Khodaverdy* Pages 123-162
  The two significances of phonetics are in its examination of the semantic variety of sentences, and in its evaluation of the syntactic tone of language. The latter significance results in the evaluation of the aesthetics of sound and meaning in language since it surveys the ways consonants and vowels are repeated under phonic coordination. Furthermore, it also identifies certain meaning of language’s inductive power. Through its descriptive-analytical framework, the present research claims that the materialized phonetic balance and coordination of phoneme spaces in “Supplication of Arafa” lead to the emergence of a casual relationship in the supplication, and consequently help it gain phonetic melody and harmony. In this supplication, the phoneme spaces have strengthened the rhetoric features of the supplication, and facilitated the emergence of casual relationships; two aspects which are evident in any saying, writing or percept of the Imam (Peace Be Upon Him).
  Keywords: Supplication of Arafa, Phonetics, Phoneme Spaces, Rhetoric
 • Fakhr Al Sadat Tabatabaee*, Mohammad Jannatifar Pages 163-186
  Imam Fakhr Razi’s Nihayat Al-Ijaz Fi Dirayat Al-Ejaz (606 AH) is one of the most important books on rhetoric. Summarizing the key topics of Abd Al-Qahir Al-Jurjani’s A s r a r A l - B a l a gha and D a l a iel A l -E j az , N i h a y at includes some of Fakhr Razi’s important sayings and precepts. Through its descriptive-analytical framework, this paper investigates Imam Fakhr Razi’s influence on rhetoric through the comparative analysis of N i h a y a t A l -I j a z F i Di r a y a t A l -E j az . The findings of the paper indicate that in this book, Fakhr Razi has interpreted actively Abd al-Qahir’s sayings and percepts, and in his interpretation he has vindicated them through lexical and logical reasoning; the logical reasoning which has not been in conventional correlation with rhetorical issues. In his elaborate interpretation of Abd al-Qahir’s sayings and percepts, Fakhr Razi has conveyed his own views on rhetoric, and consequently influenced subsequent scholars and thinkers.
  Keywords: Nihayat Al-Ijaz Fi Dirayate Al-Ejaz, Fakhr Razi, Abd AlQahir Al-Jurjani, Asrar Al-Balaghah, Dalael Al-E'jaz
 • Salah Al Din Abdi*, Nasrin Abbasi Pages 187-211
  A person or character to whom a narrative is addressed is called narratee. The narratee of a story can have a key role in molding the narrative structure of a story, and the sequence of events in it. The narratee also manages the ways audiences/readers are going to be affected by a particular story. Radwa Ashour’s Al-Tantouria is a contemporary Egyptian literary work which has unique narratological features. The narrative structure of the novel has multiple narrators, narratees and narratological focal points. Both the main narrator and narratee of the novel are internal. Having the internal nature of the narratee emphasized, one should keep in mind that readers will always be the inevitable external narratees of any narrative. One of the most important narratees of the novel is Hassan, who is one of the key characters of the novel. He offered his mother – the key narrator of the novel – to start narrating her story about Egyptian bravery, valor and national values. In doing this, the mother as the frame narrator of the novel considers Hassan to be her immediate narratee to whom she is narrating the story. It should be mentioned that the world views of both the narrator and the narratee of the novel are similar to each other. They are similar to the extent that at times the narratological positions of the mother and Hasaan as the key framework narrator and the internal narratee can be interchanged. Without Hssan - as the key narratee of the novel - one can claim that Al- T a ntou ria could not have been weaved in the Egyptian literary realm. Considering all the aforementioned facts, this descriptiveanalytical research examines the characteristics of the narrators and narratees of Ashour’s Al- T a ntou r ia . The study believes that such narratological analysis of the story can facilitate one’s understanding of the novel’s semantic rapports.
  Keywords: Novel, Narrative, Narratee, World View, Radwa Ashour
 • S Behnam Farsi*, Ali Bayanlou Pages 213-247
  Paradox is an artistic method of composition which results in literary defamiliarizations. In contemporary literature and poetry, paradox has been used extensively. After giving a working definition of paradox as a literary method of composition, the present study discusses its difference from irony in Ahmed Matar's poetry. Through its descriptive-analytic framework, the study explores why Matar has relied heavily on paradox in his poetry. After analyzing his poems, the study concludes that two types of paradoxes are used in Matar's poetry: Mixed paradox and semantic paradox. The study also observes the political and discursive reasons why Matar wished to mask his critique of Arab society – which has suffered from the tyranny of dictatorial rulers – with his humorous, derisive and paradoxical language.
  Keywords: Arab Society, Contemporary Arabic Poetry, Ahmed Matar, Paradox
 • Hossein Mohtadi*, Abdul Hossein Feghhi Pages 249-290
  Children literature is a literary genre which can have a significant impact on the formation of a child's character. In discussing some topics and concepts, writers are occasionally afflicted with bias. Lebanon - a country with different religions and sects – is home to many fiction writers from different religious backgrounds. Considering these data, this research claims that Ali Hejazi – a famous Lebanese fiction writer – uses unbiased short stories while having an important influence on the individual and collective pedagogy. Based on this hypothesis, the research asks what key pedagogical concepts (both individual and collective) are present in Hejazi’s short stories, titled A l N o a s a nd A m i r A l - A w s af . Also, it asks which methods and means the stories use to materialize their pedagogical rapport. Through its descriptive-analytical framework, the research surveys views and studies of key pedagogical scholars as well. It concludes that Hejazi, while adhering to the artistic principles of a particular style, conveys the most important pedagogical concepts for children without any bias. The individual pedagogical concepts can be summarized as follows: foresight, indolence remonstrance, spiritual empowerment, and loyalty. The collective pedagogical concepts can be listed as follows: commitment towards others, teamwork and Mother Nature, accountability, humility, patriotism, and oppression remonstrance.
  Keywords: Pedagogy, Children’s Literature, Story, Ali Hejazi, Al-Noas, Amir Al-Awsaf